X
تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398
موارد درخواست طلاق برای زن

 موارد درخواست طلاق برای زن

برخلاف آنچه که تصور میشود و برخلاف آنچه که معروف و مشهور است طلاق در انحصار مرد(زوج) نیست! و زن (زوجه) هم در صورتی که اصرار با طلاق داشته باشد و مصمم به طلاق باشد تحت شرایطی و با طرح یک دعوای درست طلاق و داشتن یک وکیل خوب برای طلاق میتواند به نتیجه مورد نظر برسد.

امتیاز: Article Rating

تمامی مواردی که زوجه میتواند براساس آنها تقاضای طلاق نماید :1- در صورتیکه زن مدعی عسر و حرج باشد.

عسر و حرج معنی مشخص و دقیقی ندارد ولی در لغت به معنای سختی و مشقت است و در رویه قضایی به هر نوع سختی غیرقابل تحملی گفته میشود که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید البته به خوبی میتوان درک کرد که تشخیص وقوع عسر و حرج با این نوع قانون گذاری و با این لحن قانونگذار در انحصار قاضی بوده و کاملا به سلیقه و میل شخص ایشان بستگی دارد! 

 

2- در صورتیکه زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد. 

کراهت و تنفر هم مانند عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق زوجه، واژه ای غیر قابل تحدید است. احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است. در این فرض طلاق خلع محصوب میشود به این معنی که زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشته نموده و نیز مرد نمیتواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.

 

3- در صورتیکه مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد.

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به دو روش انجام میشود یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح(شروط 12 گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگر به استناد ماده 1129 قانون مدنی.

 

4- طلاق با استناد به شروط 12 گانه عقدنامه.

توضیح اینکه، در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده(ماده 1119 قانون مدنی) و احراز تحقق ان شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود است و میتواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی خانواده دراین فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.

 

5- داشتن وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا طی سند جداگانه رسمی.

در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پرسه طلاق توافقی خود را شروع نموده و چون از طرف شوهر هم اختیار و وکالت دارد به تشخیص و میل و براساس خواست خود و با شرایطی که خود مناسب میداند طلاق را انجام میدهد.

 

6- در صورتیکه زن و شوهر برای مدت طولاتی از هم جدا زندگی کنند.

این مورد در واقعه دلیل مستقلی برای طلاق نیست و ذیل دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه بندی میشود ولی به جهت فراگیر بودن آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم.

 

7- توسل به شرایط فسخ نکاح.

همانطور که در ماده 1121 به بعد قانون مدنی آماده است عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده میتواند دلیل فسخ نکاح باشد. البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد و احتیاج به جریان صیغه مخصوصی شبیه طلاق وجود ندارد.

 

8- توسل به شرایط بطلان نکاح.

گاهی به دلایلی هر یک از زوجین میتواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده که طبیعتا پی از احراز شرط بطلان بدون نیاز به جریان صیغه مخصوص و به صرف اعلام نکاح و اسناد آن باطل میشود مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر بر هم حرام بوده اند.  نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) 

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

خانه دار

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات

دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست                                           ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهارسال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهارسال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 


نمونه رای دادگاه خانواده راجع به، طلاق به درخواسته زوجه 

پرونده کلاسه .............. شعبه 273 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره ...........................   

خواهان: خانم ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- میدان فاطمی

خوانده: آقای ............. به نشانی ....................

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 88 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چراکه مفارقت جسمانی چندساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر 468 تهران و توجها به اظهارات وکلای زوجه و موادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چندساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل نماید. در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق برعهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 273  دادگاه عمومی حقوقی تهرانمطالعه مطالب مرتبط:

1- طلاق به درخواست زوجه رای طلاق

2- حضانت فرزند ملاقات فرزند رای دادگاه

3- طلاق به درخواست زوجه، طلاق زن

4- شرایط جدید طلاق توافقی 


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.