تجدیدنظرخواهی از دادنامه صدور چک بلامحل؛ وکیل ایرانی؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانیان

تماس با وکیل ایرانی؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانیان: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 84/11/9              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 39 دادگاه استان تهران

هیات دادرسان: آقایان رئیس .......... و مستشار دادگاه .............

تجدیدنظرخواه: آقای ............ به نشانی ......................

تجدیدنظرخوانده: آقای ......... با وکالت ............ به نشانی ...............

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ......... مورخ 84/7/23 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اعتراض آقای ........ به دادنامه شماره ....... مورخ 84/7/23 شعبه 1123 دادگاه تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ............ مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه در رابطه با اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به تحمل حبس تایید گردیده است. توجها به مندرجات پرونده از آنجا که محکومیت غیابی تجدیدنظرخواه در دادنامه غیابی دوازده ماه حبس بوده که دادنامه تجدیدنظرخواسته سهوا شش ماه ذکر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و عنوان نگردیده علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستندا به تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قاتون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و ماده 250 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن اصلاح محکومیت اولیه تجدیدنظرخواه به دوازده ماه حبس محکومیت مزبور را به شش ماه حبس تخفیف داده و نتیجتا ان را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران