X

 محاسبه میزان سهم ارث هر یک از ورثه

محاسبه میزان سهم ارث هر یک از ورثه

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود. نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است. به طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی خواهرها و برادرهای وی ارث نمی برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برند و همین طور الی آخر. در ادامه این مطلب تلاش شده است که با بیان کلیات مقررات ارث سهم هر کدام از ورثه در فروض مختلف محاسبه شود به نحوی که مخاطب با مطالعه این مطلب بتواند سهم کلیه ورثه را محاسبه نماید. مثلا سهم دختر، پسر، مادر، پدر و همسر از ارث و اموال باقی مانده از متوفی. برای اطلاع از میزان سهم ارث ورثه توصیه میشود مطلب زیر را مطالعه کرده و در صورت نیاز جهت مشاوره حضورا مراجعه نمایید.

 

  |  
بازدید: 1059552
  |  
امتیاز: Article Rating

محاسبه سهم ارث

 

طبقات ارث - درجات ارث - سهم ورثه از ماترک

افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و قرابت (نزدیکی) در طبقات مختلفی قرار می گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود.

 

کسانی که  به موجب نسب (پیوند خونی) ارث می برند 

این افراد با توجه به درجه نزدیکیشان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند :

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

 

طبقه اول وراث                          

طبقه اول وارث عبارتند از ؛ فرزندان، نوه ها، پدر و مادر

میزان سهم الارث پدر و مادر :

همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که پدر و مادر در طبقه اول قرار دارند در صورت فوت متوفی در هر صورت سهمی از ارث به جای مانده از فرزند خود که فوت شده خواهند برد اما میزان این سهم الارث در صورت وجود اشخاص دیگر که در طبقه اول و در کنار او قرار دارند متفاوت می شود.

 

اگر برای متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) از هر درجه که باشد موجود نباشد :

هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد.اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث (یک سوم) و پدر دو ثلث (یک سوم) می برد.اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد، اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب( شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم ارث مادر را کمتر می کند ) داشته باشد، سدس (یک ششم) از ترکه متعلق به مادر است و بقیه مال پدر است.

حاجبان مادر در این فرض که با وجود آنها مادر از بردن بیش از سدس (یک ششم) ترکه محروم می شود به شرح ذیل هستند: ( لازم به ذکر است این حاجبان چون در طبقات بعدی هستند به دلیل وجود مادر و پدر ارثی نمی برند )

 

نکته - حاجب به کسی گفته میشود که با وجود او در یک طبقه، طبقه بعد، ارث نمیبرد. 

 

در صورت وجود چهار شرط میزان سهم الارث مادر سدس ترکه خواهد بود و باقی آنچه می ماند سهم الارث پدر را تشکیل می دهد.

اولا : لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیا : پدر آنها زنده باشد.

ثالثا : از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل

رابعا : وراث یا خویشاوندان ابوینی ( پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند.

 

هرگاه متوفی اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد :

در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث (دو سوم) محروم می شوند مگر در صورتی که پدر و مادر متوفی هر دو موجود باشند با یک دختر که فرض پدر و مادر ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و فرض دختر نصف خواهد بود و چون در صورت تقسم ترکه چیزی اضافه خواهد ماند مابقی بینشان به نسبت فرضشان تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب ( که خواهر و برادر متوفی هستند، لا اقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر که از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند و پدر آنها زنده بشد ) داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ارث نمی برد.

 

هر گاه متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد :

در اینصورت هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین (پدر و مادری) او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس (یک ششم) و مابقی بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم ی شود مگر اینکه مادر حاجب( که خو هر و برادر متوفی هستند، لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرکه از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)تنها باشند و پدر آنها زنده باشد )داشته باشد که در اینصورت مادر از مابقی چیزی به ارث نمی برد.

 

میزان سهم الارث اولاد 

اگر فرزند متوفی دختر باشد 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی، نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد دختران دو ثلث (دو سوم) ترکه را به ارث می برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بینشان تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی فقط دختر یا دختران باشد بدون وجود وارثی در طبقه اول مثل پدر و مادر، تمام ترکه به دختر یا دختران می رسد.

