مطالبه نفقه فرزند مشترک؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88019244

تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 1390/11/11              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 1017 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید مفتح

خواهان: خانم ........... به حضانت از .............. با وکالت .................. به نشانی ......................

خوانده: آقای ......... به نشانی ...............

خواسته: نفقه فرزند مشترک

گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم ............ به حضانت از ............. فرزند مشترک با وکالت .............. به طرفیت آقای .......... دایر بر خواسته نفقه فرزند مشترک با عنایت به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده واحد از رابطه ابویت به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق شناسنامه ها و طلاق نامه است و با عنایت به اینکه نفقه اولاد بر عهده پدرش است. و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حضوری دفاع موثر و مدللی ننموده و مستنداتی مبنی بر بی حقی ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی ارائه نداده لذا ادعای خواهان من حیث المجموع محول بر صحت تشخیص و مستندا طبق مواد 1196 و 1197 و 1198 و 1199 و 1214 ق.م. و ماده 198 آ.د.م. خوانده را به پرداخت ماهیانه ثابت 120,000 یکصد وو بیست هزار تومان و از تاریخ 90/10/11 لغایت صدور حکم جمعا به مبلغ کل 136,000 یکصد و سی و شش هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی (حقوقی) تهران است.

قاضی شعبه 1017 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید مفتح

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,خواهان,خواسته,نفقه فرزند مشترک,حضانت,وکالت,شورای حل اختلاف,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل ایرانیان,وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور,وکیل ایرانیان مقیم خارج,تماس با وکیل,وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل پایه یک دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک,شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری,مطالبه نفقه فرزند مشترک