X

 وکیل الزام به تمکین - تنظیم دادخواست و رای

وکیل الزام به تمکین - تنظیم دادخواست و رای

از اقتضائات و آثار عقد نکاح ضرورت تمکین عام و تمکین خاص زوجه از زوج است. تمکین عام به معنی بودن زن در محل زندگی شوهر و تمکین خاص به معنی داشتن رابطه زناشویی به درخواست شوهر است.به زنی که هر یک از تمکین عام و خاص را بدون عذر موجه عملی ننماید ناشزه و به عمل ولی نشوز میگویند.زن ناشزه مستحق دریافت نفقه نیست. در این فرض مرد میتواند جهت استفاده از آثار نشوز دادخواست الزام به تمکین بدهد و در صورت اثبات نشوز مرد دیگر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نیز میتواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد بدهد.

 

  |  
بازدید: 49538
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم دعوای الزام به تمکین زن : 

  •  تمکین به معنای اطاعت و فرمانبری است و در اصطلاح حقوقی دو جنبه دارد : 

الف: تمکین عام به معنای بودن زن در منزل مشترک و منزلی که شوهر برای زندگی انتخاب میکند.

ب: تمکین خاص به معنای داشتن رابط خاص زناشویی با شوهر.

  •  ترک منزل مشترک به صورت فیزیکی و عدم وفاداری به شوهر و خیانت، از مصادق بارز عدم تمکین عام است.
  • در صورتیکه شوهر مدعی عدم  تمکین باشد با مراجعه به دادگاه خانواده باشد و تقدیم دادخواست مناسب بعد از مشورت با یک وکیل متخصص خانواده ، دعوای مناسب را مطرح کرده و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که مقدمات تمکین فراهم است حکم به الزام تمکین به زوجه صادر مینماید.
  • در صورتیکه حکم عدم تمکین به نفع مرد صادر شود و دادگاه خانواده دستور الزام به تمکین به زوجه بدهد و زوجه بدون عذر موجه دستور دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب شده و نتیجه این نشوز نیز عدم استحقاق دریافت نفقه میباشد. 
  •  در صورتیکه زوجه ناشزه محسوب شود و حکم الزام به تمکین را اجرا ننماید مرد میتواند از دادگاه درخواست صدور اجازه ازدواج بکند. 
  • ضرورت و الزام به تمکین بی قید و شرط نیست و اگر زوجه مدعی باشد که خطر جانی یا مالی یا خطر آبرو برای او وجود دارد و این مراتب را ثابت نماید تمکین نکردن او موجه شده و ناشزه نیست و در خواست تمکین شوهر رد میشود و زن میتواند علاوه بر درخواست و مطالبه نفقه تقاضای تعیین مسکن جداگانه و به تعبیر قانونگذار مسکن علیحده بنماید. 
  • اعمال حق حبس دلیل و توجیهی برای عدم تمکین محسوب میشود با این توضیح که اگر زن زندگی مشترک را شروع نکرده باشد و قبلا از شوهر تمکین نکرده باشد و دوشیزه باشد میتواند تمکین عام و خاص را منوط به پرداخت کامل مهریه خود بکند. در این فرض چون عدم انجام تکلیف توسط زن با مجوز قانون گذار بوده از دریافت نفقه محروم نمیشود(ماده 1115 قانون مدنی). 

 

پرونده عملی الزام به تمکین زن

دعوای الزام به تمکین از جمله دعاوی خانوادگیست و دادگاه صالح به رسیدگی به آن دادگاه خانواده محل اقدامات زوجه است. دعاوی الزام به تمکین تاثیر مسقیم و موثری در دعوای مطالبه نفقه زوجه دارد و بسیار اتقاق می افتد که این دو دعوا هم زمان با هم و به صورت دعوای متقابل مطرح و رسیدگی میشوند.قبل از هر نوع اقدام در دعاوی خانوادگی ضروری است با وکیل متخصص دعاوی خانواده مشورت نموده و یا جهت اعطای وکالت دادگستری به دفتر وکالت مراجعه نمائید.   

 

 

متن دادخواست الزام به تمکین

خواهان : آقای ......   به نشانی ............

