X

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک - آپارتمان - زمین

الزام به تنظیم سند رسمی ملک - آپارتمان - زمین

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود. در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد. به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود. در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

 

  |  
بازدید: 329728
  |  
امتیاز: Article Rating

الزام به تنظیم سند رسمی

 

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود. 

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی) 

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند. 

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند. 

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود. 

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قرارداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

 

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند ملک

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

خواهان : ..........

خوانده : ..........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  تهران – میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

تعیین خواسته و بهای آن : الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی .... فرعی از ..... اصلی قطعه چهارم واقع در بخش ... حوزه ثبتی شرق به مساحت 126 متر مربع واقع در تهران ....... به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار) مقوم به 51,000,000 ریال ارزش منطقه ای ملک 51,000,000 ریال

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ 100,000,000 تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره .......... مورخ دوم بهمن ماه سال 91) به مبلغ 1,000,000,000 ریال

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ 39,270,000 تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند 6-7 مبایعه نامه شماره .......... مورخ دوم بهمن سال 1391 و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 392,700,000 ریال

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات : 

1- وکالتنامه به شماره ........... مورخ 15/1/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 288324 ریال باطل شد

2- مبایعه نامه به شماره ............ مورخ 1391/11/2

3- گواهی عدم حضور به شماره ...... مورخ 1/10/1392

4- فرم ثبت قرارداد به شماره ............ مورخ 16/11/1391

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان آقای .......... مراتب ذیل را به عرض می رسانم : 

1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره ........ مورخ دوم بهمن 91 دارای کد رهگیری .......... شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی .... فرعی از ..... اصلی قطعه چهارم واقع در بخش ... حوزه ثبتی شرق به مساحت 126 متر مربع واقع در تهران ............... به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 4 را از خوانده آقای .............. با ولایت قهری آقای ......... خریداری نموده است.

2- به موجب بند 4-1 مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ 1 دیماه سال 92 بر دفتر اسناد رسمی شماره ...... حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره ...... مورخ 1 دیماه 92 در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

3- به موجب تبصره دوم ماده سه و بند 5-1 ماده 5 مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ 1 مهرماه 92 تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

4- به موجب بند 6-7 از ماده 6 مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (5-1) به ازای هر روز تاخیر مبلغ 700 هزار ریال (معادل 70 هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به مالک بدهد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

1- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی .... فرعی از ..... اصلی قطعه چهارم واقع در بخش ... حوزه ثبتی شرق به مساحت 126 متر مربع واقع در تهران .......... به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 4 به نام موکل.

2- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده 9 مبایعه نامه موصوف.

3- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند 6-7 مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1 مهرماه سال 92 تا زماناجرای حکم.

با تشکر و احترام مجدد

 

 

شرایط الزام به تنظیم سند

 

سوالات متداول الزام به تنظیم سند رسمی ملک

1- برای خرید آپارتمان مسکن مهر باید چه کار کنم و چگونه می شود در چنین مواردی طرف چگونه الزام به تنظیم سند رسمی می شود ؟

با عرض سلام اینجانب حدود دو سال پیش دو دستگاه آپارتمان در حال ساخت خریدم (مسکن مهر پرند ) و فروشنده تاکنون هیچگونه اقدامی بابت ثبت نام در سامانه مسکن مهر نکرده است و ممکن است اصلاً شرکت عمران به ایشان خانه تحویل ندهد.آیا امکان فسخ معامله از طریق حکم دادگاه وجود دارد با کمال تشکر.

پاسخ وکیل :

لازم است که جهت پاسخگویی حتما قراردادتان بررسی شود اما به طور اجمالی می توان اینگونه پاسخ داد که شما در ابتدا می توانی الزام فروشنده به انجام تعهدات اش را خواستار شوید و در صورت استنکاف فروشنده راه های دیگری را که در قرارداد پیش بینی شده است را در پیش بگیرید.و در صورت کشف فساد معامله می توانید پول خود و حتی تحت شرایطی خسارت تاخیر تادیه و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را نیز دریافت کنید.


2- آیا عدم درج ثمن در قرارداد بیع و فروش باطل است ؟

سلام همکار محترم من خودم وکیل دادگستری هستم و سئوالی از شما داشتم شخصی ملکی را به شخص دیگر می فروشد و ایشان بنا به اعتمادی که به ایشان داشته ثمن معامله را در قرارداد قید نمی کند در ایشان در هنگام قرار داداولیه فروشنده با شخص دیگر چون موکل بنده مبلغی را بابت ثمن معامله داده بود ان را به طور شفاهی ثمن معامله قلمداد می کنند بعد از مدتی خریدار و فروشنده با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و فروشنده مانع ساخت و ساز خریدار می گردد بنده اقدام به طرح شکایت ممانعت از حق در دادسرا می نماییم و دادسرا برمبنای شکایت بنده برای متهم کیفر خواست صادر می کند و مبنای کیفر خواست هم بر مبنای یک نفر شاهدی بود که شاهد بود ثمن معامله در قرار داداولی داده بود که موکل بنده پول را به ایشان خریدار داده بود پرونده به دادگاه ارجاع گردید و دادگاه استدلال نمود که چون ثمن معامله قید نگردیده معامله باطل است ایا رای دادگاه با این استدلال درست است می شود به عنوان یک همکار من را راهنمایی کنید چه دادخواستی وشکایتی را باید بدهم.

پاسخ وکیل :

ثمن از ارکان عقد بیع است و بدون ذکر ثمن بنا بریک نظر صحیح، عقد باطل است.البته بعضا اینطور هم استدلال شده که عقد را صحیح بدانیم و ثمن را بر اساس اوضاع و احوال و نظر کارشناس تعیین کنیم.با این وجود قرارداد پیش فروش به اعتقاد اینجانب بیع با آن سختگیری های قانونی نیست، و تحت حکومت قانون مدنی است و از این منظر هم جای کار و استدلال دارد. 


