صدور چک بلامحل؛ وکیل جرایم؛ وکیل برای شکایت؛ وکیل انحصار وراثت؛ وکیل تصادفات 88019244

تماس با وکیل جرایم؛ وکیل برای شکایت؛ وکیل انحصار وراثت؛ وکیل تصادفات: 88019244 و 88019243

شکواییه

نام و مشخصات شاکی: آقای .............. با وکالت ................. به نشانی .................

نام و مشخصات مشتکی عنه: آقای ............. به نشانی .....................

موضوع شکایت: صدور چک بلامحل

محل وقوع جرم: بانک صادرات ایران تهران شعبه طالقانی ولیعصر کد 2110

تاریخ وقوع جرم: 90/4/28

دلایل: 1- رونوشت مصدق چک        2- رونوشت مصدق گواهی عدم تادیه          3- وکالت نامه

دادستان محترم عمومی شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل آقای ............. دارنده چک شماره 815919/376 بانک صادرات مورخ 90/4/28 به مبلغ 250,000,000 ریال توسط مشتکی عنه در تاریخ مندرج در چک به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن تعقیب و تحقیقات لازم حکم مقتضی را صادر فرمایید.

دادنامه

پرونده کلاسه ................... شعبه 1045 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران دادنامه شماره ..............

مرجع رسیدگی شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

1- آقای ............ متهم، به نشانی ................

2- آقای .......... شاکی، با وکالت ............. به نشانی ..................

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است توجه به اوراق و محتویلت پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ........ فرزند ......... ساکن ......... صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ....... – 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت و گواهینامه صادره از طرف پرداخت بانک محال علیه و کیفرخواست صادره و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و وکیل وی نیز دفاع موثری به عمل نیاورده است و فلذا اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران

 

دادنامه

پرونده کلاسه .............. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ....................

تجدیدنظرخواه: آقای .......... با وکالت ............ به نشانی .................

تجدیدنظرخوانده: آفای ......... با وکالت ........... به نشانی ..................

رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ........... با وکالت ............. نسبت به دادنامه شماره ................... مورخ 90/7/25 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ............... مورخ 90/4/28 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع شکایت آقای ............ با وکالت ............ به تحمل یک سال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که وجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                                     مستشار دادگاه

کلمات کلیدی : 2
صدور چک بلامحل,وکالت,شاکی,متشکی عنه,اتهام,جرم,چک,دادنامه,رای دادگاه,وکیل جرایم,وکیل برای شکایت,وکیل انحصار وراثت,وکیل تصادفات