X

 گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

براساس قانون حمایت خانواده در ماده 26، در صورتی که طلاق از نوع طلاق توافقی، یا طلاق به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. در طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر باید در مورد تمامی ارکان و جزییات و مسائل ناشی از زندگی مشترک توافق نمایند و بعد از توافق به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی نمایند.

 

  |  
بازدید: 44119
  |  
امتیاز: Article Rating

گواهی عدم سازش

 

نکات مهم گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

  •  در موارد الزام زوج به طلاق، دادگاه ناگزیر به رسیدگی ماهیتی و ورود به موضوع یا احراز شرایط اعمال وکالت، احراز حقانیت خواهان است. مثلاً در طلاق از ناحیه زوجه که یا بر مبنای عسروحرج یا براساس شروط ضمن عقدنکاح صورت می گیرد، دادگاه ناچار از احراز حقانیت زوجه است تا بعداً بتواند براساس آن حکم به الزام زوج در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق یا حکم به مراجعه زن به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه و در موارد احراز شرایط، اجازه و حکم طلاق صادر کند.همانطور که گفته شد نام تصمیم دادگاه در فرض اخیر، گواهی عدم امکان سازش نیست.
  • در گواهی عدم امکان سازش (موارد طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد) ، تصمیم دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه اجرای صیغه و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود نمی شود.
  • در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه اقدام به تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به اختلاف یا تعیین وقت رسیدگی نمی کند.
  • در طلاق توافقی صرفاً جلسه ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش، تشکیل می دهد و از قبیل طرفین در صورتجلسه برای توافقات لازمه را در خصوص مهریه، نفقه و غیره ترتیب داده اند یا مثلاًدر طلاق به درخواست زوج، دعوت زوجه فقط به منظور آن است که دادگاه از وی درخصوص مطالبه حقوقی قانونی وی استنطاق کند، لذا مهم حضور وی مانع از صدور گواهی عدم امکان سازش نیست. در حالی که در حکم طلاق، دادگاه جلسات رسیدگی ترتیب می دهد وارد ماهیت مرد می شود به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق یا موارد عسر و حرج می پردازد.
  • در حال حاضر قانون گذار به جهت کاستن از آمار طلاق توافقی موانعی بر سر راه آن ایجاد نموده است. اطلاع از شرایط جدید طلاق توافقی 

 

شماره 1 - نمونه گواهی عدم امکان سازش - طلاق توافقی

پرونده کلاسه :  .............     

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)   

دادنامه شماره : ...............

خواهان ها :

1- آقای احمد ............. به نشانی .............. .

2- خانم مریم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ............. .

گردشکار - به تاریخ 91/12/5 در وقت مقرر شعبه 261 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. طرفین حاضرند و متفقاً اظهار می دارند با حضور داوران جلسات سازش برقرار شد لیکن به علت شدت اختلافات سازشی در جهت ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و راهی جز طلاق باقی نمانده است فلذا با توجه به توافقات حاصله به شرح ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم.

متن گواهی عدم امکان سازش

در خصوص دادخواست آقای ......... و خانم ............ با وکالت ............ مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ توافق مشارالیها بر طلاق با عنایت به اینکه مساعی دادگاه بر ایجاد سازش فیمابین مثمرثمر واقع نگردید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود که داوران منتخب زوجین نیز علیرغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و اصلاح ذات البین نگردیده نظریه داوری خود را کتبا به دادگاه ارائه نموده اند زوجین خود نیز اصرار بر طلاق داشته اند فلذا بر مبنای توافقات زوجین 1- وکیل زوجه کلیه مهریه مافی القباله زوجه را در قبال طلاق به زوج بذل نمود و زوج نیز متقابلا قبول بذل نمود 2- زوجه نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد 3- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی باشد 4- زوجین هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. علیهذا نظر به کلیه مراتب مذکوره مستندا به ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادتین 1146 و 1144 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام میدارد طرفین می توانند با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با ارائه این گواهی نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع اقدام نمایند و کلیه محاضر رسمی طلاق نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق به شرح مذکور می باشند. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باش.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی تهران

 

 

شماره 2 - نمونه گواهی عدم امکان سازش - طلاق توافقی

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می کند.

