تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آبان 1399
نمونه رای توهین و تهدید

 نمونه رای توهین و تهدید

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6632

 

 

نمونه شماره 1-  رای دادگاه جرم تهدید و توهین

پرونده کلاسه : .............           شعبه : 1052 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی عدالت تهران        دادنامه شماره : ..........

شاکی : آقای ............. به نشانی ...............................

متهم :   آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ..........................

اتهام ها :

1- توهین به اشخاص عادی                         

2- تهدید

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای ........... فرزند ........... مبنی بر توهین و تهدید موضوع کیفرخواست شماره .......... مورخه 91/11/18 دادسرای ناحیه یک تهران با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شکات، گواهی گواه در مرجع انتظامی، متن پیامک های ارسالی از ناحیه متهم، دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه در جلسه رسیدگی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، وقوع بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم تشخیص و دادگاه به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه توهین و نیز با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه تهدید محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در فرجه ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

نمونه شماره 2 - رای دادگاه جرم تهدید و توهین

پرونده کلاسه : ‎..........

مرجع رسیدگی :‏ شبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری دو مبحتمع قضایی شهید قدوسی تهران ( ۱۰۲۹ جزایی سابق )

تصمیم نهایی شماره : .........

شاکی :

خانم آرزو ...... فرزند حسین به نشانی تهران- چهارراه جهان کودک ...........باوکالت اقای ............ .

متهمین :
1- آقای شهرام ........ 2- خانم مریم ..... همگی به نشانی تهران-بلوار مرزدران ............ .
اتهام ها :

1- تهدید

2- تخریب

3- توهین به اشخاص عادی افحاشی

4- ضرب و جرح عمدی

متن رای دادگاه تهدید و توهین

در خصوص اتهام خانم مریم ....... فرزندحسن  و شهرام ......  فرزندناصر هر دو دائر بر تهدید، توهین، تخریب عمدی ، ایرادصدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی خانم آرزو ...... باوکالت آقای.... درخصوص اتهام توهین و تهدید و ایرادصدمه بدنی عمدی منتسب به متهم ردیف اول باتوجه به شکایت شاکی و دفاعیات غیر موجه متهم و گزارش ضابطین و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران بزه های انتسابی به نامبرده محرز است  دادگاه از حیث توهین به استنادماده 608 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام تهدید به استناد ماده ۶۶۹ همین قانون به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید مه با رعایت ماده ۱3۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ تعدد فقط مجازات اشد اجرا میگردد و چنانچه مجازات اشد غیر قابل اجرا شده یا تخفیف یابد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و همچنین به استناد ماده ۴ قانون مرقوم بابت کبودی دست راست به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل درحق شاکی محکوم می نماید و راجع به اتهام تخریب عمدی وی و اتهامات متهم ردیف درم با عنایت به محتوای اوراق پرونده و انکار متهم عدم کفایت دلیل به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهمان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۰ ۲ روز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری تهران 

 

 

 

مطالب مرتبط با جرم توهین و تهدید :

1- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

2- جرایم توهین و تخریب در قانون مجازات

3- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افترا

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.