X
پاسخ و دفاع خوانده به دعوای مطالبه وجه - طلب

 پاسخ و دفاع خوانده به دعوای مطالبه وجه - طلب

دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب یک عنوان کلی است. در تمامی مواردی که فردی مدعی استحقاق دریافت وجه نقد یا پول رایج از دیگری است، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می نماید.افراد به دلایل مختلف ممکن است ادعای طلب و وجه از دیگری نماید و دلایل استنادی ایشان میتواند متفاوت باشد مثل اسناد تجاری (سفته، چک و برات) یا اسناد رسمی یا اسناد عادی یا شهادت شهود و خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد باید دفاع مناسبی را در پاسخ به ادعای خواهان ترتیب دهند.یک وکیل دادگستری با تجربه و وکیل متخصص دعاوی حقوقی در صورتیکه موکل وی واقعا بدهکار نباشد یا بدهی پرداخت شده باشد در مقابل این ادعا بسته به نوع دلایل ارائه شده از جانب خواهان به نوعی دفاع خواهد کرد که موکل خود و خوانده را بری الذمه نماید.

  |  
بازدید: 49317
  |  
امتیاز: Article Rating

 

دفاع در مقابل ادعای مطالبه وجه - مطالبه طلب

مستند دعوای مطالبه وجه و طلب می تواند سند عادی، رسید بانکی، سند رسمی و یا شهادت باشد.البته در صورت وجود هیچ یک از دلایل مذکور خواهان می تواند با طرح دعوا از دادگاه تقاضای اتیان سوگند بنماید و به تعبیر عامیانه از دادگاه بخواهد که طرف را به مقدسات سوگند دهند که بدهکار نیست.دعوای مطالبه طلب در عین سادگی گاهی می تواند پیچیدگی های مخصوص خود را داشته باشد؛ مثل اینکه طلبکار با داشتن یک رسید عادی واریز وجه از طریق بانک اقدام به طرح دعوا و شکایت کند که در اینجا این اشکال پیش می آید که مدعی کیست و بار اثبات بر عهده کدام است.در این خصوص ماده 265 قانون مدنی بیان مبهمی دارد که تفسیر های متفاوت از آن باعث ایجاد اختلاف و آشفتگی هایی در رویه عملی هم شده است.

  • درخواسته مطالبه وجه خواهان یا مدعی ممکن است دلایل مختلف یا متفاوتی داشته باشد که خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد ضروری است که دفاع مناسب انجام دهد.
  •  در صورتیکه سند اثبات کننده طلب خواهان سند رسمی باشد جای هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد ولی خوانده یا وکیل دادگستری وی میتواند در مقابل آن ادعای جعلی بودن سند یا ادعای پرداخت یا سکوت نمایند. 
  •  در صورتیکه خواهان دلیل مکتوب نداشته باشد و به شهادت شهود استناد کند خوانده یا وکیل وی میتواند شهود را جرح نمایند. 

نکته : منظور از جرح زیر سوال بردن عدالت شهود است در مقابل جرح، تعدیل است یعنی اثبات عدالت شهود توسط خواهان.

  •  همیشه بار اثبات دعوا با خواهان یا مدعی است. مدعی همیشه به کسی گفته میشود که خواسته وی برخلاف اصل و قاعده است. اصل بر این است که هیچکس به دیگری بدهکار نیست و به اصطلاح اصل بر برائت ذمه است. 
  •  اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده 1257 قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته میشود و جای خوانده و خواهان عوض میشود و حال بار اثبات به عهده خوانده است. مثلا اینکه خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در اینجا خوانده ادعایی کرده که آن را باید ثابت کند. 
  •  در صورتیکه خواهان هیچ یک از دلایل فوق را نداشته باشد و به قسم (اتیان سوگند) استناد نماید، اگر خوانده به برائت ذمه خود سوگند یاد کند دعوا پایان یافته و حکم به رد دعوای خواهان صادر میشود و اگر خوانده سوگند نخورد خواهان میتواند بر طلبکار بودن خود قسم یاد نموده و در این فرض حکم به نفع وی و به ضرر خوانده صادر میشود.

 

نمونه شماره 1 - رای دادگاه مطالبه وجه 

پرونده کلاسه ................               

شعبه : 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران          

دادنامه شماره : ................

خواهان : خانم الف.ز. به نشانی ................

خواهان : آقای ح.ر.  با وکالت خانم الف.ز. به نشانی ..................

خوانده :  آقای الف.ج. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران - یوسف آباد

خواسته: مطالبه طلب (مطالبه وجه)

رای دادگاه:

در خصوص دعوی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ز. به طرفیت آقای الف.ج. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 320,000,0000 ریال وکیل خواهان توضیح داده که خوانده پرونده در راستای قرارداد شفاهی منعقده بین خواهان از بابت سود حاصل از فروش قطعات به شرکت ............. مبلغ مورد خواسته را به خواهان بدهکار می باشد. نظر به اینکه دلیل محکمه پسند برای وجود شراکت کاری بین خواهان و خوانده ارائه نشده دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران

 

 

نمونه شماره 2 -دادخواست مطالبه وجه و طلب

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران

کلاسه : 82/1042

خواهان : آقای حسن ...... فرزند غلامعلی شغل آزاد به نشانی تهران –شهرک مسعودیه ............ .

خوانده آقای محسن ........ فرزند علی اصغر  شغل آزاد  به نشانی : تهران – افسریه ............ .

