X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

 نمونه پرونده عملی ورود ثالث

نمونه پرونده عملی ورود ثالث

در جهت حفظ حقوق ثالث و نیز جلوگیری از سوء استفاده و تبانی اشخاصی که به ظاهر با یکدیگر دعوای حقوقی  دارند، قانونگذار تاسیس ورود ثالث ، اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی را پیش بینی نموده است. در ورود ثالث این حق به شخص ثالث که در دادرسی دخالت ندارد و به آن فرا خوانده نشده است، داده می شود که قبل از ختم رسیدگی با تقدیم دادخواست داخل در دادرسی شود (ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی). شاید این سوال پیش آید که چگونه ممکن است تبانی اشخاص به ظاهر دارای اختلاف به ضرر ثالث تمام شود؛ در توضیح این مسئله فرضی را باید در نظر گرفت که دو نفر برای کسب و جلب رای دادگاه اقدام به طرح دعوا علیه هم نمایند که نتیجه آن به ضرر ثالث تمام شود و چون شخص ثالث در دادرسی نقش و حضوری نداشته طبیعتاً نتواسنته دفاعی هم انجام دهد. مانند موردی که مثلا شخص (الف) مالی را به شخص (ب) میفروشد و بعداً شخص (الف) در تبانی با شخص (ج) در دادرسی در خصوص همان مال به طور خواسته و هماهنگ به شخص (ج) شکست می خورد که چون شخص (ب) در دادرسی حاضر نیست و دفاعی نمی کند در نهایت شخص (ج) برای اجرای حکم خود به سراغ شخص (ب) می رود. البته باید این را هم در نظر داشت که اگر ثالث در اثنا رسیدگی نتواند وارد دادرسی شود پس از صدور رای بدوی در قالب اعتراض ثالث و در مرحله اجرا در قالب اعتراض ثالث اجرایی می تواند از حقوق خود دفاع نماید.

 

  |  
بازدید: 17582
  |  
امتیاز: Article Rating

ورود ثالث

 

پرونده عملی ورود ثالث به پرونده

دادخواست ورود ثالث 

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر
کلاسه پرونده :  ............
شماره دادنامه :  ...........
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان اصلی : حسن ...........
خواهان ورود ثالث :  فرهاد ...........
خواندگان :

1- حسن .......   

2- سازمان زمین شهری
خواسته : ورود ثالث در پرونده کلاسه ............
دلایل ومنضمات دادخواست :

1- وکالتنامه مصدق

2- آگهی روزنامه

3- اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

4- نامه شماره ...... کشور

5- صورتجلسه تفکیکی به شماره ..........

6- دادنامه شماره .......... دادگاه حقوقی 2

7- اجراییه ........

شرح دادخواست ورود ثالث 

ریاست محترم دادگاه شهید باهنر
احتراماً اینجانب با استناد به وکالتنامه شماره ........ به وکالت از طرف آقای فرهاد ........... مطالب ذیل را به عرض آن مقام محترم می رساند که به موجب دادنامه شماره ........... صادره از شعبه 123 دادگاه حقوقی دو تهران (مدارک شماره 8 ) خواهان دعوی اصلی آقای حسن ........ملزم گردید که شش دانگ دو قطعه زمین را جمعاً به مساحت 480 متر مربع را که دارای پلاک ثبتی ....... فرعی از 92 اصلی بخش 11 تهران را به موکل آقای فرهاد .......... منتقل و به منظور تنظیم سند رسمی در دفتر خانه رسمی حاظر گردد. ( لازم به ذکر است که آقای حسن ........ از آقای علی زرگر ........ وکالت دارد ) ایشان جهت تنظیم سند به دفتر خانه مراجعه می نماید و اقدامات جهت اخذ استعلام توسط دفتر خانه صورت می گیرد . حسب نامه شماره.....سازمان ثبت بلامانع بودن نقل و انتقال املاک متنازع فیه را صریحاً اعلام می دارد ( مدارک شماره 4 ) سازمان جنگلها و مراتع نیز طی نامه شماره....بلامانع بودن انتقال را اعلام می دارد (مدرک شماره 5 ) ولی متاسفانه طی استعلامی که از سازمان زمین شهری انجام می پذیرد، طبق اعلام نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری هر دو قطعه موات اعلام می گردد (مدرک شماره 3 ) ونظریه متعاقب آن طی دو شماره در تاریخ 88/6/24 و 88/7/3 در روزنامه جوان آگهی میگردد ( مدرک شماره 1/2-2/2 ) لازم به ذکر می باشد با توجه به اینکه خواهان دعوی اصلی (حسن) اعتراض خود را به نظر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در مهلت قانونی تقدیم داشته است ( 2/7/1378 ) و نظر به اینکه کلیه مدارک تقدیمی از ناحیه ایشان حکایت از بایر بودن رقبات متنازع فیه میباشد از جمله :
1- صورتجلسه تفکیکی قطعات تنظیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری به شماره 65/8/32 (مدرک شماره 6و7 ) که صراحتاً نظر بر دایر بودن قطعات 52 و57 داشته است و همچنین داشته است و همچنین مالک آقای حسن ........ (خواهان اصلی) و متصرف را آقای .......... ( موکل و وارد ثالث ) اعلام گردیده است (مدرک شماره 6 و7 ) 3- مفاصا حساب دارائی که  جهت بایر بودن زمین اصدار یافته 007863 و ........ و .......... که جملگی مدارک حاکی ازتناقض با اعلام نظرکمیسیون ........ ماده 12 مبنی بر موات بودن قطعات 52 و 57 است وحسب مدارک تقدیمی این قطعات بایر می باشد و همچنین حسب دادنامه ............. صادره از شعبه 169 دادگاه کیفری دو تهران که توسط رای شعبه 141 دادگاه کیفری یک تهران به مرحله قطعیت نیز رسیده است حاکی از وجود مستحدثات ایجاد شده در قطعات مربوطه و قبل از تصویب قانون اراضی شهری نیز بوده است و علاوه بر آن نشر آگهی به صورت قانونی نیز انجام نیافته است .
لذا با توجه به مطالب معروضه نه تنها نظر و تشخیص کمیسیون ماده 12 نسبت به موات بودن قطعات یاد شده فاقد هر گونه وجهه قانونی می باشد بلکه از نظر شکلی در نشر آگهی نیز طبق موازین قانونی صحیحاً انجام نپذیرفته است و همان طور که در آگهی منعکس می باشد ملک ابوالقاسم ....اعلام شده (مالک اولیه و پدر خواهان اصلی ) همچنین تاریخ درج دو آگهی نیز به فاصله 10 روز نمی باشد لذا با استناد به ماده 270 ق.آ.د.م ونظر به اینکه موکل به عنوان منتقل الیه دو قطعه 52 و57 ذینفع می باشد با ورود به عنوان ثالث اعتراض موکل را نسبت به رای کمیسیون  تشخیص ماده 12 شهرستان تهران اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از محضر دادگاه خواستار می باشم .

