X

 وکیل برای توقیف اموال بدهکار و نمونه دادخواست تامین خواسته

وکیل برای توقیف اموال بدهکار و نمونه دادخواست تامین خواسته

در تعریف تامین خواسته یا توقیف اموال باید گفت، خواهان و مدعی طلب، میتواند قبل از طرح دعوا یا هم زمان با طرح دعوا یا حتی بعد از طرح دعوا و تقدیم دادخواست برای جلوگیری از اینکه خوانده و بدهکار اموال خود را مخفی کرده و یا انتقال دهد، تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال بنماید. تامین خواسته و یا به تعبیر عامیانه، توقیف اموال در عین سادگی، مهم ترین قسمت و مرحله یک دادرسی حقوقی است چرا که اجرای حکم و وصول محکوم به بعد از صدور حکم و پایان دادرسی را تضمین می نماید. و اگر شما در طول جریان دادرسی، توقیف اموال و تامین خواسته را انجام نداده باشید ممکن است طرف و محکوم علیه با انواع روشها، اموال خود را پنهان نموده و از دسترس خارج کرده و طبیعتا اجرای حکم و وصول محکوم به با مانع مواجه شود.برای اخذ نتیجه بهتر برای توقیف اموال و تامین خواسته لازم است قبل از شروع دعوا با یک وکیل برای توقیف اموال بدهکار در قالب تامین خواسته، مشاوره نمایید.

  |  
بازدید: 131735
  |  
امتیاز: Article Rating

 

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی

 •  توقیف اموال و تامین خواسته چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام می شود.
 •  هر گاه توقیف اموال قبل از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.اگر ضمن دادخواست اصلی مطرح گردد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح می باشد و اگر خواهان پس از اقامه دعوا درخواست کند، باید به همان دادگاهی که دعوای اصلی در حال رسیدگی است تقدیم شود.
 • چنانچه درخواست کننده تامین، قبل از طرح دعوای اصلی خواسته را تامین کند، باید ظرف ده روز نسبت به تقدیم دادخواست در اصل دعوا اقدام کند. در غیر اینصورت با درخواست خوانده قرار تامین لغو می شود.اگر خوتنده درخواست نکند، تامین خواسته به قوت خود باقی است.
 • قرار تامین خواسته از طرف خوانده ، ظرف ده روز قابل اعتراض است.
 • بطور معمول قرار تامین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود.در مواقعی که اجرای تامین خواسته فوریت دارد و بیم آن می رود خوانده در صورت اطلاع از تامین خواستهف مال موضوع خواسته را از دسترس خارج کند یا تضییع و تفریط کند یا منتقل کند، می توان از دادگاه درخواست کرد که ابتدا قرار تامین خواسته اجرا و سپس ابلاغ شود.
 • صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است مگر در موارد احصا شده در قانون که بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صاودر می شود.در مواردی که موضوع خواسته، سند رسمی باشد یا مستند دعوا چک یا سفته ای باشد که واخواست شده است یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر می شود ولی اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت خواهد بود در غیر موارد مطروحه فوق، صدور قرار تامینخواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است که میزان آن به تشخیص دادگاه می باشد.
 • معمولاً خسارتی که از اجرای قرار تامین خواسته (توقیف اموال) به خوانده وارد می شود، سنگین میباشد و خوانده می تواند نسبت به مطالبه خسارت وارده از اجرای قرار تامین در صورتیکه خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود در مهلت مقرر بیست روزه اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار کند.این مطالبه بدون پرداخت هزینه دارسی و تشریفات دادرسی می باشد.
 • قانونگذار قبل از صدور رای قطعی نیز برای خوانده این امکان را فراهم نموده است که در صورتی که تشخیص دهد که دعوای خواهان واهی است و متحمل خسارتی می باشد از جمله توقیف اموال خوانده و .... می تواند برای تادیه خسارت ناشی از دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین دهد.دادگاه در صورت تشخیص، قرار تامین خواسته صادر می کند و تا وقتی که خومااهان تامی ن ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که خواهان در مهلت تعیینی، تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخوست خواهان صادر می شود.
 • خوانده می تواند به ازای مالی که توقیف شده است , وجه نقد به صندوق دادگستری بسپارد یا تقاضای تبدیل مال توقیف شده را با مالی دیگر در صورت وجود شرایط نماید .
 • پس از صدور قرار تأمین خواسته , خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می باشد و هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است .
 • هزینه دادرسی تأمین خواسته مطابق دعاوی غیر مالی است و حدودأ از چهل هزار تومان تا یکصد هشتاد هزار تومان می باشد .  
 •  هزینه دادرسی تامین خواسته و توقیف اموال مطابق دعاوی غیر مالی است. 
 •  در فرضی که مستند دعوا سند رسمی یا چک و سفته واخواست شده باشد، توقیف اموال بی قید و شرط انجام میشود و اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشوند (چک ظرف 15 روز و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید ) خواهان توقیف اموال باید خسارت احتمالی نزد دادگاه سپرده کند.  
 •  مبلغ خسارت احتمالی توقیف اموال به تشخیص دادگاه تعیین میشود و چیزی در حدود 20 درصد از خواسته است.
 •  اموالی که در قالب تامین خواسته میتوان توقیف کرد عبارتند از : 

