تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
مطالبه طلب - مطالبه وجه - نمونه دادخواست، رای و حکم

 مطالبه طلب - مطالبه وجه - نمونه دادخواست، رای و حکم

منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص مطالبه وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان).البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود.در هر فرضی که کسی بابت پول یا طلب یا یک مال کلی و مثلی از دیگری طلبکار باشد می تواند با طرح دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه مال مورد ادعای خود را مطالبه نماید.این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد.دعوای مطالبه طلب، موضوع و منشأ آن هرچه که باشد ویژگی هایی دارد که در ادامه تلاش می شود به آن ویژگی ها اشاره شده و نیز نمونه یک پرونده مطالبه وجه از جمله نمونه دادخواست و نیز یک نمونه رای دادگاه در موضوع مطالبه وجه و طلب ، به اطلاع مخاطبان برسد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 132637

 

مطالبه طلب- نمونه دادخواست و رای     

چند نکته در مورد مطالبه طلب

1- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه طلب را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

7- مطالعه نکات مهم در خصوص توقیف اموال و تامین خواسته و اموال قابل توقیف

8- مشاوره با وکیل متخصص دعاوی مالی و حقوقی

 

 

نمونه شماره 1 - دادخواست مطالبه طلب

خواهان : ..........

خوانده : ...........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن: 

مطالبه طلب بابت ... (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 420,000,000 ریال تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ 420,000,000 ریال) مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 09/12/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 579,000 ریال باطل شد.

2- فیش نقدی بانک به شماره ........... مورخ 06/12/1392

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

1- براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ 100,000 کرون را به صرافی البرز می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ 420,000,000 ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

2- اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

3- نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 420,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده 265 قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

4- ضمنا مستدعی است آقای ......... (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

5- بدواً وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون مستدعی می باشد.

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: 12,880,000

 

نمونه شماره 1 - رای دادگاه مطالبه طلب             

پرونده کلاسه : ...........                

شعبه : ..... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی         

شماره دادنامه : .........

خواهان : خانم ........... فرزند ......... با وکالت خانم .............. فرزند ........... به نشانی تهران ............... .

خواندگان : آقای ......... به نشانی تهران ............ و آقای ............. به نشانی تهران ............... .

خواسته ها:

1- مطالبه طلب  

2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه مطالب طلب :

در خصوص دعوی خواهان خانم ............. با وکالت خانم ................ به طرفیت آقای .............. به خواسته مطالبه وجه به میزان 420,000,0000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ................ مورخ 6/12/1392 و اظهارات و توضیحات آقای ............ به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی بر پرداخت وجه حتی به صورت تدریجی به نحوی نبوده که بتواند موجبات تزلزل ادعای خواهان و تخدیش مستندات آن را فراهم سازند لذا با رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 265 و 1284 از قانون مدنی و مواد 519، 515، 198 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 420,000,000 ریال از بابت وجه تودیعی در حق مشارالیه و به حساب وی توام با پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 18/12/1393 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده به طرفیت آقای ............... به خواسته معنونه به عنوان مجلوب ثالث، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده به لحاظ عدم احراز توجه دعوی مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ....... حقوقی تهران

 

نمونه شماره 2 - دادخواست مطالبه وجه

خواهان : امیر .........  نام پدر : محسن   محل اقامت : تهران.خیابان بهار ....... .

خوانده : مهدی  نام پدر : ابراهیم  محل اقامت : کرج.گوهردشت ........ .

خواسته : مطالبه وجه به مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال (معادل 505/000/000)

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق چک رمزدار به حساب خوانده

2- اصل وکالتنامه دادگستری

شرح دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

با یلام و تقدیم احترامف به استحضار عالی می رسانم؛

موکل در تاریخ 98/06/22 مبلغ خواسته را جهت سرمایه گذاری به حساب خوانده مطابق چک رمزدار شماره .... به تاریخ 98/06/22 واریز نموده است.پس از مدتی مشخص می وشد که خوانده محترم مبلغ مورد نظر را جهت مورد دیگری سرمایه گذاری نموده است و پس از مراجعه موکل، جهت استرداد طلب خود، از بازپرداخت وجه به موکل امتناع می نماید.با عنایت به مراتب فوق، موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

1- صدور حکم مبنی بر پرداخت طلب موکل، از سوی خوانده

2- پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله

3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ دادخواست تا تاریخ پرداخت

 

نمونه شماره 2 - رای دادگاه مطالبه وجه

پرونده کلاسه : ........    

