تاریخ انتشار: جمعه 12 اردیبهشت 1399
موارد ممنوع الخروج نمودن و راههای برداشتن آن

 موارد ممنوع الخروج نمودن و راههای برداشتن آن

جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع الخروجی اقدامی است از سوی طلبکاران و اشخاص و یا نهادهای عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله ای است جهت جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن فرد بدهکار یا متهم.عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند که به غلط و در لسان عامیانه ممنوع الخروجی نامیده می شود ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلاً به زن داده شده است.البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع الخروج شوند یکی به دستور مراجع و نهادهای قضایی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهادهای اجرایی مانند اداره اجرای ثبت و یا به جهت وجود سوابق سوء در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی.ممنوع الخروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضایی انجام شود ممکن است در مرحله رسیدگی و جریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد و یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری.

 

مشاهده و مطالعه یک نمونه پرونده عملی رفع ممنوع الخروجی 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 54795

 

نکات مهم مفهوم ممنوع الخروجی

 •  افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی هستند از جمله گذرنامه که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می رود. در این مورد ماده 2 قانون گذرنامه این چنین مقرر می دارد: " اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید."
 •  اما حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
 • لازم به ذکر است برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد لحظه ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.

از جمله مواردی که طی آن می شود فردی را ممنوع الخروج کرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 •  ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری:" در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.

بند "ث" ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.

 •  ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: " در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.
 •  لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
 •  بنابر آنچه نگاشته شد، در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.

البته طبق ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری: " کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد.

 •  دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
 •  ماده 17 قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
 •  گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
 •  لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها: در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
 •  ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: " در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
 •  ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: " در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
 •  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
 •  برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.
 •  برابر قانون گذرنامه : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال منوع الخروجی مواجه خواهند بود.
 •  طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند: 

 اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.

مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.

زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

 در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

 

 

 

دلایلی که یک فرد را می توان ممنوع الخروج کرد: 

1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت 

2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده 

3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت 

4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی 

5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری 

6- بابت بدهی مالیاتی 

7- به دستور نهادهای امنیتی 

8- به درخواست شوهر (زوج) 

نکته : مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید. 

 

راه های رفع ممنوع الخروجی: 

1- پرداخت بدهی 

2- پرداخت مالیات

3- معرفی مال جهت اجرای حکم 

4- واخواهی نسبت به حکم غیابی 

5- درخواست ابطال اجرایی ثبتی 

6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت 

7- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی 

8- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری 

9- توقف اجرای حکم 

10- تقاضای ابطال اجرایی 

11- و............   

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل در خصوص ممنوع الخروجی 

 

مطالب مرتبط با ممنوع الخروجی : 

1- ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر و پدر

2- فواید داشتن وکیل در پرونده های حقوقی

 

ثبت امتیاز
نظرات

شنبه, 03 خرداد,1399

Amir ali

با سلام و ممنون از سایتتون میخواستم بگم من چند سالی هست خارج از ایران زندگی میکنم و اینکه چطوری میشه از ممنوع الورود و ممنوع الخروجی مطلع شم که مشکلی واسم پیش نیاد


پاسخ وکیل :
سلام..ممنون از توجه شما
شما قطعا ممنوع الورود به ایران نیستید چون ما چیزی تحت عنوان ممنوع الورودی در قانون ایران نداریم.اگر ممنوع الخروج هم باشید موقع خروج پاسپورت شما رو در فرودگاه ضبط می کنند و از شما میگیرند و شما اجاره ورود به کشور را دارید ولی اجازه خروج نخواهید داشت.
برای اطلاع از ممنوع الخروجی باید با در دست داشتن پاسپورت شخصاً به اداره گذرنامه مراجعه نمایید اما اگر موضوع برایتان خیلی مهم و حیاتی است می توانید با دفتر وکالت ما در تماس باشید تا از طرق و راه هایی اینکار را برای شما انجام دهیم.