الف- اموال غیر منقول ثبت شده. (زمین ، ملک و آپارتمان) 

ب- موجودی حساب بانکی 

ج- خودرو و هر نوع مال منقول 

د- اموال و وجوهی که نزد ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست. 

هـ - سهام شرکتها و هر نوع اوراق بهادار 

و- و سایر موارد

 

 

نمونه دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته 

خواهان : خانم .......... فرزند ........... شغل: خانه دار؛ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : آقای .......... شغل: آزاد

تامین خواسته و بهای آن: تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(اقدام پیش از ابلاغ) به میزان 299 عدد سکه تمام بهار آزادی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره ......... مورخ 19/08/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره ....... مورخ 23/06/1350

3- سند طلاق به شماره ......... مورخ 19/08/1394

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

با توجه به اینکه مهریه موکل 300 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است و بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم وجود دارد، لذا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آینن دادرسی مدنی اقدام پیش از ابلاغ مورد استدعا می باشد.

رای دادگاه - تامین خواسته و توقیف اموال 

دادنامه
پرونده کلاسه .................. شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره .............

خواهان: خانم ........... فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ........... به نشانی تهران

خواسته: تامین خواسته و توقیف اموال

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می اشد لذا دادگاه به استناد ماده 117 – 108 قرار تامین خواسته معادل مبلغ 2,708,940,0000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای این قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

سوالات حقوقی متداول توقیف اموال 


1 - آیا توقیف حقوق و پاداش آخر سال بابت مهریه ممکن است ؟

ایا عیدی و پاداش اخر سال مرد جزء دارایی او میباشد که زن بابت مهریه پس از تقسیط مهریه بتواند توقیف کند؟

پاسخ :

بله این مورد هم جزو اموال محسوب شده و قابل توقیف است.

 


2 - مراحل توقیف اموال چگونه است ؟

درمواردی که شرکت ابنیه و ساختمان به پیمانکاری بدهی داشته باشد قاضی میتواند حکم به توقیف خودروی آتش نشانی و ماشین آمبولانس پروژه بدهد؟

پاسخ :

در صورتی که جزو اموال شرکت باشد بله قابل توقیف است.

 


3 -آیا امکان توقیف اموال شرکت بابت بدهی کارگران وجود دارد ؟

بنده برای شرکتی در عسلویه کار کردم. از تابستان شرکت رو تعطیل کردند و فقط در تهران دفترشون در حال کار هست.کلی پول ازشون طلبکارم هرچی تماس می گیرم جواب زنگم رو نمیدن، ازشون مدرک هم دارم .بابت طلبم می شه حکم توقیف اموال رو بگیرم؟

پاسخ :

با توجه به تعطیلی کارگاه از اداره کار منطقه ای که دفتر مرکزی آن شرکت در آن واقع شده (تهران) طرح شکایت کنید بعد از گرفتن حکم و طی مراحل قانونی (اعتراض شرکت به رای و ....) می توانید حکم توقیف اموال بگیرید.

