X

 الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک

الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک

بعد از خرید خودرو معمولا در قرارداد شرط می شود که ظرف مهلت زمان مشخصی فروشنده به نام خریدار سند تنظیم نماید و نیز پلاک موجود و منصوب روی خودرو فک شده و خودرو تحویل خریدار گردد. به مجموع آنها تعهد قراردادی گفته میشود. این قرارداد گاهی شفاهی بوده و یا در قرارداد فی مابین تکلیف این تعهدات روشن نشده است. تعهدات فروشنده به تنظیم سند و فک پلاک خودرو حتی اگر در قرارداد نیاید، این تکلیف متعهد بدیهی و طبیعی است و وی موظف است همراه با خریدار در مرکز شماره گذاری و پلیس راهور حاضر شده و اقدام به تنظیم سند مالکیت و فک پلاک نمایند و یا اینکه از ابتدا در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و برای تنظیم سند و فک پلاک به خریدار وکالت بدهد.

 

  |  
بازدید: 95999
  |  
امتیاز: Article Rating

الزام به فک پلاک

 

نکات مهم شکایت فک پلاک خودرو

 • فک پلاک خودرو به عهده خریدار است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده به خریدار وکالت می دهد که در مهلت مقرر با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به فک پلاک خودرو اقدام کند.
 • مطابق مقررات، مسئولیت تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو الصاق شده است بنابراین پس از فروش خودرو باید سریعا نسبت به فک پلاک خودرو اقدام شود.
 • گاهی وکالتی که فروشنده به خریدار می دهد مقید به مهلت است.
 • چنانچه پس از انقضای مهلت، خریداری هیچ اقدامی در خصوص مورد وکالت انجام ندهد، فروشنده می تواند علیه خریدار دعوای الزام به فک پلاک مطرح نماید.
 • طرح دعوی الزام به فک پلاک فقط از طرف کسی که قانوناً پلاک به نام وی ثبت شده است امکان پذیر است.
 • در صورتی که خودرویی خریداری نموده اید و فروشنده از تنظیم سند امتناع می کند. الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو از طریق دادگاه مراجعه به وکیل متخصص دعاوی حقوقی وکیل متخصص قراردادها، مهمترین گام پیش روی شماست.
 • از جمله عقودی که این روزها در روابط بین انسان ها به شکل چشم گیری فزونی یافته عقد بیع است. افراد برای تامین نیازهای خود، ناگزیر از انعقاد عقد بیع هستند.
 • عقد بیع نیز تملیک عین است به عوض معلوم که این تملیک در اثر ایجاب و قبول بین فروشنده و حصول تراضی بین آنها حاصل می شود به این معنی که هرگاه مالک اتومبیل قصد داشته باشد خودروی خود را بفروشد، پیشنهاد فروش آن را در قالب یک ایجاب حقوقی به خریدار می دهد و خریدار با بررسی جوانب امر می تواند این پیشنهاد را قبول کند و این امر در قالب بیع نامه بین طرفین صورت می گیرد و در اثر تحقق تراضی، مبایعه نامه ای بین دو طرف تنظیم می شود که حاکی از انتقال مالکیت خودرو به خریدار است.
 • اما تا اینجا به دلیل عدم تنظیم سند رسمی مالکیت خریدار نمی تواند مالکیت خود بر این خورو را اثبات کند و دقیقا همین جاست که اهمیت تنظیم سند رسمی خودرو برای خریدار روشن می گردد. زیرا تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خریدار تنظیم نشده است او نمی تواند حق مالکیت خود را در محاکم و مکان های دیگر به اثبات برساند. بنابراین لازم است بعد از انعقاد قرارداد بیع خودرو بلافاصله برای تنظیم سند رسمی آن اقدام شود.
 • حال اگر فروشنده خودرو برای تنظم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حضور نیابد، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را اقامه نماید که این دعوی به طرفیت مالک اولیه خودرو اقامه می شود. لازم به ذکر است با توجه ب منقول بودن خودرو این دعوی بیاد در دادگاه محل اقامت خوانده و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشه باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
 • این دعوا حسب مورد و با توجه به ارزش خواسته در دادگاه یا شورای حل اختلاف طرح می شود. توجه داشته باشید که از نظر مقررات قانونی داشتن برگ سبز برای مالک خودرو کافی است ولی عرفا سندی هم تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق در دفتر خانه های اسناد رسمی تنظیم می شود اگر فروشنده آن را به هر دلیل برای شما تنظیم نکرده قطعاً در مرحله فروش خودرو مشکل خواهید داشت.

 

دادخواست فک پلاک خودرو

خواهان: آقای .....

خوانده: آقای .......

خواسته : الزام به فک پلاک خودرو (سمند ال ایکس به شماره ...... )

دلایل و منضمات :

وکالتنامه رسمی به شماره ....

وکالت نامه به شماره .......

شرح خواسته فک پلاک خودرو 

مستندا به وکالت نامه رسمی شماره ... تنظیمی .... در تاریخ .... فیمابین موکل و خوانده محترم جهت فک پلاک خودرو ... به آقای ... اعطای وکالت گردید ولیکن از تاریخ تنظیم وکالتنامه مزبور تاکنون ابشان هیچ گونه اقدامی جهت این امر صورت نداده اند و همچنان با پلاک متعل به موکل تردد می نماید فلذا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک پلاک از محضر عالی مورد استدعا می باشد. همچنین به استحضار می رساند با توجه به اینکه در موضوع اختلاف موکل اینجانب با خوانده مبنی بر فک پلاک خودرو لحاظ فوریت امر و وجود شرایطی که ادامه آن در آینده غیر قابل جبران و امکان اجرای حکم را متعسر می نماید تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور دستور موقت مبنی بر فک پلاک خودرو بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده مورد استدعاست.

 

رای دادگاه فک پلاک خودرو

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان مبنی بر الزام به فک پلاک یک دستگاه خودرو ... مالا وارد و به عقیده دادگاه دعوی اقامه شده متکی به دلیل می باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص فتوکپی مصدق قرارداد پیوست عرض حال تسلیمی معلوم می شود که خواهان اتومبیل مورد بحث را به خوانده فروخته و ضمن آن خوانده تعهد نموده که نسبت به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که خوانده تکلیفی جز ایفای تعهدات قراردادی خود در مانحن فیه ندارند و حسب الزامات قانونی و قراردادی تنها با ایفای تعهدش اسباب سقوط آن را فراهم می نماید لذا از آنجایی که اصل بر عدم ایفای تعهد است و خوانده که با دعوت از طریق مطبوعات و ابلاغ قانونی به دادرسی فراخوانده شده اند نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاعی لعمل نیاورده اند و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی را ایجاب نماید اقامه و ارائه نکرده اند از این رو دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشاره گردید در این مرحله از رسیدگی وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 223 و 228 و 232 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث به شماره انتظامی ... صادر می نماید و نسبت به دستور موقت نظر به اینکه دادگاه صدور دستور موقت را منوط به ابداع خسارت احتمالی نموده است که با ابلاغ به خواهان خسارت معینه را به صندوق دادگستری ابداع نکرده است در نتیجه چون محکمه بدون اخذ خسارت احتمالی قادر به صدور دستور موقت نمی باشد در اجرای مقررات تبصره ماده 108 از قانون استنادی به رد آن اظهار نظر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام مدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدددر همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن به تاثیر از بهای خواسته غیر قطعی و در اجرای بند الف از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

 

فک پلاک خودرو

 

نمونه سوال مخاطب در خصوص فک پلاک از خریدار

چگونه پلاکم را از خریدار خودرو پس بگیرم ؟ (فک پلاک)

سلام بنده یه پراید در اردیبهشت سال ۹۹ به کسی فروختم و بابت فک پلاک و سند زدن بهش وکالت دادم ولی متوجه شدم تا الان این کار رو انجام نداده الان باید چکار کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

پاسخ وکیل 

 • دعوایی که شما باید طرح کنید دادخواست الزام خریدار به فک پلاک از خودرو است.
 • در واقع به این دلیل که پلاک نصب شده روی خودرو به نام شما و برای شما است و ممکن است خلافی با آن خودرو صورت گرفته و برای شما مسئولیتی ایجاد نماید این حق را دارید که از دادگاه بخواهید مطابق توافق شما و عرف پلاک شما از روی آن خودرو برداشته شود و مالک خودرو پلاک شخصی خود را نصب نماید.
 • البته یکی از دلایلی که خریداران به دنبال فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خود نمی روند این است که مدت اعمال وکالت آنها تمام شده و نگرانند که اگر از فروشنده وکالتنامه جدید بخواهند مجبور به پرداخت وجه اضافه شوند.
 • گاهی نیز دلیل عدم فک پلاک فروش خودرو به دیگری است.یا شکل گرفتن سلسه ایادی مالکین متعدد است.یعنی فردی خودرویی را از نمایشگاه ، دلال یا خود مالک می خرد و با مبایعه نامه به دیگری منتقل می کند در حالیکه امکان اعطا وکالت به ید بعد از خود ندارد در این حالت پلاک مالک اول در روی خودرو نصب است درحالیکه به اصطلاح خودرو چند دست چرخیده است.متاسفانه پلیس بر اساس یک رویه غلط همین که در مورد خودرو اعلام سرقت نشده باشد و مدارک خودرو (کارت خودرو و بیمه نامه) در ید راننده باشد مانعی برای وی ایجاد نمی نماید و همین مسئله منشأ مسامحه و کوتاهی خریداران در فک پلاک یا تنظیم سند رسمی مالیکیت خودرو به نام خود می شود.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.32 از 5 (81 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
منظور از فک پلاک خودرو، کندن یا فک نمودن پلاک متعلق به فروشنده از روی خودرو است.چون معمولا معامله خودرو با دریافت پول و ثمن معامله و دادن وکالت به خریدار پایان می یابد، تکلبف فک پلاک بر دوش خریدار باقی می ماند که حال اگر خریدار از این تکلیف با مسامحه یا به عمد شانه خالی کند فروشنده می تواند الزام وی به فک پلاک خود را از دادگاه صالح بخواهد؛ که طبیعتاً نتیجه آن نصب پلاک جدید به نام خریدار است. 
چند نکته مهم را لازم است در زمان فروش خودرو رعایت کنید تا نیاز به شکایت فک پلاک نشود: الف) ترجیحاً قبل از تحویل خودرو خود فروشنده به همراه خریدار در مرکز شماره گذاری پایس راهور حاضر شود و همزمان با تحویل خودرو و تسویه حساب فک پلاک هم با اطمینان و به طور قطعی انجام شود. ب) در صورتی که فروشنده به خریدار وکالت می دهد، برای وکالت فک پلاک مدت و مهلت محدودی قرار دهد. ج) بهتر است در قرارداد عادی فروش برای عدم فک پلاک منصوب روی خودرو که متعلق به فروشنده است، ضمانت اجرا و شرط وجه التزام درج شود.
دادگاه صالح برای شکایت الزام خریدار به فک پلاک خودرو، دادگاه حقوقی محل اقامتگاه خوانده است.
بله.موقع خرید و معامله خودرو معمولا فروشنده دو وکالت به خریدار می دهد.یکی وکالت فک پلاک که بهتر است حتما مدت داشته باشد و دیگر وکالت قطعی که خریدار می تواند توسط آن از طرف فروشنده به نام خود سند قطعی فروش تنظیم نماید.
نتیجه فک پلاک نصب پلاک به نام خریدار روی خودرو و صدور سند مالکیت سبز رنگ یا برگ سبز است. قاعدتاً برای مالکیت خودرو همین کافی است.اما بر خلاف یک رویه و عرف غلط بعضا خریداران تنظیم بنچاق یا سند قطعی فروش که مستلزم پرداخت هزینه بسیار زیاد در دفترخانه اسناد رسمی است را نیز می نمایند.
صرف هزینه فک پلاک خودرو مبلغ زیاد و قابل توجهی نیست و آنچه در مرکز شماره گذاری پلیس راهور پرداخت می شود مبلغی بین سیصد هزار تا یک میلیون تومان است.
بله مانند هر شکایت دیگر برای شکایت راجع به فک پلاک خودرو هم می توان وکیل گرفت.
خیر.اگر منظورتان سند برگ سبز پلیس راهور است که حتما باید قبل از آن فک پلاک شده باشد و اگر منظورتان سند قطعی فروش در دفترخانه اسناد رسمی است که اینکار هم بعد از انتقال پلاک و صدور سند مالکیت از سوی پلیس راهور (برگ سبز) انجام می شود.
خریدار خودرو موظف است در اسرع وقت پس از تحویل خودرو خود شخصاً اگر وکالت داشته باشد و یا به همراه فروشنده اگر وکالت نداشته باشد با مراجعه به مرکز شماره گذاری پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی مراجعه نموده و با فک پلاک، پلاک جدیدی به نام خریدار صادر و روی خودرو نصب و پلاک متعلق به فروشنده به بانک پلاک داده شود.متعاقب فک پلاک برگه سبز مالکیت خودرو که به آن سند مالکیت خودرو یا سند مالکیت پلاک گفته می شود هم صادر می شود.از نظر پلیس همین سند سبز رنگ و تک برگ برای مالکیت خودرو کافی است اما متاسفانه بر اساس یک رویه غلط که از سوی کانون سردفتران اسناد رسمی ایجاد شده برای مالکیت خودرو بنچاق یا سند فروش قطعی هم در دفترخانه ها تنظیم می شود که هیچ گونه ارزشی در هیچ نهاد رسمی و دولتی ندارد و هیچ جا هم قابل ارائه نیست جز زمان فروش به خریدار!!!
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 10 اردیبهشت,1402