3- چطور می توان ملک شراکتی را فروخت ؟

زمینی هست بین وارث اینجانب چندین بار ملک را برای مزایده گذاشتم مشتری هم برای ملک هست مشکل اینجاست که هر بار میخوان جهت هماهنگی با اجرا احکام میروند مشتری نظرش برای خرید ملک عوض میشه و هر بار مزایده شکست میخوره مشتری هم نمیخره منم نمیدونم چکار کنم قابل تفکیک هم نیست الان من مشکل مالی دارم یکسال دارم راه دادگاه میرم اخر نتونستم این ملک رو بفروشم و وارثین با ما هماهنگی ندارند.

پاسخ وکیل :

منظور شما این است که ملکی را با چند تن دیگر از ورثه شریک هستید یا ملکی از مورث به شما و چند تن دیگر از ورثه به ارث رسبده است و در هر حال صورت مسئله ین است که چند نفر شریک و صاحب ملک هستند اما در خصوص نحوه استفاده و نحوه فروش توافق ندارند.

در این فرض 2 راه بیشتر وجود ندارد یا تمامی وراث با هم بر سر فروش توافق کنند و یا مراجعه به دادگاه و تقاضای دستور فروش.

تنها روش فروش ملک هم از طریق مزایده است.برای تسریع در پروسه و جریان فروش کاری که شما می توانید انجام دهید یافتن مشتری و هماهنگی با اوست.


4- حق الوکاله وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی چقدر است ؟

ببخشید هزینه وکالت الزام به تنظیم سند چقدر میشه؟

پاسخ وکیل :

دستمزد وکلا برای ارائه خدمات حقوقی متفاوت است وکلای دفتر وکالت ما تلاش نموده اند با تعیین دستمزد منصفانه و رعایت تعرفه قانونی در خصوص دعاوی ملکی اعلام دستمزد نموده و حق الوکاله متعارف و منطقی دریافت نمایند.

دستمزد ما برای دعاوی ملکی به طور تقریبی 5  تا 7 درصد ارزش ملک مورد تنازع است.


5- رابطه هبه و بخشش با فروش ملک چیست ؟

بنده حدودا چهار سال هست از پدر پیر و مریضم پرستاری می کنم و البته پدر زمین گیر بودن و الان شکر خدا خوب شدن.چند روز پیش پدر همه فرزندانشون رو دعوت کردن بدلیل بخشش حیاط به بنده، ولی دو تا از برادرام مخالفت کردن،حالا بنده چکار کنم که حقوقم ضایع و پایمال نشه. بنده هم می توانستم عین بقیه اعضای خانواده به کارم در شهر مشغول بشم ولی پدر اجازه ندادن. لطفا راهنمایی کنید الان پدر با چند شاهد حیاط رو به بنده ببخشد در آینده به مشکل بر می خورم یا به بنده بفروشه چطور؟

پاسخ وکیل :

اختیار اموال هر کس در زمان حیاتش با خود اوست و فرزندان او نمی توانند به او در خصوص بخشش یا هبه در زمان حیات و قبل از فوت اعتراضی نمایند.در نتیجه مخالفت برادران شما اگر پدرتان بر تصمیم خود مصر باشد تاثیری در صحت هبه و بخشش ملک متعلق به پدرتان به شما نخواهد داشت حتی اگر همه ایشان با بخشش اموال پدر در زمان حیات مخالف باشند. 


6- اطلاع از روش اثبات مالکیت و تنظیم سند زمین موروثی ؟

سلام از سایت کیانداد پیام میدم .سلام خسته نباشید ببخشید از این که وقت تونو گرفتیم من همسرم چند هکتار زمین در شهرستان اردبیل داشت وقتی نوجوون بود امد تهران برای کار برادرش به همسرم پیشنهاد داد شما وقتی تهران هستید زمینها تون بی صاحب افتاده بزارید من روی زمین کار کنم بچه دارم هر موقع امدید من پس میدم بعد چند سال رفتیم سراغ زمینها براش سند درست کرده بود به اسم خودش شکایت کردیم سه تا شاهد اورد از همون روستا اصلا نمی شناختیم شاهد هارو شاهدت دادن محکوم شدیم قاضی گفت وکیل بگیرید ولی ما از پس هزینه وکیل بر نیومدیم نمی دونم حالا بعد چند سال می تونیم کاری انجام بدیم اون موقع از شاهدا پرسیدیم چرا شاهدت دروغ دادید گفتن چون تو این روستا از اجبار همه هوای همو دارن الانم همسرم بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق کم نمی تونیم وکیل بگیریم راهنمایی کنید در ضمن ارزش زمین ها خیلی بالاست وکیلی پیدا می شه بعد اینکه زمین ها رو پس گرفتیم از زمین ها دست مزد خودشو برداره.

پاسخ وکیل :

در حال حاضر به گفته خودتان دادگاه بر علیه شما رای داده یا به تعبیر بهتر دعوای اثبات مالکیت شما رد شده است.اشتباه بزرگ شما بعد از به تصرف دادن زمین بدون تنظیم قرارداد با برادرتان، این بوده است که بدون داشتن وکیل و بدون انتخاب یک راه مناسب اقدام به طرح دعوا اثبات مالکیت نموده اید.

برای اینکه یک مشاوره دقیق و درست دریافت کنید باید با در دست داشتن مدارکتان حضورا به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و ملکی مراجعه نمائید.این دعوای شماست و اثبات مالکیت نیز خواسته شماست و ریسک و هزینه های آن را هم شما باید بپذیریدو نمیتوانیدانتظار داشته باشید که یک وکیل دادگستری در ریسک شما شریک شده و دعوا رابرای شما طرح کند و اگر شما به نتیجه رسیدید و اگر از محل آن زمین پولی نصیب شما شد دستمزد وکیل را بدهید. شاید وکیلی این را قبول کند ولی ما این را به شما توصیه نمیکنیم چون بیشتر شبیه پیشنهاد یک قمار است.!! 


