X

 نمونه رای و حکم مطالبه مهریه

نمونه رای و حکم مطالبه مهریه

در طول زمان کیفیت طرح شکایت و نحوه مطالبه مهریه تغییراتی داشته است به خصوص در یکی دو سال گذشته که امکان اعمال فشار بر زوج برای پرداخت مهریه از طرف مرجع رسیدگی و قانون گذار با تردید مواجه شده است به عبارت دیگر مراجعه به دادگاه برای مطالبه مهریه محدود شده و زوجه برای درخواست مهریه خود اول باید به اداره اجرای ثبت مراجعه کند.مراجعه به دفترخانه ازدواج و درخواست صدور اجرائیه و متعاقب آن مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری توقیف اموال و در صورت نبود مال ممنوع الخروجی شوهر توجه داشته باشید که سند ازدواج سند رسمی و لازم الاجرا است. که البته با قانونگذاری فعلی (مقررات مهریه در سال 1399 شمسی و 2020 میلادی) مراجعه به اداره اجرای ثبت و قبل از مراجعه به دادگاه اجباری و اجتناب ناپذیر شده است.در ادامه ضمن بیان نکات مهم درخواست مطالبه مهریه نمونه یک پرونده و رای دادگاه خانواده در خصوص مطالبه مهریه جهت استحضار عزیزان ارائه می شود.

  |  
بازدید: 20497
  |  
امتیاز: Article Rating

 

نکات مهم مطالبه مهریه

1- در حال حاضر با تغییر در قانون گذاری و رویه دادگاه ها امکان مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه و تقدیم دادخواست و صدور رای از سوی مرجع نامبرده وجود ندارد و متقاضی مهریه اول باید به اداره اجرای ثبت مراجعه نموده و در صورتی که مالی از بدهکار ( زوج) پیدا نکرد با اخذ نامه لازم و بستن پرونده در اداره اجرای ثبت جهت مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه نماید.

2- مطالبه مهریه در اداره اجرای ثبت به زوجه این حق را می دهد که اموال و املاک و حساب های بانکی زوج را توقیف نماید و در صورت عدم کشف مال زوجه دو راه پیش رو دارد: 

الف - درخواست ممنوع الخروجی زوج را بنماید.

ب - جهت مطالبه مهریه و صدور رای به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

3- در صورتی که مالی از بدهکار در دست نباشد بهترین و کم هزینه ترین و سریع ترین راه برای مطالبه مهریه مراجعه به اداره اجرای ثبت است.

4- در حال حاضر هیچ امتیازی برای مراجعه به دادگاه وجود ندارد چون بسیاری از شعب دادگاه خانواده به هیچ وجه دستور جلب بدهکار مهریه را نمی دهند و غیر از این همه کارها و فشارهایی که می توان به زوج وارد نمود از طریق اداره اجرای ثبت هم ممکن است.

5- جهت انتخاب بهترین راه برای مطالبه مهریه و اطلاع از شرایط حال حاضر و محدودیت های اعمال شده توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده مشورت نمایید.

 

 

نمونه شماره (1) - نمونه رای و حکم دادگاه مطالبه مهریه

تاریخ : 84/12/27                           

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده

خواهان : آقای .......... با وکالت از خانم ......... فرزند ............ به نشانی ..................

خوانده :  آقای ........... فرزند............. به نشانی ....................

خواسته : مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای .............. خواسته مطالبه مهریه تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی توجها به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه مورخ 84/12/24 و تصویر سند نکاحیه شماره ............ از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 1666 حوزه ثبت اهواز رابطه زوجیت فیمابین متداعین محرز می باشد و با در نظر گرفتن ماده 1082 قانون مدنی و تبصره ذیل آن که اشعار می دارد به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و هر نوع تصرفی که بخواهد  می تواند در آن بنماید و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص دانسته و مستندا به ماده مذکور از قانون نامبرده خوانده را به پرداخت تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 5,350,000 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وی طبق تعرفه دولتی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 461 دادگاه حقوقی تهران

 

 

نمونه شماره (2) - نمونه رای و حکم دادگااه مطالبه مهریه و توقیف اموال

تاریخ رسیدگی: 90/5/25  پرونده کلاسه .................... شعبه 286 خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره ......................       

خواهان : خانم.......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده :   آقای ............. به نشانی .................

خواسته :  مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... فرزند ............ ساکن  تهران با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ............ فرزند ........... ساکن تهران به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره ترتیب ......... مورخ 1386/3/4 صادره از دفترخانه رسمی ازدواج شماره 14 حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه به میزان پانصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی برای دادگاه محرز نموده است نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می بایست به وی پرداخت گردد خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1082 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب خوانده را به پرداخت عین یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی نسبت به بخشی از مهریه از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,071,000 ریال از بابت هزینه دارسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادرکننده رای و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 286  دادگاه خانواده

 

 

نمونه شماره (3) - نمونه رای و حکم دادگاه مطالبه مهریه 

در خصوص دعوی خانم م.س. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ح.د. فرزند ع. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 60 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل عنایتا به تصویر سند نکاحیه طرفین که منضم پرونده می باشد رابطه علقیت زوجین مابین آنها محرز، لذا با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در دادگاه و با توجه به تصویر سند نکاحیه شماره 6659 صادره از دفترخانه شماره 88 تهران و اینکه خوانده در قبال اشتغال ذمه خود به خواهان هیچگونه دفاع موثری به عمل نیاورده لذا دادگاه دعوی خواهان را شرعی و قانونی تشخیص مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 60 عدد سکه تمام بهار از بابت مهریه خواهان و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد. حکم صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی است.

 

 

نمونه شماره (4) - نمونه رای و حکم دادگاه مطالبه مهریه

تاریخ: 1391       کلاسه پرونده : …..        شماره دادنامه :

مرجع رسیدگی : شعبه….  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده

خواهان : خانم م ...... با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خوانده : آقای الف ....... به نشانی: تهران

خواسته: مطالبه مهریه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م .......... با وکالت آقایان مسعود محمدی بطرفیت آقای الف ........ فرزند: اکبر به تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی کامل به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی مقوم میباشد با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره  ......... صادره از دفتر ازدواج شماره ....... حوزه ثبتی تهران میباشد و وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز میباشد و خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است و دلیلی براینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود هرگونه تصرفی را که بخواهد می تواند انجام دهد. 

دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به ماده 1082 از قانون مدنی و مواد 198 و519 و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 114 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه دادرسی که به سبب هزینه دعوی خواهان وارد گردیده در حق خواهان و مبلغ ...... بابت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه مهریه:

1- نحوه تقویم مهریه به نرخ روز 

2- تعریف، احکام و مقررات حق حبس مهریه

3- اعسار و تقسیط مهریه - قسطی کردن مهریه

4- چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

 

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.25 از 5 (20 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.