نمونه رای الزام به تمکین

 نمونه رای الزام به تمکین

تمکین به این معناست که اگر مرد (زوج) مدعی عدم انجام تکالیف قانونی از طرف همسر خود و زوجه (زن) باشد به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست الزام به تمکین میدهد. اثر مثبت دادخواست الزام به تمکین برای مرد این است که پس از آن در صورت ادامه امتناع زن، مرد حق خواهد داشت که به زن نفقه نداده و تقاضای اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بنماید. دعوای الزام به تمکین که در صلاحیت دادگاه خانواده است در عین سادگی فنی و پیچیده است و حضور و به همراه داشتن وکیل متخصص دعاوی خانواده و وکیل با تجربه در زمینه تمکین ضروری است.

 

  |  
بازدید: 13897
  |  
امتیاز: Article Rating

 

شماره 1- نمونه رای دادگاه الزام به تمکین 

خواهان: آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ................. و آقای ............. به نشانی ..........................

خوانده: خانم ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری آدرس : تهران- میدان فاطمی

خواسته: الزام به تمکین

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تمکین 

در خصوص دعوی آقای ........... فرزند ......... با وکالت آقایان ......... و .......... به طرفیت خانم ........... فرزند ........... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری دایر به صدور حکم بر تمکین به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده که طبق مستندات ابرازی زوج در منزل زوجه زندگی می کرده و منزل را ترک کرده و اقدام به تنظیم اجاره نامه صوری کرده که گزارش کلانتری نیز دلالت بر صحت آن دارد. به دلیل فراهم نبودن مسکن و اثثاالبیت جهت تمکین به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 278  دادگاه خانواده تهران

 

شماره 2- نمونه رای دادگاه الزام به تمکین

پرونده کلاسه : ............

مرجع رسیدگی : شعبه 265 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

دادنامه شماره : .............

خواهان : آقای .............. به نشانی...................

خوانده : خانم .............. به نشانی..................

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تمکین

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ............ فرزند .......... به طرفیت خوانده خانم ............ فرزند ............ به وکالت ..............وبه خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق نکاحنامه رسمی به شماره .......... صادره از دفتر ازدواج شماره ........ حوزه ثبتی وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد مکاح دائم می باشد. نظر به اینکه لازمه تمکین تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب می باشد و حسب اوراق پرونده زوج (خواهان) فاقد مسکن مناسب در شان و شئون زوجه بود و زوجه نیز به شرح مفاد صورتجلسه مورخ 1392/12/06 این دادگاه اعلام داشته در صورت تهیه مسکن آمادگی برای تمکین از زوج را دارد نتیجتا به لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران

 

 

شماره 3- نمونه رای دادگاه الزام به تمکین 

خواهان : آقای ............ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : خانم ............. مجهول المکان

خواسته : الزام به تمکین

مرجع رسیدگی : دادگاه خانواده

متن رای دادگاه تمکین 

در خصوص دعوی آقای ....... به وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خانم ............ به خواسته الزام خوانده به تمکین بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی موکل است ولی با وصف مهیا بودن شرایط تمکین از تمکین امتناع می نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم و خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان که موجب رد دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان مشارالیها و تکلیف زوجه به تمکین از همسر دایمی خویش دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 – 1108 – 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین نسبت به خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.58 از 5 (26 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.