7 - تنظیم سند به نام فرزند صغیر چگونه است ؟

سلام.ملکی را ده سال پیش خریدم که بنام فرزند صغیر بود و با ولایت پدرش وکالت بلاعزل خریداری کردم.الان بعد از چند سال برای تک برگ کردن سند و فروش خانه اقدام کردم.دفترخانه گفت که فرزند صغیر الان 18ساله شده و وکالت شما باطل است.دسترسی به انها ندارم باید چیکار کنم؟

پاسخ وکیل :

دفتر خانه اشتباه گفته !!!!!!!! این حرف غلط است !!!!!!!! به یک دفتر خانه دیگر مراجعه کنید. عقد وکالت به حکم ماده 678 از قانون مدنی فقط با فوت یا جنون یا سفه احد طرفین باطل و منفسخ میشود و نه با بلوغ و رشد و رفع حجر.

مطابق یک قاعده قدیمی و برگرفته از فقه و البته منطقی و عقلی اثبات یک مساله نقطه مقابل آن را مورد تایید قرار نمی دهد و در موارد تردید احکام را باید تفسیر محدود نموده و به قدر متیقن اکتفا نمود.به عبارت اخری، این وکالت در زمان خود به درستی داده شده و از سوی فرد صالح تنظیم  گردیده و بلوغ و رشد اعتبار ان را منتفی نمی کند.


8- در رابطه با الزام به تنظیم سند چطور می توان اعتراض ثالث اجرایی نمود ؟

اینجانب در تابستان سال 96 آپارتمانی را به صورت پیش خرید در تهران با قولنامه عادی در دفتر مشاور املاک با امضاء و مهر مشاور املاک و یک شاهد دیگر، از سازنده ای خریداری کردم ( قولنامه عادی می باشد و کد رهگیری ندارد ) همانجا طی یک فقره چک بانکی در وجه سازنده قسمتی از مبلغ را به سازنده پرداخت کردم که مشخصات آن را در پشت مبایعه نامه در حضور مشاور املاک نوشته و رسید کردیم . دو مرحله پرداخت دیگه هم داشتم که بابت اونها هم چک دادم و پشت قولنامه با درج مشخصات چک رسید گرفتم . در اردیبهشت 97 هم آپارتمان را تحویل گرفتم و تا الان سکونت دارم . مبلغ 20 میلیون تومن از ثمن معامله باقی مونده که قرار بر این است که هنگام تنظیم سند پرداخت کنم .همچنین آپارتمان دارای وام از بانک مسکن بوده که در دی ماه 97 با مراجعه به بانک مسکن علیرغم اینکه سند به دلیل آماده نشدن پایان کار که هنوز آماده نشده بود ، با موافقت بانک مسکن طی قراردادی سه طرف بین بانک و سازنده و بنده ، وام آپارتمان به نام بنده منتقل شد و یک سال هم میشه که دارم اقساط رو پرداخت میکنم .
چهار ماه پیش یعنی در مهر ماه 98 بنا بر درخواست همسر سازنده از طریق اجرا گذاشتن مهریه که ارزشش تقریبا مساوی با ارزش ملک است ، ملک ساختمان در اداره پنجم اسناد رسمی توقیف شد.
اینجانب با کلیه مدارکی که توضیح دادم اقدام به ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند کردم و در قسمت خوانده هم ( با توجه به راهنمایی که در قسمت ارشاد قضایی دادسرا کردن ) 1 - سازنده 2 - همسر سازنده 3 - اداره پنجم اداره اسناد 4 - بانک مسکن ( که وام رو اونجا انتقال داده بودیم و به میزان مبلغ وام ، سند در رهن بانک می باشد ) رو نوشتم .ضمنا سازنده ملک رو ساخته و تبدیل به 4 واحد آپارتمان کرده و به چهار نفر ( هر واحد به یک نفر ) فروخته و نوع خرید و پرونده هر چهار نفرمون مثل هم بوده که در بالا عرض کردم و توضیح دادم و هر چهار نفر در دادخواستی جداگانه ( چهار دادخواست ) و یکجور و یک شکل ثبت دادخواست کردیم.
با توضیحاتی که عرض کردم میخواستم نظر محترم شما رو بدونم :
1 - آیا با توجه به مدارک و توضیحات ملک رفع توقیف میشود تا سازنده بتواند سند رو به نام اینجانب و بقیه بزند ؟ ( سازنده اظهار میدارد پایان کار صادر شده و در صورت رفع توقیف هیچ مشکلی برای سند زدن ندار )
2 - آیا اینکه در قسمت خوانده اسم اداره پنم اداره اسناد رسمی و بانک رو آوردیم ، اشتباه که نکردیم ؟ و یا در صورت اشتباه ، دادخواست در دادگاه با مشکل مواجه نمیشود ؟
3 - یه عده گفتن ( وکیل و اشخاص حقوقی نبودن البته ) به جای اداره پنجم ثبت می بایست اداره کل اسناد رسمی تهران رو به عنوان خوانده می آوردیم . چون اداره پنجم زیرمجموعه اونهاست، ولی ما چون ملک در اداره پنجم توقیف شده اسم اونجارو آوردیم و شناسه ملی اونجا رو دادیم.خیلی خیلی خیلی ببخشید که طولانی توضیح دادم . خواستم چیزی از قلم نیفته . خیلی ممنون و سپاسگزار میشم اگه به 3 سوال بنده ( هرچند حتی اگر کوتاه هم باشه ) جواب بدین و منت سر بنده بزارین و حداقل به ایمیلم بفرستید.

پاسخ وکیل :

پاسخ به سوال شما نسبتا پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد و توصیه میشود حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مشورت نموده یا موضوع را تحت نظر وکیل پیگیری کنید. 

با این وجود به طور اجمال به شما پاسخ داده میشود که : 

1- در خصوص توقیف ملکی که به شما فروخته شده توسط شخص ثالث باید یکی از سه راه زیر را انتخاب کنید : 

الف: اگر دادرسی در جریان است و هنوز منجر به صدور حکم نشده (منظور دادرسی بین فروشنده و همسرش در خصوص مهریه ) میتونید به عنوان وارد ثالث به دادرسی وارد شده و از حقوق خود دفاع کنید. مقررات ورود ثالث در مواد 130 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

ب: اگر دادرسی تمام شده و حکم هم صادر شده میتوانید تحت عنوان اعتراض شخص ثالث نسبت به رای صادره اعتراض نمائید. (مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) 

ج: اگر دادرسی تمام شده و رای هم قطعی شده و در حال اجراست (منظور دعوای بین فروشنده و همسرش برای مهریه است) میتوانید تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رای اعتراض نموده و عملیات اجرایی را متوقف نمائید. (مواد 146 به بعد قانون اجرای احکام مدنی) 

2- طبیعی است در صورتیکه به نحوه مناسب و شایسته انجام شود و بتوانید ثابت کنید که مبایعه نامه و قرارداد شما قبل از توقیف همسر فروشنده بوده حق با شماست و اقدامات وی ابطال می گردد. 

