X
الزام به تنظیم سند رسمی ، نمونه یک پرونده عملی

 الزام به تنظیم سند رسمی ، نمونه یک پرونده عملی

کسی که ملک یا مالی را خریداری می کند این حق را دارد که از فروشنده بخواهد در خصوص آن ملک به نام وی سند رسمی تنظیم کند البته این فقط در خصوص اموال صادق است که مالک با سند رسمی شناخته می شود مثل امال غیر منقول یا سهام با نام شرکت ها یا خودرو و در مورد اموال دیگر از جمله بیشتر اموال منقول نیاز به تنظیم چنین سندی نیست و قانون گذار متصرف را مالک می شناسد.جهت اطلاع از احکام و مقررات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک نمونه پرونده عملی و واقعی در این خصوص به اطلاع مخاطبان گرامی می رسد.

 

  |  
بازدید: 18959
  |  
امتیاز: Article Rating

 

شماره (1) - نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان :

1- آقای ...........

2- آقای ............

3- آقای ...........
خوانده :

1- شرکت ............................
وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته :
الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک شهرداری 4 (قطعه 21 تفکیکی) به مساحت60/31 متر مربع واقع در طبقه همکف احداثی در پلاک های ثبتی شماره ...... الی ...... بخش دو تهران شرکت ............. مقوم به 51000000ریال ارزش منطقه ای ملک51/000/000 ریال مطالبه خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات :
1- کپی مصدق مبایعه نامه و متمم آن
2- وکالتنامه به شماره 044062 مورخ 24/9/92 - عنداللزوم استعلام ثبتی
3- کپی مصدق صورتجلسه تحویل مغازه مورخ 25/2/74
4- کپی مصدق وکالتنامه رسمی به شماره 14519 مورخ 4/10/92

شرح خواسته :
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام. احتراما به استحضار می رساند:
خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/1/74 و متمم آن که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره4، قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی  شماره ...... الی ...... ( مدیرعامل و رییس هیات مدیره) خریداری نموده اند.پس از وقوع معامله از تاریخ 25/2/74 به موجب صورتجلسه تحویل، مغازه موصوف به تصرف خریداران داده می شود و تاکنون نیز تحت تصرف ایشان می باشد.بموجب بند 1 ماده 5 قرارداد، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مدارک مورد نیاز را جهت انتقال رسمی مبیع فراهم و پس از دریافت آخرین قسط ( 1/6/75) در دفترخانه اسنادرسمی شماره 300 تهران حاضر و نسبت به تنظیم، ثبت و امضا سند رسمی انتقال اقدام نماید.
با مراجعه خواهان ها به تاریخ 10/6/75 به دفترخانه موصوف جهت تنظیم سند، خوانده محترم در دفترخانه حاضر نمی گردد و تا به امروز فروشنده محترم به رغم دریافت تمامی ثمن هرگز تمهیدات لازم جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال را فراهم نکرده است.
نظر به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکلین و فروشنده مسلم است و نظر به اینکه خواندگان به انجام جنبه های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفای تعهد خودداری کرده است لذا مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان ها با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده از جمله خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر عالی استدعا می شود.
همچنین نظر به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم شرکای شرکت .......... می باشند و صدور حکم در خصوص دعوی در حقوق ایشان نیز موثر می باشد مستدعی است دستور فرمایید خواندگان موصوف بعنوان مجلوب ثالث در رسیدگی دعوت گردند.

 

روند رسیدگی دادگاه و استرداد دادخواست :

خریداران( خواهان های دعوی مذکور)  ابتدا اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری علیه فروشنده مینمایند که در جلسه دادگاه سایر اعضا و سهامداران شرکت حضور می یابند و اعلام میکنند که آقای .......... نماینده شرکت میباشند و انجام معامله موصوف در حیطه وظایف ایشان بوده و لذا دادگاه با پذیرش اختیار فروشنده در انتقال مغازه به خریداران، بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می کند.با استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص می گردد که اداره وصول و اجرای مالیات شهر تهران در مورخ 13/9/75 بخشی از اموال شرکت ........... از جمله پلاکهای ثبتی مذکور از قطعه 21را بابت بدهی مالیاتی توقیف نموده است.
و با توجه به اینکه خواسته دادخواست مطروحه، صرفا الزام به تنظیم سند رسمی بود ، دادخواست مسترد و مجدد اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع بازداشت از قطعه ملکی خریداران  می گردد.

 

 

شماره (2) - دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان :

1- آقای ..............

2- آقای ..............

3- آقای ............

