X

 شکایت از بدهکار برای مطالبه و گرفتن وجه نقد و طلب !

شکایت از بدهکار برای مطالبه و گرفتن وجه نقد و طلب !

منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص گرفتن وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان). البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود. در هر فرضی که کسی بابت پول یا طلب یا یک مال کلی و مثلی از دیگری طلبکار باشد می تواند با شکایت از بدهکار  طلب، وجه یا مال مورد ادعای خود را مطالبه نماید. این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد. از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد. دعوای مطالبه طلب، موضوع و منشأ آن هرچه که باشد ویژگی هایی دارد که در ادامه تلاش می شود به آن ویژگی ها اشاره شده و نیز نمونه یک پرونده مطالبه وجه از جمله نمونه دادخواست و نیز یک نمونه رای دادگاه در موضوع مطالبه وجه و طلب ، به اطلاع مخاطبان برسد.

 

  |  
بازدید: 374167
  |  
امتیاز: Article Rating

پس گرفتن طلب

 

چند نکته مهم در خصوص دعوای مطالبه وجه نقد و طلب

1- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه طلب را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال، تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف اموال به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

 

نمونه پرونده عملی مطالبه طلب و وجه نقد

قبل از ورود به جزئیات این نمونه پرونده لازم به توضیح است که این پرونده در سال 1393 مطرح شده و مخاطبان گرامی باید توجه داشته باشند که از سال 93 تا الان ارزش پول ملی تقریباً 20 درصد کاهش داشته است؛ به این معنا که مثلاً در آن تاریخ قیمت دلار حدوداً 2400 تومان و قیمت سکه بهار آزادی حدودا 600 هزار تومان بود !!!! این توضیح از آن جهت ذکر شد که از رقم پایه خواسته تعجب نکنید، این مبلغ در آن زمان مبلغ قابل توجهی بود.

دادخواست مطالبه طلب

خواهان : ..........

خوانده : ...........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن: 

مطالبه طلب بابت ... (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 420,000,000 ریال تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ 420,000,000 ریال) مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 09/12/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 579,000 ریال باطل شد.

2- فیش نقدی بانک به شماره ........... مورخ 06/12/1392

متن دادخواست مطالبه طلب

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

1- براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ 100,000 کرون را به صرافی .... می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ 420,000,000 ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

2- اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

3- نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 420,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده 265 قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

4- ضمناًً مستدعی است آقای ......... (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

5- بدواً وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون مستدعی می باشد.

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: 12,880,000

 

رای دادگاه مطالبه طلب و وجه نقد         

پرونده کلاسه : ...........                

شعبه : ..... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی         

شماره دادنامه : .........

خواهان : خانم ......... فرزند ....... با وکالت خانم .......... فرزند ......... به نشانی تهران ......... .

خواندگان : آقای ......... به نشانی تهران ............ و آقای ............ به نشانی تهران ............... .

خواسته ها:

1- مطالبه طلب  

2- مطالبه خسارت دادرسی

متن رای دادگاه مطالب طلب 

در خصوص دعوی خواهان خانم .......... با وکالت خانم ........... به طرفیت آقای ........... به خواسته مطالبه وجه به میزان 420,000,0000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ........... مورخ 6/12/1392 و اظهارات و توضیحات آقای ............ به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی بر پرداخت وجه حتی به صورت تدریجی به نحوی نبوده که بتواند موجبات تزلزل ادعای خواهان و تخدیش مستندات آن را فراهم سازند لذا با رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 265 و 1284 از قانون مدنی و مواد 519، 515، 198 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 420,000,000 ریال از بابت وجه تودیعی در حق مشارالیه و به حساب وی توام با پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 18/12/1393 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده به طرفیت آقای ............... به خواسته معنونه به عنوان مجلوب ثالث، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده به لحاظ عدم احراز توجه دعوی مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ....... حقوقی تهران

 

 

شکایت مطالبه طلب

 

پاسخ وکیل به سوالاتی در خصوص مطالبه وجه و طلب


1- منظور از دعوای مطالب طلب و وجه چیست ؟

به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.


2- دعوای مطالبه طلب کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است ؟

به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.


3- هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.


4- چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است ؟

دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.


5- همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد :

الف- دین از نوع وجه رایج باشد.

ب- موعد مطالبه رسیده باشد.

ج- خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.

د- داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.""