خوانده : خانم ......   به نشانی .........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای الزام به تمکین زوجه خاص و عام

دلایل و منضمات : 

1- رونوشت مصدق سند ازدواج

2- رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- استشهادیه

4- وکالت نامه

شرح دادخواست                                         

ریاست محترم دادگاه عمومی و خانواده

با سلام و تقدیم احترام

به وکالت از موکل احتراماً به استحضار عالی می رساند1- به موجب سند نکاحیه شماره.... مورخ24/2/58 موکل آقای .... با خوانده خانم..... ازدواج نموده 2- زوجه حدود 2 ماه است که بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از موکل منزل مشترک را در تاریخ 17/10/90 ترک نموده با عنایت به استشهادیه ضم دادخواست،عده ای از جمله پدر موکل و دوستان و خود موکل جهت بازگشت خوانده با ایشان تماس گرفته تا به منزل مشترک باز گردد که متأسفانه زوجه از بازگشت به منزل امتناع نموده است. 3-در دعاوی اقامه شده علیه موکل از طرف زوجه آدرس منزل مشترک به طور صوری و با سوء نیت معرفی شده  4- در حدود یکسال پیش ایشان با برنامه از پیش تعیین شده و طراحی شده باعث تدلیس موکل شده و موکل خانه را به ایشان صلح عمری نموده.با عنایت به مطالب فوق الاشعار از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام نامبرده (زوجه) به تمکین خاص و عام از موکل را مستنداً به مواد 1102و 1108و 1114 قانون مدنی تقاضا دارم.

 

تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده (طلاق،نفقه، تمکین، مهریه و ...)

 

 

رای دادگاه الزام به تمکین 

به تاریخ : 02/03/1391                             شماره پرونده: ................                                شماره دادنامه : .....................

مرجع رسیدگی : شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک تهران

خواهان : آقای..... به وکالت آقای.... و خانم....... به نشانی........

خوانده : خانم .....به نشانی .....

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای ..... فرزند...... با وکالت آقای....وخانم....... به طرفیت خانم ...... فرزند....... به خواسته الزام خوانده به تمکین انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین با ملاحظه سند نکاحیه شماره 3818 آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته و اعلام می دارد اماده تمکین است مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر میدارد همین که نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه از شوهرش می باشد لذا با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خانم... از شوهرش آقای....... را صادر می دارد حکم صادره دلیلی بر سبق نشوز زوجه نیست و حضوری بوده ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تمکین :

1- وکیل خوب برای طلاق توافقی

2- شکایت الزام به تمکین وکیل دعاوی خانواده

3- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

4- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.86 از 5 (49 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
1- اگر زن محکوم به تمکین شود و دستور دادگاه را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود. 2- زن ناشزه مستحق دریافت نفقه نیست. 3- در فرض نشوز زن، مرد حق دارد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد. 4- در صورت درخواست طلاق توسط مرد شرط تعلق نصف اموال به زن منتفی است. 5- در صورت طلاق به درخواست زن به جهت عدم پرداخت نفقه با مانع مواجه می شود و دشوار است.
1- اگر عدم تمکین بر اساس ماده 1115 از قانون مدنی به جهت خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد. 2- اگر شوهر مسکن و منزل مناسبی برای سکونت نداشته باشد. 3- اگر انتخاب شهر محل سکونت و مصداق منزل به موجب شرط ضمن عقد به زن سپرده شده و مرد مسکن را طبق این شرایط اختیار نکند. 4- اگر مرد همسر خود را از منزل اخراج نماید. 5- اگر زن قبلاً تمکین ننموده و به حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی متوسل شود.
ابتدا یک وکیل خوب برای دعاوی خانواده و تمکین پیدا کنید و پس از آن با مراجعه و مشاوره دعوای عدم تمکین خود را مدیریت نموده یا انجام کار را به آن وکیل بسپارید.برای پیدا کردن وکیل خوب جهت مدیریت یک دعوای تمکین هم توصیه ما این است که عباراتی نظیر ((وکیل خوب برای تمکین)) یا ((وکیل برای الزام به تمکین)) یا ((وکیل برای دعاوی خانواده)) یا ((وکیل خوب برای خانواده)) را در سایت گوگل جستجو نموده و از طریق بررسی مطالب و محتویات سایت آن وکیل به میزان تبحر، دانش و تخصص آن وکیل دست پیدا کرده و در نهایت وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب نمایید.
منظور از تمکین عام بودن و حضور زن در منزل شوهر و منظور از تمکین خاص داشتن رابطه جنسی و زناشویی با شوهر است که عدم انجام هر یک می تواند مصداق نشوز باشد.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.