تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399
نمونه رای و حکم دادگاه - خلع ید

 نمونه رای و حکم دادگاه - خلع ید

طرح دعوای خلع ید موقعی ضرورت پیدا می کند که فردی بدون مجوز و بدون وجود اجازه قبلی از مالک و بدون وجود سابقه تصرف قانونی ملکی را تحت تصرف خود درآورد.مقررات خلع ید تابع مقررات غصب قانون مدنی در ماده 308 به بعد آن قانون است.خلع ید دو نوع است خلع ید غاصبانه که از طرف مدعی مالکیت طرح می شود و خلع ید مشاعی که از طرف یکی از شرکا و مالکین مشاعی مطرح می شود (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی).

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 17850

 

رای دادگاه بدوی خلع ید

پرونده کلاسه : ......                         

مرجع رسیدگی : شعبه.... دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران                    

دادنامه شماره : ...... 

خواهان : رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها .........

خواندگان :

1- مجید

2- جمال هردو ......

3- اقای حمید ...... همگی به نشانی تهران : جاده
خواسته : خلع ید

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه خلع ید :

در خصوص دعوی رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت 1- مجید ..... 2- جمال ...... 3- حمید ..... به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی .......بخش ...... تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  ......... اداره ثبت ... خواهان مالک ...... سهم عرصتا و اعیانا از ......سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ..... این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده ...... قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکاً محکومند به پرداخت مبلغ ..... ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

 

 

مطالب مرتبط با خلع ید :

1- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

2- مقررات افراز املاک مشاع،تقسیم مال مشترک

3- رای دادگاه دعوای خلع ید از ملک مشاع

4- تخلیه املاک تجاری و مسکونی 

 

ثبت امتیاز
نظرات

ﺳﻪشنبه, 10 فروردین,1400

حسینی

باسلام وباعرض تبریک بمناست اعیادشعبانیه وسال جدید ببخشید خونه من بامتراژ 174متر می باشد وسه نبش همسایه بغل دست شکایت کرده ومی گوید 34 متر از زمین ایشان را تصرف نمودم وبا توجه به اینکه ملک من با سند برابر می باشد و به علت اینکه شهرداری ،خیابان نبش خانه من را بجای 12متر 14متر خیابان احداث نموده لذا 34متر از زمین ملک من توسط شهرداری تصرف شده لذا خواهشمنداست راهنمایی فرمایید که باید چکارکرد

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.