مطالبه مهریه و تامین خواسته؛ وکیل طلاق؛ وکیل پایه یک 88019244

مشاوره با وکیل طلاق؛ وکیل پایه یک: 88019244 و 88019243

خواسته: مطالبه 60 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه از مهریه مافی القباله مقوم به 780,000,000 ریال

دلایل و منضمات دادخواست:

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق سند نکاحیه

3- وکالتنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه، با سلام، احتراما به استحضار می رساند موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره ........ مورخ 06/11/91 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. مهریه موکل عبارت است از سیصد و سیزده عدد سکه تمام بهار آزادی که بر ذمه ی زوج عندالمطالبه می باشد. موکل به موجب این دادخواست شصت سکه از مهریه اش را مطالبه می نماید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم به پرداخت مهریه از آن مقام محترم مورد استدعاست.

دادنامه: در خصوص دعوی خانم م.س. با وکالت خانم م.ک. به طرفیت آقای ح.د. فرزند ع. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 60 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل عنایتا به تصویر سند نکاحیه طرفین که منضم پرونده می باشد رابطه علقیت زوجین مابین آنها محرز، لذل با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در دادگاه و با توجه به تصویر سند نکاحیه شماره 6659 صادره از دفترخانه شماره 88 تهران و اینکه خوانده در قبال اشتغال ذمه خود به خواهان هیچگونه دفاع موثری به عمل نیاورده لذا دادگاه دعوی خواهان را شرعی و قانونی تشخیص مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 60 عدد سکه تمام بهار از بابت مهریه خواهان و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد. حکم صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی است.

خواسته:صدور تامین خواسته در خصوص 60 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه از مهریه مافی القباله مقوم به 780,000,000 ریال

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک):

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق سند نکاحیه

3- وکالتنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه، با سلام، احتراما به استحضار می رساند موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره .......... مورخ 06/11/91 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. مهریه موکل عبارت است از سیصد و سیزده عدد سکه تمتم بهار آزادی که موکل به موجب این دادخواست تقاضای تامین خواسته برای شصت سکه از مهریه را دارد. لذا مستدعی است دستور مقتضی صادر فرمایید. همچنین جهت جلوگیری از اخفای اموال توسط خوانده، اجرای قرار قبل از ابلاغ مستدعی می باشد.

دادنامه (قرار دادگاه): نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 108 و 117 قانون آیین دادزسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 780,000,0000 ریال ز اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام میدارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.