6- حق الوکاله دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.94 از 5 (158 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.
به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.
این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
رقم ثابت را به عنوان حق الوکاله خواسته و دعوای مطالبه وجه نمی توان در نظر گرفت اما اجمالاً روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بسته به پیچیدگی و ارزش خواسته رقمی در حدود پنج تا ده درصد ارزش خواسته به عنوان دستمزد و حق الوکاله وکیل در نظر گرفته می شود.طبیعتاً هر چه ارزش خواسته بالاتر رود درصد حق الوکاله پایین تر می آید و برای خواستته هایی با مبلغ پایین تر درصد بیشتری ممکن است در نظر گرفته شود.
دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 15 خرداد,1403

صابر منصوری

سلام وقت بخیر ممنون از پاسخگویی ها شما، بنده در پخش مواد غذایی فعالیت دارم ، به یکی از سوپر مارکت ها چند فاکتور تحویل دادم ، ولی ایشان با بدهی حدود ۴٠ میلیون مغازه رو واگذار کردند و تا به امروز حساب خود را تسویه نکردند ، از ایشان فاکتور مهر شده دارم ، بهترین راه برای مطالبه طلب و پیگری قانونی چیست؟


پاسخ وکیل :
با سلام
ابتدا می توانید یک اظهارنامه رسمی تهیه بفرمایید تا مبدا خسارت تاخیر تادیه به طور رسمی آغاز شود در ادامه نیز می توانید در دادگاه عمومی محل اقامت خوانده اقامه دعوا نمایید و در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن از نهاد تامین خواسته جهت توقیف اموال برای وصول طلب استفاده نمایید .

پنجشنبه, 10 خرداد,1403

هلیا

سلام خسته نباشین من از شخصی بابت پولی که قرض دادم شکایت کردم و حق دادگاه به نفع من شد ولی طرف پول رو پس نداده الان چطور باید به مقام قضایی خبر بدم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر همچنان در مرحله دادرسی هستید یا در مرحله تجدید نظر می توانید اقدام به تامین خواسته خود بکنید در غیر اینصورت می توانید پس از صدور رای قطعی پرونده را در واحد اجرای احکام پیگیری نمایید.

چهارشنبه, 02 خرداد,1403

Sahar

باسلام من و همسرم چندماه پیش به ترکیه رفتیم مقداری یورو خریدیم و پیش او به امانت گذاشتیم چندماه بعد به ایران امدیم و پپل خود را طلب کردیم و ایشان گفتند برایتان واریز میکنم به مبلغ ریالی واریز کردندطی چند فیش از اسم های مختلف واریز شد الان بعداز چند ماه یک خانمی زنگ زده و طلب پول خود را از ما میکند و شاکی است که پول من رو برایم واریز کنید ما بلید چیکار کنیم لطفا راهنمایی کنید 😔😔


پاسخ وکیل :
با سلام
بسته به مبلغ وجه می توانید به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی مراجعه کرده و صرفا شکایت حقوقی اقامه کنید چرا که وجه پول از اموال مثلی می باشند و نمی توان از آن به عنوان مال یاد کرد تا بتوان شکایت کیفری کرد .

دوشنبه, 24 اردیبهشت,1403

جوان مهر

با سلام و احترام، در دادخواست اولیه مطالبه وجه آیا میتوان دستور فوری توقیف اموال را تقاضا کنیم و آیا توقیف اموال نیاز به پرداخت دارد؟ با تشکر از زحمات شما.


پاسخ وکیل:
با سلام
خواسته ممکن است مستند به سند رسمی باشد یا مستند به سند عادی. در مواردی که سند رسمی باشد با مراجعه به اجراییات ثبت می توانید نسبت به توقیف اموال اقدام کنید اما اگر دعوا مستند به سند عادی باشد ، اگر مبلغ بالای بیست میلیون تومان باشد به دادگاه عمومی و اگر کمتر از آن به شورای حل اختلاف مراجعه بفرمایید. همچنین می توانید قبل از اقامه دعوا اصلی یا ضمن دادخواست اصلی یا حین رسیدگی به دعوای اصلی ، تقاضای تامین خواسته یا دستور موقت را بدهید البته چون موضوع دعوا اصلی با موضوع تامین خواسته نباید یکی باشد، بهتر است از اقدام به دستور موقت بکنید.

شنبه, 05 اسفند,1402

محمد

سلام در دعوي مطالبه طلب كه مستند چك ياسفته واخواست شده نيست بطور مثال فاكتور فروش باشه مگر انبايد جهت ومنشا طلب ابتدا اثبات بشه ؟فاكتور بابت چه عقدي صادر شده اگر بيع بوده ابتدا بايد اثبات عقدبيع خواسته بشه همراه با اين اثبات مطالبه وجه فاكتور؟نظري داريد بيان بفرماييد


پاسخ وکیل:
با سلام
اسناد تجاری خاص فقط منحصر به برات ، سفته و چک می باشد و احکام و قواعد خاص آنها در همین سه سند جاری است و بقیه اسناد تجاری عام مشمول قواعد خاص اسناد تجاری نخواهد بود .

ﺳﻪشنبه, 21 آذر,1402

Ahmadi

سلام آیا کسی با داشتن اسکرین شات میتونه درخواست مطالبه کنه؟ یعنی مدرک دیگه ای وجود نداره و فقط پیام اینکه میتونی مبلغ ....رو برای من واریز کنی وجود داره ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اسکرین شات دلیل قاطع برای اثبات دعوا محسوب نمی شود، ولی خب گاهی در کنار خرده دلایل دیگر میتواند بر ذهن قاضی اثرگذار باشد.