پنجشنبه, 09 بهمن,1399

کمبوجیه باستان

درود برشما بزرگوار
امیدوارم حالتان خوب و عالی باشد .
من به یک مشکل برخورد کردم و نیاز به راهنمایی شما عزیزان دارم و عاجزانه خواهشمندم پاسخ بدید .
من یک واحد آپارتمانی که داشتم به پسرخاله ام اجاره دادم و قرار بر این بود که تعمیرات و نصبیات به عهده خودم باشد . پس از اجاره من چندین بار برای نصبیات به آنجا رفتم .اما گویا پسرخاله ام در آنجا به صورت پنهانی جلسات کلیسای خانگی برپا می‌کرده و من هم کاملا بی اطلاع بودم .در این مدت که آنجا تردد داشتم مورد قابل توجهی ندیدم . پس از تقریبا ۶ ماه مامورین لباس شخصی یک شب به ناگهان به خانه من حمله ور شده و مرا دستگیر و به مکان نامعلومی برای مدت ۲۴ روز بردند . که طی این دوره به دلیل فشار روحی مجبور به اعتراف کردن شدم .(برچسبها : اجاره آگاهانه برای ترویج ادیان ضاله ؛ همکاری با این گروه ؛ ثبت ترددهای همه افراد از طریق دوربین مدار بسته ؛ کشف کتب و اعلامیه و جزوه و ...) سپس مرا به دادگاه انتقال دادند که در آن روز با تایید قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شدم . هم اکنون طبق پیگیری ها از وکلا و عاقبت بد پرونده ام و همچنان بی‌خبری از پسرخاله ام ترس عجیبی مرا فراگرفته . و قصد فرار از کشور دارم .
از دیدگاه شما با این شرایط من ممنوع الخروج هستم یا خیر ؟( با توجه به وثیقه ۵۰۰ میلیونی پدرم و همچنان دادگاه بدوی برگزار نشده )
با این شرایط اگر منع خروج هستم طبق کدام ماده و تبصره ؟؟؟؟؟
و اگر منع خروج نیستم طبق کدام ماده میتوانم مطمین شوم ؟؟؟؟؟؟
عاجزانه خواهشمندم پیام مرا پاسخ بدهید .
بینهایت سپاسگزارم .
خاک پای شما .( کمبوجیه باستان )


پاسخ وکیل :
پاسخ به شوال شما مفصل بوده و احتیاج به توضیح و بررسی دارد بهتر است اگر در ایران ساکن هستید با شماره تلفن های دفتر ما تماس گرفته و حضوراً برای مشاوره مراجعه نمایید.
88019243 - 88019244

چهارشنبه, 20 اسفند,1399

شایان

با سلام
در پرونده کیفری که حکم صادر شدهمحکوم به مشارکت در تسهیل سرقت شدم
و بعنوان مجهول المکان ام بابت ۴۰۰ میلیون احتمالش هست که ممنوع الخروج شده باشم ? آیا با مراجعه به اداره گذرنامه بازداشت خواهم شد ?


پاسخ وکیل :
بله با درخواست طرف و دستور قاضی امکان ممنوع الخروج شدن شما وجود دارد.تنها راه اطلاع از ممنوع الخروجی این است که یا به پرونده کیفری خود سر بزنید و مطالعه و کسب اطلاع نمایید و یا با پاسپورت و کارت ملی به اداره گذرنامه مراجعه نمایید.
در صورتی که به این دلیل ممنوع الخروج باشید در اداره گذرنامه بازداشت و به دادگاه یا دادسرا معرفی خواهید شد البته اگر قبلاً بابت همین اتهام برای شما قرار تامین صادر نشده باشد.

