تاریخ انتشار: جمعه 10 مرداد 1399
شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

 شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4365

 

الزام به تنظیم سند رسمی - مطالبه خسارت قراردادی 

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد.

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهاً از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود

 

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

1- وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.

2- در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.

3- فروشنده مالک قانونی ملک باشد.

4- ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد مثلاً در توقیف نباشد.

5- خریدار در زمان تعیین شده در قرارداد با در دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیدا کند و فروشنده غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد آمادگی خود را اعلام نموده باشد.

 

 

نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

در ابتدا تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک.

همچنین به درخواست خواهان امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

 

نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

  • در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.
  •  اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
  • بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.
  • خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.
  • ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.
  • می توان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.

 

نمونه پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

خواهان : آقای داداش .......

وکیل : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان  :

1- آقای محمدعلی ...........

2- آقای محمدهادی ............

3- آقای عبدالرسول .............

4- شرکت ..............

5- آقای  پیمان ............

6- آقای پویا .............

خواسته :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک (یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... الی .... در بخش 2 تهران بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 50/100/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 22/460/000 ریال

دلایل  و منضمات :

1- مبایعه نامه

2- پلاک ثبتی به شماره ...... فرعی از اصلی -دارای ارزش منطقه ای به مبلغ 22/460/000 ریال

3- قرارداد شماره .... مورخ 1374/01/27

4- وکالت نامه شماره ...... مورخ 1398/09/01 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 50/000 ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

باسلام و احترام،

به استحضار می رساند به موجب مبایعه نامه عادی پیوست، آقایان پیمان و پویا هر دو  شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی .... الی .... واقع در بخش 2 تهران قطعه تفکیکی 19 به مساحت 14.30 مترمربع را از خوانده محترم آقای محمدعلی و رئیس هیئت مدیره شرکت .... خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تایید شرکای دیگر قرار گرفته است.پس از ان خواندگان مذکور آقایان پیمان و پویا  6 دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به موکل واگذار نموده اند و هم اکنون موکل مالک 6 دانگ مالکیت و سرقفلی مغازه می باشد اما متأسفانه علیرغم پیگیری های مکرر، خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل امتناع نموده اند.لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وقوع بیع بین موکل و خواندگان به صورت صحیح و شرعی محرز و مسلم می باشد با استناد به مواد 10،220،219،22،362 قانون مدنی و مواد 302،515،519،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

نمونه رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ملک

پرونده کلاسه : .......       شعبه : .... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

خواهان : آقای داداش ....... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان :

1- آقای محمدعلی .......

2- آقای محمدهادی .......

3- آقای عبد الرسول .........

4- شرکت ........

5- آقای پیمان .........

6- آقای پویا ..........

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

به تاریخ 1399/06/22 در وقت فوق العاده پرونده به کلاسه فوق به تصدی امضاءکنندده ذیل تحت نظر است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

 

رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی :

در خصوص دادخواست آقای داداش .... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقایان محمدعلی،محمدهادی،عبدالرسول،شرکت .... و آقایان پیمان و پویا هر دو .... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه قطعه 19 تفکیکی پلاک ثبتی ..... الی .... بخش 2 تهران به شماره پلاک .... شهرداری و مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی پیوست خواندگان ردیف ششم و هفتم، شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی ..... الی ..... واقع در بخش 2 تهران قطعه تفکیکی 19 به مساحت 14.30متر مربع را از خوانده ردیف اول و رییس هیئت مدیره شرکت ..... خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تأیید شرکای دیگر قرر گرفته است پس از آن خواندگان ردیف ششم و هفتم شش دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به خواهان واگذار نموده اند و هم اکنون خواهان مالک شش دانگ مالکیت و سرقفلی می باشد وکیل خواندگان ردیف پنجم وششم در دفاع ضن تایید قراردادهای فوق اعلام می کنند مطابق قرارداد فی ما بین آنان و خواهان شرط شده است که خواندگان فوق نسبت به تنظیم سند رسمی و هزینه های آن تعهدی ندارند.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قراردادهای استنادی خواهان مصون از تعرض باقی مانده است و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی، شرکت .... مالک رسمی ملک فوق است و نظر به اینکه ملک فوق در سال 1374 تحویل خواندگان ردیف پنجم و ششم شده است و تا کنون خواندگان فوق و خواهان در آن تصرف دارند و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول تا چهارم حضور پیدا نکرده و دفاع موثری نکرده اند، نظر به اینکه دلیل بر عدم سمت شخصی که به عنوان فروشنده، قرارداد فروش را با خواندگان ردیف پنجم و ششم امضا کرده است ارائه نشده است و بر فرض که چنین اختیاری نداشته باشد با توجه به مراتب فوق و سال ها تصرف خواندگان ردیف پنجم و ششم در مغازه موصوف، معامله شرکت با خواندگان ردیف پنجم و ششم تایید شده است و دلیل بر بی اعتباری آن وجود ندارد و نظر بر دادنامه های صادره از شعب 14،16 و 22 استنادی ضمیمه لایحه خواهان بنابراین دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد مواد  10،219،220،223،224،225،1257،1284،1286،1288،1291 قانون مدنی و مواد 502،503،519،522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام شرکت ..... به تنظیم سند رسمی پلاک موصوف و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.نسبت به سایر خواندگان دعوی متوجه آنان نیست به استناد بند 4 ماده 84 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به شرکت ...... غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ایتان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

مطالب مرتبط با تنظیم سند رسمی:

1- الزام به تنظیم سند خودرو، فک پلاک، تحویل خودرو

2- الزام به تنظیم سند رسمی ، نمونه یک پرونده عملی

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

4- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

 

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.