گواهی عدم امکان سازش

در خصوص دادخواست زوجین آقای ......... فرزند علی و خانم ............ فرزند محمود با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری از زوج و خانم ........... از زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت ثبت طلاق نظر به اینکه رابطه زوجیت از نوع عقد دائم برابر سند رسمی ازدواج بین طرفین محرز است و مساعی دادگاه و داوران منتخب برای حصول سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشد. زوجه تعداد سیصد و نود سکه بهار آزادی (مقوم به مبلغ چهارصدمیلیون تومان) از مهریه اش را به زوج بابت طلاق بذل کرد، مابقی مهریه اش را حسب اظهار وکیل دریافت نموده است. وکیل زوج وکالتا قبول بذل کرد. حضانت دختر سه ساله حسب توافق با پدر است و از بابت ملاقات مادر توافق دارند. زوجه ادعای مالی دیگری ندارد و حسب گواهی پزشکی فاقد حمل است.

دادگاه با توجه به مراتب مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. زوجین می توانند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای با مراجعه به دفتر رسمی طلاق نسبت به ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول اقدام نمایند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران

 

 

رای طلاق توافقی

 

شماره 3 - نمونه گواهی عدم امکان سازش - طلاق توافقی 

به تاریخ : 91/7/17            

کلاسه پرونده: ................     

شماره دادنامه: .............

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران

زوجین : خانم ............. فرزند محمود با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته : طلاق توافقی (طلاق به درخواست زوج و زوجه) 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

در خصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین خانم ............. فرزند ....... با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت ............. به موجب عقدنامه ازدواج شماره ......... دفترخانه رسمی 226 تهران به خواسته صدور حکم به طلاق توافقی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و ادامه زندگی فیمابین موثر واقع نگردیده نظریه داوران حاکی از عدم امکان سازش زوجین می باشد و با عنایت به نظریه پزشکی به شماره 7-147 که مشعر بر باردار نبودن زوجه می باشد و نیز با توجه به توافق زوجین بدین شرح که:

1- زوجه با وکالت وکیل کل مهریه خویش مندرج در سند نکاحیه را در قبال اجرای صیغه طلاق (طلاق توافقی) به زوج بذل نمودند و وکیل زوج از جانب زوج قبول بذل نمود.

2- زوجه پیرامون نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد.

3- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

4- زوجه حسب گواهی پزشک باردار نمی باشد.

5- وکلاء طرفین اظهار داشتند زوجین پیرامون سایر حقوق متصوره ناشی از ایام زوجیت اعم از مالی و غیرمالی ادعایی بعد از اجرای صیغه طلاق توافقی نداشته و نخواهند داشت.

مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید تا زوجین به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و صیغه طلاق از نوع خلع یا طلاق توافقی اجرا و به ثبت برساند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و پس از قطعیت مدت اعتبار آن از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد.

رای طلاق توافقی صادره به اینجانبان ابلاغ و حق هرگونه اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود سلب می نماییم؛ وکیل زوج و وکیل زوجه.

رئیس شعبه 268 دادگاه حقوقی خانواده دو تهران

 

 

شماره 4 - نمونه گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی

رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش)

در خصوص دعوی زوجین خانم ............ و آقای ........... به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خواهان ها محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند. دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را بای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته موثر واقع نشد و نامبردگان بر جدایی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص:

1- مهریه: زوجه کل مهریه را بذل و زوج قبول بذل می نماید.

2- جهیزیه: مدعی نمی باشد.

3- نفقه: مدعی نمی باشد.

4- اجرت المثل: مدعی نمی باشد.

5- حضانت فرزند و ملاقات و نفقه آن: فرزند ندارند.

6- حق و حقوق مالی: مدعی نمی باشد.

7- حق تجدیدنظرخواهی: اسقاط شده است.

8- عدم بارداری: گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می گردد.

دادگاه به استناد ماده 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می دارد به زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق خلع؛ رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی برعهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رای صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از سوی خواهان ها قطعی است.  

رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده یک) تهران

 

شماره 5- نمونه گواهی عدم امکان سازش

پرونده کلاسه : ............       