یکشنبه, 19 اردیبهشت,1400

سیاوش

سلام از اداره گذرنامه استعلام کردم گفتن از دادسرای فرودگاه‌ مهرآباد ممنوع الخروج ام کردن و پاسپورت توقیف کردن و بی اطلاع ام آیا شما انجام رفع آن را انجام میدین ؟


پاسخ وکیل :
اگر به دستور دادسرای مستقر در فرودگاه ممنوع الخروج شده اید احتمالاً مورد شما به خروج غیرقانونی و بدون مجوز مرتبط است.در صورت تمایل با دفتر ما هماهنگ نموده و حضوراً مراجعه نمایید ابتدا پرونده شما مطالعه می شود و پس از کشف علت ممنوع الخروجی در جهت رفع آن به شما کمک می کنیم.

شنبه, 01 خرداد,1400

پیمان

باسلام من الان حدود سه ساله خارج از کشور زندگی می کنم متاسفانه ویزای اقامتم تمام شده و من اینجا ازدواج کردم و یک فرزند دارم.به دلیل نداشتن ویزا نتوانستم ازدواج خودمو تو این کشور ثبت کنم قصد برگشتن هم به خاطر مشکلاتم ندارم ولی پاسپورتم تا سال ۲۰۲۵ اعتبار داره اگه میشه منو راهنمایی کنید از این وضعیت رها بشم.


پاسخ وکیل :
ما در مورد اقامت و ویزای شما در کشور خارجی نمی توانیم کمکی به شما بکنیم و در واقع اگر شما پاسپورت معتبر دارید ممنوع الخروج نیستید و مشکل شما با کشور محل اقامتتان است و ارتباطی با قوانین ایران ندارد.

یکشنبه, 02 خرداد,1400

مهدیه

سلام اگر دختری ۱۸ سالگیش پر شده باشه و بخواد از کشور خارج بشه آیا پدر میتونه ممنوع الخروج کنه و اگر آره میخوام بدونم راهی هست که نتونه؟


پاسخ وکیل :
خیر، مطابق قانون اجاره خروج دختر 18 ساله در صورتی که مجرد باشد با خودش است و اصولاً پدر نمی تواند مانع خروج شود.برای گرفتن پاسپورت و گذرنامه هم نیازی به اجاره پدر نیست.

شنبه, 15 خرداد,1400

محمدرضا مرادی

با سلام برادر من خارج از ایران هستن و همسرشان از طریق اجرای ثبت مهر رو اجرا گذاشتن و برادرم رو ممنوع الخروج کردن دادگاه ما تقاضا دادیم و حکم اعسار صادر کردن برای برادرم اگر ما حکم رو انجام بدیم پیش قسط و قسط رو بدیم ممنوع الخروجیت برداشته میشه؟بازم توضیح بدم من برادرم ایران نیست میخوایم ممنوع الخروجیت رو برداریم که بتونه ایران بیاد و بره ممنونم


پاسخ وکیل :
با توجه به اینکه طرف شما از طریق اداره اجرای ثبت مهریه را به اجرا گذاشته پس از تقسیط و پرداخت اقساط و پیش پرداخت امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.با توجه به سوال شما و اینکه تاکید دارید برادرتان در حال حاضر در خارج از کشور هستند، مشخص است که شما در انجام این پروسه وکیل داشته اید بهتر است در مورد جزییات با وکیل خودتان مشورت کنید.

دوشنبه, 17 خرداد,1400

علی

با سلام
از طریق اداره ثبت حکم کسر یک چهارم از حقوق بنده بابت مهریه به محل کارم آمده و از دی ماه سال 99 تا کنون این کسرحقوق انجام میشود ، از طرفی ابلاغی تحویل بنده شده مبنی بر ممنوع الخروج بودن .میخواستم بزرگواری فرمایید و امر کنید برای رفع ممنوع الخروجی ، چکار باید انجام دهم ؟؟؟
فیش حقوقم را اگر به محل اداره ای که ابلاغ از آنجا صادر شده ، ببرم آیا برای رفع ممنوع الخروج کافی است ؟؟
ممنون از سایت خوبتون


پاسخ وکیل :
تنها راه رفع ممنوع الخروجی برای شما اقدام جهت تقسیط محکوم به از طریق دادگاه است و صرف اینکه مبلغ مشخصی به صورت ماهیانه از حقوق شما کم می شود برای جلوگیری و رفع ممنوع اخروجی کفایت نمی نماید.