3- اگر در این مرحله دفاع مناسب و اقدامات لازم را انجام ندهید احتمال در خطر قرار گرفتن حقوقتان وجود دارد. 

4- به گفته ها و اظهارات فروشنده توجه نکنید چون ممکن است این اقدام یک تبانی از طریق فروشنده با همسرش برای تضییع حقوق شما باشد.

5- اگر همسر سازنده در اداره اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه نموده عنوان دادخواست شما باید ابطال عملیات اجرایی باشد.

6- برای پاسخ بهتر و دقیق تر توصیه میشود با دفتر هماهنگ نموده و حضوراً مراجعه نمائید.     


9- شرایط دعوای ابطال سند رسمی چیست ؟

با سلام.قبل از اصلاحات ارضی در دهه 30 در یک منطقه از چهارمحال بختیاری در یک قطعه زمین با مالکین همسایه اختلاف پیدا کردم و تا اینکه در سال 82 ما خلع ید شدیم ولی اول اینکه در ملک مورد نظر اصلاحات ارضی نیومده و ملک مورد نظر در اصل ما ابادش کردیم و اینکه در سال 82 بعد از خلع ید ملک مورد نظر از طرف قانون مشخص نگردید تا اینکه در سال 87 طرف های مقابل کل زمین ما که در دهه 30 تا سال 86 در تصرف ما و پروانه چرای دام داشتیم ثبت کرده اند و حتی ما تا چند سال بعد از ثبت باخبر شدیم حالا سوال من این است از وکیل محترم ایا میتونیم دعوی ابطال سند بزنیم خیلی ممنونم سپاسگزارم.

پاسخ وکیل :

پاسخ به سوال شما پیچیده و مفصل بوده واحتیاج به توضیح و بررسی مدارک دارد. توصیه میشود در شهر محل اقامت خود با به همراه داشتن مدارک و اسناد و احکام حضورا به یک وکیل مراجعه کنید. با این وجود اجمالا به شما پاسخ داده یم شود که بله امکان طرح دعوای ابطال سند مالکیت وجود دارد ولی منوط به کفایت و قوت دلایل شما و توجیه و قبول قاضی است.


10 - راه های اثبات و تنفیذ قولنامه چیست ؟

خسته نباشید.بنده در سال 90 طی قولنامه ای زمینی را از همسرم واقع در روستایی خریداری کردم که همین قولنامه به امضا و تایید شورای روستا و حتی فامیلهای همسرم هم رسیده حتی در متن قولنامه قید شده که مبلغ معامله نقدا در فروشنده پرداخت گردیده شد و فسق معامله از طرفین ساقط هست بعداز تنظیم قولنامه بنده شروع به احداث بنا و حتی اقدام به خرید امتیازات آب برق گاز بنام خودم کردم و بعداز چهارسال در سال 94 همسرم نصف همین زمین را ازم طبق قولنامه ای خریداری کرد حال همسرم بعنوان ابطال قولنامه ها بر علیه بنده شکایت کرده و ادعا میکنه قولنامه ها صوری بودند و در جهت وام نوشته شده اند و چون بنده اهل این روستا نیستم و همگی شهودات فامیل و هم روستایی ایشان هستند ادعای ایشان را در دادگاه تایید میکنند . لازم بذکر شوم هیچ مدرکی وجود نداره که وامی دریافت یا اقدامی در همین جهت انجام شده قبلا. حال با این شرایط آیا دادگاه رای به ابطال قولنامه میدهد. ممنونم از راهنمایی تان.

پاسخ وکیل :

اصل بر صحت معاملات و وجود اراده و عزم بر انجام آن است. مدعی معامله صوری باید با ارائه دلیل ادعای خود را ثابت کند.تشخیص اینکه معامله صوری بوده یا واقعی با قاضی دادگاه است. در پرونده شما ظاهر مبنی بر وقوع معامله است و صرف ادعا قابل پذیرش نیست ولی همانطور که گفته شد همه چیز بستگی به تشخیص و تصمیم قاضی دارد.  


11 - برای الزام به تنظیم سند ملک پیش خرید چکار کنم ؟

خانه ای پیش خرید کردم درتاریخ 96/9/11 و قرارداد فی مابین تاریخ تنظیم سند وچک 99/02/10 است ولی بدون اعلام دفترخانه معین ولی چند روز بعدقراردادی در املاکی با کد رهگیری در تاریخ 96/9/14 تاریخ تنظیم چک و سند 98/8/15 شد و در دفترخانه مشخص. ولی عدم حضور ایشون رو نتونستم بگیرم حالا برای عدم حضور ایشون و پیگیری دریافت خسارت از ایشون چکار میتونم بکنم.تاریخ چک 99/2/10 می باشد.من می تونم هزینه سند رو برای چند روز جور کنم تاعدم حضور ایشون رو بگیرم ولی اینکه برم و چک رو پر کنم و بعد برم اظهارنامه بدم برام خیلی سخته.

پاسخ وکیل :

پاسخ به سوال شما مفصل است و احتیاج به اخذ توضیح و مدارک دارد با این وجود به طور اجمالی پاسخ داده میشود که : 

از دو قراردادی که شما دارید قرارداد اخر معتبر است و با بستن قرارداد جدید قرارداد قبلی عملا فسخ شده است.گواهی عدم حضور خصوصیتی ندارد، پس به هر طریقی که بتوانید ثابت کنید که شما به تعهد خود عمل کردی یا آماده عمل کردن هستید و طرف مقابل از انجام تعهد امتناع می ورزد میتوانید به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست الزام طرف به انجام تعهد تنظیم سند رسمی را بدهید.

