تاریخ انتشار: جمعه 10 مرداد 1399
الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک

 الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک

بعد از خرید خودرو معمولا در قرارداد شرط می شود که ظرف مهلت زمان مشخصی فروشنده به نام خریدار سند تنظیم نماید و نیز پلاک موجود و منصوب روی خودرو فک شده و خودرو تحویل خریدار گردد. به مجموع آنها تعهد قراردادی گفته میشود. این قرارداد گاهی شفاهی بوده و یا در قرارداد فی مابین تکلیف این تعهدات روشن نشده است. تعهدات فروشنده به تنظیم سند و فک پلاک خودرو حتی اگر در قرارداد نیاید، این تکلیف متعهد بدیهی و طبیعی است و وی موظف است همراه با خریدار در مرکز شماره گذاری و پلیس راهور حاضر شده و اقدام به تنظیم سند مالکیت و فک پلاک نمایند و یا اینکه از ابتدا در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و برای تنظیم سند و فک پلاک به خریدار وکالت بدهد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 60890

 

نکات مهم شکایت فک پلاک خودرو

 • فک پلاک خودرو به عهده خریدار است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده به خریدار وکالت می دهد که در مهلت مقرر با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به فک پلاک خودرو اقدام کند.
 • مطابق مقررات، مسئولیت تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو الصاق شده است بنابراین پس از فروش خودرو باید سریعا نسبت به فک پلاک خودرو اقدام شود.
 • گاهی وکالتی که فروشنده به خریدار می دهد مقید به مهلت است.
 • چنانچه پس از انقضای مهلت، خریداری هیچ اقدامی در خصوص مورد وکالت انجام ندهد، فروشنده می تواند علیه خریدار دعوای الزام به فک پلاک مطرح نماید.
 • طرح دعوی الزام به فک پلاک فقط از طرف کسی که قانوناً پلاک به نام وی ثبت شده است امکان پذیر است.
 • در صورتی که خودرویی خریداری نموده اید و فروشنده از تنظیم سند امتناع می کند. الزام از طریق دادگاه مراجعه به وکیل متخصص دعاوی حقوقی وکیل متخصص قراردادها، مهمترین گام پیش روی شماست.
 • از جمله عقودی که این روزها در روابط بین انسان ها به شکل چشم گیری فزونی یافته عقد بیع است. افراد برای تامین نیازهای خود، ناگزیر از انعقاد عقد بیع هستند.
 • عقد بیع نیز تملیک عین است به عوض معلوم که این تملیک در اثر ایجاب و قبول بین فروشنده و حصول تراضی بین آنها حاصل می شود به این معنی که هرگاه مالک اتومبیل قصد داشته باشد خودروی خود را بفروشد، پیشنهاد فروش آن را در قالب یک ایجاب حقوقی به خریدار می دهد و خریدار با بررسی جوانب امر می تواند این پیشنهاد را قبول کند و این امر در قالب بیع نامه بین طرفین صورت می گیرد و در اثر تحقق تراضی، مبایعه نامه ای بین دو طرف تنظیم می شود که حاکی از انتقال مالکیت خودرو به خریدار است.
 • اما تا اینجا به دلیل عدم تنظیم سند رسمی مالکیت خریدار نمی تواند مالکیت خود بر این خورو را اثبات کند و دقیقا همین جاست که اهمیت تنظیم سند رسمی خودرو برای خریدار روشن می گردد. زیرا تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خریدار تنظیم نشده است او نمی تواند حق مالکیت خود را در محاکم و مکان های دیگر به اثبات برساند. بنابراین لازم است بعد از انعقاد قرارداد بیع خودرو بلافاصله برای تنظیم سند رسمی آن اقدام شود.
 • حال اگر فروشنده خودرو برای تنظم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حضور نیابد، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را اقامه نماید که این دعوی به طرفیت مالک اولیه خودرو اقامه می شود. لازم به ذکر است با توجه ب منقول بودن خودرو این دعوی بیاد در دادگاه محل اقامت خوانده و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشه باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
 • این دعوا حسب مورد و با توجه به ارزش خواسته در دادگاه یا شورای حل اختلاف طرح می شود. توجه داشته باشید که از نظر مقررات قانونی داشتن برگ سبز برای مالک خودرو کافی است ولی عرفا سندی هم تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق در دفتر خانه های اسناد رسمی تنظیم می شود اگر فروشنده آن را به هر دلیل برای شما تنظیم نکرده قطعاً در مرحله فروش خودرو مشکل خواهید داشت.

 

 

دادخواست فک پلاک خودرو

خواهان: آقای .....

خوانده: آقای .......

خواسته : الزام به فک پلاک خودرو (سمند ال ایکس به شماره ...... )

دلایل و منضمات :

وکالتنامه رسمی به شماره ....

وکالت نامه به شماره .......

شرح خواسته فک پلاک خودرو  :

مستندا به وکالت نامه رسمی شماره ... تنظیمی .... در تاریخ .... فیمابین موکل و خوانده محترم جهت فک پلاک خودرو ... به آقای ... اعطای وکالت گردید ولیکن از تاریخ تنظیم وکالتنامه مزبور تاکنون ابشان هیچ گونه اقدامی جهت این امر صورت نداده اند و همچنان با پلاک متعل به موکل تردد می نماید فلذا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک پلاک از محضر عالی مورد استدعا می باشد. همچنین به استحضار می رساند با توجه به اینکه در موضوع اختلاف موکل اینجانب با خوانده مبنی بر فک پلاک خودرو لحاظ فوریت امر و وجود شرایطی که ادامه آن در آینده غیر قابل جبران و امکان اجرای حکم را متعسر می نماید تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور دستور موقت مبنی بر فک پلاک خودرو بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده مورد استدعاست.

 

 

رای دادگاه فک پلاک خودرو:

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان مبنی بر الزام به فک پلاک یک دستگاه خودرو ... مالا وارد و به عقیده دادگاه دعوی اقامه شده متکی به دلیل می باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص فتوکپی مصدق قرارداد پیوست عرض حال تسلیمی معلوم می شود که خواهان اتومبیل مورد بحث را به خوانده فروخته و ضمن آن خوانده تعهد نموده که نسبت به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که خوانده تکلیفی جز ایفای تعهدات قراردادی خود در مانحن فیه ندارند و حسب الزامات قانونی و قراردادی تنها با ایفای تعهدش اسباب سقوط آن را فراهم می نماید لذا از آنجایی که اصل بر عدم ایفای تعهد است و خوانده که با دعوت از طریق مطبوعات و ابلاغ قانونی به دادرسی فراخوانده شده اند نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاعی لعمل نیاورده اند و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی را ایجاب نماید اقامه و ارائه نکرده اند از این رو دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشاره گردید در این مرحله از رسیدگی وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 223 و 228 و 232 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث به شماره انتظامی ... صادر می نماید و نسبت به دستور موقت نظر به اینکه دادگاه صدور دستور موقت را منوط به ابداع خسارت احتمالی نموده است که با ابلاغ به خواهان خسارت معینه را به صندوق دادگستری ابداع نکرده است در نتیجه چون محکمه بدون اخذ خسارت احتمالی قادر به صدور دستور موقت نمی باشد در اجرای مقررات تبصره ماده 108 از قانون استنادی به رد آن اظهار نظر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام مدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدددر همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن به تاثیر از بهای خواسته غیر قطعی و در اجرای بند الف از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
منظور از فک پلاک خودرو، کندن یا فک نمودن پلاک متعلق به فروشنده از روی خودرو است.چون معمولا معامله خودرو با دریافت پول و ثمن معامله و دادن وکالت به خریدار پایان می یابد، تکلبف فک پلاک بر دوش خریدار باقی می ماند که حال اگر خریدار از این تکلیف با مسامحه یا به عمد شانه خالی کند فروشنده می تواند الزام وی به فک پلاک خود را از دادگاه صالح بخواهد؛ که طبیعتاً نتیجه آن نصب پلاک جدید به نام خریدار است. 
چند نکته مهم را لازم است در زمان فروش خودرو رعایت کنید تا نیاز به شکایت فک پلاک نشود: الف) ترجیحاً قبل از تحویل خودرو خود فروشنده به همراه خریدار در مرکز شماره گذاری پایس راهور حاضر شود و همزمان با تحویل خودرو و تسویه حساب فک پلاک هم با اطمینان و به طور قطعی انجام شود. ب) در صورتی که فروشنده به خریدار وکالت می دهد، برای وکالت فک پلاک مدت و مهلت محدودی قرار دهد. ج) بهتر است در قرارداد عادی فروش برای عدم فک پلاک منصوب روی خودرو که متعلق به فروشنده است، ضمانت اجرا و شرط وجه التزام درج شود.
دادگاه صالح برای شکایت الزام خریدار به فک پلاک خودرو، دادگاه حقوقی محل اقامتگاه خوانده است.
بله.موقع خرید و معامله خودرو معمولا فروشنده دو وکالت به خریدار می دهد.یکی وکالت فک پلاک که بهتر است حتما مدت داشته باشد و دیگر وکالت قطعی که خریدار می تواند توسط آن از طرف فروشنده به نام خود سند قطعی فروش تنظیم نماید.
نتیجه فک پلاک نصب پلاک به نام خریدار روی خودرو و صدور سند مالکیت سبز رنگ یا برگ سبز است. قاعدتاً برای مالکیت خودرو همین کافی است.اما بر خلاف یک رویه و عرف غلط بعضا خریداران تنظیم بنچاق یا سند قطعی فروش که مستلزم پرداخت هزینه بسیار زیاد در دفترخانه اسناد رسمی است را نیز می نمایند.
صرف هزینه فک پلاک خودرو مبلغ زیاد و قابل توجهی نیست و آنچه در مرکز شماره گذاری پلیس راهور پرداخت می شود مبلغی بین سیصد هزار تا یک میلیون تومان است.
بله مانند هر شکایت دیگر برای شکایت راجع به فک پلاک خودرو هم می توان وکیل گرفت.
خیر.اگر منظورتان سند برگ سبز پلیس راهور است که حتما باید قبل از آن فک پلاک شده باشد و اگر منظورتان سند قطعی فروش در دفترخانه اسناد رسمی است که اینکار هم بعد از انتقال پلاک و صدور سند مالکیت از سوی پلیس راهور (برگ سبز) انجام می شود.
خریدار خودرو موظف است در اسرع وقت پس از تحویل خودرو خود شخصاً اگر وکالت داشته باشد و یا به همراه فروشنده اگر وکالت نداشته باشد با مراجعه به مرکز شماره گذاری پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی مراجعه نموده و با فک پلاک، پلاک جدیدی به نام خریدار صادر و روی خودرو نصب و پلاک متعلق به فروشنده به بانک پلاک داده شود.متعاقب فک پلاک برگه سبز مالکیت خودرو که به آن سند مالکیت خودرو یا سند مالکیت پلاک گفته می شود هم صادر می شود.از نظر پلیس همین سند سبز رنگ و تک برگ برای مالکیت خودرو کافی است اما متاسفانه بر اساس یک رویه غلط که از سوی کانون سردفتران اسناد رسمی ایجاد شده برای مالکیت خودرو بنچاق یا سند فروش قطعی هم در دفترخانه ها تنظیم می شود که هیچ گونه ارزشی در هیچ نهاد رسمی و دولتی ندارد و هیچ جا هم قابل ارائه نیست جز زمان فروش به خریدار!!!
نظرات

دوشنبه, 23 دی,1398

علی

سلام تاکسی بیرون شهری خریدم اقساط 26500000حالامبلغ6ملیون مبلغ مانده تقاضای سندکردم سه ماهه فقط میگه اول پول بده تا سندبزنم ضمنا ماشین لیزینگی هست وباید تسویه بگیره اما جواب نمیده باید چیکار کنم ؟


پاسخ وکیل :
طبیعتاً قبل از تسویه فروشنده و شرکت لیزینگ ملزم به تنظیم سند برای شما نیستند و پلاک به نام شما روی خودرو نصب نخواهد شد و در واقع برای گرفتن برگ سبز مالکیت خودرو و نیز تنظیم سند قطعی و بنچاق نیاز به تسویه حساب با فروشنده خوردو دارید.

شنبه, 25 بهمن,1399

علی

سلام خودروی فروختم و وکالت 2 ماه جهت فک پلاک دادم با توجه به اینکه خریدار با پلاک اینجانب تردد می نماید و تخلف رانندگی ثبت شده، آیا می‌توان قبل از طی شدن دو ماه الزام به فک پلاک به خریدار داد؟


پاسخ وکیل :
خیر، در واقع با مهلتی که شما در وکالتنامه فک پلاک تعریف نموده اید دو ماه فرصت به طرف برای فک پلاک داده اید و قبل از انقضای مدت دو ماه نمی توانید الزام طرف به انجام تعهد را بخواهید.
گذشته از این برای رسیدگی و صدور حکم به موضوع فک پلاک خودرو بیشتر از دو ماه زمان نیاز است و حتی اگر شما روز معامله هم اقدام به طرح دعوای فک پلاک خودرو نمایید باز هم چیزی در حدود 4 یا 5 ماه برای رسیدگی و صدور حکم راجع به فک پلاک لازم است پس ایده شما نه عملی است و نه قابل اعمال.

