X

 متن لایحه دفاعیه وکیل دادگستری برای خلع ید مشاعی

متن لایحه دفاعیه وکیل دادگستری برای خلع ید مشاعی

خلع ید یا جلوگیری از ادامه غصب عبارت است از اینکه فردی به عنوان مالک عین یا منفعت علیه غاصب و متصرف غیر قانونی طرح دعوا می نماید.در دعوای خلع ید دو ویژگی ضروری است : یکی اینکه که خواهان خلع ید باید حتما مالک باشد و دوماً اینکه تصرفات متصرف، غیرقانونی و غاصبانه باشد.دعوای خلع ید به تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی شباهت دارد و البته نباید از تفاوتهای ظریف بین این سه دعوا غافل بود.

 

  |  
بازدید: 90182
  |  
امتیاز: Article Rating

نمونه یک لایحه دفاعیه خلع ید مشاعی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی

در خصوص پرونده کلاسه ............. با موضوع خلع ید مشاعی خواندگان با عنایت به ضم لایحه توسط یکی از خواندگان بعد از جلسه دادرسی مورخ ..... به استحضار می رساند :

1- خواندگان هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته و همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت مربوط ملاحظه خواهید نمود، مالک ملک موضوع دعوا علاوه بر موکل (خانم ..... ) خانم ها و آقایان ...................... همگی به نام خانواگی ..... و نیز خانم ..... هستند و دلیل طرح دعوا علیه خواندگان، صرفا تصرف بلا وجه و غیر قانونی ایشان است که مبنای این تصرف هم معلوم نیست و حتی اگر رابطه قراردادی با سایر مالکین باشد ارتباطی به موکل ندارد.

2- خوانده (متصرف غیرقانونی) در لایحه دفاعیه خود مدعی شده اند که ملک به تصرف موکل هم داده شده است و در این خصوص صورتجلسه ای منتسب به کلانتری محل ارائه داده اند که تا این تاریخ به هیچ وجه عملی نشده است و خواندگان محترم تمامی ملک موصوف را متصرف بوده و در آن کارگاه دایر نموده و هیچ کس را از جمله موکل به ملک راه نمی دهند و خواسته موکل در این دعوا اجازه تصرف در سهم مشاعی نیست (چرا که به دلیل ویژگی مال مشاع تا اشاعه امکان تصرف مساوی و عادلانه تمام شرکاء وجود ندارد) بلکه خواسته موکل خلع ید مشاعی ، مستند به ماده .... قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ....... قانون مدنی است .

3- علاوه بر آنچه گفته شد صورتجلسه مورد اشاره خوانده، حقی جهت تصرف کل ملک مشاعی بدون رضایت موکل، ایجاد نمی کند و تکلیف متصرف غیر قانونی را قانون مشخص کرده است. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است رای منقضی صادر فرمائید.

 

 

نحوه تماس، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل دادگستری متخصص دعاوی ملکی و خلع ید

 

نمونه رای دادگاه بدوی - خلع ید

پرونده کلاسه : ......                    شعبه : .... دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران                     دادنامه شماره : ...... 

خواهان : رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها .........

خواندگان : 1- مجید 2- جمال هردو ...... 3- اقای حمید ...... همگی به نشانی تهران : جاده
خواسته : خلع ید

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت 1- مجید ..... 2- جمال ...... 3- حمید ..... به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی .......بخش ...... تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  ......... اداره ثبت ... خواهان مالک ...... سهم عرصتا و اعیانا از ......سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ..... این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده ...... قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکامحکومند به پرداخت مبلغ ..... ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

 

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر - خلع ید

مرجع رسیدگی : شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان سمنان

تجدیدنظر خواه :

1- محمد ..... فرزند : علی اصغر به آدرس شاهرود ....... .

2- طیبه ..... به آدرس شاهرود ...... .

تجدیدنظر خوانده : رقیه ...... فرزند: قاسم به آدرس شاهرود ..... .