در هر حال اگر اصرار به دریافت گواهی عدم حضور دارید میتوانید برای طرف اظهارنامه فرستاده و تاریه مشخص کنید و در آن تاریخ با به همراه داشتن چک بانکی عدم حضور بگیرید. توجه داشته باشید که دفترخانه اسناد رسمی الزامی به دادن گواهی عدم حضور ندارد و در قانون و به طور مشخص یک بخش نامه ثبتی دفترخانه ها را مخیر ( ونه مجبور ) به صدور گواهی عدم حضور نموده است. 


12 - در مورد الزام به تنظیم سند ملک راهنمایی کنید ؟

با سلام و احترام، اینجانب یک آپارتمان پیش خرید کردم و پس از ساخته شدن آنرا فروختم کسی که آنرا خریده ، اقدام به فروش آن به شخص دیگری نموده است و ایشان در خانه ساکن شده است. سازنده اقدام به اخذ پایان کار نموده ولی به دلیل کمبود فضای پارکینگ با مشکل مواجه شده است و نمی تواند پایان کار اخذ نماید. 320 میلیون تومان معادل 25 در صد از وجه خانه نزد خریدار ملک برای زمان تنظیم سند مانده است که اینجانب مبلغ 150 میلیون تومان بابت سند به سازنده بدهکار می باشم با توجه به شرایط پیش آمده اینجانب می توانم طرح دعوی برای اخذ مابه التفاوت مبلغ مانده برای سند از ایشان بنمایم.

پاسخ وکیل :

به هر دلیلی که سازنده نتواند به نام آخرین خریدار سند رسمی تنظیم نماید به دلیل اینکه پرداخت مابقی ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شده است نتها قبل از آن تاریخ شما نمیتوانید مبلغ خود رااز خریدار مطالبه نمائید بلکه سازنده ام نمیتواند مابقی مبلغ را از شما مطالبه کند.البته لازم است نگران یک مسئله هم باشبد و آن اینکه، اگر در قراردادذکر شده باشد خریدار حق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد را هم خواهد داشت که بعضا رقم قابل توجهی است.


13 - راه های اثبات مالکیت و صدور سند ملک چیست ؟

ملکی داریم که حدود 35 سال پیش با یک قولنامه دستی خریداری کردیم و تا الان برای گرفتن سند اقدام نکردیم الان با توجه به همین قولنامه و عدم دسترسی به مادر و سند و قولنامه های قبلی می تونیم درخواست اثبات مالکیت و صدور سند بدیم.

پاسخ وکیل :

بله ميتوانيد البته باید مدارک شما دقیقتر بررسی شود و مشخص شود که کسی که شما ملک را از وی خریداری نموده اید مالک بوده است یا نه در صورت کفایت دلایل و مدارک و مستندات مالکیت رای الزام به تنظیم سند به نفع شما صادر خواهد شد و میتوانید با دستور دادگاه حکم خود را اجرا نمائید.


14 - نحوه تفکیک طبقات یک آپارتمان چگونه است ؟

سلام سوالی داشتم. یک خانه ی دوطبقه ای قولنامه ای که بنام دونفر هستش رو میشه هر طبقه خودش رو جداگونه بنام مالکان قولنامه کرد تا مالکان بتونند هر موقع خواستند بدون نیاز به اجازه ی مالک دوم واحد مربوط به خودشون رو بفروشند ؟ اگه همچین چیزی امکان داره مراحل کار چگونه است و "چقدر طول خواهد کشید؟

پاسخ وکیل :

اگر هر دو شریک با هم توافق دارید بهتره با هم یک تقسیم نامه منعقد کنید. راه حل معمول و منطقی تقسیم مال مشترکی که سند رسمی مالکیت ندارد توافق می باشد. 


15 - فروشنده سند رسمی انتقال نمی زند چه کار کنم و چطور فروشنده را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نمایم ؟

با درود بنده سال 90 ملکی خرید کردم که فروشنده می بایست سال 91 سند را تحویل می داد اما با توجه به مشکلاتی تا امروز این کار را نکرده! بنده این ملک را فروختم و در مبایعه نامه ذکر کردیم که ضرر و زیان سند به عهده فروشنده اصلی می باشد و خریدار هم امضا و تایید نموده است.متاسفانه گواهی عدم حضور نگرفتم در تاریخ مورد نظر به دلیل عدم آگاهی! باید چه کار کنم؟؟روند به چه صورت است؟

پاسخ وکیل : 

شما چون ملک را فروخته اید دیگر ذینفع نیستید. خریدار ملک می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شما و فروشنده اصلی بدهد یعنی شما دو نفر را خوانده قرار دهد. گواهی عدم حضور خصوصیت ندارد به هر طریقی می توانی ثابت کنید که شما آماده انجام تعهد بوده اید و طرف حاضر نشده. البته برای شما که این فرصت را از دست داده این امکان هم وجود دارد که با ارسال اظهار نامه تاریخ جدیدی را برای حضور در دفترخانه تعیین نمایید. قبل از هر اقدامی با توجه به حساسیت دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از املاک و قراردادها به شما توصیه می شود با یک وکیل با تجربه در این زمینه مشورت نمایید. 


16 -  پیش خرید آپارتمان ، تنظیم سند ، انجام تعهد

اینجانب یک باب واحد مسکونی در شهرستان به موجب قرارداد پیش فروش عادی از آقای الف خریداری کردم در تاریخ 91/7/1 قراربوده فروشنده باتاریخ تحویل 92/12/1 واحد بنده رو در پلاک .... بسازدو تحویل نماید و مقرر شده ظرف 4 ماه بعداز تحویل نیز سند رسمی تنظیم و انتقال شود فروشنده به اینجانب مالک رسمی نیست و و مالک رسمی ب میباشد.و فقط الف واحد را به من فروخته و متعهد به بنده است. بین الف و ب قرارداد مشارکت وجود داره و ب ملک را جهت ساخت و ساز به الف داده و در عوض یک واحد و 60 میلیون پول طلب داره که یک واحد رو گرفته اما پول در حال دعویست . هردو طرف به برخی تعهدات عمل نکرده و هنوز ب سند عرصه را به نام الف نزده و الف نیز پایانکار و تفکیک نگرفته و واحدها احداث شده از نظر فنی اما امکانات قرار شده را ندارد و واحدهای مجتمع فاقد سابقه ثبتی است.
آیا بنده باید طرح دعوی به طرفیت الف و ب نمایم و ازشون انجام تعهدات رو بخوام؟
الزام به تنظیم سند-الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و تهیه مقدمات- الزام به تعهدات و تحویل مبیع و مطالبه خسارات از الف یا باید به طرفیت الف دعوی فروش مال غیر نمایم؟
(علیرغم قرارداد مشارکت فی مابین مالک رسمی و فروشنده) قابل ذکر است فروشنده کلا از انجام الباقی تعهدات استنکاف می ورزد.