چهارشنبه, 13 اسفند,1399

رسول

سلام بنده خودرویی خریدم و فروشنده به من مهلت ۴ماهه برای تعویض پلاک دادند و من نتوانستم خودروی تصادفی رو جمع کنم حالا به فروشنده میگم بیاد تمدیدکنه میگه ۴میلیون بده بیام تمدیدکنم درضمن من تو اردبیل هستم ولی ماشین رو از ارومیه گرفتم چیکار کنم بنظرتون آیا میتونم تو اردبیل برای الزام به تنظیم سند شکایت کنم یا نه


پاسخ وکیل :
برای شکایت راجع به تنظیم سند خودرو باید به دادگاه محل اقامت خوانده یا فروشنده مراجعه کنید پس امکان اینکه در اردبیل که محل اقامت خود شما است طرح دعوا کنید وجود ندارد.مگر اینکه محل تنظیم قرارداد در اردبیل باشد که مطابق ماده 13 از قانون آیین دادرسی مدنی در آن صورت می توانید در شهر اردبیل هم طرح دعوا کنید که مستلزم قانع کردن قاضی رسیدگی کننده است و کار شاید کمی مشکل باشد.

جمعه, 22 اسفند,1399

صمیمی

با سلام بندە سال 91 خودرو خودم رو به شخص دیگری فروختم و از سر نا آگاهی وکالت بدون تاریخ به خریدار دادم که اون آقا هنوز داره با پلاک من میگرده در نتیجه امسال درخواست توقیف خودرو و فک پلاک دادم اما هنوز خبری نشده خودم هم از خریدار آدرس و تلفن ندارم الان میشه از بیمه یا پلیس استعلام بگیرم که ماشین به اسم و آدرس کی بیمه شده یا پلیس کجا جریمه ش کرده یا راهی هست که زودتر ماشینو پیدا کنم و فک پلاکش کنم چون خیلی برام مهمه لطفا راهنمایی کنید.با تشکر


پاسخ وکیل :
مورد شما دقیقاً مصداق دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو است، کار شما در خصوص دادن وکالت بدون تاریخ اشتباه بوده و بهترین کار برای شما طرح دعوا بوده که البته انجام داده اید.برای به نتیجه رسیدن هم لازم است دعوای خود را پیگیری کنید.بعد از صدور حکم با دستور دادگاه خودرو توقیف شده و به پارکینگ منتقل می شود تا خریدار پلاک مالک قبلی را فک نموده و پلاک به اسم خود بگیرد.

یکشنبه, 24 اسفند,1399

سعید

سلام
بنده خودرو پژو مدل 1384را از شخص aخریداری نمودم بنا به دلایلی فروشنده اتومبیل را نام همسرم فک پلاک نمود بدلیل مشکلات خانوادگی همسرم اتومبیل را با خود برده سند اتومبیل هم هنوز از طرف فروشنده به نام نشده
چگونه میتوانم اتومبیل را پس بگیرم
ممنون


پاسخ وکیل :
نام دعوای شما دعوای فک پلاک نیست و در واقع شما با همسر خود بر سر مالکیت یک خودرو اختلاف دارید ابتدا مالکیت خود را ثابت نمایید و پس از آن برای تنظیم سند و فک پلاک اقدام کنید.برای اینکار باید به دادگاه مراجعه نموده و حسب مورد طرح دعوای رجوع از هبه یا مطالبه طلب بنمایید و عین خودرو یا پول آن را از همسرتان پس بگیرید.