خواسته مطالبه مبلغ 000/320/2 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات پیوست فتوکپی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 369 مورخ 30/6/80

شرح دادخواست دعوای مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

احتراما" به استحضار می رساند که خوانده محترم برابر قرارداد شماره 369 مورخ 30/6/82 از اینجانب یک خط تلفن همراه به شماره 09132380368 خریداری کرده که قرار بر این بوده که ماهیانه مبلغ 580/000/000 ریال پرداخت نماید که 4 قسط موبایل مذکور را پرداخت ننموده است لذا از آن مقام محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم به میزان خواسته را دارم

توضیحات 

در وقت مقرر قانونی به تاریخ 8/3/83 به نشانی خوانده دعوی آقای دیواندری جهت ابلاغ وقت رسیدگی مراجعه گردید و مامور ابلاغ نتوانست نشانی خوانده دعوی را پیدا کند.

در وقت مقرر قانونی برگ اخطاریه وقت رسیدگی جهت حضور به علت عدم حضور خواهان در محل به استناد ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی به شاگرد ایشان آقای وحید سلیمی ابلاغ گردید.

 

صورتجلسات دعوای مطالبه وجه

به تاریخ 8/6/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حاکیست اخطاریه خوانده بدون ابلاغ اعاده گردیده است . اخطاریه خواهان ابلاغ ولی در دادگاه حاضر نشده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد. پرونده با وقت نظارت به دفتر دادگاه ارسال تا نسبت به تکمیل دادخواست خواهان از جهت آدرس خوانده اقدام سپس به نظر دادگاه برسد

توضیحات 

به تاریخ 1/7/83  به خواهان دعوا اخطار گردید که ظرف ده روز پس از ابلاغ جهت رفع نقص دادخواست به شعبه 123 مراجعه نماید. خواهان دروقت مقرر در دادگاه حاضر و نسبت به رفع نقص (اعلام آدرس دقیق

 

خوانده )اقدام نمود. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی جدید به خواهان ابلاغ گردید. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ گردید.

به تاریخ 17/9/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حکایت از ابلاغ اخطاریه طرفین دارد.خوانده حضور ندارد خواهان در دادگاه حاضر و اعلام می دارد خواسته مطالبه مبلغ 232 هزار تومان وجه چهار فقره قسط فروش تلفن همراه می باشدتوضیح اینکه بنده یک خط تلفن همراه به خوانده به شرح اجاره به شرط تملیک فروخته ام که چهار قسط آن باقی مانده و هنوز پرداخت ننموده است لذا در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور با احتساب هزینه دادرسی می باشم.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح برگ جداگانه اقدام به صدور رای می نماید.

 

نمونه شماره 2 - رای دادگاه مطالبه وجه و طلب

در خصوص دعوی خواهان آقای حسن ...... فرزند غلامعلی به طرفیت خوانده آقای محسن ......فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 000/320/2000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان که دلالت بر فروش یک خط تلفن همراه به خوانده دارد و با تنظیم قرارداد مورخ 30/6/81 آقای محسن ....... متعهد به پرداخت اقساط آن می باشد و نسبت به دعوای

مطروحه از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضی ننموده است و دلیل بر پرداخت آن  ارائه نداده است لذا دادگاه دعوای خواهان به شرح فوق در مورد اصل خواسته و هزینه دادرسی را وارد تشخیص و مستندا" به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 0000/320/02 ریال اصل خواسته و مبلغ 50/000/400 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد

 

نظر نهایی در خصوص پرونده مطالبه وجه و طلب

با توجه به عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی مورخ 8/2/83 و نیز عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 17/9/83 و صدور رای غیابی نیز به خوانده آئین دادرسی مدنی بصورت قانونی اعمال گردیده و مستندات دادگاه نیز در رابطه با صدور حکم به درستی اعمال گردیده بنابراین به نظر می رسد که حکم صادره نیز به درستی صادر گردیده است و با بررسی مستندات دادگاه مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره از جانب ریاست محترم شعبه 123 بدرستی صادر گردیده است

 

مطالب مرتبط با مطالبه وجه و طلب :

1- راه های اعتراض به رأی(واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی) 

2- مطالبه طلب - مطالبه وجه وکیل دعاوی حقوقی

3- مطالبه وجه سفته - مطالبه طلب دادخواست رای

4- نمونه دادخواست و رای چک، وکیل متخصص چک

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.64 از 5 (33 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 18 شهریور,1399

Peyman

با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید بر علیه بنده شکایتی طرح شده در مورد زمین باغی که اینجاب در سال 80 خریداری نموده ام اما شخصی به نام فرد الف از صاحب زمین سه فقره چک در دست داشته در سال 85 مورد تامین و این چک ها را برای پرداخت بدیهی طبق وکالت از صاحب چک اخذ نموده ولی گیرنده چک یا همان فرد الف با وکالتی داشته در این کار انکار به عمل آورده که چک هارا به طلبکار تحویل نداده است و طبق انکار خود چک هارا مورد تامین قرار داده که فرد الف از زمینی که اینجاب طبق تقسیم نامه اینجاب از دادگاه و وجود فرد طلبکار که قرار بوده چک ها به دست آن شخص تحویل داده شوند و قرار بر شاکی شدن دارد در تصرفم میباشد زمین را تامین کرده است و دارای سند رسمی میباشد قابل ذکر است طبق تقسیم نامه ای که در دست اینجاب میباشد فرد الف تقسیم نامه و زمین اینجاب را تایید نموده. ممنون از راهنمایی شما.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.