پاسخ وکیل :

فروشنده یا همان سازنده در مقابل شما متعهد است و شما باید او را ملزم به انجام تعهدات خود نمایید زیرا شما با فروشنده قرارداد بسته اید. برای پاسخ دقیق به این سوال احتیاج به مطالعه قرارداد و توجه به جزئیات رابطه شما هست. 


17 - خرید ملک - مبایعه نامه و بیع صوری

با سلام بنده در سال 79با یک مبایعه نامه و قرارداد عادی، یک قطعه زمینی بنا به پیشنهاد دایی خرید کردم وهمه چیز بنام دایی ثبت شده با یک قرارداد صوری و بیع صوری و متاسفانه امکان مشورت با وکیل متخصص قرارداد را نداشتم با توجه عدم حضور اینجانب در کشور در سال 85 با اخذ پروانه کار ساختمانی را بنا به پیشنهاد دایی شروع مقرر شده کلیه هزینه ها را به صورت ریز به من اعلام کند با گذشت سه سال ودر هر مرحله مبلغی پول بدون شرح کار در چندین مرحله پرداخت کردم خودم از مبلغ پرداختی با اعتماد به داعی به حسابش از طریق صرافی ها واریز کردم تا اینکه در سال 88 با دعوت از دایی به کشور امارات جهت تسویه حساب کامل متاسفانه بدون هیچ صورت حسابی آمد فقط طلب مبلغ 120 میلیون تومان نمود من زیر بار نرفتم تا اینکه در سال 91 مبلغ 50 میلیون تومان واریز کردم ودر سال 93 مبلغ 181میلیون تومان به گفته خودش 250 تومان که با سرجمع پرداختی ماقبل 88 می شود 250 میلیون تومان بعد از ده سال بازگشت به کشور نه تنها ساختمان نیمه کار تحویل نمی دهد بلکله طلب پول می کند از شما وکیل دادگستری محترم تقاضا دارم لطفا راهنمایی ومشاور فرمائید چکار کنم متاسف شدم از کشور که صداقت نیست.

پاسخ وکیل :

باید به هر طریقی از جمله شاهد یا روشهای دیگر صوری بودن قرارداد را ثابت نمایید، چنانچه قراردادی ندارید تنها راه شما مطالبه وجوه واریزی است.


18 - الزام به تنظیم سند خودرو چگونه است ؟

شخص الف خودروی پاترولی را به مبلغ 36 میلیون تومان به شخص ب می فروشند و در قبال آن چکی به همان مبلغ دریافت می کند (با قولنامه فروش صورت میگیرد) و شخص ب بدون آنکه چک را پاس کند اقدام به فروش همان خودرو به شخص ج میکند و در قبال این معامله با قولنامه 22 میلیون پول نقد می گیرد.با توجه به اینکه شخص ب در زندان است و شخص الف نیز قولنامه ی اولی را نمی دهد و تنها مدارک موجود کارت ماشین به نام فروشنده ی الف و قولنامه ی فی مابین ب و ج می باشد.فرد ج سند می خواهد باید چه کند؟ چه مدارکی لازم است ؟

پاسخ وکیل :

آقاي ج بايد دادخواست الزام به تنظیم سند بده به طرفيت آقاي ب.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.3 از 5 (127 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
حسب مورد و بسته به موضوع این مدارک برای چنین درخواستی باید ضمیمه دادخواست شود: 1- تصویر مصدق قرارداد یا مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور 3- تصویر مصدق فیش ها و چک های پرداخت ثمن 4- حسب تشخیص قاضی یا ضرورت ارجاع به کارشناس 5- شهادت شهود 6- استعلام از اداره ثبت 7- قرارداد مشارکت در ساخت 8- قرارداد پیش فروش آپارتمان 9- قرار معاینه و تحقیق محل 10- و سایر مدارک و دلایل جهت تقویت دعوا
در حال حاضر برای طرح دعوای حقوقی داشتن وکیل الزامی نیست؛ ولی بهتر است به جهت پیچیدگی و حساسیت این دعوا و خواسته، برای طرح یا دفاع از آن حتماً وکیل داشته باشید. و یا حداقل با یک وکیل مشورت نمایید.توجه داشته باشید که انجام کار تحت نظر یا توسط یک وکیل امنیت و نتیجه دعوای شما را تضمین می نماید.
استفاده ار تجربیات دوستان و نزدیکان در موارد مشابه و یا جستجوی عبارات ((وکیل برای تنظیم سند)) یا ((وکیل متخصص الزام به تنظیم سند)) یا ((وکیل خوب برای تنظیم سند آپارتمان))، در اینترنت و سایت گوگل و مطالعه مقالات و مطالب حقوقی نگارش شده توسط آن وکیل در پی بردن به میزان تسلط و تخصص وکیل بسیار موثر و راه گشا است.
مرجع صالح برای رسیدگی برای دادخواست و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادگاه محل وقوع ملک و اموال غیر منقول است و مرجع صالح برای امول منقول دادگاه محل اقامت خوانده است.
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 02 اردیبهشت,1403

زهرا

با سلام بنده از سال 91 بابت مسکن مهر که بنام مادرم بود، پول واریز کردم و تا زمان تحویل تمام مبالغ واریزی بر عهده بنده بود. حدودا سه سال قبل واحد رو تحویل دادن و تو این مدت که مستاجر اشت بنده کرایه و پول پیش را گرفته و تسویه می کردم. الان که از ایشان خواستم واحد را بنام من منتقل کنند و مبلغی برای حق امتیاز خود دریافت کنند، ایشان امتناع کرده و می گویند خونه مال خودشان است. چگونه می توانم در زمینه احقاق حق خود اقدام کنم. ممنون بابت راهنمایی شما


پاسخ وکیل:
با سلام
می توانید با ارایه فیش های واریزی و شهادت گواهان مبنی بر اینکه شما این مبالغ را واریز کرده اید و فقط از امتیاز مادر استفاده کرده اید ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهید.