پنجشنبه, 10 تیر,1400

سارا

سلام وقتتون بخیر.طی یک کاری اطلاعاتی مانند اسکن شناسنامه و عکس پرسنلی من در اختیار قوه قضاییه و پلیس فتا قرار گرفته.آیا ممکنه که بعدها اگر خواستم از کشور خارج شم مشکل ایجاد کنه؟ممنون میشم اگر پاسخ سوالمو بدید.


پاسخ وکیل :
سوال شما مبهم است و پاسخ دقیق نمی توان به آن داد اما اجمالاً می گوییم که اگر مرتکب جرم شده باشید بله ممکن است ممنوع الخروج باشید.در جرایم امنیتی معمولا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی از مرتکب شکایت می نماید و پیگیر ممنوع الخروجی فرد هم می شود.

جمعه, 25 تیر,1400

مجید فلاح

سلام.من ۱۰ سال پیش از انگلیس با لیس پاس اومدم ایران وحالا اقدام کردم برای گذرنامه وبا من مصاحبه کردن و۱ سال منو ممنوع خروج کردن ایا میتونم ۱ سال ممنوع خروج بودن رو جریمه نقدی بدم پاسپورت بگیرم ممنون میشم کمکم کنیدلطفا اگه میشه با این شماره تماس بگیرید ممنون۰۹۱۲۳۲۸۰۴۶۲

چهارشنبه, 30 تیر,1400

مهدی

سلام ، آیا برای افراد خارج از کشور که در ایران ممنوع الخروج شده اند پاسپورت تجدید یا صادر میشود ؟

پنجشنبه, 07 مرداد,1400

محمد

پسرم مشمول سربازی بود و با وثیقه از کشور می خواهد خارج شود. پذیرش و ویزای تحصیلی دارد چون ۱۸ سال دارد معافیت تحصیلی به او ندادند. وقتی برود چون قصد برگشت ندارد وثیقه ضبط و ممنوع الخروج می شود. برای رفع ممنوع الخروجی او آنوقت باید چکار کرد؟

ﺳﻪشنبه, 12 مرداد,1400

سعید

سلام
من را با یه چک ۱۱۷ میلیونی در سال ۹۶ از اداره ثبت ممنوع خروجم کردن
چون چک های دیگه ای دست همون طلب کار دارم میخواهم بدونم برای رفع ممنوع خروجیم میتونم فقط همون چک رو پرداخت کنم و از ممنوع خروجی در بیام
در ضمن میخواستم بدونم به اون چک تاخییر تادیه میخوره؟

ﺳﻪشنبه, 19 مرداد,1400

زرتشت

با سلام
و خسته نباشید
من مقیم خارج هستم و دو سال پیش اینجا ازدواج کردم و به همسرم اجازه نامه دائمی دادمی که پاسپورت گرفت و الان ایشون هم ویزا موقت دارد در آلمان هستیم ما تفاهم نداریم میخوام ببینم من میتوانم از اجازه نامه خود عدول کنم و آنرا باطل کنم همسرم بدون اجازه من خارج نره ؟؟؟
من پاسپورت آلمانی دارم و شناسنامه و کارت ملی ایرانی دارم
آخه از گذر نامه ‌گفته اند که شما باید مقیم ایران باشید و نگفتند طبق کدام قانون و اینا ..
میخوام محدود کنم فقط به کربلا اینا بتونه بره

چهارشنبه, 27 مرداد,1400

آرمینه

سلام
من در خواست ممنون الخروجی همسرم را دادم و مهریه ام اجرا گذاشتم.سوالم این است که همسرم خارج از کشور زندگی می کند و مهر خروج خود را آنجا می گیرد چون مشمول هست و نگرانی دارد بابت سربازی.حالا سوال من این است که مهر خروج که دارد باز می تواند ترک ایران کند یا چون من او را ممنوعالخروج کردم بابت مهریه نمی تواند برود؟

