X
تاریخ انتشار: دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی

 نمونه رای و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی

هرگاه شخص ثالثی در یک دادرسی نقشی نداشته و خواهان و خوانده نبوده است و در مورد یک خواسته ادعای حقی داشته باشد در بسیاری از مواقع میتواند به عنوان ثالث در دادرسی حاضر شود.مواردی از جمله اعتراض ثالث اجرائی و اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری و ورود ثالث مصادیق دخالت شخص ثالث در دادرسی است. در ادامه به نمونه ای به پرونده اعتراض ثالث اجرائی که توسط وکلای دفتر دادگران حامی پرداخته میشود.

امتیاز: Article Rating

دادنامه بدوی با موضوع اعتراض ثالث اجرائی

پرونده کلاسه *** شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی(خانواده)مجتمع قضائی ** تهران دادنامه

خواهان : آقای سید رضا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خواندگان :

1-   خانم **  2- آقای **  همگی به نشانی تهران فلکه دوم صادقیه.....

 

خواسته : اعتراض ثالث اجرائی

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 

رای دادگاه در خصوص اعتراض اجرائی 

در این پرونده آقای سید رضا ..... فرزند ........ با وکالت مسعود محمدی و دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرای و اعمال مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به طرفیت وحید ... با وکالت فریدون ... تقدیم واظهار داشته است آقای وحید .... (خوانده ومحکوم علیه دعوی مطالبه مهریه) سه دانگ از ملک موضوع توقیف را در تاریخ 1389 به موجب یک مبایعه نامه عادی به برادر خود (معترض ثالث) منتقل و در تاریخ 1389  در خصوص همین انتقال وکالت نامه رسمی به شماره ... در دفترخانه شماره ...تنظیم نمودند با توجه به اینکه تاریخ توقیف حدود 10 روز پس از تاریخ تنظیم سند بوده است لذا مشمول مواد146 و 147 قانون اجرای احاکم مدنی میباشد وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است زمان تنظیم وکالتنامه آقای وحید .... در کمپ ترک اعتیاد بودند تقاضای بررسی دفاتر مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه را نموده است دادگاه در این خصوص استعلام کرده که به موجب نامه شماره مورخ 1391 آقای وحید .... زمان تنظیم وکالتنامه در آن دفتر(مرکز ترک اعتیاد) بوده به مدت 6 ساعت از مرخصی استفاده نموده است مشاور املاک مورد نظر او اعلامی از سوی معترض ثالث به موجب نامه مورخ 1390 اعلام نموده است مبایعه نامه استنادی در آن دفتر تنظیم نشده است و هیچگونه اطلاعی از این موضوع ندارد. با توجه به اینکه وکالتنامه استنادی در نفس وکالت موثر است دلیل مالکیت و انتقال ملک به معترض ثالث نمیباشد و مبایعه نامه تنظیمی نیز به صورت صوری و جهت فرار از دین تنظیم شده است لذا دادگاه اعتراض آقای سید رضا ... نسبت به توقیف ملک مورد نظر را وارد ندانسته استنادا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی آن را مردود اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


لایحه تجدید نظر اعتراض ثالث اجرائی 

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با اسلام و تقدیم احترام

در خصوص دادنامه شماره ... موضوع اعتراض ثالث مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرائیه صادره در پرونده کلاسه *** با موضوع تامین خواسته به وکالت از موکل به استحضار عالی می رسانیم :

1-   آقای وحید ..... (تجدیدنظرخوانده و محکوم علیه دعوای مطالبه مهریه) سه دانگ از ملک موضوع توقیف را در تاریخ 1388 به موجب یک مبایعه نامه عادی به برادر خود(موکل)منتقل نموده و نیز در تاریخ 1389 در خصوص همین انتقال وکالتنامه رسمی به شماره .... در دفترخانه ..... تنظیم نموده اند. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند رسمی اخیر 1389 می باشد و تاریخ توقیف حدودا 10 روز پس از آن که مطلب، مورد را مشمول ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار می دهد.

