X

 پرونده با موضوع اشاعه فحشا و داشتن رابطه نامشروع

پرونده با موضوع اشاعه فحشا و داشتن رابطه نامشروع

تهمت زدن به افراد ممکن است در قالب افترا، نشر اکاذیب یا اشاعه فحشا باشد. در افترا و نشر اکاذیب اگر مشخص شود که مرتکب دروغ نگفته و اظهارات او بی ارتباط با واقعیت نبوده است عنصر قانونی جرم منتفی خواهد بود اما بر خلاف آن در جرم اشاعه فحشا به جهت نگاه خاص قانونگذار در هر حال و حتی اگر ثابت شود مخاطب مرتکب عناوین نسبت داده شده، بوده است، عمل فرد اشاعه دهنده جرم قلمداد می شود. همانطور که از نام اشاعه فحشا بر می آید قصد قانونگذار فقط حمایت از قربانی و مخاطب نیست، بلکه حمایت از سلامت روانی جامعه از طریق جلوگیری از اشاعه اعمال ناپسند نیز مد نظر بوده است. منظور از فحشا که اشاعه آن باعث وقوع این جرم می شود نیز اعمالی است که در قالب ارتباط نامشروع  و ارتباط جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد از خفیف ترین حالات که مصاحبه، ملامسه و تقبیل است تا شدیدترین حالات که زنا و ارتباط جنسی خاص است را در بر می گیرد.

  |  
بازدید: 11236
  |  
امتیاز: Article Rating

 

شکواییه - اشاعه فحشا و افترا

بسمه تعالی

شاکی :  خانم فرشته .... به نشانی : تهران.خیابان پونک ......... .

مشتکی عنه :  آقای فریدون ..... به نشانی : تهران. خیابان پونک .........

موضوع جرم : اشاعه فحشاء وفق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن

محل وقوع جرم : پونک - سردار جنگل 

تاریخ وقوع جرم : به کررات در طی ۵ سال گذشته و به خصوص در دو ماه اخیر

دلایل : شهادت شهود و اظهارات مطلعین و صورتجلسات موجود دز شعبه یک بازپرسی همین دادسرا تحت کلاسه ....
‏دادستان عمومی شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار م رساند آقای فریدون .... که در واقع شوهر قانونی موکل خانم فرشته  ..... می باشد با استفاده از دادنامه ای که در اختیار دارد اقدام به بی آبرو کردن موکل و هتک حیثیت ایشان و به عمد نسبت دادن موضوع مطروح در دادنامه در بین دوستان؛ آشنایان و خانواده موکل نموده است. از آنجا که طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن نسبت دادن هرگونه امری که مصداق اشاعه فحشاء مي باشد جرم محسوب می گردد: از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و انجام تحقیقات مقتضی مورد استدعاست.

 

 

لایحه دفاعیه - اشاعه فحشا و افترا

بازبرسی محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۵ نهران
با سلام و تقدیم احترام
با عنایت به جلسه مورخ ‎٩۱/۳/۲۰‏ در خصوص موضوع اشاعه فحشا به عرض عالی می رسانم:

1- مستند قانونی عنوان محرمانه «اشاعه فحشا» تبصره ماده ۶۹۷ و تبصره آن است که البته در کنار فهم خود ماده معنا می شود که توجه خاص حضرتعالی را به ماده مبذکور و تبصره.آن جلب می نمایم:  متن ماده: هر کس به وسیله اوراق چاپي، با خطي يا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر, به کسی امری را صریحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

