X
مطالبه طلب - مطالبه وجه - نمونه دادخواست، رای و حکم

 مطالبه طلب - مطالبه وجه - نمونه دادخواست، رای و حکم

منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص مطالبه وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان).البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود.در هر فرضی که کسی بابت پول یا طلب یا یک مال کلی و مثلی از دیگری طلبکار باشد می تواند با طرح دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه مال مورد ادعای خود را مطالبه نماید.این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد.دعوای مطالبه طلب، موضوع و منشأ آن هرچه که باشد ویژگی هایی دارد که در ادامه تلاش می شود به آن ویژگی ها اشاره شده و نیز نمونه یک پرونده مطالبه وجه از جمله نمونه دادخواست و نیز یک نمونه رای دادگاه در موضوع مطالبه وجه و طلب ، به اطلاع مخاطبان برسد.

 

  |  
بازدید: 307250
  |  
امتیاز: Article Rating

 

چند نکته مهم در خصوص دعوای مطالبه وجه و طلب

1- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه طلب را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال، تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف اموال به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

 

نمونه پرونده عملی مطالبه طلب - مطالبه وجه

دادخواست مطالبه طلب

خواهان : ..........

خوانده : ...........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن: 

مطالبه طلب بابت ... (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 420,000,000 ریال تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ 420,000,000 ریال) مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 09/12/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 579,000 ریال باطل شد.

2- فیش نقدی بانک به شماره ........... مورخ 06/12/1392

متن دادخواست مطالبه طلب

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

1- براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ 100,000 کرون را به صرافی .... می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ 420,000,000 ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

2- اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

3- نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 420,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده 265 قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

4- ضمناًً مستدعی است آقای ......... (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

5- بدواً وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون مستدعی می باشد.

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: 12,880,000

رای دادگاه مطالبه طلب           

پرونده کلاسه : ...........                

شعبه : ..... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی         

شماره دادنامه : .........

خواهان : خانم ........... فرزند ......... با وکالت خانم .............. فرزند ........... به نشانی تهران ............... .

خواندگان : آقای ......... به نشانی تهران ............ و آقای ............. به نشانی تهران ............... .

خواسته ها:

1- مطالبه طلب  

2- مطالبه خسارت دادرسی

متن رای دادگاه مطالب طلب 

در خصوص دعوی خواهان خانم .......... با وکالت خانم ........... به طرفیت آقای ........... به خواسته مطالبه وجه به میزان 420,000,0000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ........... مورخ 6/12/1392 و اظهارات و توضیحات آقای ............ به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی بر پرداخت وجه حتی به صورت تدریجی به نحوی نبوده که بتواند موجبات تزلزل ادعای خواهان و تخدیش مستندات آن را فراهم سازند لذا با رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 265 و 1284 از قانون مدنی و مواد 519، 515، 198 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 420,000,000 ریال از بابت وجه تودیعی در حق مشارالیه و به حساب وی توام با پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 18/12/1393 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده به طرفیت آقای ............... به خواسته معنونه به عنوان مجلوب ثالث، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده به لحاظ عدم احراز توجه دعوی مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ....... حقوقی تهران

 

 

پاسخ وکیل به سوالاتی در خصوص مطالبه وجه و طلب


1- منظور از دعوای مطالب طلب و وجه چیست ؟

به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.


2- دعوای مطالبه طلب کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است ؟

به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.


3- هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.


4- چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است ؟

دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.


5- همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد :

الف) دین از نوع وجه رایج باشد.

ب) موعد مطالبه رسیده باشد.

ج) خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.

د) داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.""


6- حق الوکاله دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.91 از 5 (149 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.
به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.
این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 28 فروردین,1402

امیر

سلام بنده دو تا سفته سفید در مبالغ بیست میلیون و هجده میلیون برای تضمین پرداخت ام به شخصی دادم و حالا بعد از پرداخت بیست و سه میلیون از بدهی ام نمیخواهد که حتی یکی از سفته هایم را به من برگرداند. چکار باید بکنم تکلیفم چیست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
دادخواست استرداد لاشه سفته بدهید.و اگر در سفته صراحتا نوشته شده امانی یا بابت تضمین حتی تحت شرایطی ممکن است بتوانید شکایت کیفری خیانت در امانت هم بنمایید.

یکشنبه, 30 بهمن,1401

رضا

سلام بنده ب شوهر خواهرم مبلغ ۴۰ میلیون ب صورت قرض دادم چون داشتن خونشون رو میساختن لازم داشتن خواستم ثواب کنم ولی الان از دادن پولم امتناع کردن چجوری میتونم از خواهرم و شوهرش پولو بگیرم پول رو ب حساب همسر خواهرم واریز کردم


پاسخ وکیل:
با سلام
لازم است با ضمیمه فیش بانکی واریز وجه دادخواست داده و وجه خود را مطالبه نمایید.

