مطالبه نفقه فرزند مشترک؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88019244

تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 1390/11/11              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 1017 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید مفتح

خواهان: خانم ........... به حضانت از .............. با وکالت .................. به نشانی ......................

خوانده: آقای ......... به نشانی ...............

خواسته: نفقه فرزند مشترک

گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم ............ به حضانت از ............. فرزند مشترک با وکالت .............. به طرفیت آقای .......... دایر بر خواسته نفقه فرزند مشترک با عنایت به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده واحد از رابطه ابویت به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق شناسنامه ها و طلاق نامه است و با عنایت به اینکه نفقه اولاد بر عهده پدرش است. و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حضوری دفاع موثر و مدللی ننموده و مستنداتی مبنی بر بی حقی ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی ارائه نداده لذا ادعای خواهان من حیث المجموع محول بر صحت تشخیص و مستندا طبق مواد 1196 و 1197 و 1198 و 1199 و 1214 ق.م. و ماده 198 آ.د.م. خوانده را به پرداخت ماهیانه ثابت 120,000 یکصد وو بیست هزار تومان و از تاریخ 90/10/11 لغایت صدور حکم جمعا به مبلغ کل 136,000 یکصد و سی و شش هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی (حقوقی) تهران است.

قاضی شعبه 1017 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شهید مفتح