تاریخ انتشار: جمعه 19 اردیبهشت 1399
رای - دادخواست - اجرت المثل ملک - ایام تصرف

 رای - دادخواست - اجرت المثل ملک - ایام تصرف

در صورتی که متصرف ملک، مالک کل ملک موضوع دعوا و اختلاف نباشد یعنی مالک مشاعی قسمتی از ملک بوده و یا اصلا مالک نباشد، و بین متصرف و مالک قرارداد یا مجوزی برای تصرف ملک وجود نداشته باشد و نیز رفتار مالک مؤید رضایت صریح و ضمنی نباشد، مالک میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و صالح، شخصاً یا با توکیل به یک وکیل دادگستری، طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بنماید.دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود و از این حیث قابل مقایسه با مطالبه طلب (وجه نقد) یا اجرت المسمی نیست. 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 22968

 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مالک ملک به تبع مالکیتی که دارد علاوه بر عین مالک منافع ناشی از ملک هم هست به همین دلیل اگر کسی به طور غیر قانونی مانع بهره برداری مالک از منافع ملک شود، ضامن تلف منافع است. به این دعوا در عرف و رویه قضایی مطالبه اجرت المثل تصرف گفته می شود و در صورت وجود شرایط شامل کلیه اموال می شود.

 

 

متن دادخواست - اجرت المثل ایام تصرف - ملک

خواهان : .................

خوانده :  .................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک باب کارگاه تراشکاری به مساحت 237.5 متر مربع قطعه 23 تفکیکی از پلاک ثبتی .......... بخش 12 تهران تز تاریخ 83/8/6 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و جبران خسارات قانونی، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل فعلا مقوم به 50,000,100

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- فتوکپی سند مالکیت

2- گواهی انحصار وراثت

3- فتوکپی اجاره نامه

4- عندالزوم استعلام ثبتی                                                   

5- وکالت نامه

شرح دادخواست                                               

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

به موجب فتوکپی سند مالکیت پیوستی مورث موکل به نام مرحوم ............ مالک رسمی سه دانگ از ششدانگ یک باب کارگاه تراشکاری به مساحت 237.5 متر مربع قطعه 23 تفکیکی از پلاک ثبتی ........... بخش 12 تهران می باشد که نامبرده برابر گواهی انحصار وراثت شماره ....... مورخه 81/10/23 صادره از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران در مورخه 81/6/29 به رحمت ایزدی پیوسته و موکل نیز جزء وراث آن مرحوم می باشد.

برابر اجاره نامه های پیوستی خواندگان یادشده فوق به عنوان سایر وراث آن مرحوم ملک یادشده فوق را ازتاریخ 83/8/6 به اجاره واگذار نموده و هیچگونه مبلغی از بابت اجاره آن محل به موکل پرداخت ننموده اند علیهذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف محل موصوف از تاریخ 83/8/6 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس دادگستری و همچنین محکومیت آنان به جبران خسارات قانونی، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان استدعا می گردد. اسامی بقیه خواندگان: 2- آقای ...... 3- آقای ........ 4- خانم ......... همگی به نشانی خوانده ردیف اول

 

 

 

متن رای دادگاه - اجرت المثل ایام تصرف - ملک

پرونده کلاسه : .............. شعبه 155 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع شهید محلاتی تهران  دادنامه شماره : ...........

خواهان: آقای ......... با وکالت .......... به نشانی ............... .

خواندگان: 1- آقای ............

2- آقای ............

3- آقای ..............

4- خانم ............ همگی به نشانی ............... .

خواسته ها :

1- مطالبه اجرت المثل      2- مطالبه خسارت

رای دادگاه: در خصوص دعوی ............... به وکالت از آقای ............ به طرفیت 1- آقای ....... 2- آقای ......... 3- آقای ........... و 4- خانم ......... به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه تراشکاری قطعه 23 تفکیکی از پلاک ثبتی .............. بخش 12 تهران از مورخه 83/8/6 لغایت 89/6/11 (تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی، هزینه کارشناس و حق الوکاله وکیل با عنایت به دادخواست تقدیمی مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت و مضبوط در پرونده سه دانگ ملک موضوع خواسته به نام مورث خواهان ها بوده و نامبرده به استناد گواهی حصر وراثت فوت نموده است و اینکه خواندگان ردیف های دوم و چهارم دفاع قابل قبول و محکمه پسندی به عمل نیاورده اند و سایر خواندگان به طور کلی هیچگونه دفاعی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده اند و اینکه دادگاه جهت تعیین اجرت المثل سهم خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس اجرت المثل ایام تصرف در مدت فوق را به شرح نظریه مضبوط در پرونده مبلغ 179,188,500 ریال برآورد و اعلام و نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون باقیمانده است و با اوضاع و احوال کل قضیه مطابقت دارد.

