X

 نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

هرگاه شخص ثالثی در یک دادرسی نقشی نداشته و خواهان و خوانده نبوده است و در مورد یک خواسته ادعای حقی داشته باشد در بسیاری از مواقع میتواند به عنوان ثالث در دادرسی حاضر شود.مواردی از جمله اعتراض ثالث اجرائی و اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری و ورود ثالث مصادیق دخالت شخص ثالث در دادرسی است. در ادامه به نمونه یک پرونده اعتراض ثالث اجرائی که توسط وکلای دفتر دادگران حامی انجام شده است، پرداخته میشود.

 

  |  
بازدید: 103788
  |  
امتیاز: Article Rating

اعتراض ثالث اجرایی

 

نکات مهم اعتراض ثالث اجرایی 

1- اعتراض ثالث اجرایی، حق اعتراضی است که قانون گذار برای شخص ثالث که جزء هیچ یک از خواهان و خواندگان نبوده جهت جلوگیری از تضییع حق وی در نظر گرفته است.

2- در صورتی که شخص ثالث در مرحله اجرای حکم از وجود حکمی نسبت به طرفین دعوای اصلی (خوانده و خواهان) نسبت به یکدیگر مطلع شود و مدعی باشد که اجرای آن حکم به حقوق وی ضرری وارد می کند و در دعوای اصلی به عنوان ثالث به دادرسی جلب نشده باشد یا ورود پیدا نکرده باشد حق دارد در مرحله اجرا درخواست ورود ثالث داده و درخواست توقف اجرای حکم نموده و از دادگاه صادرکننده رآی (حسب مورد بدوی یا تجدید نظر) تقاضای رسیدگی به خواسته و ادعای خود و نیز توقف اجرای حکم بنماید. 

3- اگر شخص ثالث قبل از صدور حکم از چنین دادرسی ای مطلع شود که بین دیگران در جریان است و حقی از وی در شرف تضییع یا نفعی برای وی متصور است می تواند تحت عنوان ورود ثالث (ماده 130 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) به دادرسی وارد شده و ادعای خود را طرح نماید و در روند دادرسی تاثیر گذارد.

4- اگر یکی از طرفین دعوای اصلی در روند دادرسی و در طول جریان پرونده برای تقویت دعوای خود یا طرح ادعا علیه ثالث، حضور شخص ثالث را در دادرسی ضروری بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را بنماید.(ماده 135 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)

5- اگر بعد از صدور حکم و قبل از شروع پروسه اجرا شخص ثالث اعتراض نسبت به رای داشته باشد می تواند در قالب اعتراض شخص ثالث (ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) شکایت و اعتراض خود را مطرح نماید.

 

6- اعتراض ثالث اجرایی که موضوع این مطلب است با سه روش پیش گفته دخالت ثالث در کلیت دادرسی متفاوت است و در اعتراض ثالث اجرایی پرونده وارد مرحله اجرا شده و ثالث از امتیازات سه گانه ورود ثالث یا جلب ثالث یا اعتراض شخص ثالث استفاده نکرده و طبیعتاً می تواند از امکانات اعتراض ثالث اجرایی بهره ببرد.

 

7- مستند قانونی اعتراض شخص ثالث ماده 146 به بعد قانون اجرای احکام مدنی است.

8- به نظر نگارنده از قانون اجرای احکام مدنی بر می آید که اعتراض ثالث اجرایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و به صرف درخواست و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و خارج از نوبت قابل رسیدگی است اما متاسفانه در این بازار قحط رجال قضایی و با تفسیرهای سلیقه ای و عجیب و غریب قضات و کارمندان کم سواد خلاف این بسیار دیده می شود و دیده شده حتی معترض ثالث اجرایی را به دفاتر خدمات قضایی فرستاده اند برای تقدیم دادخواست و البته به دلیل عدم هماهنگی بین قاضی اجرای احکام و مرجع صادرکننده رای قطعی مشکلات و معضلات بیشتر هم می شود.

 

رای دادگاه بدوی - اعتراض ثالث اجرایی

پرونده کلاسه : .....           

شعبه : ....... دادگاه عمومی حقوقی(خانواده)مجتمع قضائی       

دادنامه شماره : ..........

خواهان :

1-  آقای سید رضا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان :

1-   خانم .............

2-   آقای .............     

خواسته : اعتراض ثالث اجرایی

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه - اعتراض ثالث اجرایی 

در این پرونده آقای سید رضا ..... فرزند ........ با وکالت مسعود محمدی و دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرای و اعمال مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به طرفیت وحید ... با وکالت فریدون ... تقدیم واظهار داشته است آقای وحید .... (خوانده ومحکوم علیه دعوی مطالبه مهریه) سه دانگ از ملک موضوع توقیف را در تاریخ 1389 به موجب یک مبایعه نامه عادی به برادر خود (معترض ثالث) منتقل و در تاریخ 1389  در خصوص همین انتقال وکالت نامه رسمی به شماره ... در دفترخانه شماره ...تنظیم نمودند با توجه به اینکه تاریخ توقیف حدود 10 روز پس از تاریخ تنظیم سند بوده است لذا مشمول مواد146 و 147 قانون اجرای احاکم مدنی میباشد.

وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است زمان تنظیم وکالتنامه آقای وحید .... در کمپ ترک اعتیاد بودند تقاضای بررسی دفاتر مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه را نموده است دادگاه در این خصوص استعلام کرده که به موجب نامه شماره مورخ 1391 آقای وحید .... زمان تنظیم وکالتنامه در آن دفتر (مرکز ترک اعتیاد) بوده به مدت 6 ساعت از مرخصی استفاده نموده است مشاور املاک مورد نظر او اعلامی از سوی معترض ثالث به موجب نامه مورخ 1390 اعلام نموده است مبایعه نامه استنادی در آن دفتر تنظیم نشده است و هیچگونه اطلاعی از این موضوع ندارد.

