تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 دی 1398
بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

 بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

برای مطالبه وجه چک راههای مختلفی وجود دارد از جمله مراجعه به دادسرا و شکایت کیفری چک بلامحل یا مراجعه به دادگاه حقوقی و مطالبه وجه چک با دادخواست حقوقی و در نهایت مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه یا به اصطلاح اجرای چک اینکه کدام راهها مناسب است بستگی به متغیرهای زیادی دارد اینکه در ادامه تلاش میشود به نکات مهم در خصوص انتخاب راه مناسب برای شکایت و اقدام جهت وصول وجه چک بلامحل، اشاره شود. توصیه میشود قبل از هر اقدام جهت تشخیص و انتخاب کوتاه ترین راه وصول چک با یک وکیل چک و وکیل با تجربه در زمینه اسناد تجاری و وصول مطالبات مشورت نمائید. نتایج مختلفی که از این سه راه حاصل میشود عبارتست از ممنوع الخروجی، حکم جلب، خسارت دیرکرد، حکم محکومیت، تعیین مجازات، ممنوعیت از داشتن دسته چک. که فقط یک وکیل خوب برای چک میتواند بهترین و کوتاهترین راه برای وصول وجه چک را به شما معرفی کند.

امتیاز: Article Rating

راه های مطالبه وجه چک چیست؟

1- شکایت در دادسرا برای مطالبه وجه چک و به اصطلاح شکایت کیفری و اعلام جرم علیه صادرکننده چک زمانی مناسب است که مطمئن باشید اولا چک شما شرایط لازم جهت شکایت کیفری را دارد و ثانیا اعلام جرم و گرفتن حکم جلب و تعیین مجازات بر طرف مقابل (صادر کننده چک) تاثیر گذاشته و فشار میاورد؟ 

نکته: در واقع در شکایت کیفری چک بلامحل دارنده چک صرف نظر از وجه چک، مجازات طرف مقابل را تقاضا کرده است و همین ترس از اعمال مجازات انگیزه ی میشود که صادر کننده در جهت پرداخت وجه چک و اخذ دارنده چک اقدام و تلاش نماید. 

2- شکایت مطالبه وجه چک گاهی بسیار سریع به نتیجه میرسد به این صورت که دارنده میتواند دستور جلب صادر کننده را ظرف مدت کوتاهی بگیرد و همین مواجه شدن با حکم جلب انگیزه ی میشود که صادر کننده در جهت جلب رضایت دارنده چک تلاش کند. 

3- صادر کننده آگاه و مطلع اگر در جهت مقاومت و دفاع بر اید و در دادسرا حاضر شود و وثیقه یا کفیل معرفی کند رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل وارد مراحل پیچیده و طولانی میشود. پس لزوما آن طور که خیلی از افراد فکر میکنند شکایت کیفری کوتاه ترین راه نیست.

4- شکایت کیفری چک بلامحل از جهت هزینه دادرسی به مراتب کم هزینه تر از راههای دیگر است. 

5- در شکایت حقوقی وجه چک (دادخواست حقوقی چک) دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست ضمن مطالبه وجه چک میتواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال بنماید. 

6- در اقدام حقوقی مطالبه وجه چک دارنده برای اینکه بتواند بدون هیچ هزینه و سپرده ای توقیف اموال بگیرید باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ چک آن را برگشت زده باشد در غیر اینصورت باید مبلغی به تشخیص دادگاه را در صندوق دادگستری سپرده نماید. (معمولا 20 درصد از مبلغ چک)

7- برخلاف آنچه که خیلی از افراد تصور میکنند شکایت حقوقی چک تا صدور حکم بدوی خیلی طولانی نیست و شاید ظرف حدودا دو یا سه ماه به طور معمول حکم دادگاه بدوی صادر شود. 

8- شکایت حقوقی مطالبه وجه چک زمانی مناسب است که طرف مالی برای توقیف داشته باشد و نیز چک در مهلت 15 روزه از تاریخ مندرج در آن برگشت خورده باشد و همچنین خسارت تاخیر تادیه یا به تعبیر عامیانه خسارت دیر کرد قابل توجه ای به آن تعلق بگیرد. 

9- ضمن شکایت کیفری و پس از اینکه دادسرا رسیدگی اولیه را انجام داد و پرونده به دادگاه کیفری رفت صادر کننده میتواند دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک هم بدهد. پس شکایت حقوقی و کیفری با هم قابل جمع اند. 

10- شکایت اجرایی تا درخواست صدور اجرائیه در اداره اجرای ثبت راه دیگری برای مطالبه وجه چک است و زمانی مناسب است که دارنده بخواهد اموالی را از صادر کننده توقیف نموده و وی را برای مدت طولانی ممنوع الخروج نماید.

11- درخواست صدور اجرائیه برای چک از این جهت که هزینه ای ندارد و خیلی زود به نتیجه میرسد و امکان توقیف اموال صادر کننده چک ضمن آن وجود دارد، اقدام مناسبی است. ولی در این نوع شکایت دارنده به هیچ وجه نمیتواند دستور جلب (حکم جلب) بگیرد.

12- در هر حال قبل از هر اقدام توصیه میشود جهت انتخاب تشخیص بهترین راه برای شکایت و اقدام و مطالبه وجه چک با یک وکیل متخصص چک و وصول مطالبات مشورت نموده و در صورت امکان پیگیری دعوای خود را به وی بسپارید. 


 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی 

خواهان : ..........

خوانده : ...........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 435109 مورخ 87/3/18 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عهده بانک تجارت

2- پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله

3- بدواً صدور قرار تامین خواسته وجه چک از اموال خوانده

دلایل و منضمات دادخواست:

1- تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت

2- اصل وکالت نامه

ریاست محترم دادگاه های عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند خوانده محترم آقای ......... در تاریخ 87/3/18 اقدام به صدور یک فقره چک به شرح ستون خواسته در وجه موکل نموده اند که در تاریخ یادشده با مراجعه ایشان به بانک محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور فرمایید ضمن صدور قرار تامین خواسته،وجه چک و کلیه خسارات دادرسی به موکل پرداخت شود.

 


 

نمونه رای دادگاه حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک 

به تاریخ: 88/4/22                         کلاسه پرونده: ...............                          شماره دادنامه: ........................

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

خواهان: ...........  با وکالت  آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی میدان فاطمی، میدان گلها

خوانده: آقای ...... به نشانی ................

خواسته: مطالبه وجه

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی ........  با وکالت آقای وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ......... فرزند ......... به خواسته مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435109 – 1387/3/188 عهده حساب جاری ................ بانک تجارت شعبه منوچهری تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی، با التفات به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198،502،515،519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و هفتصد و پنجاه و دوهزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به لحاظ خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی راجع به اصل خواسته از زمان اخذ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم مورخ 88/12/4 لغایت ایصال محکوم به در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران


برای تماس و ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل متخصص چک کلیک کنید.


مطالعه مطالب مرتبط : 

1-موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل وکیل چک

2-شرایط شکایت کیفری چک وکیل کیفری وکیل چک

3-دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

4-نکات مهم چک کیفری و شکوائیه و رای دادگاه

5-مطالبه وجه چک، سفته و سایر اسناد تجاری


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.