X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 05 فروردین 1401

 آثار، احکام و تعریف داوری در طلاق

اگه داور برای طلاق به دادگاه نبریم طبق مقررات چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد من به خاطر اینکه خانواده راضی نیستن همسرم رو طلاق بدم قبول با آمدن به دادگاه نمیکنن.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1968

داوری در طلاق

 

ضمانت اجرای عدم معرفی داور ضمن رسیدگی به طلاق چیست ؟

  • به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
  • بر اساس تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب داور از طرق زیر انجام می گردد:

1- انتخاب داور توسط خود طرفین دعوی

2- انتخاب داور با توافق طرفین نسبت به تعیین داور از سوی شخص ثالث
3- انتخاب داور توسط دادگاه صلاحیتدار

  • مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری از سوی محکمه قرارداد داوری که مشتمل است بر مشخصات کامل طرفین دعوی اعم از نام و نام خانوادگی و اقامتگاه قانونی و همچنین موضوع دعوی در مقام خواسته، خواهان و خوانده که باید از طریق داوری حل و فصل گردد مکتوباً با قید مدت زمـان صـدور رای برای داور یا داورها ابلاغ و در مواردی نیز که ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف بوده و داور در جریان موضوع نیست، دادگاه جلسه ای نیز جهت توجیه داور یا داوران به صورت فوق العـاده برگـزار نموده و مفـاد موضـوع اخـتلاف طرفین را بصورت روشن به داور یا داوران ابلاغ می نماید.
  • چنانچه طرفین قرارداد در حین قرارداد خود متعهد به تعیین داور بوده ولی داور یا داوران خود را در قرارداد یا پس از آن معرفی ننموده باشند، هر یک از طرفین مکلف به تعیـین داور خـود بوده که پس از تعیین داور خود مراتب را به طرف دیگر باید طی اظهارنامه اعلام نماید و از طرف مقابل تقاضای تعیین داور نماید که در این صورت اگر طرف مقابل حداکثر ظرف دو روز تعیین شده از سوی قانونگذار داور تعیین ننمود طرف دیگر به دادگاه مراجعه می نماید تا دادگاه راساً اقدام به تعیین داور نماید.
  • در صورتی که داور پس از تعیین، فوت یا استفاء کنـد و یـا مقـرر شده باشد تا شخص ثالثی داور انتخاب نموده که آن شخص به این عمل مبادرت ننماید، هریک از طرفین می توانند با ارسال اظهارنامه داور خود را معرفی نماید در غیر این صورت مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور به تقاضای ذینفع در دادگاه صورت می گیرد.
  • لازم به ذکر است به موجب ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
  • در صورت تعییین داور از سوی طرفین قرارداد داوری موضوع تابع اراده حین انعقاد قرارداد داوری هست اما در صورتی که حین قرارداد تعداد داورهـا و کیفیـت رسـیدگی روشـن نـشده باشـد مطابق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی باید عمل نمود هر یک از طرفین می توانند یک داور اختصاصی معرفی نمـوده و البتـه یـک داور سوم نیز به اتفاق با نظر طرفین دعوی به عنوان داور مشترک تعیین می شود امـا در صـورتی کـه داور قـبلاً تعیین شده باشد اما شخص معین شده نخواهد یا نتواند بعنوان داور اقدام به رسیدگی دعوا کنـد، دادگـاه مطابق اختیارات حاصل از ماده 463  قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم تراضی به تعیین داور جدیـد، راساً اقـدام بـه رسیدگی و صدور رای می نماید.

 

آثار قرارداد داوری 

1- قرارداد داوری به صورت قرارداد یا به صورت شرط ضمن عقد مانع رسیدگی ماهوی دعوی پـیش از صـدور رای داور در دادگاه می گردد و طرفین دعوی را ملزم به ارجاع اختلاف به داوری می نماید
2- توافق به داوری به صورت قرارداد مستقل و ضمن عقد در هر دو فرض نسبت به اشخاصی کـه آن را منعقـد نموده اند و قائم مقام قانونی ایشان موثر است
3- قرارداد داوري و شروط ضمن عقد همواره لازم تلقی می گردد اما با فوت مرتفع مـی گـردد.

