مطالبه مهریه؛ وکیل تهران؛ وکیل پایه یک؛ سایت دفتر وکالت

تلفن تماس با وکیل تهران؛ وکیل پایه یک: 88019244 و 88019243

دادنامه

تاریخ: 84/12/27                             پرونده کلاسه ..............                        شماره دادنامه: .....................

مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده

خواهان: آقای .......... با وکالت از خانم ......... فرزند ............ به نشانی ..................

خوانده: آقای ........... فرزند............. به نشانی ....................

خواسته: مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای ........... به طرفیت آقای .............. خواسته مطالبه مهریه تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی توجها به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه مورخ 84/12/24 و تصویر سند نکاحیه شماره ............ از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 1666 حوزه ثبت اهواز رابطه زوجیت فیمابین متداعین محرز می باشد و با در نظر گرفتن ماده 1082 قانون مدنی و تبصره ذیل آن که اشعار می دارد به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و هر نوع تصرفی که بخواهد  می تواند در آن بنماید و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص دانسته و مستندا به ماده مذکور از قانون نامبرده خوانده را به پرداخت تعداد سیصد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 5,350,000 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وی طبق تعرفه دولتی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 461 دادگاه حقوقی تهران

 

منبع: سایت دفتر وکالت 

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,خواهان,رای دادگاه,خواسته,مهریه,دادگاه,وکیل,وکالت,خانواده,وکیل تهران,وکیل پایه یک,سایت وکیل,سایت دفتر وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل پایه یک دادگستری,تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک,شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری,تماس با دفتر وکیل,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکیل,شماره تماس با دفتر وکالت,تماس با وکیل در ایران,شماره تماس با وکیل در تهران,تماس با وکیل در تهران,شماره تماس با وکیل در ایران,وکیل خوب,تماس با وکیل خوب,شماره تماس با وکیل خوب,مشاوره حقوقی,تماس با مشاور حقوقی,مطالبه مهریه,سایت دفتر وکالت,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل دعاوی خانواده,وکیل دعاوی خانوادگی,وکیل مطالبه مهریه,تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل خانوادگی,تماس با وکیل مطالبه مهریه,تماس با وکیل دعاوی خانواده,تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل مطالبه مهریه,شماره تماس با وکیل دعاوی خانواده,شماره تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانواده,شماره تماس با وکیل خانوادگی,وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق