X

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی املاک

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی املاک

در خرید و فروش املاک معمولا رویه به این صورت است که در آغاز خریدار و فروشنده با یكدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌كنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار كند. اما برخی از فروشندگان به دلایل مختلف از جمله بالا رفتن قیمت یا آماده نبودن مدارک یا به دلیل مسامحه و کوتاهی، زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. هر گاه فروشنده نخواهد یا نتواند مطابق آنچه تعهد نموده و راس موعد بنام خریدار سند رسمی تنظیم کند، وی مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود.دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به جهت مقررات پیچیده حاکم بر معاملات و اسناد و املاک از جمله پیچیده ترین دعاوی حقوقی است که توصیه می شود خواهان و فرد متقاضی قبل از هر اقدامی حتماً با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها و به طور خاص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مشورت نموده یا وکالت و انجام و مدیریت حقوقی پرونده را به آن وکیل بسپارد.

 

  |  
بازدید: 10226
  |  
امتیاز: Article Rating

 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان دادخواستی به خواسته «الزام خوانده به تنظیم سند رسمی» پلاك .... بخش 7 تهران تنظیم و به مبلغ 51 میلیون ریال مقوم كرده است. علاوه بر این دادخواست تصاویر قولنامه، گواهی اذن خوانده، ظهر قولنامه و استشهادیه و پس از ابطال تمبر دادرسی دعوای مالی تقدیم دادگاه كرده است. 

خواهان در بخش مربوط به شرح خواسته خود چنین توضیح داده است: «خوانده به موجب قولنامه مورخ 4/3/65 متعهد می‌شود كه در قبال دریافت جمعا 6 میلیون ریال در تاریخ 1/6/65 در دفترخانه رسمی شماره 215 تهران حاضر شود و تشریفات ثبت و واگذاری پلاك مندرج در ستون خواسته را انجام دهد. و ثمن معامله نیز به شرح ذیل به خوانده پرداخت شده است و خوانده در مبادله قولنامه مبلغ 500 هزار ریال را شخصا دریافت و شخص ثالثی را به نام «نبی» معرفی كرده است كه در تاریخ 22/3/65 مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال را به علاوه چند برگ سفته به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال دریافت كرد.

در تاریخ 13/4/65 یعنی روز تخلیه ملك، مبلغ یك میلیون ریال را آقای نبی .... از طرف خوانده دریافت كرد و ظهر قولنامه را در خصوص دریافت بهای معامله امضا كرده است، اما متاسفانه با این‌كه خوانده تمامی مبلغ شش میلیون مندرج در قولنامه را دریافت كرده است، در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حاضر نشده و با ارسال اظهارنامه شماره .... مورخ 6/6/67 اینجانب را متهم به تخلف از قولنامه می‌کند. این فرد در دادخواستی به دادگاه تقاضای فسخ قولنامه مورخ 4/3/65 و محكومیت اینجانب به خلع ید و پرداخت اجرت‌المثل می‌كند. 

اینجانب نیز با توجه به گواهی در خصوص دستور خوانده به پرداخت ثمن معامله به نبی و اجاره‌نامه و استشهادیه و قولنامه تقاضای رد دعوی مطروحه را كرده كه در نهایت شعبه دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره  1146 مورخ 24/8/78 حكم بر رد دعوی خوانده صادر كرده است. در حال حاضر با توجه به دلایل و مستندات، تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را دارم.

 

 

رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست پس از ارجاع به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی توسط مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و ضمایم به خوانده اقدام می‌شود. اخطاریه خواهان طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی به همسرش ابلاغ شده و اخطاریه خوانده نیز مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت اشتباه بودن آدرس برگشت داده شده و مدیر دادگاه مجددا به خواهان ابلاغ می‌كند كه ظرف 10 روز پس از رویت نسبت به نشانی صحیح خوانده اقدام كند، در غیر این صورت قرار رد دادخواست ایشان صادر خواهد شد. 

خواهان طی لایحه‌ای اعلام می‌كند كه آدرس خوانده را ندارد. به این ترتیب تقاضای دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی را می‌كند. مدیر دادگاه نیز به خواهان طی اخطاریه‌ای اعلام می‌كند كه ظرف یك ماه پس از رویت، نسبت به پرداخت مبلغی به عنوان هزینه نشر آگهی اقدام و فیش آن را به دفتر دادگاه ارایه كند، در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد و مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه‌ای تقاضای آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به خوانده را خواستار می‌شود.

در وقت مقرر، خواهان حاضر شده، ولی خوانده حضور ندارد و دادگاه به جهت استعلام نام مالك پلاك ثبتی شماره .... دستور وقت احتیاطی صادر می‌كند. 

پس از اعاده پرونده مدیر دفتر مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاك بخش 7 تهران استعلام می‌كند و اداره ثبت چنین پاسخ می‌دهد: «سند  مالكیت المثنی 6 دانگ یك قطعه زمین به مساحت 5087 مترمربع به نام آقای حسن انتقال  قطعی یافته كه سند المثنی صادر شده و ستون نقل و انتقالات سند مالكیت معرف آخرین مالك یا مالكین است».

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌كند.

 

رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دادخواست آقای «علیرضا» به طرفیت آقای «حسن» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاك ..... بخش 7 تهران مقوم به مبلغ پنجاه و یك میلیون ریال و با توجه به این‌كه اخطاریه خوانده وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی شده و نامبرده در جلسه دادگاه حاضر نشده است و هیچ‌گونه دفاعی كه موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان را فراهم كند، ارایه نداده است؛ با ملاحظه دادنامه شماره 1146 مورخ 24/8/78 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران و ملاحظه پرونده 76/10/759 كه طی آن حكم به صحت و اصالت قرارداد مورخ 4/3/65 صادر شده و با توجه به نامه شماره 27547 مورخ 28/6/81 ثبت شرق تهران به شماره .... مورخ 3/7/81 ثبت دفتر دادگاه شده است كه طی آن مالك ملك متنازع‌فیه را آقای حسن معرفی كرده، با توجه به مراتب فوق، دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 224 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20/8/76 دیوان عالی كشور، حكم به الزام خوانده به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملك پلاك ثبتی 10344 فرعی از 4414 بخش 7 تهران به نام خواهان آقای علیرضا صادر و اعلام می‌كند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. 

مدیر دفتر دادگاه به خواهان اخطار می‌كند كه ظرف یك ماه پس از رویت برای پرداخت مبلغی بابت یك نوبت نشر آگهی و ارایه اصل قبض به دادگاه حاضر شود، ضمنا یك نسخه از دادنامه به نامبرده ابلاغ می‌شود. پس از ارایه قبض توسط خواهان مدیر محترم یك نسخه دادنامه جهت درج در روزنامه كثیرالانتشار و ابلاغ قانونی به خوانده به روابط عمومی دادگستری استان تهران ارسال می‌شود. 

 

اجرای حكم الزام به تنظیم سند

پس از ابلاغ قانونی دادنامه به خوانده و سپری شدن مهلت مقرر و  از پایان یك ماه خواهان در دفتر دادگاه حاضر و تقاضای صدور اجراییه می‌كند. مدیر دفتر، اجراییه را مطابق مفاد دادنامه در خصوص حضور خوانده به یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملك به نام خواهان صادر و مطابق مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابلاغ به خوانده به اداره روابط عمومی دادگستری كل استان تهران ارسال می‌كند. سپس با توجه به تقاضای خواهان دو برگ اجراییه به همراه روزنامه‌ای كه آگهی در آن درج شده به همراه تصویر دادنامه صادره برای اجرا، به اجرای احكام مدنی ارسال می‌شود.

 

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند

به موجب قانون ثبت اسناد و املاك، ثبت اسناد اختیاری است، مگر در موارد ذیل: 

1- كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.

2- كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.  طرح دعوی و تنظیم دادخواست و نحوه ابلاغ و رسیدگی از نظر شكلی كاملا منطبق با قانون صورت گرفته است و خالی از خدشه و خلل به نظر می‌رسد و چون خوانده مجهول‌المكان بوده است، با توجه به تقاضای خواهان، دعوت از نامبرده توسط آگهی در روزنامه به عمل آمده است و از نظر ماهوی نیز با توجه به استعلام صورت گرفته از سازمان ثبت اسناد و این‌كه خوانده در هیچ یك از جلسات حضور نداشته و دعوی خالی از دفاع موثر بوده، بنابراین دادگاه محترم به درستی و براساس استنادات دقیق قانونی رای صادر كرده است و خوانده را محكوم و ملزم به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی كرده است.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.97 از 5 (32 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
با توجه به حجم کار و پیچیدگی موضوع و نوع دلایل دستمزد وکیل برای الزام به تنظیم سند می تواند متفاوت باشد.ولی مبلغی بین 4 تا 6 درصد خواسته منطقی و منصفانه است.
1- هزینه دادرسی 2- در صورت تمایل به توقیف ملک، خسارت احتمالی 3- در صورت ارجاع به کارشناس هزینه کارشناسی 4- حق الوکاله وکیل (بین 4 تا 6 درصد ارزش خواسته) 5- هزینه های اجرای حکم و نقل و انتقال و انتقال اجرایی
با توجه به اینکه خواسته و دعوای الزام به تنظیم سند راجع به یک مال غیر منقول است به این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود.بر خلاف سایر دعاوی حقوقی و دعاوی ناشی از اموال منقول که مرجع صالح دادگاه محل اقامت خوانده است.
علاوه بر ضرورت داشتن ویژگی های اخلاقی و حرفه ای، یک وکیل خوب برای دعاوی ملکی باید تجربه لازم و حسن شهرت و سواد حقوقی در مورد انجام پرونده های مشابه را نیز داشته باشد.برای پیدا کردن یک وکیل خوب و با تجربه و متخصص در زمینه دعاوی ملکی و دعوای الزام به تنظیم سند توصیه می شود از تجربیات نزدیکان و دوستان در موارد مشابه بهره برده و یا در اینترنت و سایت گوگل عبارت ((وکیل خوب برای الزام به تنظیم سند)) را جستجو نمایید پس از آن با مراجعه و مطالعه نوشته ها و مقالات و محتویات سایت آن وکیل و در نهایت مشاوره حضوری و شرح ماجرا و مشکل حقوقی خود میزان دانش ، تجربه و تسلط وکیل را محک بزنید.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.