X

 راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات با رسید عادی

راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات با رسید عادی

کسی که مدعی وجود طلب برای خود نزد دیگری است اعم از اینکه طلب وی مستند به سند عادی یا سند رسمی یا اسناد تجاری (چک، سفته، برات) یا حتی در صورتی که مستند طلب شهادت شهود یا فیش واریزی بانکی باشد، میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه طلب، تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید و البته تحت شرایطی امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال هم قبل یا بعد یا همزمان با درخواست مطالبه طلب و وجه وجود دارد.

 

  |  
بازدید: 66632
  |  
امتیاز: Article Rating

پرونده شماره 1 - گرفتن طلب و وصول مطالبات با رسید عادی

دادخواست وصول مطالبات

خواهان : ...................

خوانده :  ..................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- الزام خوانده به پرداخت وجه تعهدنامه مقوم به 60 میلیون ریال

2- الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

3- کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- رونوشت مصدق سند عادی

2- وکالت نامه

شرح دادخواست مطالبه طلب                                

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده محترم به موجب سند عادی مورخ 89/7/5 متعهد گردیده اند مبلغ شصت میلیون ریال را در تاریخ 89/7/16 به موکل پرداخت نمایند که متاسفانه علیرغم مراجعه جهت وصول مطالبات ،از پرداخت استنکاف می نمایند. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم بر الزام ایشان به پرداخت وجه مذکور و نیز کلیه هزینه های دارسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را صادر فرمایید.

 

رای دادگاه وصول مطالبات : 

به تاریخ : 90/06/05                         

پرونده کلاسه : ....................                               

دادنامه شماره : ..................     

مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان : آقای .......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده : آقای ............. به نشانی .................

خواسته :  گرفتن طلب - وصول مطالبات

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه وصول مطالبات 

در خصوص دعوی خواهان با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده به خواسته گرفتن طلب با رسید عادی به مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به اینکه خوانده حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی معمول نداشته است مستند عادی نیز دلالت بر وجود رابطه دین و مدیون فی مابین خواهان و خوانده می نماید، اصل استصحاب نیز دلالت بر بقای دین دارد. خوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. بنا علیهذا دادگاه به شرح فوق الذکر مستندا به مواد 519 – 520 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت وی به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

 

 

پرونده شماره 2 - مطالبه طلب( چک و سفته) و خسارت تاخیر تادیه 

دادخواست مطالبه وجه چک و سفته + خسارت تاخیر تادیه

خواهان : طاهر ...... نام پدر : علی اکبر    شغل : آزاد    محل اقامت : تهران.خیابان عباس آباد ........... .

خوانده :  کاظم .......  نام پدر : فرامرز  شغل : آزاد  محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس .......... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها .......... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- مطالبه وجه چک به شماره  ......

2- مطالبه وجه سفته به شماره .......

3- خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- چک شماره .......

2- 10 فقره سفته به شماره های  ...... و ...... و ........ و ....... و ....... و ........ و ........ و ....... و ........ و ........

3- گواهینامه عدم پرداخت  ........

شرح دادخواست مطالبه طلب و وجه

سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

خوانده محترم با امضاء ده فقره سفته که مشخصات دقیق آن بشرح دادخواست پیوست می باشد متعهد گردیده مبلغ پانصد میلیون ریال به موکل پرداخت نمایند لیکن در مواعد مقرر علی رغم پیگیری های مکرر از پرداخت آن خودداری نموده و موکل نیز مبادرت به واخواست سفته نمود.همچنین یک فقره چک به شماره .... به تاریخ 1395/01/22 عهده بانک صادرات شعبه ...به مبلغ هشتاد میلیون ریال توسط خواندده صادر شد که مورخ 1395/08/05 به دلیل کسری موجوذی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید و علی رغم مراجعاات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کند.

لذا با عنایت به مراتب فوق و دلایل و مدارک ابرازی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال معادل پنجاه و هشت میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه و دادرسی در حق موکل از محضر حضرتعالی مورد استدعاست.

مضافاً با توجه به مراتب معنونه و مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توجهاً به بخش اخیر ماده 117 قانون زبور تقاضای اجرای قرار تامین خواسته پیش از ابلاغ به خوانده از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام به انضمام هزینه های دادرسی به انضمام هزینه های دادرسی

 

رای دادگاه مطالبه طلب (چک و سفته) و خسارت تاخیر تادیه

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه 113 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ............

خواهان : آقای طاهر ........ فرزند علی اکبر   با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خوانده : آقای کاظم ....... فرزند فرامرز  به نشانی تهران.خیابان تهرانپارس ............ .

خواسته ها : 

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- مطالبه وجه سفته

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

4- مطالبه وجه چک

گردشکار : به تاریخ 96/12/23 در وقت مقرر جلسه شعبه 113 دادگاه عمومی حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه طلب 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای طاهر .... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای کاظم .... به خواسته مطالبه مبلغ 580/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره .... و ده فقره سفته به شماره های مندرج در شرح دادخواست چک به عهده بانک صادرات به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و تصویر مصدق سفته ها و واخواست نامه و اینکه وجود اصول اسناد مدرکیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه آن دارد و خوانده با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی که دلالت بر عدن اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و هر گاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در ما نحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است.و بر بقای دین استصحاب می گردد و توجهاً به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 307، 309، 310، 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ها عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 580/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ چک و در خصوص سفته ها از تاریخ واخواست لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.

رییس شعبه 113 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.31 از 5 (51 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
با جستجوی عباراتی نظیر ((وکیل برای مطالبه طلب)) یا ((وکیل برای مطالبه وجه)) در سایت گوگل و با مراجعه به سایت وکلا می توانید به وکلای متخصص در این زمینه دسترسی پیدا کرده و با مطالعه نمونه پرونده ها و نوشته ها و مقالات حقوقی به میزان تخصص و تبحر آن وکیل پی ببرید.
در دادگاه محل اقامت بدهکار.البته اگر دعوا مستند به قرارداد باشد در محل انعقاد یا اجرای قرارداد هم می توان طرح دعوا نمود و نیز اینکه اگر دعوای مطالبه طلب و وجه در مورد اجرت المثل ایام تصرف باشد دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
دعوای مطالبه طلب یک دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی آن مطابق هزینه دادرسی دعاوی مالی یعنی در مرحله بدوی 3/5 درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی، تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی 4/5 درصد ارزش خواسته است.
بله، در قالب ماده 265 قانون مدنی امکان مطالبه طلب حتی با یک فیش واریزی بانکی وجود دارد؛ البته برداشت، برخورد و تصمیم قضات در این خصوص متفاوت است و تفسیرهای متضادی در خصوص ماده 265 قانون مدنی دیده و شنیده می شود.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 18 مهر,1401

ابراهیم حسینی

با سلام و احترام
بنده مدیر عامل یک شرکت تولیدی درب و پنجره هستم چندی پیش ما یه مشتری حضوری داشتیم که به دفتر مراجعه کرد و یک صورتجلسه برای پیش نویس قرارداد تنظیم کردیم مقرر شد ما مراجعه کنیم برای ابعاد برداری دقیق قبل از قرارداد پس از اندازه گیری و تهیه نقشه شاپ ایشان از قرارداد منصرف شدند و حال هزینه ابعاد برداری و شاپ رو به ما پرداخت نمیکنند چه کاری باید انجام دهیم

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.