 

مواردی که در قراردادهای داوری دادگاه راساً اقدام به انتخاب داور به قید قرعه می نماید 

1- زمانی که طرفین در تعیین داور توافق نکرده باشند
2- زمانی که بر اثر استعفاء فوت یا محجور شدن داور باید داور جانشین تعیین شود
3- زمانی که یکی از داوران از دادن رای امتناع نمایند
4- زمانی که طرفین انتخاب داوررای طی قرارداد به دادگاه واگذار نموده باشند
5- انتخاب تعیین داور ازسوی ثالث و امنتاع ثالث جهت تعیین داور
 

موارد  زوال امکان رسیدگی از طریق داوری

1- فوت یا حجر هریک از طرفین دعوا
2- توافق طرفین در عزل داور
3- منتقی شدن موضوع داوری بواسطه زوال دعوا اصلی
4- صادر نشدن رای داور درمدت داوری
5- عدم معرفی داور و یا عدم امکان تعیین بنا به هر دلیلی
داور بـه منظور تسریع در جربان رسیدگی و حل و فصل و خاتمه دادن به دعاویی مطرح شده نزد وی از رعایـت برخـی قواعد آیین دادرسی که مربوط به دادگاه ها هست معاف می باشد. البته داور نیز مانند یک دادرس در اصـول کلـی قضاوت تابع مقررات الزام آوری که نشان دهنده بی طرفی مقام رسیدگی کننده هست می باشد.  همچنین آرای داوران نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد و اصولی که بر اساس آن راي صادر شده باید روشن باشد.

 

ویژگی های رای داور 

1- رای داور فقط نسبت به اشخاصی که در جریان دادرسی حاضر بوده اند موثر است
2- رای داور همانند دادرس مشمول قاعده فراق دادرس برای داور می باشد و مانع آن می شود تا داور رای خود را تغییر داده و یا مجدداً در همان دعوی اظهار نظر نماید
3- رای داوری قابل اعتراض جهت بطلان می باشد اما تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در داوری وارد نیست
4- نسبت به آراء داوری در صورت عدم اجراء از سوی محکوم علیه به تقاضای محکـوم لـه اجراییـه صـادر و مطابق قوانین اجرای احکام با محکوم علیه رفتار می شود
5- رای داور در صورتی که مخالف قوانین موجد حق باشد همانند آراء دادگاه ها که همواره قابل نقض از طریـق قانونی می باشد بلا اثر و باطل می باشد

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مقررات داوری طلاق

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت پس از تشخیص دادگاه در خصوص ارجاع داوری در طلاق، زن و مرد تا بیست روز مهلت دارند تا شخصی از نزدیکان خود را که شرایط قانونی داوری را داشته باشد (متأهل، مسلمان، دارای حداقل 40 سال سن، آشنایی تقریبی با مسائل خانواده، شرع و اجتماع)، به دادگاه معرفی کنند.

♦  لازم به ذکر است مردانی که با زن محرم باشند حتی اگر از همسر خود جدا شده باشند و یا همسر آنها فوت شده باشد می توانند به عنوان داور تعیین گردند. در صورت خودداری هر یک از طرفین یا عدم توانایی آن ها از تعیین داور در طلاق، دادگاه به درخواست طرفین می‌تواند خودش برای آنها فردی را به عنوان داور مشخص کند. بنابراین شما می توانید با مراجعه به دادگاه تقاضای تعیین داور نمایید.

 

 

مستندات قانونی - داوری طلاق

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه انها ابلاغ شده باشد.
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و انچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می اید.
تبصره - درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره- درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.
ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱- دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر انکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
میزان حق الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.