 

اگر فرزند متوفی پسر باشد 

چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به  همراه پدر و متوفی چون همگی در طبق اول قرار دارند ارث می برند به اینصورت که سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند.

چنانچه وراث متوفی در طبقه یک فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران می رسد

در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان یک سوم ترکه خواهد بود. و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می شود به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دخترش ارث خواهند برد.

 

میزان سهم الارث اولاد اولاد (نوه)

آنچه مسلم است این است که اولاد اولاد (نوه) در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث می برد که متوفی فرزندی نداشته باشد. در این صورت اولاد اولاد (نوه) قائم مقام اولاد می شود و با هر یک از ابوین (پدر و مادری) که زنده باشد ارث می برد.

اولاد (فرزند) پسر یعنی فرزندان پسر متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختر متوفی ارث می برند. حتی اگر اولاد اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث خواهد برد. اما در میان خودشان وقتی به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث بردند، پسران قائم مقام دو برابر دختران قائم مقام ارث می برند.

 

طبقه دوم کسانی که ارث میبرند

افراد این طبقه عبارتند از؛ خواهرها و بردارها و فرزندان آنها همچنین پدربزرگ و مادربزرگ.  

 تمام افرادی که در طبقه دوم قرار می گیرند در صورتی ارث می برند که برای متوفی در طبقه اول وارثی وجود نداشنه باشد زیرا در صورت وجود افرادی در طبقه اول ترکه بین آنها تقسیم شده و دیگر نوبت به افراد طبقه دوم نخواهد رسید.

 

نحوه ارث بردن پدربزرگ و مادربزرگ

اگر پدر بزرگ و مادربزرگ تنها وراث متوفی باشند تمام ترکه را به ارث می برند.

اگر اجداد (پدربزرگها) و جدات (مادربزرگها) متعدد باشند در صوری که ابی (پدری) باشند ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) می برند و اگر همه امی (مادری) باشند بین آنها مساوی تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی (پدری) و جد یا جده امی (مادری) باهم باشند ثلث (یک سوم) ترکه به جد (پدر بزرگ) یا جده (مادربزرگ) امی (مادری) می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث (یک سوم) بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دوثلث (یک سوم) دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور (آقایان) از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث (خانم ها) خواهد بود.

هرگاه میت اجداد و کلاله ( خواهر و برادر ) با هم داشته باشد دو ثلث (یک سوم) ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود و یک ثلث (یک سوم) به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

 

نحوه ارث بردن خواهر و برادر متوفی

اگر میت اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) داشته باشد اخوه ابی (برادران پدری) ارث نمی برد و در صورت نبودن اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) اخوه ابی (برادران پدری) حصه ارث آنها را می برند. لازم به ذکر است اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشند ترکه بین آنها باسویه تقسیم می شود

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری)  یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشندحصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

اگر وراث میت چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود

هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی باهم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود :

نکته - منظور از اخوه، خواهر و برادر است و منظور از ابوینی این است که پدر و مادر مشترک دارند؛ اگر فقط مادر مشترک داشته باشند امی گفته می شوند و اگر فقط پدر مشترک داشته باشند ابی گفته می شوند.

 

اگر برادر یا خواهر امی (مادری) یکی باشد سدس (یک ششم) ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است

اگر کلاله امی (خویشاوندان مادری) متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه به آنها تعق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کند و بقیه مال اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است.

خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها  در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه را خواهد برد.

دو خواهر و بیشتر ابوینی (پدر و مادری یا ابی (پدری) تنها در صورت نبودن برادر دو ثلث ترکه را به ارث می برند.

 

نحوه ارث بردن فرزندان خواهر و برادر

اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاد اخوه (خواهر و برادر) قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند. در اینصورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه (فرزندان برادران) بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به  واسطه او به میت می رسد.

اولاد اخوه ابوینی (فرزندان برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها و اولاد کلاله امی (خویشاوندان مادری) ، حصه کلاله امی (خویشاوندان مادری) را می برند.