 


4 - چطور درخواست مطالبه وجه و توقیف اموال را با هم بدهم ؟

یک سال پیش یکی از دوستانم پیشنهاد شریک شدن و زدن یک گلخانه گل را به من داد اولش من قبول نکردم بعد از یه چند روزی که همش به مغازه من امد و اصرار کرد و یکی از دوستانم که اونجا بود به من گفت قبول کن گناه داره قبول کردم و یه قرادداد نوشتیم و به من گفت که زمینم سه ساله اجاره کردم و اجاره هم نمی خواد بهش بدیم تو قرارداد هم نوشت که کلا ۵۰میلیون هزینه کارگر بذر و نشا و خرج کل گلخانه میشه، که ۲۵ میلیون من بدم ۲۵ میلیون شریکم هر روز به من میگفت پول بده اینو بخرم حقوق کارگر رو بدم و من یه دفعه به خودم امدم که ۵۰ میلیون پول دادم هردفعه ازش می پرسیدم می پیچوند تا برداشت اول گلخانه شد به من چیزی نگفت بابت پولش برداشت دوم گلخانه شد با دعوا بحث نشستیم پای حساب کتاب گفت ۳۵ تومن گل فروختیم همش دوباره خرج شد که من گفتم چرا به من نگفتی که تفره رفت گفت شب عید کل حسابت رو میدم که شب عید چند روزی ناپدید شد و بابدبختی پیداش کردم گفت ضرر کردیم برو خودت گل بکار هنوزم که گلخونه سر جاشه اونم پولت درصورتی که من صاحب زمین رو اصلا نمیشناسم و صاحب زمین کلید باغ رو عوض کرده به من میگه برو شکایت کن من چه جوری به پولم برسم؟

پاسخ :

در مورد وجوه واریزی خارج از قرارداد ملکی می توانید دادخواست مطالبه وجه بدهید. ولی در هر حال اثبات این مراتب دادگاه رای به نفع شما میدهد و شما می توانید با اجرای حکم، از طریق جلب یا ممنوع الخروجی یا توقیف اموال به طرف فشار اورده یا طلب خود را وصول کنید.

 


5 - درخواست تامین خواسته برای سفته چگونه است ؟

سلام، وقتتون بخیرسفته ای دارم که تاریخ سررسیدش 5مرداد هستش و صادر کننده علنا میگه من یک ماهه دیگه میرم خارج از ایران حالا چکار کنم بنظرت نیست که به پولم برسم ؟؟درخواست تامین خواسته و دستور موقت نمیتونم چرا که یکی از شرایطش حال بودن طلب هستش،

پاسخ :

قبل از سررسید سفته اصولاً نمیتوانید درخواست تامین خواسته بکنید و متاسفانه برای مشکل شما راه کار قانونی وجود ندارد. با این وجود مطابق بند ((د)) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه بتوانید قاضی را مجاب کنید که تامین خواسته و توقیف اموال ضرورت دارد میتوانید با سپردن خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال بنمائید.  