شنبه, 15 بهمن,1401

سید حمید

سلام'' وقت بخیر.بنده از شخصی بابت طلبم شکایت کرده و حکم دادگاه نیز به نفع بنده صادر شده ولی الان با گذشت حدود ۱۰ روز ایشان هنوز پول را واریز نکرده اند.برای پیگیری حکم اقدامی نیاز است انجام دهم یا از سمت دادگاه پیگیریها انجام میشود؟ایا لازم است در جهت مسدود کردن حساب های شخص مورد نظر اقدامی انجام دهم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
چنین نیست که به محض صدور حکم به طور اتوماتیک دادگاه اقدامات لازم را در جهت وصول وجه شما انجام دهد.ورود به مرحله اجرا و توقیف حساب ها و اموال طرف منوط به حضور، درخواست و پیگیری شما است.

دوشنبه, 03 بهمن,1401

mohammad

سلام.بنده یکسال پیش مبلغی حدود 12میلیون تومن به شخصی بابت طی کردن مراحل قانونی معافیت سربازی پرداخت کردم که ایشان کارهای اداری را انجام دهد ولی مبلغ را گرفتن و کاری انجام ندادن.. بنده از طریق دادگاه کیفری به نتیجه ای نرسیدم... قاضی بعد گذشت چند ماه گفتن باید از طریق حل و اختلاف اینکار انجام شود.بنده تهران هستم و شخص مورد نظر کرمانشاه هست..من چطور باید شکایت کنم؟.اگر شکایت کنم شعبه حل و اختلاف در کدام شهر تعیین میشود؟.و کلا اینکار شدنی هست؟ متهم پرونده کیفری زیادی داره


پاسخ وکیل:
با سلام
برای مطالبه وجه خود اگر مدعی هستید که کاری انجام نشده باید به محاکم حقوقی عمومی صالح (در مورد مسئله شما شورای حل اختلاف) دادخواست بدهید و وجه خود را از طرف مطالبه نمایید.طبیعتاً وجود فیش بانکی واریز وجه به حساب طرف ضرورت دارد.مرجع صالح نیز برای رسیدگی اصولاً شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است.و در موارد نادری مانند فرضی که قرارداد وجود دارد می توان در جای دیگری هم دعوا را مطرح نمود.

پنجشنبه, 02 تیر,1401

مهدی

سلام خسته نباشید من موبایل فروش هستم و موبایلی رو به عنوان اقساطی به کسی فروخته ام والان طرف از دادن پول گوشی طفره میرود من هم به جز کارتن گوشی مدرک دیگه ای ندارم که ثابت کند ایشان به من بدهکارن چه کاری میتونم انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنین


پاسخ وکیل:
با سلام
این روش معامله بدون داشتن قرارداد روش درستی نیست اما در هر حال شما می توانید تحت عنوان مطالبه ثمن و مبلغ قرارداد وجه خود را همراه با خسارت تاخیر تادیه با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ، مطالبه نمایید.

پنجشنبه, 29 مهر,1400

خداداد

اینجانب مبلغ 125 میلیون تومن در تاریخ 15 اردیبهشت 1399 بابت خرید یکدستگاه پژو پارس دوگانه سوز در وجه آقای حسن.... واریز نموده ام اما نامبرده تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است لذا اینجانب دادخواست طلب وجه ، کلیه خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را دارم و با توجه به اینکه خوانده ساکن تهران میباشد در رابطه با ارسال لایحه دفاعیه ، لطفا راهنمایی بفرمایید ضمنا اینجانب ساکن بندرعباس میباشم و فیش واریزی ، پرینت حساب بانکی و اظهار نامه ارسالی به خوانده نیز پیوست دادخواست میباشد.


پاسخ وکیل:
با سلام
برای مشاوره حقوقی لازم است از دفتر وقت مشاوره تلفنی یا حضوری بگیرید.امکان اینکه در قسمت کامنت ها برای شما متن لایحه بفرستیم وجود ندارد ضمن اینکه اینجا دفتر وکالت است و ما سرویس رایگان در خصوص تنظیم لایحه نداریم.در صورت تمایل با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

پنجشنبه, 22 مهر,1400

رئیسی

سلام .از اینکه بهترین مرجع پاسخگویی قضایی هستید تشکر میکنم . بنده ۶ سال پیش برای شخصی قطعاتی را تولید کردم و ایشان مبلغی برای بنده واریز کردند . متاسفانه موقع تحویل کالا به ایشان از آنجایی که آن محصول قبل از تحویل می‌بایست رنگ آمیزی میشد لذا شخص سفارش دهنده نماینده اش را جهت تحویل محصول تولیدی گسیل داشت اما بخاطر اعتماد به نامبرده ، کارگاه رنگ رزي هیچ رسیدی از ایشان نگرفت . اکنون بعد از ۶ سال ، سفارش دهنده به دروغ شکایت کرده که بابت پولی که واریز کرده هیچ کالایی تحویل نگرفته و از من شکایت حقوقی کرده . چکار کنم که مشکلم حل شود . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید . البته اخیرا به کارگاهی که قطعات در آنجا تولید شده است مراجعه نمودم و فاکتوری گرفتم که در آن هزینه تولید و تعداد آنها ذکر شده . آیا می‌توان اثبات کرد که این هزینه مربوط به همان کالا است ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در واقع سوال شما این است که چطور ثابت کنید که تعهد خود را انجام داده اید و طبیعتاً پاسخ ما به شما توسل به دلایل اثبات ادعا خواهد بود.در درجه اول اثبات ادعا به عهده خواهان و اصل بر برائت ذمه اشخاص است.اگر شما در مقام دفاع اصل ماجرا را قبول کنید و وجود تعهد نزد خود را بپذیرید ولی مدعی شوید که به تعهد خود عکل نموده اید طبیعتاً بار اثبات عمل به تعهد بر دوش شما خواهد افتاد و اثبات آن با ادله عمویم اثبات دعوا امکانپذیر است.دلایل اثبات دعوا عبارتند از : هر نوع سند و نوشته ، اقرار طرف، شهادت شهود، اصول و امارات قضایی و در نهایت قسم.