 

 

ارث ورثه از متوفی

 

طبقه سوم کسانی که ارث میبرند  

این طبقه عبارتند از ؛

 

عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها 

وراث طبقه سوم در صورتی ارث می برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد.

باید توجه کرد هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشند تمام ارث را می برند.

 

اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال (خاله ها و دایی ها) 

(اعمام یعنی عمو و عمه و اخوال یعنی خاله و دایی)

اگر میت اعمام یا اخوال ابویینی (عموها و عمه ها پدر و مادری) داشته باشد اعمام یا اخوال ابی (خاله ها و دایی ها پدری) ارث نمی برند و در صورت نبودن و در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.

هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا امی باشند حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه و این ثلث (یک سوم) را مابین خود بالسویه تقسسم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برند.

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترک بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی (پدر و مادری) خواه همه ابی (پدری) و خواه همه امی (مادری) باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی  خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشد ثلث (یک سوم)  آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند . مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث (یک سوم) ترکه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث (یک سوم) بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلت  (یک سوم) آن حصه به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها باسویه به عمل می آید. در تقسیم دو ثلث  (یک سوم) بین اعمام (عمه ها و عموها) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث  (خانم ها) خواهد بود یک اگر بین اعمام (عمه ها و عموها) یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اعمام به او می رسد و اگر چند  نفر امی باشند ثلث (یک سوم) آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث (یک سوم) را بالسویه تقسیم می کنند. در تقسیم  پنج سدس (یک ششم) و یا دو ثلث (یک سوم) که از حصه اعمام (عمو و عمه ها) باقی می ماند بین اعمام ابوینی عمه ها و عموهای پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

 

فرزندان اعمام و اخوال 

با وجود اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال خاله ها و دایی ها) اولاد (فرزندان) آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وراثت به یک پسرعموی ابوینی (پدر و مادری) با یک عموی ابی (پدری) تنها که فقط در اینصورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خاله (دایی) یا خاله (خواهر مادر) باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی برد.

 

کسانی که به واسطه خویشاوندی سببی ارث میبرند  

پس از بررسی طبقات وراثی که به واسطه قربت نسبی ارث می برند باید به بررسی شرایط زوج و زوجه بپردازیم که به واسطه قرابت سببی همراه وراث دیگر در هر طبقه ای که باشند اگر زوجیت آنها دائمی بوده  و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.

 

ارث زوج

نصف (یک دوم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) نداشته باشد.

ربع (یک چهارم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد.

 

ارث زوجه

زوجه درصورت فرزند دار بودن زوج ثمن (یک هشتم ) از عین اموال منقول و  ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

