X
اعتراض به قرار منع تعقیب

 اعتراض به قرار منع تعقیب

پس از شروع به رسیدگی در دادسرا (دادیار یا بازپرس) اگر نظر به مجرم بودن متهم داشته باشد با صدور قرار مجرومیت دستور جلب به دادرسی متهم را صادر می کند. (در قانون سابق که قرار به جلب دادرسی را کیفر خواست گفته می شد.) و اگر بازپرس نظرش به بی گناهی و عدم توجه اتهام به متهم باشد اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

 

  |  
بازدید: 24057
  |  
امتیاز: Article Rating

پرونده عملی اعتراض به قرار منع تعقیب 

رای دادگاه بدوی - اعتراض به قرار منع تعقیب

گردشکار - بتاریخ 96/02/09 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 (شهید محلاتی) تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ............................... تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 (شهید محلاتی) تهران

احتراما؛ در خصوص اتهام  آقای ............. وآقای ..................، آقای .......... دائر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع حسب شکایت آقای ........ با عنایت به فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 و 270 قانون آیین کیفری قرار منع تعقیب صادر و مراتب ظرف 10 روز قابل اعتراض از جانب شاکی در دادگاه کیفری ذی صالح خواهد بود. دفتر جهت اظهارنظر ارسال، در صورت موافقت از موجودی کسر و در آمار منظور گردد.

 

لایحه دفاعیه - اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم شعبه 1131 دادگاه کیفری دو تهران

با سلام 

احتراما در خصوص پرونده به شماره کلاسه .............  در راستای تقدیم لایحه تکمیلی و در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب صادره مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

1) آقای ............ فروشنده و وارد کننده عمده لاستیک است، موکل نیز به ایشان مراجعه می کند و قرار میشود که از ایشان به اندازه مبلغ 297/000/000 تومان لاستیک بخرد و تعداد 10 حلقه لاستیک به عنوان نمونه از ایشان دریافت و مقرر می شود به اندازه مبلغ توافق شده هفت فقره چک به شماره سریالهای............... ، ............... ، ................. ، ................. ، ................ ، ............. ، ................. جمعاً به مبلغ 297/000/000 تومان توسط موکل صادر و تحویل و به امانت تسلیم آقای باقر ........... مینمایند متعاقباً موکل لاستیکهای مزبور را برای جهت بررسی کیفیت نزد کارشناس میبرند ولیکن به دلیل کیفیت بد لاستیکها نزد آقای باقر ........... مراجعه نموده و قضیه را برای ایشان تشریح میکنند و نهایتاً راضی میشوند که پول ده حلقه لاستیک را پرداخت کنند چرا که در پروسه معاینه کیفیت لاستیکها تماماً نابود شده بود و آقای باقر .............. بیان مینمایند پس از پرداخت مبلغ تعیینی چکهای موکل را مسترد خواهند نمود.

2) به منظور تبیین میزان بدهی موکل ،جلسه ای با حضور دو تن از دوستان مشترک موکل و آقای ................ تشکیل گردید و بدهی موکل 35/000/000 تومان تعیین می شود که در همان جلسه از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در دفتر کار آقای .............. این مبلغ به حسابشان واریز و تصفیه حساب گردید.

3) پس از تصفیه حساب، موکل چکهای خود را مطالبه مینماید تا مطابق با قرار فی مابین به ایشان مسترد گردد ولیکن آقای .......... صراحتاً بیان میکند چکها را خرج کرده اند و با تبانی و همکاری شخصی بنام ............. سه فقره از چکها را به مبلغ 167/000/000تومان به شماره های ....... ، ......... و ............ تحویل شخصی به نام امیر ............ که کارمند رسول .......... است داده می شود.

4) آقای ................ نیز ابتدا به بانک مراجعه و چکها را برگشت می زند و سپس از طریق اجرای ثبت ، نسبت به مطالبه وجوه چکها اقدام نموده وموکل را ممنوع الخروج می کنند .

