X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 بهمن 1400

 امکان شکایت کیفری غش در معامله خرید خودروی دست دوم

یک دستگاه خودروی پروتون دست دوم از طریق آگهی دیوار در تاریخ 99/04/30 خریداری کردیم بعد از خرید و پرداخت کل مبلغ دقیقا بعد از نیم ساعت که در حال حرکت بودیم خودرو ناگهان توقف کرد و متوجه شدیم که مشکل گیربکس و کلاچ دارد همچنین کیلومتر طبق آگهی دیوار نیست و چند تا مشکل دیگه نیز دارد . آیا میتوان در این مورد شکایت کیفری (غش در معامله) کرد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5372

آیا می شود بابت فروش خودروی معیوب شکایت کیفری کرد ؟

  • در عقود لازم پس از انعقاد عقد طرفین نمی توانند قرارداد را فسخ نمایند و ملزم به تبعیت از آن هستند مگر در مواردی که قانون این اجازه را به آن ها داده باشد. خیار یا همان اختیار فسخ معامله حقی است که به موجب قانون برای اشخاص در نظر گرفته شده تا در صورت تحقق شرایطی آن را اعمال و قرارد منعقده را فسخ نمایند.
  • خیارات مطابق قانون مدنی به 12 نوع تقسیم می گردند که عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط، خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم.
  • یکی از خیارات قانونی مذکور در قانون مدنی خیار عیب می باشد. مطابق با ماده 422 قانون مدنی گر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است در قبول مبیع با اخذ ارش یا فسخ معامله.
  • بنابراین در صورتی که خریدار کالایی را از فروشنده بخرد و بعد از عقد متوجه وجود عیب و نقصی در کالا شود که در هنگام عقد وجود داشته است، دو راه حل یعنی فسخ معامله یا دریافت ارش (مابه التفاوت مال سالم و ناقص) را دارد.
  • بنابراین خرید کالای معیوب به خریدار اختیار فسخ معامله یا دریافت ارش را می دهد.
  • لازم به ذکر است که در مواردی تنها می توان ارش دریافت نمود و مشتری نمی تواند معامله را فسخ کند.
  • شرایط دریافت ارش و عدم امکان فسخ معامله

1- در صورتی تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
3- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

  • خیار دیگر خیار تدلیس می باشد. مطابق ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. به عبارت دیگر، تدلیس در معامله بدین معناست که یکی از طرفین معامله عملیاتی جهت فریب طرف مقابل بکار ببرد تا طرف مقابل را ترغیب به انجام معامله کند بطوری که اگر طرف فریب خورده از آن آگاه می بود معامله را منعقد نمی کرد.
  • در صورت محقق شدن تدلیس، طرف فریب خورده حق فسخ معامله را خواهد داشت. سکوت عامدانه طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرفا می بایست مطرح شود نیز به نوعی تدلیس به شمار می رود. بنابراین، از مصادیق تدلیس می توان به نسبت دادن صفتی به مال در صورتی که مال فاقد آن وصف است یا سالم جلوه دادن مالی که دارای عیب و نقص است اشاره نمود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت کیفری غش در معامله

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان شایت کیفری غش در معامله خرید خودروی دست دوم باید گفت غش در معامله به معنای این است که فروشنده عیب جنسی را که میخواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عر ضه کند. جرم و عنوان کیفری تحت عنوان غش در معامله وجود ندارد.

عمل فروشنده در این فرض کلاهبرداری هم نیست و صرفا دروغ گفته  یا واقعیت را پنهان نموده که این حد از عمل نیز در سیستم حقوقی ما جرم محسوب نمی شود. بنابراین، امکان شکایت کیفری غش در معامله برای شما به علت خرید خودروی دست دوم و معیوب وجود ندارد و شما می توانید به دلیل تدلیس یا عیب در صورت اقدام فوری معامله را فسخ کنید و در صورت عدم اقدام فوری حق فسخ شما نیز ذایل می شود.

♦  فوریت خیار عیب و مطالبه ارش عرفی است؛ بدین معنا که شخص می باید به محض اطلاع از عیب در مبیع در اولین فرصت ممکن که انسان عرفا در آن شرایط کاری را فوری انجام می دهد از حق خود استفاده نموده و قرارداد را فسخ نموده یا درخواست ارش نماید. در خیار تدلیس نیز به همین صورت. بهتر است طی اظهارنامه رسمی مراتب فسخ را به فروشنده ابلاغ کنید.

 

 

مستندات قانونی - شکایت غش در معامله

ماده ۴۲۲ قانون مدنی
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ قانون مدنی
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ قانون مدنی
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ قانون مدنی
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ قانون مدنی
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ قانون مدنی
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ قانون مدنی
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ قانون مدنی
در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳ -در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت ‌مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ قانون مدنی
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ قانون مدنی
در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌ مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده ۴۳۲ قانون مدنی
در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ قانون مدنی
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ قانون مدنی
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ قانون مدنی
خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده ۴۳۶ قانون مدنی
اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ قانون مدنی
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.
ماده ۴۴۰ قانون مدنی
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادی کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.