X

 احکام حضانت و ملاقات فرزند

احکام حضانت و ملاقات فرزند

مطابق مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده حق و تکلیف حضانت و نگهداری و مراقبت از فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ برای پدر است و منظور از سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پس 15 سال تمام قمری است و نیز هر یک از پدر و مادر تا زمان بلوغ حق ملاقات فرزند را دارد.اگر پدر و مادر به هر دلیل از هم جدا زندگی کنند بحث و مسأله تعیین صاحب حق حضانت پیش می آید.حال اگر زوجین بر سر مساله حضانت و ملاقات با هم توافق داشته باشند که مطابق همان رفتار می شود و اگر توافق ننمایند مدعی داشتن حق حضانت یا ملاقات به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) مراجعه نموده و صدور حکم در خصوص حق حضانت و ملاقات خود را مطالبه می نماید.بر خلاف آنچه که به نظر می رسد حضانت فقط حق پدر و مادر است و پدربزرگ، مادربزرگ و سایر بستگان حقی در خصوص حضانت و ملاقات ندارند.در ادامه تلاش شده است تا هر آنچه لازم است در خصوص حضانت و ملاقات بدانید و نمونه رای دادگاه و چند سوال مهم در این خصوص جهت اطلاع مخاطبان گرامی دفتر وکالت دادگران حامی آورده شود.اگر لازم است به طور فوری حضانت یا ملاقات فرزند خود را بگیرید یا نگران خارج کردن فرزند خود از کشور هستید خیلی سریع و فوری جهت اعطای وکالت با وکیل متخصص حضانت و دعاوی خانواده تماس بگیرید.

 

  |  
بازدید: 22105
  |  
امتیاز: Article Rating

 

بررسی حضانت و ملاقات فرزند 

یكی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.حضانت واژه عربی است كه به معنای حفظ كردن، دركنار گرفتن، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به حضانت فرزند :

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 

ترتیب رسیدگی به پرونده حضانت فرزند :

دادگاه در كلیه مواردی كه مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی كه نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد.

هیچ یك از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی كه به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

 

شرایط تغییر حضانت :

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ نماید .

 

مصادیق سلب حضانت (لغو حضانت) باشد:

1 - اعتیاد زیان آور به الكل - مواد مخدر - قمار .
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 - ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی .
4 - سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء - تكدی گری ، قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

 

حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت نموده اند 

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحیت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.

 

 

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حكم دادگاه 

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده كسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حكم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حكم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

 

حق ملاقات :

در صورتی كه به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه برای هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد .

 

نگهداری و تربیت اطفال :

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت كودكان خود بكوشند و در اجرای این امر حق تنبیه كودك خود را در حد متعارف دارند .

 

مستندات قانونی حضانت و ملاقات :

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

 

 

 

 

شماره 1 - نمونه دادخواست - حضانت فرزند برای (پدر)

خواهان : آقای ............................
خوانده :  خانم ............................
خواسته : اعطای حضانت فرزند به اینجانب
دلایل :

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینكه اینجانب با خوانده طبق سند نكاحیه شماره ...... در تاریخ ....... ازدواج نموده و دارای ..........فرزند ..... بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ..........از یكدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می كنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر - امضاء خواهان

 

شماره 2 - نمونه دادخواست - حضانت فرزند برای (مادر)

خواهان : خانم ......................
خوانده :  آقای ......................
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلایل : .........................

ریاست محترم دادگاههای عمومی
احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره ..............دفتر خانه شماره ...............با آقای ........... خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت .................. سال زندگی مشترك صاحب ............... فرزند بنامهای .................و .................... (............. ساله ..............یكساله) شده ایم اكنون كه علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می كنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می كنیم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

 

 

مطالب مرتبط با حضانت فرزند :

1- سلب حضانت، لغو حضانت

2- شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب

3- واخواهی از رأی سلب حضانت یا لغو حضانت

4- انواع فرزند و اولاد (قانونی، طبیعی، مصنوعی، رضاعی، فرزندخوانده)

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.17 از 5 (12 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تكلیف و تكلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی كه مقنن و شارع تعیین كرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست .
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یك از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولكن می توان این ملاقات را در یك محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.
حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است. از هفت سالگی تا سن بلوغ سرپرستی فرزند با پدر است و پس از آن خود فرزند تصمیم می گیرد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند .سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری است.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 01 شهریور,1400

اکبررضائی

باسلام.
به علت مهریه سنگین حدوداً۲سال زندان بودم.قبل ازآن ۲سال ترکیه بودم.و همسرم به هیچ وجه رضایت جهت آزادی نمیداد.(سال۹۱).وشرطش برای آزادی ندیدن فرزند برای همیشه بود.بنده مجبوراً جهت آزادی قولنامه محضری امضاءکردم.حال پس از ۹سال که فرزندم ندیدم آیا میتونم پسر۱۴ ساله ام ببینم؟
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. باتشکر.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.