خوانده:

1- شرکت .....................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته :
1- رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف)
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک(الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک شهرداری4(قطعه 21 تفکیکی) به مساحت60/31 متر مربع واقع در طبقه همکف احداثی در پلاک های ثبتی شماره ............. الی ............ به مقوم به 51/000/000ریال .ارزش منطقه ای ملک 51/000/000 ریال.
3- مطالبه خسارات دادرسی

مستندات دادخواست
1- خوانده با وصف دریافت آخرین قسط ثمن از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین استنکاف می نماید.
2- موکلین در جهت اخذ سند رسمی ناچار به طرح دعوی گردیدند لکن مشخص گردید که اداره وصول واجرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره .......... تمامی پلاک مرقوم را بابت بدهی شرکت .............. توقیف نموده است.
3- با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 5/1/74 بیع شرعی بین خواهان ها و خوانده شرکت ......... به نحو صحیح واقع شده است و توقیف مال غیرمنقول در سال 1375 و بعد از خریداری و تحویل مغازه صورت گرفته است.

شرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی :

خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/1/74 و متمم آن که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره4، قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی  شماره ...... الی ......  بخش دو تهران خریداری نموده اند.
پس از وقوع معامله مغازه به تصرف خریداران داده می شود.بموجب بند 1 ماده 5 قرارداد، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مدارک مورد نیاز را جهت انتقال رسمی مبیع فراهم و پس از دریافت آخرین قسط  در دفترخانه اسنادرسمی شماره 300 تهران حاضر و نسبت به تنظیم، ثبت و امضا سند رسمی انتقال اقدام نماید.اما فروشنده محترم به رغم دریافت تمامی ثمن تاکنون تمهیدات لازم جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال را فراهم نکرده است.
با طرح دعوی موکلین در خصوص الزام شرکت .......... به تنظیم سند رسمی انتقال ب استعلام دادگاه محترم از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید اداره وصول و اجرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره ............. در تاریخ سیزدهم آذرماه سال 1375 تمامی پلاک ثبتی مذکور را بابت بدهی شرکت ............. توقیف نموده است.
نظر به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین خریداران و فروشنده در تاریخ بیست و پنج فروردین سال1374 مسلم است و با عنایت به اینکه اداره مالیات پس از اینکه ملک شرعا و قانونا به موکلین انتقال یافته است در سال 1375 (یک سال پس از انتقال ملک به موکلین) اقدام به توقیف پلاک ثبتی مذکور نموده است بنابراین اقدام اداره مالیات نسبت به قطعه21 تفکیکی( ملکی موکلین) از پلاک ثبتی مذکور از مصادیق توقیف ملک ثالث می باشد زیرا قبل از توقیف ملک توسط اداره مالیات قطعه تفکیکی مذکور به موکلین انتقال یافته بوده و اداره مالیات اقدام به توقیف مال غیر نموده است لذا صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به رفع توقیف از قطعه 21 تفکیکی واقع در طبقه همکف احداثی در پلاکهای ثبتی شماره .. الی ...بخش دو تهران مورد استدعاست.
هم چنین با عنایت به مسلم بودن وقوع بیع صحیح شرعی بین موکلین و فروشنده و نظر به اینکه خواندگان به انجام جنبه های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از انجام تعهد خودداری کرده اند لذا مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان ها با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده  از جمله خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه مورد استدعاست.
نظر به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم شرکای شرکت .......... می باشند و صدور حکم در خصوص دعوی در حقوق ایشان نیز موثر می باشد مستدعی است دستور فرمایید خواندگان موصوف بعنوان مجلوب ثالث به رسیدگی دعوت گردند.

 

 