2- در خصوص تردید حضرتعالی در مورد تحقق واژه «اشاعه» دز عملیات انجام شده از سوی مرتکب (مشتکی عنه) لازم به توضیح است. همانطور که از اظهارات شهود، و حتی اقرار ضمنی خود مرتکپ بر ؛می آیده ایشان از طریق تماس تلفنی و مراجعه حضوری نزد بعضی همسایگان و پستگان و دوستان موکل ایشان را دارای سابقه کیفری رابطه نامشروع معرفی نموده و اقدام به بی آبرو نموده ایشان کرده اند و حتی چند سال پیش اقدام به تکثیر رأی دادگاه رسیدگی کننده به رابطه نامشروع نموده و آنرا به دیوارهای شهر ... (شهر محل زندگی اقوام موکل) الصاق نموده اند و نیز در هر مرجع قضایی (از جمله نزد حضرتعالی در شعبه ۱ بازپرسی) که حاضر می شوند داشتن رابطه نامشروع را به همسر خود نسبت داده و از اين طریق سعی در تأثیر بر ذهن حضرات قضات محترم و بدنام و بی آبرو و مجرم و گناهکار جلوه دادن همسر خود دارد.

3- حضرتعالی قضاوت بفرمائید که آیا منصفانه است که قانونگذار یا بازوی اجرای عدالت (یعنی قاضی محکمه) به مردی اجازه دهند به این بهائه که همسرش در پانزده سال پیش جرمی انجام داده به طور مکرر مورد فشار و هجمه روانی و بی آبرویی و فشار معنوی قرار گرفته و شخصیت انسانی و اجتماعی و حرفه ای وی را خرد شود. چطور و چرا این آقا به خود حق می دهند که چون جدیداً در مقطع دکتری پذیرفته شده (دانشجوی دکتری هستند) همسر خود را که در منزل ایشان شکسته و فرسوده شده و دو فرزند بیش از ۲۰ سنال پرای ایشان تربیت نموده را بی آبرو کرده و مورد فشار قراردهند و آیا قانون و,قاضی نیاپد ماع این فرد شوند.

مستدعی است ضمن توجه به اورای پرونده و شهادت شهود و ماده مورد استناد و اصل کرامت انسانی ضمن رسیدگی, تصمیم مقتضی صادر فرمائید. در پایان از حضرتعالی تقاضا دارم دلخوری احتمالی از حقیر را در تصمیم خود در مورد پرونده مذکور تأثیر نداده و حتی اگر صلاح می دانید جهت نیل به مقصود مطلوب به نفع موکل امر بفرمائید.

 

 

رای دادگاه - اشاعه فحشا - افترا

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

شماره دادنامه : .......
شماره پرونده : .....

پرونده‏ کلاسه : ‎........

‏مرجع رسیدگی : شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران

شکات :

1- آقای وحید ..... به نشانی : تهران پونک ........ .

2-  خانم فرشته ..... با وکالت آقای ........

متهم : آقای فریدون .... به نشانی پونک ........... .

اتهام : 

1- ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی ردیف اول

2- فحاشی،اشاعه فحشا و افتراء نسبت به شاکی ردیف دوم و تخریب عمدی

گردشکار - دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

متن رای دادگاه -شاعه فحشا  و افترا

در خصوص اتهام آقای فریدون .... مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای وحید ..... و فحاشی و افتراء نسبت به خانم فرشته ..... و تهدید با چاقو نسبت به هر دو شاکی مذکور با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی پنج تهران. اظهارات شهود، گواهی صادره از پزشکی قانونی و سایر قراین و اسمارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز است. لذا دادگاه مستنداً به مواد 295، 297، 302،304، 367، 44، 485، 495، 496، 608 و 697 (تبصره ی آن). ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشارالیه را به پرداخت جمعا هشتاد و پنج صدم (۰/۸۵) درصد دیه کامل بابت تورم خفیف چانه. کبودی سمت راست گردن و خراشیدگی حارصه مج دست چپ در حق آقای وحید ...... به جهت توهین به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی به لحاظ افتراء به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل تهدید با چاقو به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزبری محکوم می نماید. لیکن به لحاظ مسن بودن متهم و نامتناسب بودن حبس و شلاق. این مجازات ها را (حبس و شلاق را) به پرداخت مبلغ جمعا ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به خانم فرشته .. و تخریب لوازم وی به لحاظ اینکه ادله اثباتی کافی برای احراز وقوع این جرایم در پرونده ملاحظه نمی شود و وسایل تخریب شده نیز متعلق به خود شاکی بوده است با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرسی شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران

    

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.83 از 5 (12 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.