 


6 - هزینه های اجرای قرار تامین خواسته و توقیف اموال چقدر است ؟

سلام..خودرو زوج بابت تامین خواسته مطالبه مهریه زوجه به مدت 4 ماه در پارکینگ توقیف است.هزینه پارکینگ به عهده چه کسی است؟
ممنون

پاسخ :

هزینه پارکینگ به عهده بدهکار یعنی زوج است. به طور کلی همه هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه یا بدهکار است. فرقی نمیکند. در تمام دعاوی حقوقی از جمله دعوای مطالبه مهریه.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.17 از 5 (47 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
قانونگذار در ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی این مسئله را پیش بینی کرده که خواهان، مدعی و طلبکار برای جلوگیری از پنهان کردن اموال با این هدف و انگیزه که بدهی خود به طلبکار را ندهد، امکان پنهان کردن اموال از سوی او وجود دارد و لذا در جهت جلوگیری از این واقعه به خواهان حق می دهد که قبل از شروع دادرسی و حتی قبل از اطلاع خوانده از وجود شکایت و قبل از ابلاغ به وی اموالش توقیف شود تا پس از دادرسی و صدور حکم بتوان از محل آن اموال حکم صادره را اجرا نمود.
برای توقیف اموال یا به تعبیر قانونی و حقوقی تامین خواسته، باید درخواست خود را در قالب یک دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی به طور مستقل و یا همراه با اصل دعوا تقدیم نمود.پس از آن و با وصول پرونده به شعبه ارجاعی قرار تامین خواسته توسط مدیر صادر می شود.در این مرحله خواهان یا مدعی در شعبه حاضر شده و با درخواست تشکیل پرونده برای اجرای قرار تامین خواسته اقدام به معرفی اموال طرف دعوای خود جهت تامین و توقیف می نماید.بسته به نوع مال تامین و توقیف می تواند تشریفات مخصوص به خود را داشته باشد.انواع اموال قابل توقیف اجمالاً عبارتند از : وجه نقد - حساب بانکی - اموال منقول - اموال غیر منقول (ملک، آپارتمان، زمین، مغازه) - اموال اعتباری (سهام، سرقفلی، حق کسب و پیشه) - اموال بدهکار شخص ثالث.
خیر ، داشتن وکیل ضروری نیست ولی به جهت حساسیت و وجود نکات لازم الرعایه فراوان بهتر است برای تامین خواسته و توقیف اموال حتماً یک وکیل خوب و با تجربه برای حصول نتیجه بهتر داشته باشید یا حداقل اینکه قبل از هر اقدامی حتما با یک وکیل مشورت نمایید.
بله، پس از توقیف اموال، فردی که اموال وی توقیف شده می تواند با مراجعه به شعبه ای که دستور توقیف داده است اقدام به ثبت اعتراض خود بنماید.قاضی پس از بررسی و رسیدگی در صورتی که تشخیص دهد قرار به طور قانونی صادر نشده و اموال قابل توقیف نبوده یا جزء مستثنیات دین بوده است، دستور رفع توقیف خواهد داد.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 24 مهر,1402

مجید

من میخوام از یکی شکایت کنم. فقط آدرس خونشو دارم و میدونم که احتمال زیاد خونه‌رو بنام همسرش زده. راهکاری هست که بدون مشخصات ثبتی ملک رو توقیف کنم؟ یا اینکه ملکی که بنام همسرش هست رو‌توقیف کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر ، در صورتی که نتوانید ثابت کنید که آن خانه از محل اموال و بدهی شما خریداری و بنام همسر آن فرد شده است؛ امکان چنین اقدامی را ندارید.

دوشنبه, 24 مهر,1402

مجید لبافی

سلام.من حکم جلب یکی رو دارم که هیچی بنامش نیست. دوستی بهم گفت میتونم در خواست توقیف اموال اقوام درجه یک اون شخص رو بدم. آیا همچین کاری امکانپذیر هست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، هر کسی فقط خودش برای بدهی ای که دارد مسئول است و نمی شود بابت بدهی یکنفر اموال شخص دیگر را توقیف نمود. حتی اگر آن شخص پدر، مادر، همسر و یا فرزند بدهکار باشد، مگر در موارد خاصی مانند اینکه بدهکار در قالب معاملات مشکوک و صوری و به قصد فرار از دین اموال خود را به نزدیکانش منتقل نموده باشد.