پنجشنبه, 28 مرداد,1400

رامین

با سلام
من پاسپورتم مخدوشی بود متاسفانه رفتم برای دریافت پاسپورت اقدام کنم گفتن ممنوع الخروجی تا شش ماه و علتشم اینه بند دو خوردی
میخواستم بدونم بند دو چیه و چیکار باید کرد من پاسپورتمو لازم دارم میخوام ادامه تحصیل بدم خارج از کشور ممنون میشم لطفا پاسخ بدید

یکشنبه, 31 مرداد,1400

محمد

با سلام و عرض ادب.
من حدود یکسال پیش بابت یک بدهی 15 میلیونی در دادگاه محکوم شدم و حکم من به اجرای احکام رفت و من تقاضای اعسار دادم و برام قسط بندی کردن 5 میلیون و ده ماه 500 هزار تومان.
من کارم در خارج از کشور مهیا شد و خارج شدم و الان 2 تا سوال دارم
1- تا چه میزان بدهی رو میتونن یه نفر رو ممنوع الخروج کنن؟ مثلا من ک 15 میلیونه میتونن؟
2- اگر ممنوع الخروج کرده باشن و حکم جلب گرفته باشن، هر زمان که من برم ایران توی فرودگاه پاسپورتم رو که چک کنن و ببینن مشکل دارم منو دستگیر میکنن یا میگن برو مشکل قضایی داری حل کن؟
ممنون میشم کمکم کنید

دوشنبه, 01 شهریور,1400

امین

با سلام
خواستم بپرسم اگر استعلام ممنوعیت خروج از کشور رو حضورا از اداره گذرنامه بگیرم، آیا پاسپورت ما درصورت ممنوع الخروج بودن ضبط میشه؟
و اگر اینطور هست، آیا راهی هست بدون ضبط اون بشه استعلام قطعی گرفت؟
ممنون

یکشنبه, 07 شهریور,1400

احمد

با سلام خدمت وکیل محترم
برای من اجراییه صادر شده البته غیابی و مدت 5 سال از اجرا میگذرد الان شاکی رفته اجرای احکام توقیف حساب و ممنوع الخروج و خودرو و معامله نموده با توجه به اینکه دارای ثنا بودم هیچ گونه اطلاع رسانی نشده حتی در سیستم هم ثبت نشده بود ایا برای رفع توقیف میتوانم کاری انجام بدم
با ادب و احترام

پنجشنبه, 11 شهریور,1400

سارا

با سلام
کسی که بدهی مالی به بانک داشته و از کشور خارج شده است، امکان داره که بخاطر بدهی به بانک، به کشور خودش برگردونن؟

ﺳﻪشنبه, 16 شهریور,1400

یونس

سلام من ممنوع الخروج از دادگاه ویژه روحانیت هستم چه طور این موضوع رو حل کنم

چهارشنبه, 17 شهریور,1400

هانیه

حدود یکسال پیش از کشور خارج شدم ، و شخصی مدعی شده که از من شکایت می‌کنه بدون دلیل و مدرک . میخواستم ببینم الان که باید به سفارت برم برای تمدید پاسپورت ممکنه اتفاقی بیفته واسم یا دستگیری یا عدم تمدید ؟

یکشنبه, 21 شهریور,1400

محمودی

سلام.آیا کسی که به نفر دیگه ایی وکالت بده که کاراشو مثل کار طلاق انجام بده ممنوع الخروج نمیشه؟؟؟

