تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
نمونه دادخواست و رای چک - توقیف اموال

 نمونه دادخواست و رای چک - توقیف اموال

دارنده چک در صورت عدم پرداخت چک و برگشت آن (صدور گواهی عدم پرداخت) میتواند با شکایت حقوقی یا کیفری و یا درخواست صدور اجرائیه، وجه چک را مطالبه نماید.برای تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک لازم است فرد ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند و پس از دریافت پیامک از دادگاه مبنی بر وصول دادخواست بهتر است حضوراً به شعبه اعلام شده مراجعه و از صحت و تکمیل مدارک و ضمایم اطمینان حاصل نماید و البته شایسته است خواهان و دارنده چک قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه چک و دعاوی حقوقی مشاوره نماید.توجه داشته باشید که شکایت حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی تنها راه مطالبه وجه چک نیست و در حال حاضر به جز این سه راه دیگر برای مطالبه وجه چک وجود دارد که عبارتند از : 1- شکایت کیفری چک بلامحل (در صورت وجود شرایط لازم) 2- درخواست صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری (در خصوص چک های صیادی)  3- درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 61034

دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

خواهان : آقای  ................

خوانده :  آقای ................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : 

1- مطالبه وجه چک

2- خسارت تاخیر تادیه 

3- صدور قرار تامین خواسته (توقیف اموال)

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- وکالت نامه وکیل

2- فتوکپی مصدق چک

3- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت بانک

شرح دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال : 

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب یک فقره چک بانک ملت به شماره ......... مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان از آقای ........... طلبکار می باشد. شایان ذکر است چک مذکور به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ........ مورخ 89/7/19 برگشت خورده است، فلذا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکلا را داریم.

 با تشکر- وکیل خواهان

 

 

 

رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک

پرونده کلاسه :  .................      

مرجع رسیدگی : شعبه  50 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران    

دادنامه شماره : .........

خواهان : آقای .......... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی ...........

خوانده : آقای ......... به نشانی ............ .

خواسته :

1- مطالبه وجه چک     

2- تامین خواسته (توقیف اموال)

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه چک

در مورد دادخواست آقای ........... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای .................. به خواسته مطالبه چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ............ مورخ 89/4/8 عهده بانک ملت شعبه خ منوچهری و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198/515/519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ 9/155/000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و اما در مورد درخواست صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی دادگاه به استناد ماده 108 قانون اخیر الذکر قرار رد دادخواست صادر می نماید.

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.