تاریخ انتشار: شنبه 20 اردیبهشت 1399
مراحل رسیدگی به شکایت خلع ید

 مراحل رسیدگی به شکایت خلع ید

طرح دعوای خلع ید موقعی ضرورت پیدا می کند که فردی بدون مجوز و بدون وجود اجازه قبلی از مالک و بدون وجود سابقه تصرف قانونی ملکی را تحت تصرف خود درآورد.مقررات خلع ید تابع مقررات غصب قانون مدنی در ماده 308 به بعد آن قانون است.خلع ید دو نوع است خلع ید غاصبانه که از طرف مدعی مالکیت طرح می شود و خلع ید مشاعی که از طرف یکی از شرکا و مالکین مشاعی مطرح می شود (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی).

امتیاز: Article Rating

 

نمونه متن دادخواست خلع ید

خواهان : خانم  با وکالت ........................ به نشانی:  تهران

خوانده :  مجید ، جمال و حمید به نشانی تهران : جاده آبعلی

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی: تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها .......

خواسته :

1- خلع ید از عرصه و اعیان پلاک ثبتی

2- هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری

دلائل ومنضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق سند مالکیت خواهان

2- تصویر مصدق وکالت نامه آقای حسن ....

3- اصل وکالت نامه داگستری

شرح دادخواست خلع ید

ریاست محترم دادگاه

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان تهران

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل به موجب سند رسمی مالکیت (پیوست شماره 1) مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان ملک واقع در تهران – جاده آبعلی .............................. به پلاک ثبتی ......... می باشد. تمامی ملک مورد نظر در تصرف آقایان مجید و رحمان ...... و حمید ...... می باشد خواندگان محترم بدون هیچ گونه قرارداد و اخذ مجوز از خواهان ونیز بدون مجوزقانونی ملک مورد نظر را تصرف کرده اند که بدینوسیله تقاضای صدور حکم به خلع ید از ایشان می شود لازم به ذکر است موکل آقای حسن ........... به موجب وکالت نامه شماره ......... (پیوست شماره 2) وکیل مدنی مالک در اقامه دعوا به نفع ایشان می باشند.

 

لایحه دفاعیه خلع ید

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .... دادگاه عمومی

در خصوص پرونده کلاسه ...... با موضوع خلع ید مشاعی خواندگان با عنایت به ضم لایحه توسط یکی از خواندگان بعد از جلسه دادرسی مورخ ..... به استحضار می رساند :

1- خواندگان هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته و همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت مربوط ملاحظه خواهید نمود، مالک ملک موضوع دعوا علاوه بر موکل(خانم ..... ) خانم ها وآقایان ...................... همگی به نام خانواگی ..... و نیز خانم ..... هستند و دلیل طرح دعوا علیه خواندگان، صرفا تصرف بلا وجه و غیر قانونی ایشان است که مبنای این تصرف هم معلوم نیست و حتی اگر رابطه قراردادی با سایر مالکین باشد ارتباطی به موکل ندارد.

2- خوانده (متصرف غیرقانونی) در لایحه دفاعیه خود مدعی شده اند که ملک به تصرف موکل هم داده شده است و در این خصوص صورتجلسه ای منتسب به کلانتری محل ارائه داده اند که تا این تاریخ به هیچ وجه عملی نشده است و خواندگان محترم تمامی ملک موصوف را متصرف بوده و درآن کارگاه دایر نموده و هیچ کس را از جمله موکل به ملک راه نمی دهند و خواسته موکل در این دعوا اجازه تصرف در سهم مشاعی نیست(چرا که به دلیل ویژگی مال مشاع تا اشاعه امکان تصرف مساوی و عادلانه تمام شرکاء وجود ندارد) بلکه خواسته موکل خلع ید مشاعی ، مستند به ماده .... قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ....... قانون مدنی است .

3- علاوه بر آنچه گفته شد صورتجلسه مورد اشاره خوانده، حقی جهت تصرف کل ملک مشاعی بدون رضایت موکل،ایجاد نمی کند و تکلیف متصرف غیرقانونی را قانون مشخص کرده است. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است رای منقضی صادر فرمائید.

 

 

رای دادگاه بدوی خلع ید

پرونده کلاسه ...... شعبه .... دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران دادنامه شماره ...... مورخ 1389

خواهان : رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها .........

خواندگان : 1- مجید 2- جمال هردو ...... 3- اقای حمید ...... همگی به نشانی تهران : جاده
خواسته : خلع ید

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت 1- مجید ..... 2- جمال ...... 3- حمید ..... به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی .......بخش ...... تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  ......... اداره ثبت ... خواهان مالک ...... سهم عرصتا و اعیانا از ......سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ..... این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده ...... قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکامحکومند به پرداخت مبلغ ..... ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر خلع ید

مرجع رسیدگی : شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان سمنان

تجدیدنظر خواه :

1- محمد ..... فرزند : علی اصغر به ادرس شاهرود.......

2- طیبه .....به آدرس شاهرود

تجدیدنظر خوانده : رقیه ...... فرزند: قاسم به آدرس شاهرود

موضوع : تجدیدنظر از رای شماره .......... صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی شاهرود

گردشکار: بتاریخ ......... در وقت نظارت شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان سمنان با شرکت اعضاء امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام وبه شرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی 1- محمد ..... فرزند .......  2- خانم طیبه .... فرزند --- هر یک نسبتی از دادنامه شماره. ..... ادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که بموجب آن کسب شکایت خانم رقیه ........ از مشارالیهما بشرح و استدلال واستنادات مندرج در دادنامه صادره بدوی بترتیب معترض ردیف اول باتهام معاونت در امر جعل ونیز معترض ردیف دوم به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب واقع و با احراز بزه های انتسابی بترتیب ردیف اول بپرداخت .........  جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز تجدید نظر خواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و پرداخت مبلغ .............  ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند چون از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در آن مرحله رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که قابل توجه وامعان نظر باشد بعمل نیامده و رای صادره با عنایت به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول وتشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر قانونی است لذا با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.

 

 

 

مطالب مرتبط با خلع ید :

1- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

2- مقررات افراز املاک مشاع،تقسیم مال مشترک

3- رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع

4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

5- تخلیه املاک تجاری و مسکونی 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.