زوجه در صورت فرزند دار نبودن زوج ربع (یک چهارم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در صورت تعدد زوجات، ربع (در صورت فرزند دار نبودن زوج) یا ثمن (در صورت فرزند دار بودن زوج ) ترکه تعلق به زوجه دارد که بین آنها بالسویه (به طور مساوی) تقسیم می شود.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.34 از 5 (383 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
امکان محرومیت از ارث در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد.قواعد ارث امری و لازم الاجرا هستند و کسی نمی تواند برای آینده تصمیم بگیرد (اسقاط ما لم یجب).ولی در عمل راه ها و ترفندهایی برا ی جلوگیری از ارث بردن ورثه بعد از فوت متوفی وجود دارد مثل انتقال مال در زمان حیات یا صلح عمری یا وقف.
فرزندان متوفی پس از محاسبه سهم همسر یا همسران متوفی (در صورت وجود) و پدر و مادر متوفی (در صورت وجود)، کل اموال را به نسبت پسر دو برابر دختر به ارث می برند.
در این خصوص چند فرض متصور است ، بهتر است با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل ارث مشورت کنید، با این وجود اجمالا به شما پاسخ داده میشود که،اگر همگی با هم توافق دارید بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت مشتری پیدا کرده و اقدام به فروش کنید.اگر با هم توافق ندارید و ملک سند داره و شما سند ندارید و هنوز مالک قبلی بنامتون سند تنظیم نکرده از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک یا تقسیم مال مشاع(مال مشترک) بکنید.در صورت تمایل میتوانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و حضورا مراجعه کرده و با وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل متخصص ارث مشورت نمایید.
هر کس در زمان حیات خود میتواند هر میزان از اموال خود را به هر کسی که بخواد و تحت هر عنوانی اعم از صلح یا بیع یا بخشش منتقل نماید و پس از این هیچ کس نمیتواندبه این رفتار اعتراض کند. این اقتضای اصل مالکیت و تسلط بر اموال است. 
اموال موجود در منزل متوفی استثناء نیست و مانند اموال دیگر و مطابق مقررات ارث بین وراث تقسیم میشود.در صورتیکه چند نفر از وراث بدون رضایت دیگران قبلا این اموال را بین خود تقسیم نموده باشند شما میتوانید سهم خود را از انها مطالبه کنید اینکار مستلزم شکایت و طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف است. 
تقسیم نامه شفاهی چون امکان اثبات آن وجود ندارد خیلی ارزشی ندارد مگر اینکه با شاهد و به طور قطعی بتوانید آن را اثبات نمائید.تقسیم نامه کتی که همه ورثه آن را امضا نکردند و بعضی امضا نموده اند قابلیت استناد نسبت به همه را ندارد.معامله برادر شما اگر به اندازه سهم خودش باشد درست است و امکان فسخ معامله از جانب شما نیست ولی میتوانید دادخواست خلع ید مشاعی بدهید چرا که مطابق قوانین فروش واجاره مال مشاع صحیح است ولی تحویل و تسلیم آن منوط به رضایت شرکاست. 
در رابطه با نوع پرونده که مربوط به سهم الارث می باشد، نیاز به جزئیات بسیار بیشتر و مشاوره جهت وکالت و هزینه های آن و نحوه دریافت آن نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
در تقسیم ارث اموال منقول و وجه نقد همسر در اولويت می باشند یعنی يك هشتم سهم همسر کم می شود و سپس باقيماند بین وراث تقسيم مي شود.به طور کلی راحت ترین بخش تقسیم ارث، تقسیم اموال منقول و وجوه نقد است چون مالکیت در اینگونه اموال نیاز به تنظیم سند ندارد و به صرف تصرف فرد مالک است.البته در صورتیکه شرکا بر سر نحوه تقسیم اختلاف داشته باشند نیاز به طرح دعوا و طی تشریفات هست.
سهم پدر و مادر از ارث در صورتی که متوفی خود فرزند داشته باشد یک ششم ماترک و در صورتی که فرزند نداشته باشد هر یک از پدر و مادر یک سوم به فرض می برد و مابقی پدر دو برابر مادر.
خواهر و برادر در صورتی که متوفی فرزند یا پدر یا مادر داشته باشد ارثی نمی برند و در غیر این صورت از کل اموال برادران دو برابر خواهران می برند.نکته: اگر خواهرها و برادرها از مادر با متوفی مشترک باشند مساوی ارث می برند.نکته : اگر متوفی هم خواهر و برادر پدری داشته باشند و هم مادری و هم ابوینی (پدر و مادر مشترک)، خواهران و برادران پدری ارثی نمی برند.
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 10 خرداد,1401

نیلوفر

سلام. اگر برادر و خواهران بین خود تقسیم ارث کنن و در کاغذی بنویسند و امضا کنن و بعد پشیمون بشوند اون برگه سندیت دارد? اگر یکی از برادران بخواهد از برادر کوچکتر شکایت کند برادر کوچک میتواند از اون برگه استفاده کند.


پاسخ وکیل:
با سلام
تقسیم لازم الاجرا است و هیچ کدام از امضا کنندگان نمی توانند بطور یکطرفه از انجام آن امتناع نمایند.