شعبه : 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران    

دادنامه شماره : .....

خواهان ها : 1- خانم ......... به نشانی ......

                 2- آقای ......... به نشانی ..... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

                 3- آقای ........ به نشانی .............

خوانده :     1- خانم ........ به نشانی ..............

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه (طلب) :

در خصوص دادخواست آقای .......... و خانم ........... به وکالت از آقای ........... به خواسته مطالبه وجه مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال و خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اول در دادگاه حاضر و اظهار می نماید موکل مبلغ فوق را جهت سرمایه گذاری و به موجب یک فقره چک رمزدار بین بانکی از بانک مسکن کد 1164 از طریق فیش درخواست به شماره ......... مورخ 88/06/22 و چک شماره سریال .......... بانک مذکور از حساب خود به شماره .......... برداشت و تحویل خوانده نموده  و او آن را از بانک محال علیه اقتصاد نوین میدان ونک وصول نمود ولی تاکنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرد و  تقاضای صدور حکم کرده است. خوانده جهت شرکت در جلسه دادرسی دعوت؛ پاسخی ارسال نگردید. دادگاه با توجه به وجود اصل فیش مذکور در ید خواهان و عدم دفاع خوانده دعوی را ثابت دانسته به استناد ماده 265 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 10,105,000 ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 89/09/22 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم است رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 

 

سوالات حقوقی مرتبط با مطالبه طلب - وجه


1- منظور از دعوای مطالب طلب و وجه چیست ؟

به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.

 


2- دعوای مطالبه طلب کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است ؟

به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.

 


3- هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.

 


4- چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است ؟

دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.

 


5- همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد :

الف) دین از نوع وجه رایج باشد.

ب) موعد مطالبه رسیده باشد.

ج) خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.

د) داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.""

 


6- حق الوکاله دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.

 

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.
به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.
این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
نظرات

ﺳﻪشنبه, 17 فروردین,1400

رضا

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید
اینجانب طی دادخواست مطالبه وجهی که از شخصی داشتم و عدم پرداخت وجه توسط فرد درخواست جلب کردم که جلب سیار ایشان صادر شد ولیکن به دلیل عدم توانایی بنده در پیدا کردن ایشان میخواهم درخواست مسدود کردن دارایی های آن فرد رو داشته باشم. در واقع باید اعلام چه خواسته ای داشته باشم که تمامی دارایی های فرد مورد نظر اعم از حساب بانکی و املاک و غیره رو شامل بشه؟ چون در دادسرا گفته اند بنده باید مال مورد نظر رو اعلام کنم تا توقیف بشه، ولی اون فرد در دسترس بنده نیست که از این دارایی ها اطلاعی داشته باشم. لطفا اینجانب را راهنمایی کنید


پاسخ وکیل :
شما می توانید در مرحله اجرای حکم از اجرای احکام بخواهید که کلیه حساب های ایشان مسدود شود همچنین با کد ملی و نام ایشان از پلیس راهور و اداره ثبت املاک استعلام لازم در خصوص مالکیت خودرو و ملک انجام شده و در صورت وجود مال توقیف گردد.

دوشنبه, 21 تیر,1400

نادر

با سلام و خسته نباشید لطفا درخصوص نوشتن اظهار نامه برای طلب حقوق عقب مانده راهنمایی بکنید

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1400

SI

سلام
وقت بخیر
بنده حدود 2 ماه برای شخصی به عنوان سرپرست پروژه هاش (عمرانی)کار کردم و قرار دادی ندارم حالا بعد از 2 ماه از پرداخت پولم خود داری کرده و پرداخت نمیکنه.علاوه بر من حدود 4 نفر دیگر نیز به همین صورت هستند که پولشان را نداده.لطفا راهنمایی میکنید از چه راهی شکایت کنیم تا به حقمان برسیم.