ﺳﻪشنبه, 30 شهریور,1400

حمیدنراقی

باسلام .بنده حدود 200 میلیون فاکتور از شخصی دارم که دفتر کار و کارگاه فعال با تعدادی کارگر دارد ولی از سال گذشته تابه امروز از پرداخت طلب من امتناع میکند تمامی فاکتورها با امضاء میباشد باید چکار کنم ؟ایاشما وکالتش را قبول میکنید.باتشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
لازم است برای مطالبه وجه فاکتورها هر چه زودتر دادخواست بدهید تا از امتیاز دریافت خسارت تاخیر تادیه بهرمند شوید چون خسارت در فرض شما فقط از تاریخ اظهارنامه یا دادخواست قابل مطالبه است.برای مشاوره و بررسی امکان قبول وکالت با دفتر ما هماهنگ کرده و حضوراً مراجعه نمایید.

شنبه, 30 مرداد,1400

سیدمحبت حسینی

باسلام اینجانب ضمانت شخصی راکه از بانک درخواست وام کرده بود را نمودم که بانک مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰تومان از حسابم بخاطر پرداخت نکردن اقساط وام توسط وام گیرنده برداشت کرده بود بااینکه ماه ها حسابم نیز مسدود کردند الان که حدود دوسال ونیم از برداشت پول از حسابم میگذره و وام نیز تسویه شده شخص وام گیرنده پول مراپرداخت نکرده بفزمایید چگونه وبه کجاشکایت کنم ممنون


پاسخ وکیل:
سلام
علیه وی شکایت نموده و دادخواست مطالبه طلب بدهید.

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1400

SI

سلام.وقت بخیر.بنده حدود 2 ماه برای شخصی به عنوان سرپرست پروژه هاش (عمرانی) کار کردم و قرار دادی ندارم حالا بعد از 2 ماه از پرداخت پولم خودداری کرده و پرداخت نمیکنه.علاوه بر من حدود 4 نفر دیگر نیز به همین صورت هستند که پولشان را نداده.لطفا راهنمایی میکنید از چه راهی شکایت کنیم تا به حقمان برسیم.


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر مشمول قانون کار هستید و کارگر محسوب می شوید که چاره ای ندارید جز اینکه در هیات تشخیص اداره کار طرح دعوا نمایید.ولی اگر رابطه شما کارگر و کارفرمایی نیست می توانید حسب مورد به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهید.برای بررسی دقیق موضوع لازم است حضوراً به یک وکیل مراجعه کنید.

دوشنبه, 21 تیر,1400

نادر

با سلام و خسته نباشید. لطفا درخصوص نوشتن اظهار نامه برای طلب حقوق عقب مانده راهنمایی بکنید .


پاسخ وکیل:
با سلام
برای مشاوره در زمینه تنظیم متن اظهارنامه لازم است با دفتر هماهنگ نموده و حضورا مراجعه نمایید .در بخش کامنت ها امکان ارائه چنین سرویسی نیست!

ﺳﻪشنبه, 17 فروردین,1400

رضا

بسمه تعالی

با عرض سلام و خسته نباشید
اینجانب طی دادخواست مطالبه وجهی که از شخصی داشتم و عدم پرداخت وجه توسط فرد درخواست جلب کردم که جلب سیار ایشان صادر شد ولیکن به دلیل عدم توانایی بنده در پیدا کردن ایشان میخواهم درخواست مسدود کردن دارایی های آن فرد رو داشته باشم. در واقع باید اعلام چه خواسته ای داشته باشم که تمامی دارایی های فرد مورد نظر اعم از حساب بانکی و املاک و غیره رو شامل بشه؟ چون در دادسرا گفته اند بنده باید مال مورد نظر رو اعلام کنم تا توقیف بشه، ولی اون فرد در دسترس بنده نیست که از این دارایی ها اطلاعی داشته باشم. لطفا اینجانب را راهنمایی کنید


پاسخ وکیل :
شما می توانید در مرحله اجرای حکم از اجرای احکام بخواهید که کلیه حساب های ایشان مسدود شود همچنین با کد ملی و نام ایشان از پلیس راهور و اداره ثبت املاک استعلام لازم در خصوص مالکیت خودرو و ملک انجام شده و در صورت وجود مال توقیف گردد.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.