دوشنبه, 17 آبان,1400

تیمور

باسلام پدربزرگ من حدود 35سال است فوت کرده و مادرم نیز 10سال بعد از پدربزگم فوت شده و مادربزرگم بعد از مادرم فوت کرده حالا دایی هایم امدن در تقسیم اموال پدربزرگم یک هشتم به مادربزرگم سهم ارث می دهند و بین خودشان هم آن را تقسیم می کنند و به ما نمی دهند .ایا مادربزرگم که فوت کرده از پدربزرگم سهم ارث می بره و باید از سهم ارث مادرم کم کنند ممنون اگر راهنمایی کنید.


پاسخ وکیل:
سلام
بله ارث میبرد و کار دایی های شما در این مورد درست و قانونی است.

یکشنبه, 23 خرداد,1400

آرمان

باسلام و عرض خسته نباشید.برادرم فوت کرده و یک دختر و همسر دارد.متوفی مادر و یک برادر و ۳ خواهر ابوینی هم دارد.مطابق مذهب شیعه پس از کسر مهریه زوجه ماترک به نسبت یک هشتم زوجه +یک ششم مادر والباقی برای دخترش میشود.نکته اینکه مذهب ما سنی و پیرو امام شافعی هستیم و چون فرزند ذکور نداشته و دختر هست ظاهرا برادر و خواهرها هم ارث میبرند،لطفا راهنمایی بفرمایید که وضعیت تقسیم ماترک بین وراث چگونه است.باتشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه مطابق دین و مذهب خودشان مورد رسیدگی قرار می گیرد.پس برای اطلاع از جزییات به مرجع مذهبی خود مراجعه نمایید تمام دادگاه ها ایران مکلف به رعایت مقررات مذهبی شما هستند.

پنجشنبه, 20 خرداد,1400

Ma

با سلام.مادر و پدر مادرم (پدربزرگ و مادربزرگ) سالها پیش فوت کرده اند اما تا کنون فرزندانشان ارث را تقسیم نکرده اند. مدتی پیش مادرم نیز که فرزندشان بود فوت کرد. حال که سهم الارث مادرم به ما فرزندان تعلق میگیرد آیا نحوه تقسیم ارث به همان صورت می باشد که فرزندان پسر 2 برابر فرزندان دختر ارث میبرند یا اینکه به شکل مساوی تقسیم میشود؟ با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
مادرتان نصف دایی ها ارث می برد ولی انچه مادرتان به ارث برده اند بین دخترها و پسرها به طور مساوی تقسیم می شود.

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

محمد

با عرض سلام برادرم همسرش فوت نموده فرزندی هم ندارند پدر و مادر و سه برادر همسر مرحومشان قبل از ایشان فوت نموده اند فقط یکی از برادران مرحومه در قید حیاط می باشد و خواهری هم نداشته اند طبق قوانین جدید سهم الارث برادرم از ماترک همسر مرحومش به چه میزان است؟ با تشکر فراوان


پاسخ وکیل:
با سلام
یک چهارم اموال به شوهر می رسد و مابقی به برادر.

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

امیر

سلام،نحوه تقسیم اموال دختری که فوت کرده و ازدواج هم نکرده در بین اعضایی خانواده اش به چه شکل است،این دختر دو خواهر که فقط مادرشون یکی نیست و از زن دوم پدرشون هستن هم دارد.ایا این دوخواهر دیگرش که از همسر دوم پدرشون هستن ارثی خواهند برد؟ با وجود اینکه پدرشون یکی بوده یا به سبب اینکه فقط مادر این دو دختر همسر دیگر پدر فوت شده این دختر فوت شده هست ارثی نمیبرن و فقط در بین خواهر و برادانی که از همسر اول پدرشون باقی مونده تقسیم میشه.همسر اول پدرشون هم فوت شده.این دو دختر از خواهر فوت شده خود که ازدواج هم نکرده ارثی میبرن یا فقط به برادران وخواهران که از همسر اول پدرشون هستن تنها ارث میبرن ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بعد از فوت دختر در صورتی که برای دختر پدر و مادر و فرزند نباشد همه خواهرها و برادرها ارث میبرند اعم از امی، ابی و ابوینی.