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 29 و 30 و 337 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصدو بیست و هشت هزار و هفتصد و هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی توسط خواهان خواهد بود. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های دوم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

مطالب مرتبط با اجرت المثل ایام تصرف :

1- تصرف عدوانی، ممانعت از حق،مزاحمت

2- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، وکیل ارث

3- راههای تخلیه فوری ملک و درخواست تخلیه، دستور تخلیه

4- نمونه دادخواست و رای دادگاه در خصوص خلع ید از ملک مشاع

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اجرت المثل راجع به املاک، دادگاه شهر یا منطقه محل وقوع ملک است.
گرفتن وکیل ضروری نیست و ممانع از طرح دعوا نمی شود اما توصیه می شود و بهتر است پروسه و تشریفات قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف املاک حتما تحت نظارت یا با مدیریت یک وکیل دادگستری انجام شود مانند اینکه برای انجام اینکار به یک وکیل وکالت دهید و یا حداقل قبل از طرح دعوا با یک وکیل مشورت نمایید.
با ارجاع قاضی به کارشناس و با در نظر گرفتن اجاره بهای املاک در آن منطقه و محل میزان اجرت المثل تعیین می شود.
هزینه دادرسی می تواند علی الحساب تقویم شود و مبلغ زیادی نیست.هزینه کارشناسی توسط قاضی تعیین می شود و به طور متوسط چیزی در حدود 5 میلیون تومان و حق الوکاله وکیل در توافق بین وکیل و موکل.
نظرات

چهارشنبه, 03 اردیبهشت,1399

صفدر تاجیک

باتشکر
هزینه دادرسی، و ثبت دادخواست دریافت اجرت المثل ایام تصرف مال مشاعی موروثی یک باب آپارتمان و کارشناس و وکیل چند درصد از مبلغ برآوردی دادگاه می باشد و اگر رای در تجدید نظر رد شود، موضوع درخواست نیاز به بررسی و پرداخت هزینه مجدد دارد. با سپاس


پاسخ وکیل :
هزینه دادرسی دعاوی مالی با موضوع وجه نقد سه و نیم درصد ارزش خواسته است که البته شما می توانید با استفاده از امتیاز بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی کمتری در شروع دعوا و تقدیم دادخواست پراخت کنید و یا اینکه خواسته خود را علی الحساب تقویم نمایید.
هزینه کارشناس مبلغ مشخص و ثابتی نیست و حسب مورد می تواند متفاوت باشد.
دستمزد وکیل نیز مبلغ ثابتی نیست و بستگی به توافق وکیل و موکل دارد و چیزی در محدوده 5 تا 10 درصد ارزش خواسته است.
ضمناً برای تجدید نظر خواهی هزینه دادرسی ان مرحله به طور جداگانه باید پرداخت شود.(4.5 درصد ارزش خواسته)

دوشنبه, 22 دی,1399

سمیرا

اگه یکی از وراث به شخصه مغازه رو تصرف کنه.آیا سایر وراث میتونن اجرت المثل ایام تصرف بگیرن؟یا به دلیل اینکه وراث همه در جز جز مال مشاع سهیم هستن این امکان وجود نداره؟


پاسخ وکیل :
بله، در فرض مالکیت مشاعی هم امکان گرفتن اجرت المثل ایام تصرف از متصرف وجود دارد.فقط اینکه بعضی از قضات مطالبه (از طریق ارسال اظهارنامه و سایر روش ها) را شرط امکان مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی می دانند و در واقع سکوت در مقابل چنین شریکی به منزله رضایت فرض می شود.
البته به نظر اینجانب این نظر صحیح نیست و هر مال یا منفعت تلف شده ای باید در دایره صدور حکم اجرت المثل قرار گیرد.

دوشنبه, 16 فروردین,1400

حامد

باتشکر.ما سه خواهر ودوبرادرهستیم زمین هارا بین دوبرادر تقسیم کردیم وزمین های خودم را یکی ازخواهرانم به مدت35سال زراعت کردند وبعد از35سال بنده زمین هاراپس گرفتم وکاشتم فقط یک سال اجاره 5ملیون دریافت کردم حالا بعداز35 سال این سه خواهر که یکی ازانها بمدت 35سال زمین ها راکاشته بود با دوخواهر برای تقسیم ارث شکایت کردند ایا میشود دردادگاه این موضوع را یعنی اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کرد وشاکی شد..باتشکراززحمات شما

شنبه, 11 اردیبهشت,1400

Naser

عرض ادب سال ۸۵ یک باب مغازه اجاره کردم که مالک ان در خارج از کشور بودن و بنده با وکیل ایشان قرارداد داشتم اکنون شخص دیگری از من شکایت کرده و مدعی هستند از سال ۸۴ مغازه رو خریدن و مطالبه اجرث المثل اموال و دادرسی و تاخیر تادیه دارد و دادگاه رای به پرداخت داده راهنمایی کنید لطفا

چهارشنبه, 15 اردیبهشت,1400

سام

باسلام ممنون میشم به ایمیل بنده جواب کامل واضع عامیانه دهید, پدر بنده سه برادرن ک سهم خواهران آنها قدیم داده شده و سهم زمین کشاورزی پدرمن 45ساله درتصرف برادرش بوده و کشت کاشت برداشت می‌کرده وتنهاچیزی بین آنهاست دست نوشته پدر آنها ک نوشته داده دست عموم ولی اون سهم زمین پدر من را کشت می‌کرده و واگذار نمی‌کرده حالاچگونه اجرت المثل دریافت کنیم دست نوشته دست عمومه و دسترس مانیست.در ضمن تنها یک برادر این سهم را میخواهد بقیه خواهر برادر نمیخواهند اجرت المثل را.ممنون میشم کسی راهنمایی کنه

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.