ﺳﻪشنبه, 23 شهریور,1400

سعید

سلام خسته نباشید
بنده یکسال در ترکیه اقامت توریستی داشتم
بعد از اتمام‌ اقامتم مجبور شدم ۴۰ روزی بیشتر در ترکیه بمونم و این اضافه موندنم در خاک ترکیه مرز ترکیه بنده رو دیپورت ۳ ماهه کرد و بعد گذراندن ۷ ماه اقدام ب تعویض گذرنامه کردم و بدلیل ۸ ماه اعتباری ک داشت مجبور شدم ب اداره گذرنامه برم و اداره گذرنامه هم بدلیل دیپورت شدنم بنده رو ۶ ماه ممنوع الخروج کرد
آیا میتوان مدت ۶ ماه رو کم کرد یا خیر؟

پنجشنبه, 25 شهریور,1400

سعید

سلام وعرض ادب.
مهریه همسربنده ۶۰عددسکه ولی عندالسطتاعه میباشد ولی از طریق ثبت اسناد موفق به ممنوع الخروج کردن بنده شدن.
باتوجه به اینکه شغل بنده راننده ترانزیت هستم ایا نسبت به شغلی که دارم تبصره ای شامل حال بنده میشود؟

شنبه, 27 شهریور,1400

داود قربانی

سلام من به جرم غصب عنوان پرونده تو دادسرا دارم و وثیقه ۸۰ میلیونی برام بریده شده یا الان ممنوع الخروجم؟

یکشنبه, 28 شهریور,1400

هومن بحرینی

سلام
میخواهم قبل از مشمول شدن به سربازی قبل از 18 سالگی از ایران خارج بشم
چه مدت قبل از این سن میتونم خارج بشم
خروجم برای یک هفته قبل از 18 سالگی هست
به مشکل برای خروج برخورد نمیکنم
سپاس

ﺳﻪشنبه, 30 شهریور,1400

تارا

سلام و وقت بخیر . من در دادگاه کیفری پرونده دارم و حکم حبس که دادگاه تجدید نظر تعیین کرده. در حال حاضر ایران نیستم میخوام برگردم که وکیل بگیرم خواستم ببینم اگر وارد ایران بشم تو فرودگاه دستگیر میشم ؟
یا اگر ممنوع الخروج باشم فقط پاسپورت میگیرن یا خودم هم دستگیر میشم؟

جمعه, 02 مهر,1400

عادل

سلام من سال 94 غیر قانونی از ایران خارج شدمویک هفته بعد برگشتم و نامه دادگاه هم دارم وسال 96پایان خدمت خریدم که توانستم پاسپورت بگیرم تفریح ارمنستان هم رفتم والان از ترکیه برگشتم برای تفریح رفتم پاسپورتم ازم گرفتن باید چه کارکنم

یکشنبه, 04 مهر,1400

Saeed Karimi

سلام اگر شخصی کفالت داشته باشه و دادگاه کیفری او را به زندان رای داده باشه و فقط یکبار از اجرای احکام اخطار امده باشه ممنوع الخروج هم میشه یا نه؟؟
با تشکر از شما

یکشنبه, 11 مهر,1400

Hamid

باسلام
اینجانب بابت مهریه از اداره ثبت ممنوع الخروج شدم و تا الان از حقوقم اقساط پرداخت میشود ولی اداره ثبت هیچ توجهی به ماده ۶ قانون محکومیت های مالی و حکم اعسار نمی کند و اینجانب را رفع ممنوع الخروجی نکرده است لطفا اینجانب را راهنمایی بفرمایید.


پاسخ وکیل :
اینکه از حقوق شما ماهیانه مبلغی کم می شود به این تقسیط گفته نمی شود، بلکه تقسیط نتیجه درخواست و دادخواست شما به دادگاه خانواده است.بد نیست که برای کسب اطلاعات بیشتر با یک وکیل حضوراً مشورت نمایید.