دوشنبه, 02 فروردین,1400

مجتبی ساعیان

عرض ادب احترام. از انجایی که خودرو پیکان دارم صاحب پلاک بسیاراذیتم کرده است یعنی طوری که ارزو ماشین به دلم مانده است واز خودم بدم می ایدچون که طرف مقابلم شخصی است که هیچ نمونه احترام عزت بلد نیست مثل گربه کور میماند.من از شما عاجزانه طلب کمک میکنم از قبل هم گفتم مادری پیر دارم واز ناحیه (پا)دچار مریضی است نمیتواند درست راه برود حتما باید خودرو باشدحالا خودتان قضاوت کنید خدایی این طرف مارفته شکایت گذاشته روی پلاک الان نزدیک 1سال هست تقریبا.که پلاکم را میخواهم.خوب هر گونه که بگوییدمن از این طرف خواستم که شکایتش را بردارد تا من به مرکز تعویض پلاک رفته وپلاکش را تحویل دهم ولی متعسفانه ایشان در این مدت هیچ عکس العملی نداشته است حال شما بگید من باید چکار کنم وکالت تام هم دارم و بدون این که 1ریال بدهکارش باشم ایا میتوانم بدون حضور ان شخص به تعویض پلاک بروم
واینم اضافه کنم که هر گونه که فکرش کنید بنده از این شخص خواستار بودم که شکایت رابردارد.تلفنی پیام واتساپ فرستادن ریش سفیدولی هیچ اقدامی نمیکند لطفا پاسخ دهید من باید چه کنم.متشکرم از همه شما شماره تلفن من هم 09380530174 هست ممنونم

ﺳﻪشنبه, 10 فروردین,1400

اکبر

سلام .من یک ماه پیش ماشین گرفتم به قیمت۳۵۲ میلیون و۲۶۱میلیون از پول دادم و۹۱میلیون چک تا ۲۵اسفند ۹۹داده بودم الان چک رو نمایشگاه دار برداشته وتسویه کردم ولی برای سند ۱۰میلیون ازمن پول میخواد ۴میلیون کمیسیون و۶میلیون هزینه سند نمیدونم باید چکارکنم .درضمن به من قولنامه هم نداده وفقط عکس قولنامه رودارم لطفا راهنماییم کنین

چهارشنبه, 25 فروردین,1400

اعظم موسوی

سلام ، من یک ماشین پارسال فروختم. و به خریدار وکالت دادم که ۲ماهه تعویض پلاک کنه، چند ماه بعد خریدار تعویض پلاک نکرد و گفت برین به کسی دیگه وکالت فروش و تعویض پلاک بدین.من هم دادم. اماهنوز پلاک به نام من هست و مهلت هر دو تمام شده الان نفر پنجمی آمده و همه مدارک را داره و قولنامه خرید هم داره و میگه به من وکالت بدین ‌ . آیا چکار کنم . به کی وکالت بدم وچطکر از دست پلاک راحت بشم که بعدا مشکلی پیش نیاد

جمعه, 27 فروردین,1400

محمدرضا ح

سلام من بنام یه نفریه خودرویی ثبت نام کردم سال۹۸و کل وجه از حساب من کسر شده و واریز شده و یک برگه نوشتیم ک فقط نوشتبم این خودرو متعلق به من میباشد و اون امضا کرده اما تمضا نزده و شواهدی نیست الان ماشین و مدارکشو همشو من گرفتم الان میتونم با اون برگه ک فقط اسم و فامیلشو نوشته امضا کرده الزام به تنظیم سند کنم البته اون زمان چون فامیل بود ایشون سخت نگرفتم و فقط نوشتم این. خودرو متعلق به بنده هست و اونم امضا کرده ایا میشه ؟

جمعه, 17 اردیبهشت,1400

محمد

باسلام. من ۵سال پیش یک موتورسیکلت فروختم با وکالت فک پلاک یک ماهه. متاسفانه هنوز بعد ۵سال خریدار فک پلاک نکرده و تازه خبردار شدم . متاسفانه مبایع نامه رو هم گم کردم. چیکار میتونم بکنم الان؟

پنجشنبه, 30 اردیبهشت,1400

محمد

با سلام وقت بخیرمن حکم فک پلاک خودرو گرفتم از دادگاه و درخواست توقیف خودرو از طرفی وکالتنامه اعطایی به خریدار در خصوص تعویض پلاک مدت دار بوده که تو مدت انجام نشده الان نحوه اجرای حکم فک پلاک بعد از توقیف خودرو چگونه است
آیا باید از بنده وکالت بگیرد یا رأسا می تواند انجام دهد؟
با تشکر

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

حسن

سلام من پیکان داشتم تصادف کردم داغون شد همشو اوراقی کردم الان میخوام مدارکشو باطل کنم چکار کنم سند هم به نام خودم هست

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.