ابطال عمليات اجرایی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل دعاوی ثبتی؛ وکیل دعاوی ملکی

شماره های تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل دعاوی ثبتی و وکیل دعاوی ملکی: 88019244 و 88019243

نمونه رای دادگاه در ابطال عملیات اجرایی
به تاريخ: 22/3/78

پرونده كلاسه: 76/1760

شماره دادنامه: 413

مرجع رسيدگی: شعبه 1306 دادگاه عمومی تهران

وكيل خواهان: علی ......... وکیل پایه یک دادگستری

نماينده خوانده: سازمان تامين اجتماعی

خواسته: توقيف و ابطال عمليات اجرایی

گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای دادگاه: در خصوص دعوی وزارت راه و ترابری با نمايندگی حقوقی آقای حسن مطلق به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال اجراییه شماره 24/4/1938374/526 خواهان مدعی است وزارت راه وترابری قرارداد شماره 24/2/2254/17244 را برای اجرای عمليات راهسازی راه شوره گر زاهدان سيرجاوه با شركت انگليسی ماریلزیجوی منعقد نموده و شركت مذكور نتوانسته تعهدات خود را به انجام برساند. اين كه در اجرای ماده 46 شرايط عمومی پيمان از شركت مذكور به پرداختخلع يد گرديده چون مبالغ زيادی را به اين وزارتخانه بدهكار بود لذا با طرح دعوی در مرجع قضایی و طی دادنامه شماره 12/7/302375 شعبه 77 دادگاه عمومی تهران حكم عليه شركت مذكور به پرداخت مبلغ 6388508855 ريال صادر گرديده است و پيمانكار قرارداد مذكور مانند ساير قراردادهای پيمانكاری مشمول پرداخت حق بيمه به نفع سازمان تامين اجتماعی می باشد و سازمان مذكور به موقع مطالبات خود را از پيمانكار موصوف وصول ننموده و طی نامه شماره 13/8/3380674/524 از شركت درخواست می نمايد حق بيمه مربوط به قرارداد را به ميزان 984/7492/102/1 ريال پرداخت نمايد و اين نامه زمانی به شركت مذكور ارسال شده كه عوامل شركت پيمانكار قريب به 16 سال قبل ایران را ترک و پروژه وزارتخانه را به صورت ناتمام باقی گذاشته اند. وزارت راه و ترابری به خوانده بدهكار نمی باشد و موجبي برای صدور اجرایيه از طرف خوانده عليه خواهان وجود ندارد و تنها دليل صدور اجرایيه استناد سازمان تامين اجتماعی به ماده 388 قانون تامين اجتماعی می باشد. نماينده سازمان تامين اجتماعی به شرح صورت جلسه 19/2/1378 بيان داشته مبلغ خواسته خواهان طی چک شماره 18/12/176966766 پرداخت گرديده در واقع موضوع منتفی است، دادگاه با توجه به مندرجات پرونده اجرایی كلاسه 74/649 ش ک اجرایيه شماره 24/4/192831374/6/52 تامين اجتماعی كه خلاصه آن درج شده است. اجرایيه بابت بدهی پيمان شماره 24/2/2354/1724 شركت ماريلزيجوی عليه وزارت راه و ترابری صادر شده است نظر به اين كه نمايندگان قضایی سازمان تامين اجتماعی بشرح صورت جلسه 19/2/1378 موضوع اجرایيه با ادعای استرداد وجه خواسته شده خواهان طی چک شماره 18/12/1769661376 به وزارت راه وترابری موضوع اجرایيه را منتفی اعلام داشته اند لكن نماينده خواهان در مقام اخذ توضيح استرداد وجه از ناحيه خوانده به موجب چک مذكور را بابت اجرایيه های صادره از اجرایيه موضوع اين پرونده اعلام نموده لهذا من حيث المجموع دعوی مطروحه ثابت تشخيص رای بر ابطال اجرایيه شماره 24/4/1938374/6/52 تامين اجتماعی صادر و اعلام می دارد، رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوانعالی محترم كشور می باشد.

ریيس شعبه 1306 دادگاه عمومی تهران احمدی