طلاق توافقی؛ وکیل خانواده؛ وکالت طلاق

تماس با وکیل خانواده؛ وکالت طلاق؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

کارمند

 

 

 

 

خانه دار

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

طلاق توافقی

دلایل و منضمات

1- شناسنامه شماره ...... صادره از تبریز

2- سند ازدواج شماره ........... مورخ 76/08/08 دفتر رسمی ازدواج شماره 58

3- وکالت نامه به شماره ............ مورخ 92/10/22 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد

4- شناسنامه شماره ......... صادره از تهران  

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام احتراما به استحضار می رساند موکل و همسرش به موجب سند ازدواج  تقدیمی با مهریه ای به میزان 14 سکه تمام بهار آزادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند. لیکن به سبب اختلافات به وجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق مستدعی می باشد.

 

با تشکر و تجدید احترام

دادنامه

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی:                                 شماره پرونده:                                                دادنامه:

زوج:                                            فرزند:                                                       با وکالت:

زوجه:                                          فرزند:                                                        با وکالت:

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

گردشکار: پرونده در وقت رسیدگی فوق العاده با وصول از دفتر تحت نظر قرار دارد. با لحاظ اظهارات طرفین و نیز بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.

رای دادگاه(گواهی عدم امکان سازش)

 در خصوص دعوی زوجین خانم ............ و آقای ........... به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خواهان ها محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند. دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را بای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته موثر واقع نشد و نامبردگان بر جدایی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص:

1- مهریه: زوجه کل مهریه را بذل و زوج قبول بذل می نماید.

2- جهیزیه: مدعی نمی باشد.

3- نفقه: مدعی نمی باشد.

4- اجرت المثل: مدعی نمی باشد.

5- حضانت فرزند و ملاقات و نفقه آن: فرزند ندارند.

6- حق و حقوق مالی: مدعی نمی باشد.

7- حق تجدیدنظرخواهی: اسقاط شده است.

8- عدم بارداری: گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می گردد.

دادگاه به استناد ماده 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می دارد به زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق خلع؛ رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی برعهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رای صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از سوی خواهان ها قطعی است.  

رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده یک) تهران

لازم است رونوشت طلاق نامه را عطف به شماره پرونده به دادگاه ارسال فرمایند.