با توجه به اینکه وکالتنامه استنادی در نفس وکالت موثر است دلیل مالکیت و انتقال ملک به معترض ثالث نمیباشد و مبایعه نامه تنظیمی نیز به صورت صوری و جهت فرار از دین تنظیم شده است لذا دادگاه اعتراض آقای سید رضا ... نسبت به توقیف ملک مورد نظر را وارد ندانسته استنادا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی آن را مردود اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 

 

لایحه تجدید نظر - اعتراض ثالث اجرائی 

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص دادنامه شماره ... موضوع اعتراض ثالث مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرائیه صادره در پرونده کلاسه ..... با موضوع تامین خواسته به وکالت از موکل به استحضار عالی می رسانیم :

1- آقای وحید ..... (تجدیدنظرخوانده و محکوم علیه دعوای مطالبه مهریه) سه دانگ از ملک موضوع توقیف را در تاریخ 1388 به موجب یک مبایعه نامه عادی به برادر خود(موکل)منتقل نموده و نیز در تاریخ 1389 در خصوص همین انتقال وکالتنامه رسمی به شماره .... در دفترخانه ..... تنظیم نموده اند. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند رسمی اخیر 1389 می باشد و تاریخ توقیف حدودا 10 روز پس از آن که مطلب، مورد را مشمول ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار می دهد.

2- در جهت تشحیذ ذهن حضرات قضات دادگاه تجدید نظر و توجیه این انتقال به عرض می رسانم موکل جهت خرید منزل مسکونی موضوع این پرونده(ومشترک بین طرفین دعوای مهریه و خواندگان)، مبلغ سیصد و نود میلیون ریال(معادل 000 تومان)به برادر خود قرض داده بودند که آقای وحید ..... بعد از عدم امکان عودت مبلغ قرض در قبال آن سه دانگ ملک را به موکل منتقل نموده اند.

3- به گواهی پاسخ استعلام دادگاه محترم بدوی از موسسه ترک اعتیاد ایران در تاریخ تنظیم وکالتنامه آقای وحید .... جهت تنظیم این سند از کمپ ترک اعتیاد مذکور مرخصی اخذ نموده اند.

4- مبایعه نامه مورد استناد در مشاور املاک احمدوند به نشانی، اندیشه.......... با مدیریت آقای .... تنظیم گردیده است و معلوم نیست به چه دلیل (شاید تحت القائات خواندگان یا وکیل ایشان) دادگاه محترم اصالت مبایعه نامه را از مشاور املاک دیگری استعلام نموده و پاسخ آن را مستند صدور رای علیه موکل قرار داده اند و بهتر بود این استعلام توسط اینجانب یا موکل پیگیری میشد تاامکان تصرف در پاسخ وسوء استفاده منتفی شود.

5- بر خلاف ادعای وکیل یکی از خواندگان(خانم نصیبه ... ) در زمان تنظیم مبایعه نامه مورد استناد درج کد رهگیری از سوی مشاورین املاک اجباری نبوده است ( این الزام واجبار از ابتدای اسفند سال 88 به مشاورین املاک ابلاغ گردیده است؟)

با عنایت به مراتب فوق و نیز ضمائم پیوست واوضاع واحوال مسلم مستدعی است ضمن رسیدگی وتدقیق مجدد در پرونده حکم به ایفای حقوق موکل صادر فرمائید.

 

رای دادگاه تجدید نظر - اعتراض ثالث اجرایی

پرونده کلاسه : .......       

شعبه : دادگاه تجدیدنظر استان تهران           

دادنامه شماره : ......

تجدیدنظر خواه : آقای سید رضا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی                                    

تجدیدنظر خواندگان :                                                                     

1- آقای وحید ...

2- خانم نصیبه .... 

تجدیدنظر خواسته : اعتراض ثالث اصلی

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای سید رضا ..... با وکالت آقای محمدی از دادنامه مورخ 1390  شعبه محترم 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها با وکالت نامبردگان بطرفیت خانم نصیبه .... وآقای وحید ..... اعتراض ثالث نسبت به توقیف سه دانگ از ملک وی در اجرای وصول مهریه مشارالیها رای بررد خواسته تصدیر گردیده وارد است زیرا ملک موصوف سه دانگ ان در مورخ 1388 بموجب یک فقره مبایعه نامه عادی به معترض ثالث واگذار و در مورخ 1389 در دفترخانه 55 شهریار بصورت وکالتی انتقال صورت گرفته وخانم نصیبه ... با اعلام اینکه انتقال کاملا صوری بوده با معرفی ملک موصوف تقاضای توقیف آنرا نموده که دادگاه نیز مبادرت به توقیف و مشارالیه در اجرای ماده 164 و147 قانون اجرای احکام اعتراض نموده در حالیکه هیچ دلیلی بر صوری بودن نقل وانتقال و فرار از دین در پرونده مشهود نیست زیرا اصل بر عدم صوری است ومدعی صوری دلیل باید اقامه کند که در مانحن فیه ارائه نشده بنابمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد بصدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1379 درامور مدنی آنرا نقض و حکم به قبولی خواسته و رفع توقیف از ملک مذکور به نسبت 3 دانگ صادر واعلام میدارد. رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.91 از 5 (54 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.