موضوع : تجدیدنظر از رای شماره .......... صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی شاهرود

گردشکار: بتاریخ ......... در وقت نظارت شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان سمنان با شرکت اعضاء امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی 1- محمد ..... فرزند .......  2- خانم طیبه .... فرزند --- هر یک نسبتی از دادنامه شماره. ..... ادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که بموجب آن کسب شکایت خانم رقیه ........ از مشارالیهما بشرح و استدلال واستنادات مندرج در دادنامه صادره بدوی بترتیب معترض ردیف اول باتهام معاونت در امر جعل ونیز معترض ردیف دوم به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب واقع و با احراز بزه های انتسابی بترتیب ردیف اول بپرداخت .........  جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز تجدید نظر خواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و پرداخت مبلغ .............  ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند چون از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در آن مرحله رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که قابل توجه و امعان نظر باشد بعمل نیامده و رای صادره با عنایت به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر قانونی است لذا با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.13 از 5 (47 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
در دعوای خلع ید شروع تصرف خوانده غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده اما در دعوای تخلیه ید شروع تصرف با رضایت و اطلاع مالک ملک بوده است ولی مالک به ادامه تصرفات رضایت ندارد.بارزترین مصداق تخلیه ید دعوای اجاره است.
به طور کلی حق الوکاله وکیل برای هر دعوایی اعم از خلع ید یا غیر آن مبلغ ثابتی نیست و بستگی به پیچیدگی کار و نوع دلایل متقاضی و ارزش ملک دارد ولی به طور اجمالی باید گفت چیزی در حدود پنج تا هفت درصد ارزش ملک دستمزد وکیل برای طرح دعوای خلع ید است.برای اطلاع از دستمزد تنظیم لایحه یا دادخواست خلع ید بهتر است در ساعات کاری و اداری با تلفن های دفتر وکالت دادگران تماس بگیرید.
حسب مورد مدارک لازم برای طرح دعوای خلع ید متفاوت است ولی مهم ترین دلایل عبارتند از : الف) مدرک و سند مالکیت خواهان و متقاضی خلع ید ب) دلایل راجع به وقوع تصرف غیر قانونی و غصب توسط خوانده ج) حسب ضرورت و درخواست خواهان و تشخیص قاضی نظریه کارشناسی د) پاسخ استعلام مالکیت از اداره ثبت که خود دادگاه راساً انجام می دهد. ه) سایر دلایل و امارات که خواسته خواهان را تقویت نموده و به اثبات می رساند.
الف) هزینه دادرسی که عبارت است از سه و نیم درصد قیمت منطقه ای  ب) حسب ضرورت و در صورت ارجاع به کارشناس، هزینه کارشناسی ج) حق الوکاله وکیل که حسب مورد مبلغی بین 5 تا 7 درصد ارزش خواسته است.
مستند قانونی دعوای خلع ید به طور کلی ماده 308 به بعد قانون مدنی است.اگر خواسته خواهان خلع ید به نحو مشاعی باشد مستند آن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.
رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.اگر دعوای خلع ید و رفع غصب در مورد اموال منقول باشد دادگاه اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی است.
دعوای خلع ید ادعای کسی است که ملک او مورد تصرف و غصب غیر قانونی قرار گرفته ولی تصرف عدوانی ادعای کسی است که سابقه تصرف در ملکی را دارد.مستند خواهان در دعوای خلع ید سند مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی سوابق تصرف.
اشتراک گذاری
نظرات

جمعه, 13 آبان,1401

عابدین محمدی

باسلام واحترام.
ازاینکه متن ودادخواست خیلی واضع وروشن بودبسیارسپاس گذارم ازاین تهیه کننده که وقت گذاشته وزحمت کشیده

چهارشنبه, 25 فروردین,1400

ناصرمیرمحمدی

ضمن عرض سلام ملکی که در زمان حیات مادرم به من انتقال داده شده چند سال است توسط سه برادرم تصرف شده که در دادگاه بدوی حکم به خلع ید صادر شده که آنها با استناد به برگه انحصار وراثت اعتراض زدند و پرونده به تجدید نظر رفته و دادخواست فروش ملک مشاع هم داده اند. سوالم این است که آیا میتوانند دادخواست فروش ملک مشاع بدهند و وقت نظارت در خلع ید چیست؟ با تشکر

ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400

09117107870

باسلام
خیلی عالی بود . ساده و قابل فهم
مراتب تشکر خود را اعلام می دارم.
حسینی- دانشجوی حقوق

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.