X

 ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر و پدر

ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر و پدر

درخواست و اقدام برای ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر یا مادر به دلایل مختلف ضرورت پیدا میکند، از جمله اینکه یکی از والدین نگران میشود که دیگری قصد خروج فرزند از کشور و مهاجرت را دارد. که اگر متقاضی پدر باشد خیلی سریع و راحت با مراجعه به اداره گذرنامه و ظرف کمتر از یک ساعت فرزند غیر رشید خود (زیر 18 سال) را ممنوع الخروج مینماید ولی اگر مادر بخواهد فرزند خود را ممنوع الخروج کند موضوع کمی پیچیده تر است و باید تقاضای ممنوع الخروجی و دلایل توجیهی خود را به دادگاه خانواده طی یک دادخواست ارائه دهد و قاضی پس از رسیدگی و استماع دلایل طرف دیگر (پدر) در صورت صلاحدید و قبول توجیهات مدعی، دستور ممنوع الخروجی را صادر مینماید. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در زمینه دعاوی خانواده مشورت شود.

 

  |  
بازدید: 24479
  |  
امتیاز: Article Rating

 

پرونده ممنوع الخروع کردن فرزند توسط مادر

دادخواست ممنوع الخروجی فرزند مشترک 

خواهان: زوجه

خوانده: زوج

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر جلوگیری و ممنوعیت خروج اطفال مشترک از کشور به شرح متن و بدواً صدور دستور موقت

دلایل و منضمات: 

دادخواست 

1- شناسنامه و کارت ملی 

2- طلاق نامه

3- عندالزوم تحقیق از اطفال و استعلام از اداره گذرنامه 

4- دادنامه شماره ...... مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران

شرح دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند :                                                

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام و اظهار ادب و احترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد: از آنجایی که موکله و خوانده محترم به حسب سند ازدواج شماره ......... مورخ 779/28 دفترخانه ازدواج شماره 26 تهران ازدواج دائم نموده و ماحصل زندگی مشترک ایشان به شرح مندرج در سوابق اسناد سجلی سه فرزند به نام های:

1- آ. متولد سال 1378   2- پ. متولد سال 1378  3- ش. متولد سال 1386 می باشد.

در ادامه نظر به اینکه نکاح موکله و خوانده محترم به شرح سند طلاق شماره ....... مورخ 1391/4/5 دفتر طلاق شماره .... تهران به لحاظ طلاق توافقی خاتمه یافته است لیکن اطفال و فرزندان مشترک در نزد خوانده بوده که به حسب دادنامه شماره ....... مورخ 1391/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران دستور موقت مبنی بر ملاقات ایشان با موکله صادر گردیده است و در مانحن فیه در حال رسیدگی می باشد.نظر به مراتب فوق از آنجایی که لازمه بقاء و اجرای حق فطری و طبیعی و نیاز ملاقات موکله مادر اطفال مشترک و اجرای این حق بقاء اطفال و فرزندان مشترک در ایران می باشد و سلب ارتباط فرزندان مشترک با موکله سبب ورود صدمات روحی و روانی به ایشان است و در حالیکه اطفال مذکور به واسطه تابعیت خوانده محترم از کشور کانادا و سال ها اقامت در خارج از کشور و اجازه اشتغال در کشور مالزی تابعیت کشور کانادا را تحصیل نموده اند و اینکه در تاریخ 1391/7/16 الی تاریخ 1391/7/30 بدون اذن و اجازه موکله اطفال مشترک به خارج از کشور به کشور مالزی برده شده اند و خوانده محترم با انجام امور مالی قصد دارد اطفال را مقیم در کشور بیگانه نماید که اقدامات مغایر خوانده با تحقیق از اطفال و استعلام از اداره گذرنامه قابل احراز است.از آنجایی که خروج از کشور و اقامت ایشان نه به مصلحت اطفال مذکور است و اینچنین سبب محرومیت اطفال از حقوق اجتماعی است نظر به تبصره یک ماده 14 قانون حمایت خانواده و موازین و مقررات قانونی جهت تامین حقوق موکله و فرزندان مشترک و اینکه انجام تشریفات ملاقات مستلزم حضور اطفال مشترک در ایران است بدینوسیله به شرح مذکور درخواست صدور حکم به شرح ستون خواسته و دستور موقت لازمه در این خصوص جهت ممانعت و ممنوع الخروجی اطفال از کشور و اعلام به مراجع ذیربط را دارد.