یکشنبه, 18 مهر,1400

فرزانه

سلام
آیا کسی که خارج از کشور و تغییر مذهب داده ممکنه ممنوع الخروج شده باشه یا خیر و اگه شده باشه از طریق چه نهادی امکانپذیره و چطور باید متوجه شد ؟؟؟

چهارشنبه, 21 مهر,1400

مهسا رضایی

سلام. همسر من ۲سال پیش یه ایران برگشتند و چون پاسپورتشون رو گم کرده بودند با اسپیشیال پس (برگه گذر موقت) وارد ایران شدند.هفته پیش که برای پاسپورت اقدام کردیم گفتند ایشون ممنوع الخروج هستند ، چکار باید کنیم! البته اینم بگم که پارسال به اداره گذرنامه مراجعه کردیم و مشکل رو مطرح کردیم و گفتند که اگه دلیل موجهی جهت خروج از کشور داشته باشند مثل دعوتنامه یا ثبت نام دانشگاه میتونند که رفع کنندیا اینکه ۱ سال گذشته باشد! الان بعد از ۲ سال اقدام کردیم ولی همچنان‌ ممنوع الخروج هستند. ممنون میشم راهنمایی کنید و ایااینکه وکیل لازمه برای کیس ایشون یا قابل حل شدن هست طی روال عادی؟!

پنجشنبه, 22 مهر,1400

آرمان احمدی

I900با عرض سلام وخسته نباشید. الان حدود چهار ساله ک ممنوع الخروج شدم موقی ک میخواستم از مرز خارج بشم پاسپورتم را مهر زدن وکارای گذر نامه را هم انجام دادن و من هم چند قدم از محلی ک مهر میزنن دور شدم و بعد اومدن دنبالم و بهم گفتن ک ممنوع‌الخروج شدید و یک کاغذ بهم دادن و پاسپورتم را هم گرفتن وبعد از چهار سال به استان زنگ زدم ویه شماره پرونده بهم دادن وگفتن به اجرای احکام مراجعه کنید رفتم وهیچ شکایت رو بنده نبود نمیدونم لیل مموع الخروج من چیه حتی تمام حساب های بانکی رو مسدود کرد تما سیم‌کارت هایم را هم مسدود کردن ماشینم را هم توقیف کردن کلا دست وبالمون رو بستن وبلا تکلیف مانده ایم نمی‌دانم چیکار کنم اگه جواب بدید ممنون میشوم

پنجشنبه, 22 مهر,1400

آرمان احمدی

با عرض سلام وخسته نباشید.
الان حدود چهار ساله ک ممنوع الخروج شدم موقی ک میخواستم از مرز خارج بشم پاسپورتم را مهر زدن وکارای گذر نامه را هم انجام دادن و من هم چند قدم از محلی ک مهر میزنن دور شدم و بعد اومدن دنبالم و بهم گفتن ک ممنوع‌الخروج شدید و یک کاغذ بهم دادن و پاسپورتم را هم گرفتن وبعد از چهار سال به استان زنگ زدم ویه شماره پرونده بهم دادن وگفتن به اجرای احکام مراجعه کنید رفتم وهیچ شکایت رو بنده نبود نمیدونم لیل مموع الخروج من چیه حتی تمام حساب های بانکی رو مسدود کرد تما سیم‌کارت هایم را هم مسدود کردن ماشینم را هم توقیف کردن کلا دست وبالمون رو بستن وبلا تکلیف مانده ایم نمی‌دانم چیکار کنم اگه جواب بدید ممنون میشوم

یکشنبه, 25 مهر,1400

سمیه

سلام و وقت بخیر
وقتی پدر خانواده به دلیل کارمند سپاه و وزارت دفاع بودن ممنوع الخروج هستن، فرزند و همسر هم ممنوع الخروجند؟

ﺳﻪشنبه, 27 مهر,1400

همایون

سلام مدتی قبل همسرم بخاطر مهریه ممنوع الخروجم کرده اما تمام کارها انجام شد حتی نامه از سازمان ثبت هم دارم که دیگه ایشون شکایتی ندارن و ممنونع الخروجی برداشتن اما امروز تو فرودگاه جلوم گرفتن و گفتن ممنونع الخروجم ممکنه بگین چیکار کنم

