تاریخ انتشار: یکشنبه 15 تیر 1399
مطالبه وجه چک - توقیف اموال - تامین خواسته

 مطالبه وجه چک - توقیف اموال - تامین خواسته

دارنده چک میتواند جهت وصول مبلغ چک خود با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی وجه چک را مطالبه نماید و علاوه بر این جهت جلوگیری از پنهان کردن یا انتقال اموال و دارایی توسط خوانده، تقاضای توقیف اموال و یا تامین خواسته نیز بکند علاوه بر این ممکن است خوانده امکان شکایت کیفری یا اعلام جرم در خصوص چک بلامحل و نیز درخواست صدور اجرائیه از اداره اجرای ثبت هم داشته باشد.برای تشخیص اینکه بهترین راه حل وصول و مطالبه وجه چک با توجه به ویژگیهای پرونده چیست توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص چک و اسناد تجاری مشورت نمایید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 20394

 

نکات مهم مطالبه وجه چک و توقیف اموال          

1- توصیه میشود برای تشخیص بهترین راه های اقدام حقوقی در خصوص چک مقاله ای با همین عنوان را در سایت ما مطالعه کنید. 

2- در مورد چک به سه طریق می توان اقدام کرد : 

الف- تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک. 

ب- شکایت کیفری و اعلام جرم و اعمال فشار به صادرکننده.

ج- درخواست صدور اجرائیه از اداره اجرایی ثبت. 

3- دارنده چک در هر حال همراه با شکایت و اقدام جهت مطالبه وجه چک می تواند تقاضای توقیف سریع و بدون نوبت اموال خوانده را به اندازه مبلغ چک خود را داشته باشد این امکان برای جلوگیری از پنهان کردن و انتقال اموال توسط خوانده است.در اصطلاح  حقوقی به توقیف اموال، تامین خواسته هم می گویند.

4- در صورتیکه خوانده پس از شروع اقدام حقوقی متوجه شکایت دارنده چک شده و اقدام به انتقال اموال نماید عمل وی تحت شرایطی ممکن است معامله به قصد فرار از دین محسوب شده و جرم باشد، معامله به قصد فرار از دین علاوه بر اینکه جرم است اگر سوری باشد قابل ابطال است و اموال به مالکیت خوانده برگشته و امکان وصول مبلغ چک از محل آن امکان پذیر است.

5- دعوای حقوقی مطالبه وجه چک دعوای مالی محسوب میشود و خواهان باید 3/5 درصد هزینه دادرسی پرداخت کنند و دو روش مطالبه وجه چک هزینه دادرسی چندانی ندارد. 

6- در صورتیکه چک از امتیازات مندرج در قانون برای شکایت حقوقی برخودار است که ظرف 15 روز برگشت بخورد. در غیر اینصورت دارنده بسیاری از امتیازات خود را از دست می دهد. (از جمله امکان توقیف اموال بدون خسارت احتمالی و امکان مطالبه چک از ضامنین).

 

 

دادخواست مطالبه وجه چک 

خواهان : ........

خوانده : .........

وکیل دادگستری : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

تعیین خواسته و بهای آن : 

1- صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ صد و ده میلیون تومان بابت اصل  مبلغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

2- صدور قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات : 

دادخواست 1- رونوشت مصدق چک ها و گواهی عدم تادیه 2- رونوشت مصدق وکالت نامه 3- وکالت نامه وکیل دادگستری

شرح دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده،چک های شماره .... و .... و ..... و .... و .... و ..... و .... عهده بانک ملی رودهن و چک های شماره .... و ... عهده بانک صادرات را جمعا به مبلغ صد و ده میلیون تومان صادر نموده که به علت کسر موجودی با عدم تادیه مواجه گردیده است. لذا مستدعی است حکم به الزام خوانده به پرداخت کل مبلغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را صادر فرمایید. ضمناً بدوا صدور قرار تامین خواسته جهت حفظ حقوق موکل مورد استدعاست.

 

 

 

رای دادگاه توقیف اموال بابت چک                     

به تاریخ : 90/6/15        

شماره قرار: .........      

کلاسه پرونده:  ...........  

مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه عمومی تهران

خواهان : آقای ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده : آقای ............. به نشانی .................

خواسته : صدور قرار توقیف اموال صادر کننده چک

گردشکار : خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 17 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است. با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

رای دادگاه : نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت/ شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 661,976,629 ریال (به مبلغ ششصد و شصت و یک میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و بیست و نه ریال) از اموال خوانده متضامنا / بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

 

رای دادگاه مطالبه وجه چک 

پرونده کلاسه : .................

مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

دادنامه شماره : ...............      

خواهان: آقای ............. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته ها: تامین خواسته و توقیف اموال و مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه چک و توقیف اموال :

در خصوص دعوی آقای ........... با وکالت ............. به طرفیت آقای ............ به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت وجه نه فقره چک به شماره های 409710 الی 409716 و 977029 و 494496 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی اولا با توجه به اینکه یکی از وکلای خواهان به شرح لایحه مورخ 1390/6/28 تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مسترد نموده لذا با وحدت ملاک از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور تامین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. ثانیا نظر به محتویات پرونده با توجه به اینکه مستندات مدرکیه حکایت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان به میزان خواسته را داشته و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه مقرره حاضر نشده و هیچگونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهان و مستندات ایشان به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 249 و 314 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22,077,000 ریال بابت هزینه دادرسی – حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک ها تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید . بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی معادل مبلغ محاسبه شده در دایره اجرای احکام خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ توسط خوانده قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف 20 روز بعد از آن و نیز بعد از همین مدت از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

مطالب مرتبط با چک : 

1- مطالبه خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه در مورد چک، وکیل چک

2- دفاع از دعوای مطالبه وجه توسط وکیل خوانده

3- دادخواست مطالبه وجه چک، رای چک، وکیل چک

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.