ﺳﻪشنبه, 27 اردیبهشت,1401

امید

باسلام و عرض ادب. بنده یک باب انباری تجاری به متراژ ۶.۵۰ متر به صورت شریکی با یکی از دوستانم خریداری کرده بودم که در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ سند تفویض وکالت فروش، به این جمله دقت کنید لطفا، سند تفویض وکالت فروش اموال غیر منقول، را به نام خودم و شریکم زده شد. حال از طرفی ، خانم بنده حدود سه ماه قبل از تنظیم اون سند ، مهریه خود را به اجرا گذاشته . میخواستم ببینم میتونه اون انباری رو توقیف کنه؟ یا جزو مثتثناعات میتواند قرار بگیرد؟ حدود ۲۵۰ میلیون هم طلا نزد خانم دارم که فاکتوراش به نام خودمه. با این اوصاف، ایا بنده میتونم تقاضای اعسار بدم یا اون انباری که نصفش به نام منه، به نفع خانم توقیف خواهد شد.؟ ممنون میشم راهنمایی بفرماید. یاحق


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر فقط تنها مدرک ارتباط شما با آن انباری تجاری وکالتنامه است نمی توان از آن مالکیت را احراز و استخراج نمود.البته در موارد نادری به غلط وکالت دلیل مالکیت شمرده می شود.

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

هایده مظفری

کارفرمای بدهکار در استعلام اموال توسط دادگاه مشخص شد که هیچی ندارد .راه های دیگری هست که بتوان کارفرما را تحت فشار گذاشت ؟


پاسخ وکیل :
در یک محکومیت مالی اگر بدهکار مالی نداشته باشد فشار دیگری به وی نمی توان آورد.البته شاید بتوان تحت شرایطی برای ممنوع الخروجی طرف یا درخواست ورشکستگی برای اعمال فشار بیشتر اقدام نمود.

پنجشنبه, 04 شهریور,1400

محمد

سلام وقت بخیر .ایا میشه تامین خواسته رو از شهر دیگه اقدام کرد و طرح شکایت را از دادگاه شهر دیگه و طی 10 روز همون گواهی رو به شهر دیگه داد ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر دادگاه صالح باشد بله.به طور کلی ضرورت ندارد که حتما قرار تامین خواسته و اصل دعوا در یک شعبه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.

ﺳﻪشنبه, 05 مرداد,1400

پوریا رادمنش

سلام آیا امکان توقیف سیم کارت بابت بدهی چک وجود دارد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله این امکان وجود دارد.

جمعه, 06 فروردین,1400

S

سلام من ی ملک داشتم که یک نفر شکایت گذاشته روش که ملک متعلق به من نیست،و دادگاه به نفع من رای داده.الان میتونم شکایتش کنم که حق تصرف اموال من رو داشته و حق آبرو ازش بگیرم؟


پاسخ وکیل :
چیزی تحت عنوان حق آبرو در قوانین پیش بینی نشده است شما فقط می توانید خسارات دادرسی یعنی حق الوکاله و هزینه دادرسی (اگر وجود داشته) از وی بگیرید.در خصوص مطالبه خسارت هم اگر منافعی از مال شما تلف شده قابل مطالبه است.همانطور که قانون صراحت دارد خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

پنجشنبه, 28 اسفند,1399

سارا

سلام وقتتون بخير. بنده چند وقت پيش با اقاي ازدواج كردم كه خونه اي كه توش زندگي ميكرديم رو به اسم دامادش زده و يه آپارتماني هم داره كه صوري به اقایي فروخته و قولنامه اون الان تو ثبت هست كه لحظه اخر كه ميخاست كامل به اسم طرف بزنه ،من توقيفش كردم . الان درخاست تامين خاسته كردم ، بنظرتون تو دادگاه اون احتمالش هست ثابت كنن كه كاراش فرار از دين هست و اون آپارتماني رو ازش پس بگيرن و براي من ب مزاييده گذاشته بشه ؟


پاسخ وکیل :
چون قبل از درخواست مطالبه مهریه شما بوده بعید به نظر می رسد که چنین اتفاقی بیوفتد.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.