یکشنبه, 02 آبان,1400

رضا

با سلام
من ۴ساله شکایت کیفری دارم شاکیم شخص هستش و حکم جلب برای من صادر شده الان میخوام از کشور خارج شم برای پاسپورتم اقدام کردم و پاسپورتم صادر شده و بلیط هم گرفتم امکان داره تو فرودگاه موقع پرواز مشکلی برام پیش بیاد میتونین راهنمایی کنید
ممنون

دوشنبه, 03 آبان,1400

مهسا

سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم میخواستم بدونم یه خانم میتونه توی ایران خونه و زندگی و شغل داشته باشه و همزمان توی خارج از کشور اقامت بگیره و کار بازیگری رو تو خارج از کشور انجام بده؟ ممنوعیتی برای ورودش به کشور ایجاد نمیشه یا اگه وارد کشور بشه ممنوعیتی برای خروجش ایجاد نمیشه؟

ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1400

مهسا

سلام. زوجهاز طريق ثبت مهريه خود رو اجرا گذاشته و بيش از ١٦٠ سكه هم از طريق مزايده اموال دريافت نموده است. و زوج ممنوع الخروج شده اما در دادگاه خانواده پرونده اي مبني بر مهريه ندارند. اگر به دادگاه خانوا ده اثبات شود، ميتوان ممنوع الخروجي رو رفع كنند. ؟

ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1400

Han

سلام برای کرفتن گذرنامه جدید بهم گفتن از طرف اداره گذرنامه تهران ممنوع خروجم و باید برم اونحا. امکان این هست که وکالت بدم به ویکلی در تهران که بره بپرسه دلیل ممنوع خروجی و احتمالا مدارک مورد نیاز برای رفعش رو یا حتما باید خودم حضوری برم؟

ﺳﻪشنبه, 04 آبان,1400

ناشناس

سلام قراره با من قرار داد کاری بسته بشه به من گفته شده
که دیگه اجازه خروج از کشور رو نخواهم داشت
سوال من اینجاست آیا این ممنوعیت هم 6 ماه پس از خروج از شرکت برداشته میشه؟
یا باید از طریق اون محل پیگیری های لازم رو انجام بدم ؟
چه کار هوایی لازم بکنم و ایا واقعا می تونم از کشور خارج بشم ؟

یکشنبه, 09 آبان,1400

مریم

با عرض سلام.
من دختری ۳۰ سالم هست و برای تحصیل از ایران خارج شدم. برای گرفتن گذرنامه و خروج به اجازه پدر نیاز نداشتم ،ایا اگر ایران بیایم پدرم میتواند مرا ممنوع الخروج نماید؟

ﺳﻪشنبه, 11 آبان,1400

شاهین

با سلام
بنده بخاطر کفیل شدن پشت چک دوستمو امضا کردم و از طرف دادگاه هم بنده بعنوان کفیل و هم صاح ب چک ممنوع‌الخروج شدیم.
طبق قانون آیا بعد از ششماه از زمان صدور نامه میگن ممنوع الخروجی اتومات برداشته میشه، آیا صحت داره؟

چهارشنبه, 12 آبان,1400

آيدا ابراهيمى

با سلام
برادر من سالهاست که بخاطر مهریه ى همسرشون ممنوع الخروج بودند ولی اخیرا حدود ۲ ماه پیش توافق كردند و برادرم بخشی از مهریه رو پرداخت كردند و همسرشون رو طلاق دادند و نامه های مرتبط با رفع ممنوع الخروجی در اداره ی کل ثبت اجرائیات تهران ثبت شده. ولی گویا به وکیلمون گفتن برای افرادی که خارج از ایران سکونت دارن بعد از ورود به ایران باید برن اداره گذرنامه و با نامه ای که دارن اثر انگشت بدهند تا ممنوع الخروجی ‌رفع شود. میخواستم ببینم شما اطلاعی دارید که این یه پروسه ی معمول هست یا خیر؟
خیییلی ممنون

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.