پنجشنبه, 02 فروردین,1403

بدون نام

برای زدن سند خانه که ۶ دانگ هست ۳ دانگ به نام یک نفر و ۳ دانگ به نام کس دیگری این قانون وجود دارد که بدون اجازه دو طرف فروخته نشود؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر شرایط ایجاد حق شفعه طبق ماده 808 قانون مدنی فراهم باشد شریک دیگر می تواند از حق شفعه خود استفاده کند تا نتوان به ثالثی منتقل کرد.

دوشنبه, 05 تیر,1402

حامی قنواتی

درود
اگر در مبایعه نامه زمان حضور در دفتر خانه قید نشده باشد میتوان خسارت عدم حضور فروشنده جهت انتقال سند را مطالبه کرد و اگر میشود از چه تاریخی میشود در خواست خسارت کرد از تاریخ عقد قرارداد یا از تاریخ گواهی عدم حضور

یکشنبه, 31 اردیبهشت,1402

ابوذر

سلام من سه هزار متر زمین به هلال احمر اهدا کردم و حالا باید برای انتقال سند رسمی بروم محضر آیا میتوانم در سند ذکر کنم که هلال احمر نمی‌تواند بعد از چند سال زمین را بفروشد و چکار کنم که زمین مذکور را هلال احمر نتواند بفروشد فقط برای خدمات استفاده کند


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر در قالب وقف بوده که اصولاً و اصلاً قابل انتقال نیست. اگر در قالب هبه بوده ، بله می توانید چنین شرطی را در قرارداد یا همان بنچاق ذکر کنید ولی نمی تواند برای مدت نامعلوم باشد و حتما باید زمان داشته باشد چون با صفت و ویژگی خاص عقود تملیکی که مالکیت است منافات دارد.

دوشنبه, 24 بهمن,1401

امیر

با سلام و عرض ادب.بنده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸سه دانگ از ملکی را از یکی از دوستان خریداری کردم که مبایعه نامه ای تنظیم شد که کد رهگیری ندارد و قرار براین شد که مبلغ سه دانگ بصورت کامل برای ایشان واریز گردد که پس از مدتی پول به حساب ایشان واریز گردید و در داخل قولنامه هم ذکر گردید و قرار بر این شد به بازسازی این ملک بپردازیم که بعد از مدتی بازسازی تمام شد بعد فهمیدم این ملک را به نام برادرش با کد رهگیری گرفته و برادر این شخص اقدام به فروش ملک کرده هر چه از ایشان وکالتی دال بر فروختن این ملک به من را داشتم ایشان طفره رفتند میخواستم ببینم چکار باید بکنم .لازم بذکر میباشد بنده بنا بر اعتمادی که به ایشان داشتم در موعد محضر عدم حضور برای ایشان نگرفتم لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید . با تشکر.


پاسخ وکیل:
با سلام
عمل فروشنده جرم بوده و انتقال مال غیر است.می توانید تحت همین عنوان از وی در دادگاه کیفری شکایت و اعلام جرم نمایید.نتیجه شکایت شما مجازات مرتکب و حکم به پس دادن مال برده شده است.همچنین می توانید با مراجعه به دادگاه حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه نمایید.

یکشنبه, 02 بهمن,1401

قاسم

سلام مردی ساختمان خودش را چون بدون اجازه همسر اولش زن دوم گرفت واگذار کرد به همسر اولش و در قرارداد دستی ذکر کرد که مرد هیچ گونه حق مالکیتی ندارد و خانه را با فلان حدود واگذار کرده به خانومش و همسر اولش رضایت داد که عقدش را ثبت کند .آیا این همسر اول میتواند شوهر را الزام به تنظیم سند کند یا نه ؟با توجه به متنی که برای واگذاری نوشته شده که این ساختمان را به همسرم واگذار کرده ام و حق مالکیتی ندارم و امضاء هم کرده .


پاسخ وکیل:
با سلام
بدون مطالعه قرارداد مورد اشاره نمی توان اظهار نظر دقیق داشت اما اجمالا اینکه اگر آن قرارداد جنبه صلح یا هبه داشته باشد صحیح بوده و شوهر مکلف به تنظیم سند است.

ﺳﻪشنبه, 20 دی,1401

مهدی سلطانی نژاد

سلام مرحوم پدرم سال ۱۳۳۹ زمینی را با قولنامه دستی خریداری کرده با توجه به گذشت زمان واینکه فروشنده وخریدار فوت نموده وروی زمین ساختمان احداث شده به ثبت اسناد واملاک جهت اخذ سند رسمی مراجعه کردیم وقتی استعلام گرفتن مسکن وشهرسازی مدعی مالکیت زمین می باشد نظر به اینکه زمین دارای پلاک می باشد وزمین از شخص مالک خریداری شده چگونه می توانیم سند رسمی بگیریم از مساعدت وراهنمایی شما سپاسگزارم


پاسخ وکیل:
با سلام
مطابق یک قاعده کلی زمین هایی که مدت طولانی از طرف مالک مورد غفلت قرار گیرند و روی آنها احیا یا عمرانی صورت نگیرد از طرف دولت تملک شده و اسناد مالکیت اشخاص باطل می شود.اگر مدعی هستید که قبل از تملک آن سازمان تصرف و عمرانی از طرف شما صورت گرفته است باید به رای کمیسیون مربوطه شکایت کنید.