لایحه دفاعیه وکیل خواهان - الزام به تنظیم سند رسمی

بند 1 : وقوع بیع بین طرفین دعوی به استناد مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ 25/1/1374 
بند 2 : 1- عدم ایفای تعهد خوانده نسبت به بند 1 ماده 5 قرارداد در خصوص حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریداران 2- مالک پلاک ثبتی مذکور، شرکت ........... بوده است که فروشنده آقای ........ مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت بوده است.3- طرح شکایت کیفری قبلی خریداران علیه فروشنده به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر:با ارائه مستندات توسط سایر اعضای شرکت ............ از جمله روزنامه رسمی و آگهی تصمیمات اتخاذی شرکت ..........مشخص می گردد که فروشنده در زمان انعقاد معامله، سهامدار عمده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بوده و کلیه اختیارات قانونی جهت نقل و انتقال و انجام هرگونه فعل و انفعال در اموال شرکت را دارا بوده و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ........ مورخ 17/9/86 با پذیرش اختیار فروشنده در انتقال مغازه به موکل، بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می کند.
بند 3 : شرح تقدیم دادخواست قبلی و استرداد آن به دلایل پیش گفته و اشاره به پاسخ استعلام دادگاه.
بند 4 : لازم به ذکر است که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت، قطعه 4 تفکیکی از پلاک ثبتی مذکور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران بازداشت می باشد و ارتباطی به قطعه موکل که قطعه 21 تفکیکی می باشد، ندارد.
در آخر،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به شرح ستون خواسته الزام اداره مالیات بر رفع توقیف از قطعه21 از پلاک ثبتی مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.
نکات لایحه وکلای خواهان ها در پاسخ به ایراد مطروحه در جلسه رسیدگی  مبنی بر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی به خواسته ی الزام اداره مالیاتی به رفع توقیف از ملک متعلق به موکل می باشد به شرح ذیل است:
بند 1 : بموجب مواد 182 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم: اولا در خصوص بدهی مالیاتی شرکت .... موکلین نه موظف به پرداخت مالیات آن شرکت بوده اند و نه مالیات آن را تعهد یا ضمانت نموده اند لذا مطابق قانون مذکورموکلین نه مودی و نه درحکم مودی محسوب نمی شوند و نمی توان طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با ایشان رفتار نمود و ثانیا همانگونه که در دادخواست تقدیمی نیز ذکر گردیدمغازه مذکور در سال 1374 یعنی یکسال قبل ازاینکه اداره مالیات تصمیم به توقیف اموال شرکت ........ بابت بدهی هایش بگیرد به موکلین انتقال یافته  و در سال 1375 که اداره مالیات اقدام به توقیف اموال مودی  می نماید، قطعه تفکیکی قانونا و شرعاً یکسال بوده که به موکلین انتقال یافته بوده فلذا اداره امور مالیاتی نه اموال مودی بلکه مال غیرمنقول متعلق به ثالث (موکلین) را توقیف نموده است پس قطعا هیات حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی بعنوان رفع توقیف از ملک نیست زیرا موکل مودی نبوده و خواسته محل اختلاف یک دعوی مالیاتی محسوب نمی شود.
بند 2 : در خصوص این ایراد که ممکن است دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی باشد لازم به ذکر می باشد مطابق بند2 ماده10 قانون مذکور دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی مالیاتی که میان مودی(یا اشخاصی که در حکم مودی محسوب می شوند) و اداره مالیات ایجاد می شود صالح به رسیدگی می باشد اما دعوی موکلین که نسبت به امور مالیاتی شرکت .... و اداره مالیات،شخص ثالث می باشند و هیچ ارتباطی به دعاوی مالیاتی میان مودی و اداره مالیات ندارند مطابق اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اختصاصی ،در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد و نمی توان صلاحیت خاص مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف مالیاتی را که صرفا به اختلافات میان مودی و اداره مالیات رسیدگی می نماید به این موارد تسری داد.
بند 3 : مستندا به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم: تمام شرایط مذکور در ماده موجود است به این توضیح که اولا تاریخ وجود حق مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیرمنقول می باشد . ثانیاً موکلین به دنبال اخذ رای قطعی دادگاه جهت رفع توقیف از ملکشان می باشند که اشتباها بجای ملک ثالث توقیف شده.
بند 4 : مطابق ماده 23 قانون ثبت و ماده 56 آیین نامه فوق الذکر و... در صورتی که دادگاه وقوع معامله رامیان دونفر احراز نماید ولو که مستند به سند عادی باشد با صدور رای قطعی دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی و رفع توقیفی که به تصور اینکه ملک متعلق به بایع بوده صورت گرفته باشد، ثادر می نمایند. در خصوص دعوی مطروحه نیز موضوع دقیقا مصداق مواد مذکور می باشد و...

دادنامه در مورخ 10/8/93 از شعبه 17 دادگاه در خصوص دادخواست شماره یک مبنی بر صدور قرار رد دعوی بدلیل استرداد دعوی توسط خواهان صادر می گردد.
 

 

رای دادگاه - الزام به تنظیم سند رسمی

به تاریخ :  ...........................                     

مرجع رسیدگی : شعبه ....... دادگاه عمومی تهران                                 

شماره دادنامه : ......................

خواهان : آقای مجید ...................

خواندگان :

1- شرکت  ..................

2- آقای پیام .....................

3- آقای پیمان .......................

4- آقای منصور ......................

