تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مهر 1399
وکیل برای طلاق به درخواست مرد - زوج

 وکیل برای طلاق به درخواست مرد - زوج

مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و اینطور به نظر میرسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمیخواهد، هر چند که از ماده مذکور چنین برنمی آید. در هر حال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی نیست و پس طی تشریفات و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ،مرد میتواند با مراجعه به دفترخانه طلاق تشریفات راجع به صیغه طلاق را اجرا نماید. با این وجود مرد برای جلوگیری از تحمیل یک مسئولیت حداکثری ضمن درخواست طلاق، مواردی را رعایت کند که مشاوره با وکیل متخصص طلاق را اجتناب ناپذیر مینماید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 16396

ویدئو آموزشی - طلاق به درخواست مرد - طلاق رجعی

 

 

نکات مهم طلاق به درخواست مرد (زوج):

1-  مطابق قانون ایران که برگرفته از مقررات فقهی و شرعی است مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد هر چند که در ماده اشاره به شرایط مقرر در قانون شده و به ظاهر تشریفات و شروطی برای درخواست طلاق زن در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که درخواست طلاق مرد یا طلاق به درخواست مرد هیچ قید و شرطی ندارد و عبارت قبلی قانون قبل از اصلاح صورت گرفته در سال 81 صادقانه تر بود که می گفت "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد" پس در حال حاضر هم در عمل چنین است که عنان طلاق بی قید و شرط در گرو درخواست مرد است.هرچند که در ادامه صرفاً در جهت توجیه اشاره ای گذرا و مبهمی هم به امکان طلاق به درخواست زن شده است.
2- طلاق به درخواست مرد ماهیتاً طلاق رجعی است یعنی بعد از جریان صیغه طلاق مرد تا سه ماه حق رجوع به طلاق و پشیمانی از آن را دارد.
3- طلاق رجعی در حکم نکاح است یعنی اگر در دوره عده بعد از طلاق رجعی هر یک زوجین فوت کند مقررات ارث برقرار است و در دوران عده مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد و ...
4- عده در طلاق رجعی و طلاق به درخواست مرد مانند دیگر صور طلاق سه طهر یا سه ماه و ده روز است.
5- راه های دیگری که اراده مرد در طلاق می تواند موثر باشد طلاق های خلع و مبارات است.

مطالعه راه های طلاق به درخواست زن (زوجه)
اطلاع از شرایط طلاق خلع

 

 

 

نمونه دادخواست شماره 1 - طلاق به درخواست زوج

خواهان : محمد علی ...... نام پدر ک ناصر  شغل : مدیر  محل اقامت : تهران.شهرک غرب ...... .

خوانده : سپیده ..... نام پدر : غلام  شغل: آزاد   محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد .... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره .... مورخ 1386/02/24 دفتر رسمی ازدواج شماره ... تهران

2- شناسنامه شماره ... مورخ 1356/02/11

3- وکالت نامه به شماره ... مورخ 1396/09/19 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق به درخواست مرد 

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل راب ه شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

به موجب سند ازدواج شماره .... مورخ 1386/02/24 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ..... حوزه تهران موکل و زوجه به عقد دائم یکدیگر درامده اند که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام کاوه 8 ساله می باشد لکن به سبب اختلافات حاصله ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از محضر عالی مورد استدعاست.

 

نمونه رای دادگاه (شماره 1) - طلاق به درخواست زوج (مرد)

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : آقای محمد ....... فرزند ک ناصر  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

خوانده : خانم سپیده ..... فرزند : علی به نشانی : تهران.شهرک غرب ......... .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

متن رای دادگاه طلاق رجعی – طلاق به درخواست زوج

در خصوص دادخواست آقای .... فرزند ... با وکالت آقای مسعود محمدی  به طرفیت خانم ..... فرزند ..... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح  و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه  و ان خفتم شقاق بینمها فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادره کرده زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف واقعی معرفی نکرده.دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوران واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد.دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و خوانده به سبب کپی سند ازدواج مستنداض به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید:

1- زوج باید مهریه مندرج در سند نکاحیه را همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه نقداض پرداخت کند.

2- حضانت فرزند با زوج و زوجه حق ملاقات دارد.

3- اجرت المثل و نفقه ایام عده جمعاً به مبلغ 153/000/000 ریال حسب نظر کارشناس تعیین شده که موقع اجرا صیغه طلاق به زوجه پرداخت می گردد.نوع طلاق رجعی رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران

 

 

نمونه رای دادگاه (شماره 2) - طلاق به درخواست مرد - زوج

به تاریخ : 10/02/1392               پرونده کلاسه : ...............                شماره دادنامه : ...............

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک)

خواهان : آقای .........

خوانده : خانم .........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

متن رای دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای....... فرزند......با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت........فرزند....... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه "و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها" قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادر کرد و زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف ابلاغ معرفی نکرده دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوری واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان خوانده به سبب کپی سند مصدق عقدنامه مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید: 

1- زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق، مهریه زوجه را که در سند نکاحیه درج شده نقداً در دفترخانه به زوجه پرداخت کند. 

2- در مورد سایر حقوق دیگر ناشی از زوجیت چون زوجه در این پرونده مطالبه نکرده دادگاه فعلا مواجه با تکلیف نمی باشد زوجه حسب سند یائسه میباشد نوع طلاق بائن میباشد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه،سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

مطالب مرتبط با طلاق به درخواست مرد :

1- شرط تنصیف اموال زوج در عقدنامه

2- مدارک، مراحل و شرایط طلاق توافقی

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
اگر مرد (زوج) خود بخواهد درخواست طلاق بدهد به دفتر خدمات قضایی مراجعه می کند هم چنین می تواند به یک وکیل دادگستری وکالت داده و طی مراحل و تشریفات را به او بسپارد.
هزینه دادرسی مبلغ زیادی نیست (تقریباً 200 هزار تومن) ولی حق الوکاله بسته به کیفیت و نوع کار متفاوت است.
بله.می توان درخواست اعسار از مهریه را همزمان با دادخواست طلاق یا به طور جداگانه و بعد از آن داد.
ما خود یک دفتر وکالت هستیم و شما می توانید برای اعطای وکالت یا مشاوره حقوقی حضوراً مراجعه نمایید.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.