دوشنبه, 19 دی,1401

محمود افضلی

باسلام بنده ملکی را با قرارداد واگذاری شهرداری طی قولنامه رسمی و وکالتنامه بلا عزل در دفترخانه خریداری نمودم که اصل قرارداد واگذاری را با بهانه اینکه در دفتر خانه است به ما نشان نداده وقتی برای گرفتن سند به اداره ثبت مراجه نمودم در بالای برگ واگذاری موافقت شهرداری برای تنظیم سن منوط به اقرار نامه مالکین قبلی میباشد و شهرداری به دلایل واهی امتناع ننماید وفروشنده ما هم تدلیس در معامله نموده و این مورد را از ما مخفی نموده لطفا اینجانب را راهنمایی فرمایید با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
برای پاسخ دقیق به شما نیاز به اطلاعات بیشتری است.لازم است با به همراه داشتن مدارک خود حضوراً مراجعه نمایید.

یکشنبه, 18 دی,1401

مجيد

با سلام ،سال 99 مادرم 3 دانگ سهمش از يك آپارتمان را به من و يكي از خواهرانم در حضور پدرم بخشيد.من اقدامي براي انتقال انجام ندادم.مادرم مرحوم شدند و حالا بعد از فوت مادرم ميخواهم كار انتقال را انجام دهم دوتا از خواهرانم و براردم مطلب من را قبول ندارند هرچند پدرم كه شاهد بوده اين مطلب را تاييد ميكنه، قبول نميكنند.آيا با شهادت پدرم ميتوانم بقيه وراث را ملزم به تنظيم سند نمايم ؟ چه دادخواستي بايد بدم؟ ممنون از راهنمايتان.


پاسخ وکیل:
با سلام
باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه تمامی ورثه بدهید.شهادت پدرتان چون خود یکی از خواندگان است فقط جنبه اقرار دارد و نسبت به سهم خودش موثر است ولی اگر سند عادی تنظیم کرده باشید همین خود برای ثابت کردن استحقاق شما کفایت می کند هر چند که کار آسانی نیست.

شنبه, 19 آذر,1401

امین

با عرض سلام و وقت بخیر.۱_برای الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در آپارتمان آیا باید همه مالکین (در یک دادخواست) اقدام نمایند و یا جداگانه و اگر یک نفر دادخواست بدهد کفایت میکنه؟ ۲-اگر مالک زمین الف و سازنده ب باشد آیا باید علیه هردو دادخواست داد؟ ۳-اگر از پلاک ثبتی ملک مطلع نباشیم چه اقدامی می توان انجام داد؟ باتشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
امکان اینکه چند خواهان خواسته واحدی را در یک دادخواست ذکر نمایند وجود دارد.ولی توجه داشته باشید خواسته شما واحد نیست و شما هر یک الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار آپارتمان و خسارت قراردادی خود را می خواهید، دادخواست شما به این نحو پذیرفته خواهد شد ولی قاضی تکلیفی به رسیدگی توامان ندارد.

ﺳﻪشنبه, 08 آذر,1401

قاسم محتشم

سوال: آیا مفاد مبایعه نامه بعد از تنظیم سند هم دارای اعتبار است؟
با سلام. بنده ملکی را فروخته ام و کد رهگیری هم دارم در مبایعه نامه آمده است بخشی از پول نقدا توسط خریدار پرداخت میشود و بخشی هنگام تنظیم سند و بخش دیگر هنگام تحویل منزل. حال پول نقد را دریافت نموده ام ولی چون دو ماه فرصت تخلیه گرفته ام و در مبایعه نامه هم ذکر شده است. حال خریدار درخواست تنظیم سند را دارد. اگر بنده سند را به ایشان انتقال دهم آیا آن مبایعه نامه اعتبار خود را دارا خواهد بود که بنده هنگام تخلیه مابقی پولم را دریافت نمایم؟ یا اینکه تنظیم سند به منزله تسویه کامل است و من بعداً نمیتوانم در مورد باقیمانده پول که برای تحویل خانه نزد خریدار است ادعایی داشته باشم. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
مبایعه نامه یک سند حاوی تعهد بوده و تا زمان بقاء تعهدات مندرج در آن به قوت خود باقی است و فقط پس از تنظیم سند رسمی در خصوص مالکیت دیگر به آن توجه نمی شود و دلیل اثبات و احراز مالکیت سند رسمی مالکیت است.چون مبایعه نامه اصولا ًو با استنباط از قوانین جاری حاوی تعهد به انتقال است و دلیل مالکیت نیست.

ﺳﻪشنبه, 12 مهر,1401

مهدی

سلام بنده یک واحد آپارتمان مسکن مهر پیش خرید کرده که مبلغ ۱۹ میلیون آن تا تحویل واحد به شرکت سازنده بدهکار بودم و درعوض پیمانکار همان شرکت هم بودم و از محل صورت وضعیت انجام کار مبلغی بیش از بدهی واحد از شرکت طلب داشتم که متاسفانه شرکت واحد رو به شخص ثالثی واگذار کرد، اول که از محل مطالباتم هیچ مبلغی رو به من پرداخت نکرد دوم حتی مابقی واریزی وجوهات من بابت آپارتمان هم عودت نداد، اکنون چطور میتونم هم جهت تحویل واحد آپارتمان و هم دریافت مبلغ صورت وضعیتم اقدام کنم( بابت هر دو قرارداد کتبی دارم با شرکت) سپاسگذارم از وقت و حوصله ای که صرف راهنمایی و مشاوره اینجانب بخرج میدهید،


پاسخ وکیل:
با سلام
قرارداد پیش خرید اصولا باید حاوی تعهدات و ضمانت اجراهای مخصوص خود باشد و البته ثبت رسم شده باشد با توجه به محتوای قرارداد و حسب مورد می توانید برای الزام طرف به انجام تعهدات قراردادی یا اگر آپارتمان خاصی موضوع پیش فروش قرار گرفته الزام به تحویل مورد معامله و ابطال قراردادهای معارض نمایید البته اعمال ضمانت اجراها در فرضی است که شما نیز به تعهدات خود عمل نموده باشید.راجع به مسائل استخدامی نیز اصولا باید در مراجع رفع اختلاف کارگر و کارفرما (هیئت تشخیص) اقدام نمایید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.