محمد

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار و تشکر بابت اینکه وقت میگذارید و با دقت راهنمایی و تایپ میفرمایید
بنده یک خودرو تاکسی چند سال پیش خریدم از نفر دومی که پلاک به اسمش نبود و بدون تعیین مدت پلاک و بعد یکی دو سال فروختم الان بعد چند سال صاحب پلاک که من با او معامله نکرده ام از بنده و نفر قبلی که از او خریده ام شکایت کرده و به عنوان الزام به فک پلاک و بنده هم که فکر میکردم چیز خاصی نیست و فقط الزام به فک پلاک هست به نفر بعدی که از من خریده بود اطلاع دادم و او گفت که مشکل را حل کرده و الان برای من پیام اومده که پرونده شما به اجرای احکام رفته 1 بابت الزام به فک پلاک 2 هزینه دادرسی، سوال بنده از شما بزرگوار این هست که بنده الان از خودرو اطلاعی ندارم که کجاست الزام به فک پلاک حکمش چه میشود؟

ﺳﻪشنبه, 05 اردیبهشت,1402

اسحاق قازلی کر

سلام وقت بخیر
بنده خودرویی خریدم و بعد یک ماه فروختم به فرددیگری برای ایشان وکالت ۲ماهه تعویض پلاک گرفتم و سند دست خودم هست.خریدار جدید در وقت مقرر تعویض پلاک نکردن.صاحب پلاک میگن من توقیف پلاک گرفتم و دوباره وکالت نمیدن.وقتی سند دست من هست میتونن توقیف پلاک بگیرن؟واینک صاحب پلاک دوباره وکالت نمیدن ک ما تعویض پلاک کنیم از ما درخواست پول میکنن.برای تعویض پلاک خودرو باید چیکارکنیم؟ممنون

پنجشنبه, 25 اسفند,1401

ارشاد سلامي

سلام
خودرويي خريداري كردم و وكالت بلاعزل گرفتم فروشنده بدليل گراني خودرو تحويلم نميده بايد چكار كنم

دوشنبه, 19 دی,1401

رضا

سلام من یک ماشینی فروختم به صورت قولنامه وسند به اسم خودم هست الان اون شخص ماشین فروخته والان پول ماشین منو ندادن ومن اعلام سرقت ماشین کردم ماشین پس گرفتم الان اوشخص دومی که قولنامه داره از من شکایت کرده شکایت الازم به سند وفک پلاک کرده من باید چکار کنم

دوشنبه, 26 اردیبهشت,1401

علی

سلام ،من یه ماشین خریدم،چون ماشین گرون شد فروشنده مالیات ماشین رو پرداخت نمیکنه میگه خودت باید پرداخت کنی،این امکان وجود داره که پلاک رو بدهکار مالیاتی کنم و فک پلاک کنم ؟

