X

 پاسخ و دفاع در مقابل دعوا و شکایت مطالبه طلب و وجه

پاسخ و دفاع در مقابل دعوا و شکایت مطالبه طلب و وجه

دعوای مطالبه وجه یا شکایت مطالبه طلب یک عنوان کلی است. در تمامی مواردی که فردی مدعی استحقاق دریافت وجه نقد یا پول رایج از دیگری است، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می نماید. افراد به دلایل مختلف ممکن است ادعای طلب و وجه از دیگری بنماید و دلایل استنادی ایشان میتواند متفاوت باشد مثل اسناد تجاری (سفته، چک و برات) یا اسناد رسمی یا اسناد عادی یا شهادت شهود و خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد باید دفاع مناسبی را در پاسخ به ادعای خواهان ترتیب دهند. یک وکیل دادگستری با تجربه و وکیل متخصص دعاوی حقوقی در صورتی که موکل وی واقعا بدهکار نباشد یا بدهی پرداخت شده باشد، در مقابل این ادعا بسته به نوع دلایل ارائه شده از جانب خواهان به نوعی پاسخ و دفاع ارائه خواهد کرد که موکل خود و خوانده را بری الذمه نماید.

 

  |  
بازدید: 57482
  |  
امتیاز: Article Rating

دفاع خوانده در مطالبه وجه

 

دفاع در مقابل ادعای مطالبه وجه - مطالبه طلب

  • مستند دعوای مطالبه وجه و طلب می تواند سند عادی، رسید بانکی، سند رسمی و یا شهادت باشد.
  • در صورت وجود هیچ یک از دلایل مذکور خواهان می تواند با طرح دعوا از دادگاه تقاضای اتیان سوگند بنماید و به تعبیر عامیانه از دادگاه بخواهد که طرف را به مقدسات سوگند دهند که بدهکار نیست.
  • دعوای مطالبه طلب در عین سادگی گاهی می تواند پیچیدگی های مخصوص خود را داشته باشد؛ مثل اینکه طلبکار با داشتن یک رسید عادی واریز وجه از طریق بانک اقدام به طرح دعوا و شکایت کند که در اینجا این اشکال پیش می آید که مدعی کیست و بار اثبات بر عهده کدام است.در این خصوص ماده 265 قانون مدنی بیان مبهمی دارد که تفسیر های متفاوت از آن باعث ایجاد اختلاف و آشفتگی هایی در رویه عملی هم شده است.
  • درخواسته مطالبه وجه خواهان یا مدعی ممکن است دلایل مختلف یا متفاوتی داشته باشد که خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد ضروری است که دفاع مناسب انجام دهد.
  •  در صورتی که سند اثبات کننده طلب خواهان سند رسمی باشد جای هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد ولی خوانده یا وکیل دادگستری وی میتواند در مقابل آن ادعای جعلی بودن سند یا ادعای پرداخت یا سکوت نمایند. 
  •  در صورتی که خواهان دلیل مکتوب نداشته باشد و به شهادت شهود استناد کند خوانده یا وکیل وی میتواند شهود را جرح (منظور از جرح زیر سوال بردن عدالت شهود است در مقابل جرح، تعدیل است یعنی اثبات عدالت شهود توسط خواهان) نمایند. 
  •  همیشه بار اثبات دعوا با خواهان یا مدعی است. مدعی همیشه به کسی گفته میشود که خواسته وی برخلاف اصل و قاعده است. اصل بر این است که هیچکس به دیگری بدهکار نیست و به اصطلاح اصل بر برائت ذمه است. 
  •  اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده 1257 قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته میشود و جای خوانده و خواهان عوض میشود و حال بار اثبات به عهده خوانده است. مثلا اینکه خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در اینجا خوانده ادعایی کرده که آن را باید ثابت کند. 
  •  در صورتی که خواهان هیچ یک از دلایل فوق را نداشته باشد و به قسم (اتیان سوگند) استناد نماید، اگر خوانده به برائت ذمه خود سوگند یاد کند دعوا پایان یافته و حکم به رد دعوای خواهان صادر میشود و اگر خوانده سوگند نخورد خواهان میتواند بر طلبکار بودن خود قسم یاد نموده و در این فرض حکم به نفع وی و به ضرر خوانده صادر میشود.