شنبه, 15 خرداد,1400

مهدی بوشی

با سلام.لطفا بنده را راهنمایی کنید اگر بعد از فوت پدر بزرگ مادری ، ارثی به مادر داده نشده باشد ، چگونه می توان آن را پیگیری کرد؟ در ضمن هیچگونه مدرکی دست مادرمان نیست. تنها و تنها شناسنامه پدر بزرگ مرحوم.


پاسخ وکیل:
با سلام
اول باید ثابت کنید که مالی وجود داشته و بعداً آن مال را از متصرف یا انتقال گیرنده مطالبه نمایید.

پنجشنبه, 13 خرداد,1400

رامین

من پسر ارشد هستم که در کودکی پدرم زن دیگری اختیار کرد که یک دختر ودوپسر داردپدرم فوت کرده اکنون من درخارج ازکشورهستم آیا ایشان میتوانند بدون درنظرگرفتن سهم اینجانب اقدام کنند یعنی من را دوربزنند ومحرومم کنند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
به طور معمول نه، ولی ممکن است به نفع خواهر و برادران شما وصیت نامه ، صلح نامه یا قرارداد دیگری وجود داشته باشد یا بعضا حتی ممکن است افراد با سند سازی خود را مالک جلوه داده و اموال بیشتری کسب کنند.بهتر است در پروسه انحصار وراثت و تقسیم اموال با گرفتن یک وکیل دادگستری اعمال نقش نمایید.

چهارشنبه, 12 خرداد,1400

رضا

سلام. پدرم فوت شده و دارای ۴ پسر و ۵ دختر هست همسر ایشان قبلاً فوت شده پدرم دارای ۴۲۰ میلیون پول در بانک و ۵۰۰۰ متر زمین مسکونی و ۳۶۵۰ متر زمین زراعی است ورثه برای تقسیم اموال به توافق نرسیده اند در صورتی که قانون اموال رو تقسیم کنه چه مدت طول میکشد؟ و چه مقدار از اموال را قانون برمیدارد ؟ درضمن آیا راهی هست که دختر و پسر ارث برابر ببرند؟ممنون از زحمات شما


پاسخ وکیل:
با سلام
مطابق قاعده پسر دو برابر دختر ارث میبرد مگر اینکه وراث همگی طور دیگر ی توافق و عمل نمایند.جز مالیات بر ارث مبلغ دیگری پرداخت نمی کنید.


شنبه, 08 خرداد,1400

احمد

سلام.من مادرم فوت کرده و خانه پدری هم به نام مادرم بوده .پدرم هم زنده است.سه برادر و یک خواهر هستیم.سهم هرکس چقدر است.در ضمن آیا از وسایل خانه فرزندان ارث میبرند ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
یک چهارم سهم پدر، مابقی تقسیم بر هفت.دو سهم به هر یک از پسران و یک سهم به دختر می سد.بله وسایل خانه هم به ارث می رسد.

جمعه, 07 خرداد,1400

رضا

سلام خسته نباشید.ببخشید پدرما مرحوم شده اند و طبق وصیتی که داشتند یک ملکی را بصورت کتبی که چندین شاهد هم دارند که وصیت نامه را امضاء کرده اند و هم اکنون نیز آن را تایید می کنند به دوتا از برادران بخشیده اند حال اگر ما آن را قبول نکنیم کل ملک و املاک چگونه تقسیم می شود ؟در ضمن مادر ما در قید حیات می باشد اگر زحمتی نیست ترتیب تقسیم را هم بفرمایید ما کلا 3 برادر و چهار خواهر بهمراه مادرمان هستیم.


پاسخ وکیل:
با سلام
وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ است و صحت آن برای دو سوم مابقی منوط به رضایت شما است.

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

پریا

سلام. شوهر خواهرم فوت شد.یک پسر دارد و خواهرم در قید حیات.پدر و مادر و خواهر و بردار دارد.تقسیم ارث چگونه است؟آیا حضانت پسر برای خواهرم هستش؟اگر خواهرم قیم بشه دیگه امکان ازدواج مجدد نداره؟


پاسخ وکیل:
با سلام
یک ششم از اموال به مادر متوفی، یک ششم به پدر، یک هشتم به زوجه و مابقی به فرزند می رسد.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.