5- اداره کل امور مالیاتی  

خواسته : رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی) در خصوص انتقال رسمی شش دانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه

مستندات دادنامه:

1- دادنامه شماره ......... مورخ 28/12/80  شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که پیرو آن خواهان شکایت کیفری دایر بر کلاهبرداری علیه اقای ........ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
2- و با عنایت به تحویل مبیع به خواهان ها و پرداخت ثمن معامله وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خواندگان ردیفهای یک تا پنج به نظر دادگاه محرز است. 
3- چون تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع مذکور است و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایه می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات و یا اسقاط آن ابراز ننموده است.
4- پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت شرکت ......... دلالت دارد.
5- در پاسخ اعتراض احد از خواندگان (اداره کل امور مالیاتی استان تهران) به عدم صلاحیت دادگاه، چون دعوی بین خریداران مال غیرمنقول و مالک ثبتی است در خصوص ملکی که مورد توقیف اداره مالیات قرار گرفته  و از نوع اختلاف فیمابین مودی مالیاتی و اداره مالیات نیست تا موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی و شبه قضایی چون هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری باشد از طرف دیگر با توجه به محتویات پرونده مال مورد توقیف از سوی اداره امور مالیاتی قبلا توسط خواهان ها مورد معامله قرارگرفته و در واقع از مالکیت شرکت .......... خارج شده است و در نتیجه به لحاظ توقیف موخر اداره مالیات مدافعات وی نمی تواند موثر در مقام باشد.

متن رای دادگاه  الزام به تنظیم سند رسمی :

در خصوص دعوی خواهان آقای مجید .......... با وکالت خانم.......... به طرفیت خواندگان 1- شرکت.............. 2- پیام .......... 3- پیمان .............4- منصور .......... 5- اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران (اداره کل وصول و اجرای مالیات) به خواسته رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی) در خصوص انتقال رسمی شش دانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه از پلاک ثبتی 3342 الی 3346 بخش دو تهران موضوع مبایعه نامه عادی مرقوم شش دانگ مغازه احداثی در طبقه همکف در پلاکهای ثبتی مرقوم  را از آقای ................ مدیر عامل و رییس هیات مدیره خریداری نموده اند و لکن خوانده با وصف دریافت آخرین قسط دریافت ثمن از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین وی استنکاف می نماید. در جهت اخذ سند رسمی ناچار به طرح دعوی گردیدند لکن مشخص گردید که اداره وصول وا جرای مالیات شهر تهران برابر نامه شماره ............. تمامی پلاک مرقوم را بابت بدهی شرکت ............. توقیف نموده است اینک چون با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 5/1/74 بیع شرعی بین خواهان ها و خوانده شرکت ............... به نحو صحیح واقع شده است و توقیف مال غیرمنقول در سال 1375 و بعد از خریداری و تحویل مغازه صورت گرفته است اقدام اداره مالیات از مصادیق توقیف ملک ثالث است در نتیجه صدور حکم را به شرح خواسته درخواست دارند. دادگاه به دلایل و مستندات خوانده توجه نموده و با بررسی مفاد دادخواست و محتویات مستندات ابرازی و بالاخص دادنامه شماره 1554 مورخ 28/12/80  شعبه 18 دادگاه عمومی تهران که پیرو آن خواهان شکایت کیفری دائر بر کلاهبرداری علیه اقای ........... مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به تحویل مبیع به خواهان ها و پرداخت ثمن معامله وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خواندگان ردیفهای یک تا پنج به نظر دادگاه محرز است و چون تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع مذکور است و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایا می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات و یا اسقاط آن ابراز ننموده است و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت شرکت .......... دلالت دارد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مدافعات نماینده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران و ایراد وی بر صلاحیت دادگاه به نظر این دادگاه وارد نیست زیرا دعوی بین خریدار مال غیرمنقول و مالک ثبتی است در خصوص ملکی که مورد توقیف اداره مالیات قرار گرفته و از نوع اختلاف فیمابین مودی مالیاتی و اداره مالیاتی نیست تا موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی و شبه قضایی چون هیات حل اختلاف مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری باشد از طرف دیگر با توجه به محتویات پرونده مال مورد توقیف از سوی اداره امور مالیاتی توسط خواهان ها مورد معامله قرار گرفته و در واقع از مالکیت شرکت ........ خارج شده است و در نتیجه به لحاظ توقیف موخر اداره مالیات مدافعات وی نمی تواند موثر در مقام باشد، در نتیجه دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده اخیر دعوی خواهان را ثابت  و قانونی تشخیص مستندا به مواد 223،221،220،219،10 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر رفع توقیف از شش دانگ مغازه مذکور از پلاک ثبتی فوق و سپس الزام خواندگان ردیفهای اول تا پنجم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ مغازه مذکور عرصتاً و اعیاناً و با لحاظ کلیه منافع و متعلقات به نام خواهان ها صادر و اعلام میدارد.دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال سرقفلی با توجه به انتقال عین مغازه و فقدان رابطه استیجاری قابل استماع نبوده به استناد ماده 2 قانون ایین دارسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد آن صادر  و اعلام میگردد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند 2/050/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رای دادگاه نسبت به خواندگان ردیفهای یک الی پنج غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد

 

 

مطالب مرتبط با الزام تنظیم سند رسمی :

1- شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.26 از 5 (23 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.