با تجدید ادب و احترام

 

 

رای دادگاه ممنوع الخروجی فرزند مشترک

پرونده کلاسه ............                   

مرجع رسیدگی :  شعبه 272 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)               

دادنامه شماره : ..............

خواهان : خانم ............. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی .................

خوانده  :  آقای .............. به نشانی .................

خواسته :  ممنوع الخروج کردن

گردشکار  :

دادگاه با عنایت به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه ممنوع الخروج کردن فرزندان :

در خصوص دعوی خانم.......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری، به طرفیت خوانده آقای ............ با وکالت آقای.........................، به خواسته صدور حکم مبنی بر جلوگیری و ممنوعیت خروج اطفال مشترک از کشور بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته که طرفین دعوی سابقاً به موجب سند ازدواج شماره ........ دفتر ازدواج شماره 26 تهران ازدواج نموده و ماحصل زندگی مشترک ایشان سه فرزند به نامهای آ و پ متولد 1378 و ش متولد 1386 می باشد و طرفین به موجب سند طلاق شماره ........ مورخ 91/4/5 با طلاق توافقی از یکدیگر جدا شده و فرزندان مشترک نزد خوانده بوده و مادر اطفال تقاضای ملاقات با فرزندان مشترک را درخواست نموده که در حال رسیدگی و در این خصوص نیز دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزندان با موکله حسب دادنامه شماره ......- 91/7/2 شعبه 272 دادگاه خانواده تهران صادر شده و از طرفی خوانده تابعیت کشور کانادا را تحصیل نموده و سال ها نیز در خارج از کشور اقامت داشته و اخیرا نیز فرزندان مشترک را بدون اجازه مادر به خارج از کشور (مالزی) برده و قصد دارد اطفال را مقیم کشور بیگانه نماید.

و این موضوع سبب محرومیت اطفال از ملاقات با ایشان می باشدو انجام ملاقات مستلزم حضور اطفال مشترک در ایران است و موکله که پزشک ارتش است اجازه خروج از کشور را ندارد لذا تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خوانده مبنی بر اینکه موکل (خوانده) دفاع و اعتراضی در خصوص خواسته ندارد و مشارالیه جهت مصالحه در خصوص حضانت و نگهداری و ملاقات فرزندان مشترک اصرار و تلاش می نماید.

با عنایت به مراتب مذکور و وقوع طلاق و جدایی والدین و عدم توافق آنها در خصوص خروج فرزندان از کشور و اینکه در صورت خروج فرزندان مشترک از کشور حق خواهان جهت دیدار وی با آنها تضییع می گردد. دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به تبصره یک ماده 14 قانون حمایت خانواده و تبصره یک قانون 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره30 حکم به ممنوعیت خروج فرزندان به نام های آ متولد 78/11/21 به شماره شناسنامه........ و پ متولد 78/11/21 به شماره شناسنامه ........ و ش متولد 86/1/11 به شماره شناسنامه ........ ، نام خانوادگی همگی .....، تا پایان سن حضانت قانونی (سن بلوغ) صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه 272 دادگاه خانواده دو تهران

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.29 از 5 (28 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 14 اردیبهشت,1399

یاسمن

سلام
پدر و مادری که طلاق نگرفته اند و با هم زندگی می کنند می توانند فرزند دختر خودشون رو که به سن قانونی رسیده را ممنوع الخروج کنند؟
با تشکر

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.