X

 ابعاد حقوقی ممنوع الخروجی و راه های رفع آن

ابعاد حقوقی ممنوع الخروجی و راه های رفع آن

جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع الخروجی اقدامی است از سوی طلبکاران و اشخاص و یا نهادهای عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله ای است جهت جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن فرد بدهکار یا متهم.عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند که به غلط و در لسان عامیانه ممنوع الخروجی نامیده می شود ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلاً به زن داده شده است. البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع الخروج شوند یکی به دستور مراجع و نهادهای قضایی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهادهای اجرایی مانند اداره اجرای ثبت و یا به جهت وجود سوابق سوء در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. ممنوع الخروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضایی انجام شود ممکن است در مرحله رسیدگی و جریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد و یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری.

 

  |  
بازدید: 155394
  |  
امتیاز: Article Rating

راه های ممنوع الخروجی

 

نکات مهم مفهوم ممنوع الخروجی

  •  افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی هستند از جمله گذرنامه که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می رود. در این مورد ماده 2 قانون گذرنامه این چنین مقرر می دارد: " اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید."
  •  اما حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
  • لازم به ذکر است برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد لحظه ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.
  •  دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

  • طبق ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری : " کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد.

 

موارد ممنوع الخروج کردن افراد

از جمله مواردی که طی آن می شود فردی را ممنوع الخروج کرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

 " در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.

 

بند "ث" ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.

 

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری

" در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

 

 لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

 

 در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.

 

ماده 17 قانون گذرنامه

 در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.

 گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.

 

 لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

 

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

" در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.

 

 ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

 

 " در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

 

 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

 

برابر قوانین کیفری

اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.

 

 برابر قانون گذرنامه

بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.

 

افرادی که ممنوع الخروج می شوند

طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند: 

 1- اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.

2- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.

3- زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

 4- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

 

 

وکیل ممنوع الخروجی

 

شرایطی که یک فرد را می توان ممنوع الخروج کرد 

1-  بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت 

2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده 

3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت 

4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی 

5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری 

6- بابت بدهی مالیاتی 

7- به دستور نهادهای امنیتی 

8- به درخواست شوهر (زوج) 

 

نکته - مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید. 

 

راه های رفع ممنوع الخروجی 

1- پرداخت بدهی 

2- پرداخت مالیات

3- معرفی مال جهت اجرای حکم 

4- واخواهی نسبت به حکم غیابی 

5- درخواست ابطال اجراییه ثبتی 

6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت 

7- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی 

8- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری 

9- توقف اجرای حکم 

10- تقاضای ابطال اجراییه 

11- و ............   

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.76 از 5 (119 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 29 اردیبهشت,1403

علی سلیمانی

سلام و عرض ادب اگر بنده ممنوع الخرجی کسی را گرفته باشم و ایشون از مرز زمینی بین عراق خارج شدن کجا باید برم شکایت کنم که ایشون رو چجوری رد کردن


پاسخ وکیل :
با سلام
این شکایت به جایی نمی رسد چرا که مقررات گذر از مرز در سفر اربعین کمی با مسامحه صورت خواهد گرفت.

ﺳﻪشنبه, 11 اردیبهشت,1403

هستی حسینی

سلام وقت بخیر .برام ابلاغیه جلسه رسیدگی جهت کشف حجاب در معابر آمده آیا ممنوع الخروج هستم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، صرفا به این دلیل ممنوع الخروج نمی شوید.

چهارشنبه, 22 آذر,1402

مالک

سلام خسته نباشید همسرم برا مهریه از اداره ثبت شکایت کرده آیا من ممنوع الخروج میشم چون استعلام گرفتم نیستم


پاسخ وکیل :
با سلام
اگر همسرتان تمایل به ممنوع الخروج کردن شما داشته باشند این اتفاق می افتد و اینطور نیست که به طور اتوماتیک با مطالبه مهریه شما ممنوع الخروج شوید.احتمالا ایشان این درخواست را ندارند.

جمعه, 09 تیر,1402

عیسی

سلام یکی از اقوام یه پرونده کیفری محکومیت داره که ش وثیقه هست یه پرونده باز دست بازپرس داره میشه وثیقه گذاشت از کشور خارج شد یاخیر،؟


پاسخ وکیل :
با سلام
قاضی علاوه بر قرار تامین کیفری ، قرار نظارت قضایی که امری اختیاری است صادر کرده است و تا صدور کیفرخواست وی حق خروج از کشور را ندارد.