پنجشنبه, 13 مهر,1402

مازیار

با سلام بنده به یکی از دوستانم زمانی که میخواستن جابجایی منزل انجام بدن مبلغ 10میلیون تومان ب حساب بانکیشون واریز کردم و الان از دادن پول تفره میرن. چطور پولمو پس بگیرم. ممنون از کمکتون


پاسخ وکیل:
با سلام
دادخواست مطالبه وجه به همراه اسناد واریزی را به شورای حل اختلاف تقدیم کنید.

دوشنبه, 28 فروردین,1402

امیر

سلام بنده دو تا سفته سفید در مبالغ بیست میلیون و هجده میلیون برای تضمین پرداخت ام به شخصی دادم و حالا بعد از پرداخت بیست و سه میلیون از بدهی ام نمیخواهد که حتی یکی از سفته هایم را به من برگرداند. چکار باید بکنم تکلیفم چیست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
دادخواست استرداد لاشه سفته بدهید.و اگر در سفته صراحتا نوشته شده امانی یا بابت تضمین حتی تحت شرایطی ممکن است بتوانید شکایت کیفری خیانت در امانت هم بنمایید.

یکشنبه, 30 بهمن,1401

رضا

سلام بنده ب شوهر خواهرم مبلغ ۴۰ میلیون ب صورت قرض دادم چون داشتن خونشون رو میساختن لازم داشتن خواستم ثواب کنم ولی الان از دادن پولم امتناع کردن چجوری میتونم از خواهرم و شوهرش پولو بگیرم پول رو ب حساب همسر خواهرم واریز کردم


پاسخ وکیل:
با سلام
لازم است با ضمیمه فیش بانکی واریز وجه دادخواست داده و وجه خود را مطالبه نمایید.

شنبه, 15 بهمن,1401

سید حمید

سلام'' وقت بخیر.بنده از شخصی بابت طلبم شکایت کرده و حکم دادگاه نیز به نفع بنده صادر شده ولی الان با گذشت حدود ۱۰ روز ایشان هنوز پول را واریز نکرده اند.برای پیگیری حکم اقدامی نیاز است انجام دهم یا از سمت دادگاه پیگیریها انجام میشود؟ایا لازم است در جهت مسدود کردن حساب های شخص مورد نظر اقدامی انجام دهم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
چنین نیست که به محض صدور حکم به طور اتوماتیک دادگاه اقدامات لازم را در جهت وصول وجه شما انجام دهد.ورود به مرحله اجرا و توقیف حساب ها و اموال طرف منوط به حضور، درخواست و پیگیری شما است.

دوشنبه, 03 بهمن,1401

mohammad

سلام.بنده یکسال پیش مبلغی حدود 12میلیون تومن به شخصی بابت طی کردن مراحل قانونی معافیت سربازی پرداخت کردم که ایشان کارهای اداری را انجام دهد ولی مبلغ را گرفتن و کاری انجام ندادن.. بنده از طریق دادگاه کیفری به نتیجه ای نرسیدم... قاضی بعد گذشت چند ماه گفتن باید از طریق حل و اختلاف اینکار انجام شود.بنده تهران هستم و شخص مورد نظر کرمانشاه هست..من چطور باید شکایت کنم؟.اگر شکایت کنم شعبه حل و اختلاف در کدام شهر تعیین میشود؟.و کلا اینکار شدنی هست؟ متهم پرونده کیفری زیادی داره


پاسخ وکیل:
با سلام
برای مطالبه وجه خود اگر مدعی هستید که کاری انجام نشده باید به محاکم حقوقی عمومی صالح (در مورد مسئله شما شورای حل اختلاف) دادخواست بدهید و وجه خود را از طرف مطالبه نمایید.طبیعتاً وجود فیش بانکی واریز وجه به حساب طرف ضرورت دارد.مرجع صالح نیز برای رسیدگی اصولاً شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است.و در موارد نادری مانند فرضی که قرارداد وجود دارد می توان در جای دیگری هم دعوا را مطرح نمود.

پنجشنبه, 02 تیر,1401

مهدی

سلام خسته نباشید من موبایل فروش هستم و موبایلی رو به عنوان اقساطی به کسی فروخته ام والان طرف از دادن پول گوشی طفره میرود من هم به جز کارتن گوشی مدرک دیگه ای ندارم که ثابت کند ایشان به من بدهکارن چه کاری میتونم انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنین


پاسخ وکیل:
با سلام
این روش معامله بدون داشتن قرارداد روش درستی نیست اما در هر حال شما می توانید تحت عنوان مطالبه ثمن و مبلغ قرارداد وجه خود را همراه با خسارت تاخیر تادیه با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ، مطالبه نمایید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.