ﺳﻪشنبه, 12 مرداد,1400

سامان

سلام پرونده دارم در اداره کار الان ده سال شده البته سال۹۴ حکم برای پرداخت به شورای حل اختلاف دادن و من هم درخواست مطالبه کردم ولی متاسفانه کار فرما که امد به من تهمد خیانت در امانت داد وپرونده بی نتیجه موند من حکم برائت گرفتم وجواب حکم اداره کار امسال امد وهر کاری میکنم برای دراخواسته مطالبه قبول نمی کنن که تشکیل پرونده بدن وحکم اجرا بشه جواب شونم اینه که حکم اداره کار با مطالبه اجرا نمیشه اگه نمیشه چون در مرحله اول درخواست دادم وقبول کردن اگر اعتراض نمی کرد کار فرما الان گرفته بودم نظر شما چیه اطفا بنده را راهنمای کنید سپاس

چهارشنبه, 20 مرداد,1400

محمد احمدی

سلام و خسته نباشید.
اینجانب به دلیل بدهی که کارفرما به من داشت به اداره کار مراجعه کردم و حکم به نفع من شد. از آنجایی که شخص بدهکار مبلغ را پرداخت نکردند در دفتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه وجه تنطم کردم و باز هم دادگاه به نفع من حکم دادند و به بدهکار مهلت 10 روزه دادند. الان این مدت 10 روزه تمام شده و همچنان فرد موردنظر وجه رو واریز نکردند. علاوه بر مطالبه وجه دادخواست خسارت تاخیر تادیه هم دادم. همچنین در رای اداره کار و دادگاه فرد ملزم به ثبت بیمه بنده شدند (چون بیمه برای من ثبت نکرده بودند).
الان باید چکار کرد که طرف بدهبشو بده ؟ هم برای بیمه و هم دریافت وجه

شنبه, 30 مرداد,1400

سیدمحبت حسینی

باسلام اینجانب ضمانت شخصی راکه از بانک درخواست وام کرده بود را نمودم که بانک مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰تومان از حسابم بخاطر پرداخت نکردن اقساط وام توسط وام گیرنده برداشت کرده بود بااینکه ماه ها حسابم نیز مسدود کردند الان که حدود دوسال ونیم از برداشت پول از حسابم میگذره و وام نیز تسویه شده شخص وام گیرنده پول مراپرداخت نکرده بفزمایید چگونه وبه کجاشکایت کنم ممنون


پاسخ وکیل:
سلام
علیه وی شکایت نموده و دادخواست مطالبه طلب بدهید.

ﺳﻪشنبه, 30 شهریور,1400

حمیدنراقی

باسلام بنده حدود200میلیون فاکتورازشخصی دارم که دفترکاروکارگاه فعال باتعدادی کارگرداردولی ازسال گذشته تابه امروزازپرداخت طلب من امتنامیکندتمامی فاکتورهاباامضامیباشد بایدچکارکنم ایاشماوکالتش راقبول میکنید.باتشکر

پنجشنبه, 22 مهر,1400

رئیسی

سلام
از اینکه بهترین مرجع پاسخگویی قضایی هستید تشکر میکنم . بنده ۶ سال پیش برای شخصی قطعاتی را تولید کردم و ایشان مبلغی برای بنده واریز کردند . متاسفانه موقع تحویل کالا به ایشان از آنجایی که آن محصول قبل از تحویل می‌بایست رنگ آمیزی میشد لذا شخص سفارش دهنده نماینده اش را جهت تحویل محصول تولیدی گسیل داشت اما بخاطر اعتماد به نامبرده ، کارگاه رنگ رزي هیچ رسیدی از ایشان نگرفت . اکنون بعد از ۶ سال ، سفارش دهنده به دروغ شکایت کرده که بابت پولی که واریز کرده هیچ کالایی تحویل نگرفته و از من شکایت حقوقی کرده . چکار کنم که مشکلم حل شود . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید . البته اخیرا به کارگاهی که قطعات در آنجا تولید شده است مراجعه نمودم و فاکتوری گرفتم که در آن هزینه تولید و تعداد آنها ذکر شده . آیا می‌توان اثبات کرد که این هزینه مربوط به همان کالا است ؟

پنجشنبه, 29 مهر,1400

خداداد

اینجانب مبلغ 125 میلیون تومن در تاریخ 15 اردیبهشت 1399 بابت خرید یکدستگاه پژو پارس دوگانه سوز در وجه آقای حسن مقدسی فریدنی واریز نموده ام اما نامبرده تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است لذا اینجانب دادخواست طلب وجه ، کلیه خسارت های داد رسی و خسارت تاخیر تادیه را دارم و با توجه به اینکه خوانده ساکن تهران میباشد در رابطه با ارسال لایحه دفاعیه ، لطفا راهنمایی بفرمایید ضمنا اینجانب ساکن بندرعباس میباشم و فیش واریزی ، پرینت حساب بانکی و اظهار نامه ارسالی به خوانده نیز پیوست دادخواست میباشد.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.