مرجع رسیدگی : شعبه  240 دادگاه خانواده تهران   

دادنامه شماره : ............

خواهان : خانم .............. به نشانی.......... .

خوانده : آقای .............. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ............ .

خواسته : طلاق توافقی

متن رای دادگاه گواهی عدم اکان سازش 

در خصوص دادخواست زوجین 1- خانم ......... فرزند ........ 2- آقای ......... فرزند ......... با وکالت مع الواسطه خانم ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق با توافق با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فی مابین زوجین و اصرار ایشان بر جدایی و با لحاظ اینکه انجام مشاوره موضوع ماده 25 قانون حمایت خانواده موجبات انصراف ایشان از خواسته نشد و براساس توافق به عمل آمده در مورد مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه، حضانت، ملاقات و نفقه فرزند و شروط ضمن عقد و اجرت المثل تحت شرایط:

1- زوجه یک سکه از مهریه مندرج در سند نکاح را در قبال طلاق به زوج بذل نمود و وکیل زوج به وکالت از ناحیه زوج قبول بذل نمود مقرر شد مهریه بر ذمه زوج باقی باشد.

 2- زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد و حق طرح دعوی مطالبه نفقه معوقه و اجرت المثل برای وی محفوظ است.

3- زوجین فرزند مشترک ندارند.

4- زوجه برابر اقرار خودش باردار نیست.

5- زوجین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند.

دادگاه مستندا به مواد 24 و 25 و 26 و 29 و 31 و 34 و 36 و 37 قانون مذکور و مواد 1143 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق، بین زوجین مذکور صادر و اعلام می دارد و به زوجین اجازه می دهد تا به یکی از دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق از قسم خلع نوبت اول مراجعه نمایند و بدینوسیله از ناحیه این دادگاه به سردفتر طلاق مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطاء ی گردد و لازم است سردفتر مذکور ضمن اخذ گواهی عدم بارداری شرایط شرعی و قانونی را احراز نماید. گواهی صادره چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نگردد، از اعتبار ساقط و با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی است ضمناً دفترخانه مکلف است نتیجه را ثبت و اعلام نماید.

رئیس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

 

شماره 6 -  نمونه گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی

بتاریخ : 90/09/12             

کلاسه پرونده : ...........

شماره دادنامه : .........
مرجع رسیدگی : شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح
خواهان  : آقای بهروز ................. با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی: تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .
خوانده : خانم طوبی .................. با وکالت خانم مینا کاویانی به نشانی: تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .
خواسته: طلاق توافقی

متن گواهی عدم امکان سازش

در خصوص دادخواست آقای بهروز ............... با وکالت آقای مسعود محمدی فرزند: ....... و طوبی .......... با وکالت .......... فرزند: ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توافق یکدیگر، با توجه به اینکه زوجین حسب مندرجات سند نکاحیه شماره .... دفتر رسمی ازدواج شماره ... مشهد در مورخ 78/11/7 به عقد دائم درآمده اند و علی رغم سپری شدن حدود دوازده سال ازعقد و اینکه طرفین فاقد فرزند مشترک می باشد به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک متفقا اصرار بر طلاق دارند و زوجه از کل حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و غیره که بر ذمه زوج بوده کلیه مهریه،نفقه،اجرت المثل را زوجه به زوج بذل می نماید و ادعائی علیه شوهرش ندارد و زوج نیز با قبول بذل حاضر به مطلقه نمودن زوجه گردیده است و جهیزیه زوجه نیز توافق حاصل است و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند و با توجه به وضعیت زوجه و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و حسب گواهی پزشکی که در پرونده مضبوط است زوجه اقرار می دارد که باردار نمی باشد.

النهایه چون نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران نیز موثر در سازش و آشتی زوجین نبوده و امکان ادامه زندگی مشترک بین ایشان عملا منتفی بوده، لذا دادگاه مصلحت را در وقوع طلاق دانسته و مستندا به بند یک ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،حکم بر عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع نوبت اول را صادر و اعلام می نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. مدت اعتبار این گواهی سه ماه است و این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.26 از 5 (23 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.