یکشنبه, 14 فروردین,1401

میلاد

سلام وقت بخیر
بنده ماشینی فروختم و وکالت کاری دادم برای تعویض پلاک و در دفتره قضایی درخواست فک پلاک دادم الان ابلاغیه اومده که خوانده شده در نشانی اعلامی شما شناخته نشده است بنابراین نشانی صحیح را تا 10 روز از طریق دفاتر قضایی اعلام کنید وگرنه دادخواست شما رد میشود من هم نشانی دیگری جز همون که در متن وکالت نوشته ندارم نمیدونم باید چیکار کنم
ممنون میشم راهنماییم کنید

پنجشنبه, 19 اسفند,1400

عزیز

سلام من یک پراید 88خریده ام تکبرگ سنداست میخوام تعویض پلاک کنم ولی صاحب ایران نیست خارج هیچ نشانی ازاو ندارم من بایدچکارکنم لطفاً راهنمای کنید

پنجشنبه, 19 اسفند,1400

عزیز

سلام من یک پراید 88خریده ام تکبرگ سنداست میخوام تعویض پلاک کنم ولی صاحب ایران نیست خارج هیچ نشانی ازاو ندارم من بایدچکارکنم لطفاً راهنمای کنید

یکشنبه, 15 اسفند,1400

جواد

با سلام
ماشین رو به شرط فک پلاک دوماهه فروختم، بعد ۶ ماه الان ماشین ۴ بار دیگه فروخته شده، الان قانونا من باید از کدوم شکایت کنم؟ ایا امکانش هست قرارداد فسخ کنم و ماشین رو بگیرم؟

ﺳﻪشنبه, 19 بهمن,1400

یعقوب هاشم زاده

با سلام بنده 3ماه پیش خودروی خریداری نمودم که به وکالت فروش سند زد وبرایم 3ماه کاری وقت پلاک گذاشت که در زمانهایی آخر پلیس خوردو بنده را توقیف کرد وعلتش را توقیف از سازمان ثبت اسناد و املاک بجنورد زده من با فروشنده تماس گرفتم ایشان گفت انجا ضامن شدم بخاطر اون چون پلاک اون بود الان من چیکار کنم میترسم ماشین را از دستم بگیرند

جمعه, 14 آبان,1400

رضوان ارامش

سلام وقت بخیر
بنده رضوان آرامش هستم از بلوچستان
ماشین داشتم ۱۱۱مدل۸۹معاوضه کردم با ۱۱۱مدل۹۶(۱۳۵۰۰)میلیون سرونه دادم قول نامه دستی نوشتیم سند ماشینم دستم بود که میخواستم بدم گفت دست خودت باشه تا من اون سند رو به دست شما برسونم گفتیم چشم اشتباه از ما بود نپرسیدم اصلا سند داره یا نه چون اولین ماشین بود دستم بود قبلا ماشن نداشتم معامله هم نکردم بنده خدا معامله گر بود و دلال یه نمایشگاه
برج ۲معامله کردیم برج۶زنگ زد بیایید که ماشین توقیف شده ما رفیتیم ماشین تو مسیر دست پلیس راه افتاد ما هم پیاده شدیم الان فهیدیم که این ماشین قسطی میخره و نقد از طریق معاوضه میده
ما هم ۲ماه هست پیاده موندیم
ماشین که سند دست ما بود دوباره قولمون زد دادیمش توقیف ماشین که ما دادیم هم زدیم
باید چکار کنم چطور شکایت یه ادم زبون باز رو صادر کنم

جمعه, 14 آبان,1400

راد

سلام
وقت تون بخیر باشه
سوالی داشتم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
من ماشینم رو فروختم حدود ۸ ماه پیش
خریدار هم به شخصی دیگه فروخت
و از من خواست که وکالت برای تعویض پلاک به شخص دوم بدهم
الان متوجه شدم که شخص دوم تعویض پلاک نکرده و به شخص سوم فروخته و ایشونم با پلاک من که بنام من هستش تردد داره و خلاف کرده و پلیس دنبالش هستش
الان سوال بنده اینه که برای فک پلاک و توقیف علیه چه کسی باید دادخواست ثبت کنم ؟
خریدار اول؟
یا شخص دوم که بهش وکالت تعویض پلاک دادم؟
یا نفر سوم که ماشین درحال حاضر دست اون هست؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.