یکشنبه, 06 فروردین,1402

امیرعباسزاده

با سلام من از دادسرای ارومیه ممنوع الخروج بودم،یه ماه پیش منو ورود به ایران پاسپورتم و ضبط گردن آیا این قانون هم وجود دارد


پاسخ وکیل:
با سلام
بله این اتفاق طبیعی است.فرد ممنوع الخروج موقع ورود مشمول ضبط پاسپورت می شود.

یکشنبه, 09 بهمن,1401

نیما

سلام .من اقامت یه کشور دیگه ای رو دارم و شهروند یه کشور دیگه ام .برای مسافرت اومدم ایران اما بخاطر دعوا افتادم زندان الان با وثیقه بیرونم .میخوام ببینم واسه برگشتن به کشور مورد نظر مشکلی برام پیش میاد یا نه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر ممنوع الخروج نباشید مشکلی برای خروج نخواهید داشت.

شنبه, 08 بهمن,1401

مهدی

سلام خوبین. خانومم ۱۰ سال پیش من و برای مهریه ممنوع الخروج کردن بعدش آشتی کردیم چطوری میتونیم رفعش کنیم شماره پرونده ثبتیشم داریم چون وکیل کاراشون و کرده بود نمیدونیم از کجا اقدام کرده بودن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.


پاسخ وکیل:
با سلام
همسرتان به همراه کارت ملی به قسمت بایگانی اداره اجرای ثبت مراجعه نموده و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را ثبت نماید.بهتر است پیگیری شود که پرونده برای صدور دستور رفع ممنوع الخروجی و توقف اجرا نزد کارشناس برود.ضمناً تقاضا را باید طوری مطرح کنید که مشمول نیم عشر اجرایی نشوید.در غیر اینصورت ممکن است مجبور شوید 5 درصد ممهریه را به اداره اجرای ثبت بپردازید.

پنجشنبه, 08 دی,1401

شاهرخ

با سلام .چنانچه کسی متهم به استفاده ازصلاح غیرمجازمثل چاقووقمه شده وقبل ازتفهیم اتهام به خارج ازکشوررفته باشه آیابازپرس میتواندغیابی برای وی کیفرخواست صادرکند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله، در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم امکان صدور کیفرخواست وجود دارد.

یکشنبه, 13 آذر,1401

آرزو

با سلام آیا دادن چک تضمین معادل مبلغ قید شده در حکم ممنوع الخروجی به اداره اجرای ثبت (دلیل اجرای حکم : بدهی بانکی) می تواند سبب رفع موقت حکم شود؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، رفع ممنوع الخروجی به صورت اعتباری و با سپردن چک ممکن نیست.

جمعه, 04 آذر,1401

آرش

با سلام.بابت بدهی بانکی که مربوط به شرکت میباشد ممنوع خروج شدم از سال 95 - با توجه به عدم پیگیری توسط اداره حقوقی بانک امکان رفع ممنوع خروجی هست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، صرف اینکه بانک اجراییه صادره را پیگیری نمی کند برای شما امتیاز و جهتی برای رفع ممنوع الخروجی نیست.

یکشنبه, 24 مهر,1401

مریم

,سلام من ی پرونده شکایت از خریدار ملکم دارم و بخاطر نداشتن پول مالیات نمیتونم برم سند به نامش بزنم ایا به دادگاه بگم پول ندارم مالیات بدم قبول میکنه؟دلیل نزدن سند نداشتن پول برای پرداخت مالیات بر ارث به اداره مالیات و گرفتن برگه تسویه مالی هست ؟ایا حکم بازداشتم صادر میشه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
نداشتن هزینه مالیات توجیهی برای عدم انجام تعهد نیست در هر حال عمل شما امتناع از تعهد محسوب می شود و نتیجه آن صدور حکم به ضرر شماست خریدار خود و به هزینه خود مالیات را پرداخت نموده و سند را تنظیم می کند و بابت سایر هزینه ها از شما طلبکار خواهد بود.صرف عدم تنظیم سند نتیجه بازداشت به همراه ندارد اما اگر بدهی های خود به ایشان را پرداخت نکنید در قالب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان جلب و بازداشت هست.

ﺳﻪشنبه, 12 مهر,1401

سارا

سلام،ایا تا پایان حبس تعلیقی،فرد در ممنوع الخروجی میماند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.