تاریخ انتشار: دوشنبه 05 آبان 1399
راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات

 راه های گرفتن طلب و وصول مطالبات

کسی که مدعی وجود طلب برای خود است اعم از اینکه طلب وی مستند به سند عادی یا سند رسمی یا اسناد تجاری (چک، سفته، برات) یا حتی در صورتی که مستند سند شهاد شهود یا فیش واریز بانکی باشد میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم و دستور پرداخت بنماید.

امتیاز: Article Rating

 

نمونه رای و دادخواست گرفتن طلب - وصول مطالبات

دادخواست وصول مطالبات

خواهان : ...................

خوانده :  ..................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- الزام خوانده به پرداخت وجه تعهدنامه مقوم به 60 میلیون ریال

2- الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

3- کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- رونوشت مصدق سند عادی

2- وکالت نامه

شرح دادخواست مطالبه طلب :                                                

 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده محترم به موجب سند عادی مورخ 89/7/5 متعهد گردیده اند مبلغ شصت میلیون ریال را در تاریخ 89/7/16 به موکل پرداخت نمایند که متاسفانه علیرغم مراجعه جهت وصول مطالبات ،از پرداخت استنکاف می نمایند. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم بر الزام ایشان به پرداخت وجه مذکور و نیز کلیه هزینه های دارسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را صادر فرمایید.

 

نمونه رای دادگاه وصول مطالبات : 

به تاریخ : 90/06/05                         پرونده کلاسه : ....................                               دادنامه شماره : ......................       

مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان : آقای .......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده : آقای ............. به نشانی .................

خواسته :  گرفتن طلب - وصول مطالبات

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه وصول مطالبات :

در خصوص دعوی خواهان با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده به خواسته گرفتن طلب با رسید عادی به مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به اینکه خوانده حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی معمول نداشته است مستند عادی نیز دلالت بر وجود رابطه دین و مدیون فی مابین خواهان و خوانده می نماید، اصل استصحاب نیز دلالت بر بقای دین دارد. خوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. بنا علیهذا دادگاه به شرح فوق الذکر مستندا به مواد 519 – 520 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت وی به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

 

 

مطالب مرتبط با گرفتن طلب - وصول مطالبات : 

1-دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

2-مطالبه وجه سفته مطالبه طلب دادخواست رای

3-نمونه دادخواست مطالبه طلب و رای دادگاه

4-نمونه دادخواست مطالبه طلب و رای دادگاه، وکیل چک

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.