 

 

دادخواست و رای مطالبه وجه و طلب

خواهان : آقای حسن ...... فرزند غلامعلی شغل آزاد به نشانی تهران –شهرک مسعودیه ............ .

خوانده آقای محسن ........ فرزند علی اصغر  شغل آزاد  به نشانی : تهران – افسریه ............ .

خواسته مطالبه مبلغ 2/320/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات پیوست فتوکپی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره .... مورخ 30/6/80

شرح دادخواست دعوای مطالبه وجه

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

احتراما" به استحضار می رساند که خوانده محترم برابر قرارداد شماره ... مورخ 30/6/82 از اینجانب یک خط تلفن همراه به شماره ....... خریداری کرده که قرار بر این بوده که ماهیانه مبلغ 580/000/000 ریال پرداخت نماید که 4 قسط موبایل مذکور را پرداخت ننموده است لذا از آن مقام محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم به میزان خواسته را دارم.

توضیحات 

در وقت مقرر قانونی به تاریخ 8/3/83 به نشانی خوانده دعوی آقای ... جهت ابلاغ وقت رسیدگی مراجعه گردید و مامور ابلاغ نتوانست نشانی خوانده دعوی را پیدا کند.

در وقت مقرر قانونی برگ اخطاریه وقت رسیدگی جهت حضور به علت عدم حضور خواهان در محل به استناد ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی به شاگرد ایشان آقای .... ابلاغ گردید.

 

صورتجلسات دعوای مطالبه وجه

به تاریخ 8/6/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حاکیست اخطاریه خوانده بدون ابلاغ اعاده گردیده است . اخطاریه خواهان ابلاغ ولی در دادگاه حاضر نشده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد. پرونده با وقت نظارت به دفتر دادگاه ارسال تا نسبت به تکمیل دادخواست خواهان از جهت آدرس خوانده اقدام سپس به نظر دادگاه برسد

توضیحات 

به تاریخ 1/7/83  به خواهان دعوا اخطار گردید که ظرف ده روز پس از ابلاغ جهت رفع نقص دادخواست به شعبه 123 مراجعه نماید. خواهان دروقت مقرر در دادگاه حاضر و نسبت به رفع نقص (اعلام آدرس دقیق خوانده )اقدام نمود. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی جدید به خواهان ابلاغ گردید. در وقت مقرر قانونی به استناد ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی برگ اخطاریه حاوی وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ گردید.

به تاریخ 17/9/83 در وقت مقرر شعبه 123 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است اوراق پرونده حکایت از ابلاغ اخطاریه طرفین دارد. خوانده حضور ندارد خواهان در دادگاه حاضر و اعلام می دارد خواسته مطالبه مبلغ 232 هزار تومان وجه چهار فقره قسط فروش تلفن همراه می باشد. توضیح اینکه بنده یک خط تلفن همراه به خوانده به شرح اجاره به شرط تملیک فروخته ام که چهار قسط آن باقی مانده و هنوز پرداخت ننموده است لذا در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور با احتساب هزینه دادرسی می باشم.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح برگ جداگانه اقدام به صدور رای می نماید.

 

رای دادگاه مطالبه وجه و طلب

در خصوص دعوی خواهان آقای حسن ...... فرزند غلامعلی به طرفیت خوانده آقای محسن ......فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 580/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان که دلالت بر فروش یک خط تلفن همراه به خوانده دارد و با تنظیم قرارداد مورخ 81/06/30 آقای محسن ....... متعهد به پرداخت اقساط آن می باشد و نسبت به دعوای

مطروحه از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضی ننموده است و دلیل بر پرداخت آن  ارائه نداده است لذا دادگاه دعوای خواهان به شرح فوق در مورد اصل خواسته و هزینه دادرسی را وارد تشخیص و مستندا" به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 580/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 50/000/400 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.64 از 5 (33 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.