 

گردشکار ورود ثالث - دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام می نماید.

 

 

رای دادگاه بدوی ورود ثالث 

در خصوص دعوی خواهان طی دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 سازمان مسکن و شهرسازی به شماره 796 ک78 مورخ 88/5/25 دائر بر موات بودن دو قطعه زمین به شماره های 52 و 57 جزء پلاک ثبتی ............ بخش 11 تهران و نیز دعوی وارد ثالث به همان نحو که خوانده طی لوایح مضبوط در پرونده نسبت به واقعی بودن نظریه هیئت کارشناسی دولت تاکید داشته است با ارجاع امر به کارشناسی ونهایتاً هیئت کارشناسی نظریه واصله به وارده 833 مورخ ............... حاکی از دایر بودن رقبه موصوف قبل ازسال 1358 می باشد که با اوضاع و احوال قضیه تطابق و اعتراض خوانده غیر موجه می باشد فلذا دادگاه با لحاظ محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و وارد ثالث و نظریه مسئول و مدلل کارشناسان رسمی دادگستری دعوی را ثابت تشخیص داده و به موجب مواد 33 قانون مدنی و ماده 12 قانون زمین شهری و اصل احترام به مالکیت افراد رای کمیسیون ماده 12 را باطل اعلام مینماید این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

 

رای دادگاه تجدید نظر ورود ثالث 

مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان 
تجدید نظر خواه : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به ریاست آقای ..............
تجدید نظر خوانده :

1- حسن ...........                   

2-فرهاد .........
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1067 مورخ 6/4/81 صادره از شعبه 608 دادگاه عمومی تهران


گردشکار  ورود ثالث - تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده رسیدگی دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید.

متن رای دادگاه 

درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ....... مورخ 81/4/6 صادره از شعبه 123دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد اقامه نگردیده و اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 در مورد پلاک ثبتی مورد ترافع در فرجه قانونی به عمل نیامده درمرحله بدوی نیز در مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با بررسیهای فنی نظر به بایر بودن دو قطعه زمین موضوع رای معترض عنه کمیسیون ماده 12 داده اند بنا به مراتب فوق دادگاه با رد اعتراض بلا دلیل تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را وفق قسمت اخیر ماده 358 قانون آ.د.م تایید می نماید این رای قطعی است.

 

نظر نهایی در خصوص ورود ثالث

اینجانب با مد نظر قراردادن کلیه محتویات پرونده مذکور ومن جمله نظریه کارشناسی وبا استناد به ماده 35 قانون مدنی دعوی خواهان را مبنی بر بایر بودن وارد دانسته ونظر به ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری را دارد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2 از 5 (15 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 31 شهریور,1400

نسرین کزازی

سلام مطالب عالی بود. فقط میخواستم بپرسم در ثبت ورود ثالث آیا اگر در دعوی مطرح شده رأی مثبتی برای اقامه دعوا کننده اصلی حاصل نشود به تبع آن میتواند ضرری هم برای ثبت کننده ورود ثالث ایجاد شود یا فقط رد دعوی خواهد شد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
نتیجه دعوای اصلی بین خواهان وخوانده اصلی می تواند به ضرر ثالث باشد ولی اینکه در اثر رسیدگی دادگاه حکمی به ضرر ثالث صادر شود ، خیر چنین نیست. از نظر اصول دادرسی ثالث، مانند خواهان است و خواهان و خوانده اصلی در مقابل ثالث، خوانده هستند.

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.