تاریخ انتشار: شنبه 06 اردیبهشت 1399
تامین خواسته و توقیف اموال نمونه دادخواست و رای

 تامین خواسته و توقیف اموال نمونه دادخواست و رای

در تعریف تامین خواسته یا توقیف اموال باید گفت، خواهان و مدعی طلب،میتواند قبل از طرح دعوا یا هم زمان با طرح دعوا یا حتی بعد از طرح دعوا و تقدیم دادخواست برای جلوگیری از اینکه خوانده و بدهکار اموال خود را مخفی کرده و یا انتقال دهد، تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال بنماید. تامین خواسته و یا به تعبیر عامیانه، توقیف اموال در عین سادگی، مهم ترین قسمت و مرحله یک دادرسی حقوقی است چرا که اجرای حکم و وصول محکوم به بعد از صدور حکم و پایان دادرسی را تضمین می نماید. و اگر شما در طول جریان دادرسی، توقیف اموال و تامین خواسته را انجام نداده باشید ممکن است طرف و محکوم علیه با انواع روشها، اموال خود را پنهان نموده و از دسترس خارج کرده و طبیعتا اجرای حکم و وصول محکوم به با مانع مواجه شود.

امتیاز: Article Rating

 

تامین خواسته، توقیف اموال، نکات مهم و کاربردی

 •  تامین خواسته و توقیف اموال چه قبل از طرح دعوا باشد چه هم زمان با خواسته اصلی و چه بعد از آن به موجب دادخواست انجام میشود.
 •  هر گاه قبل از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.اگر ضمن دادخواست اصلی مطرح گردد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح می باشد و اگر خواهان پس از اقامه دعوا درخواست کند، باید به همان دادگاهی که دعوای اصلی در حال رسیدگی است تقدیم شود.
 • چنانچه درخواست کننده تامین، قبل از طرح دعوای اصلی خواسته را تامین کند، باید ظرف ده روز نسبت به تقدیم دادخواست در اصل دعوا اقدام کند. در غیر اینصورت با درخواست خوانده قرار تامین لغو می شود.اگر خوتنده درخواست نکند، تامین خواسته به قوت خود باقی است.
 • قرار تامین خواسته از طرف خوانده ، ظرف ده روز قابل اعتراض است.
 • بطور معمول قرار تامین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود.در مواقعی که اجرای تامین خواسته فوریت دارد و بیم آن می رود خوانده در صورت اطلاع از تامین خواستهف مال موضوع خواسته را از دسترس خارج کند یا تضییع و تفریط کند یا منتقل کند، می توان از دادگاه درخواست کرد که ابتدا قرار تامین خواسته اجرا و سپس ابلاغ شود.
 • صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است مگر در موارد احصا شده در قانون که بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته صاودر می شود.در مواردی که موضوع خواسته، سند رسمی باشد یا مستند دعوا چک یا سفته ای باشد که واخواست شده است یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، بدون پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر می شود ولی اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته موکول به ایدای خسارت خواهد بود در غیر موارد مطروحه فوق، صدور قرار تامینخواسته موکول به ایدای خسارت احتمالی است که میزان آن به تشخیص دادگاه می باشد.
 • معمولاً خسارتی که از اجرای قرار تامین خواسته (توقیف اموال) به خوانده وارد می شود، سنگین میباشد و خوانده می تواند نسبت به مطالبه خسارت وارده از اجرای قرار تامین در صورتیکه خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود در مهلت مقرر بیست روزه اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار کند.این مطالبه بدون پرداخت هزینه دارسی و تشریفات دادرسی می باشد.
 • قانونگذار قبل از صدور رای قطعی نیز برای خوانده این امکان را فراهم نموده است که در صورتی که تشخیص دهد که دعوای خواهان واهی است و متحمل خسارتی می باشد از جمله توقیف اموال خوانده و .... می تواند برای تادیه خسارت ناشی از دادرسی که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین دهد.دادگاه در صورت تشخیص، قرار تامین خواسته صادر می کند و تا وقتی که خومااهان تامی ن ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که خواهان در مهلت تعیینی، تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخوایت خواهان صادر می شود.
 • خوانده می تواند به ازای مالی که توقیف شده است , وجه نقد به صندوق دادگستری بسپارد یا تقاضای تبدیل مال توقیف شده را با مالی دیگر در صورت وجود شرایط نماید .
 • پس از صدور قرار تأمین خواسته , خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می باشد و هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است .
 • هزینه دادرسی تأمین خواسته مطابق دعاوی غیر مالی است و حدودأ از چهل هزار تومان تا یکصد هشتاد هزار تومان می باشد .  
 •  هزینه دادرسی تامین خواسته و توقیف اموال مطابق دعاوی غیر مالی است. 
 •  در فرضی که مستند دعوا سند رسمی یا چک و سفته واخواست شده باشد، توقیف اموال بی قید و شرط انجام میشود و اگر چک و سفته در مهلت قانونی واخواست نشوند (چک ظرف 15 روز و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید ) خواهان توقیف اموال باید خسارت احتمالی نزد دادگاه سپرده کند.  
 •  مبلغ خسارت احتمالی توقیف اموال به تشخیص دادگاه تعیین میشود و چیزی در حدود 20 درصد از خواسته است.
 •  اموالی که در قالب تامین خواسته میتوان توقیف کرد عبارتند از : 

الف- اموال غیر منقول ثبت شده. (زمین ، ملک و آپارتمان) 

ب- موجودی حساب بانکی 

ج- خودرو و هر نوع مال منقول 

د- اموال و وجوهی که نزد ثالث بوده و متعلق به طرف دعواست. 

هـ - سهام شرکتها و هر نوع اوراق بهادار 

و- و سایر موارد

 

 

نمونه دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته 

متن دادخواست
خواهان: خانم .......... فرزند ........... شغل: خانه دار؛ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای .......... شغل: آزاد

تامین خواسته و بهای آن: تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(اقدام پیش از ابلاغ) به میزان 299 عدد سکه تمام بهار آزادی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره ......... مورخ 19/08/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره ....... مورخ 23/06/1350

3- سند طلاق به شماره ......... مورخ 19/08/1394

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

با توجه به اینکه مهریه موکل 300 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است و بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم وجود دارد، لذا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آینن دادرسی مدنی اقدام پیش از ابلاغ مورد استدعا می باشد.

رای دادگاه در خصوص تامین خواسته و توقیف اموال 

دادنامه
پرونده کلاسه .................. شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره .............

خواهان: خانم ........... فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ........... به نشانی تهران

خواسته: تامین خواسته و توقیف اموال

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می اشد لذا دادگاه به استناد ماده 117 – 108 قرار تامین خواسته معادل مبلغ 2,708,940,0000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای این قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

 

مطالب مرتبط با تامین خواسته و توقیف اموال : 

1-  دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

2- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

3-  اظهارنامه، موارد اجباری و اختیاری ارسال اظهارنامه

4- روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.