2-   در جهت تشحیذ ذهن حضرات قضات دادگاه تجدید نظر و توجیه این انتقال به عرض می رسانم موکل جهت خرید منزل مسکونی موضوع این پرونده(ومشترک بین طرفین دعوای مهریه و خواندگان)، مبلغ سیصد و نود میلیون ریال(معادل 000 تومان)به برادر خود قرض داده بودند که آقای وحید ..... بعد از عدم امکان عودت مبلغ قرض در قبال آن سه دانگ ملک را به موکل منتقل نموده اند.

3-   به گواهی پاسخ استعلام دادگاه محترم بدوی از موسسه ترک اعتیاد ایران در تاریخ تنظیم وکالتنامه آقای وحید .... جهت تنظیم این سند از کمپ ترک اعتیاد مذکور مرخصی اخذ نموده اند.

4-   مبایعه نامه مورد استناد در مشاور املاک احمدوند به نشانی، اندیشه.......... با مدیریت آقای .... تنظیم گردیده است و معلوم نیست به چه دلیل (شاید تحت القائات خواندگان یا وکیل ایشان) دادگاه محترم اصالت مبایعه نامه را از مشاور املاک دیگری استعلام نموده و پاسخ آن را مستند صدور رای علیه موکل قرار داده اند و بهتر بود این استعلام توسط اینجانب یا موکل پیگیری میشد تاامکان تصرف در پاسخ وسوء استفاده منتفی شود.

5-   بر خلاف ادعای وکیل یکی از خواندگان(خانم نصیبه ... ) در زمان تنظیم مبایعه نامه مورد استناد درج کد رهگیری از سوی مشاورین املاک اجباری نبوده است ( این الزام واجبار از ابتدای اسفند سال 88 به مشاورین املاک ابلاغ گردیده است؟)

با عنایت به مراتب فوق و نیز ضمائم پیوست واوضاع واحوال مسلم مستدعی است ضمن رسیدگی وتدقیق مجدد در پرونده حکم به ایفای حقوق موکل صادر فرمائید.


دادنامه تجدید نظر اعتراض ثالث اجرائی 

پرونده کلاسه ...  شعبه  دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ...

تجدیدنظر خواه :آقای سید رضا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی

تجدیدنظر خواندگان :

1-آقای وحید ... 2- خانم نصیبه .... همگی به نشانی تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس

تجدیدنظر خواسته : اعتراض ثالث اصلی

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای سید رضا ..... با وکالت آقای محمدی از دادنامه مورخ 1390  شعبه محترم 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها با وکالت نامبردگان بطرفیت خانم نصیبه .... وآقای وحید ..... اعتراض ثالث نسبت به توقیف سه دانگ از ملک وی در اجرای وصول مهریه مشارالیها رای بررد خواسته تصدیر گردیده وارد است زیرا ملک موصوف سه دانگ ان در مورخ 1388  بموجب یک فقره مبایعه نامه عادی به معترض ثالث واگذار و در مورخ 1389  در دفترخانه 55 شهریار بصورت وکالتی انتقال صورت گرفته وخانم نصیبه ... با اعلام اینکه انتقال کاملا صوری بوده با معرفی ملک موصوف تقاضای توقیف آنرا نموده که دادگاه نیز مبادرت به توقیف و مشارالیه در اجرای ماده 164 و147 قانون اجرای احکام اعتراض نموده در حالیکه هیچ دلیلی بر صوری بودن نقل وانتقال و فرار از دین در پرونده مشهود نیست زیرا اصل بر عدم صوری است ومدعی صوری دلیل باید اقامه کند که در مانحن فیه ارائه نشده بنابمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد بصدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1379 درامور مدنی آنرا نقض و حکم به قبولی خواسته و رفع توقیف از ملک مذکور به نسبت 3 دانگ صادر واعلام میدارد. رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است.


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.