5) آقای .......... همانطور که ذکر شد کارمند آقای ............ و شخص اخیر الذکر از خانواده موکل و موکل کینه و عداوت قدیمی دارد و مدتهاست که در پی انتقام جویی از ایشان بوده است و واسطه تحویل چکها به آقای ................ میشود که وی نیز برگشت زده و وجوه آنها را مطالبه نمودند این در حالی که هیچ یک از مشتکی عنهم حقی بابت وصول مبلغ چکها ندارند و همچنین آقای .............منکر وجود چکها و امانی بودن آنها نیستند و نزد شهود پرونده نیز در این خصوص اقرار کردند ولیکن بازپرس محترم نسبت به این امور بی اعتنا بوده و بدون احضار ایشان و اخذ توضیحات اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمودند  اینها در حالی است که خداوند در آیه 37 سوره انفال، مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است و ماده 674 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره، امانت، رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

فلذا مستنداً به متن ماده قانونی می بایست مال امانی توسط مالک به امین سپرده شود و سپردن مال نیز باید از طریق قانونی صورت گیرد و در پی آن مورد امانت استعمال، تصاحب، اتلاف و غیره گردد و با تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن مورد امانت جرم خیانت در امانت تحقق می یابد و با عنایت به اینکه در پرونده پیش رو نیز چکهای مورد اشاره در راستای روابط کاری و مالی به ایشان تحویل شده تا به صورت امانی در ید ایشان باشد و پس از تصفیه حساب مالی به موکل عودت داده شود ولیکن نه تنها چنین نشده است بلکه با تبانی و همکاری اشخاص دیگر که از آنها یاد شد، از طریق اجرای ثبت سه فقره از چکها مطالبه گردیده و موکل ممنوع الخروج شده است و الباقی چکها نیز مسترد نمی شود.

حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به تحقق عنصر مادی و معنوی جرم خیانت در امانت تقاضای نقض قرار صادره و تعقیب و محکومیت ایشان از محضر عالی مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه کیفری - نقض قرار منع تعقیب 

پرونده کلاسه : ....... دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران

شاکی : اقای ........... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

متهمین : 1- .......... 2-........... 3- .............. به نشانی ................

متن رای دادگاه نقض قرار منع تعقیب :

در خصوص اعتراض آقای مسعود محمدی به وکالت از آقای ....... نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 14 تهران نظر باینکه حسب نحوه اظهارات طرفین پرونده و آقای ............ اختلاف حساب بین آقای ............ و آقای ................. به شرح صورتجلسه مراجعه حضوری مورخ 1396/09/19 دادسرا و اظهارات ضد و نقیض معترض علیه در آن جلسه سوءنیت وی در عدم استرداد چکهای معترض را تداعی می نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق دادگاه مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری قرار معترض عنه نقض و قرار جلب به دادرسی آقای ......... صادر اما در مورد آقایان ............ و ............... نظر به اینکه معترض موثری که موجبات نقض قرار معترض عنه را در پی داشته باشد بعمل نیاورده و عنصر سپردن چکها به آن دو محقق نشده است و معترض در این خصوص دلیلی اقامه ننموده است. فلذا اعتراض شاکی را غیر وارد تشخیص و با استناد ماده 273 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار معترض عنه را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره قطعی  می باشد.

رئیس شعبه 1131 دادگاه کیفری 2 تهران

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.46 از 5 (26 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 06 مهر,1401

سیروس صحت پور

با سلام و خسته نباشید معرض تشکر بخاطر مطالب مفیدی که ارسال کردید .
موضوع سعوال من وکالتنامه ای است که پدرم در قید حیات به برادر بزرگ‌تر من داده‌اند که من بعد از دیدن وکالتنامه متوجه شدم که امضای پدرم اصلا شبیه امضاهای پدرم نیست و به نظر من از طرف برادرم و خودش امضا کرده
من دادخواست کیفری داده‌ام که رد شده و اعتراض هم کرده‌ام آیا شما راه حل بهتری دارید برای حل این مسعله لطفا برام بفرستید ممنون و تشکر دوباره

شنبه, 10 اردیبهشت,1401

فرشاد میرزایی

باسلام یکی از دوستان بنده به جرم سرقت مقرون به ازار ازمن شکایت کرد پرونده درشعبه ۷ بازپرسی رسیدگی شد وقرار منع تعقیب اینجانب را صادر کرد ولی شاکی به آن اعتراض نمد وپرونده در دادگاه دو کیفری رسیدگی ومجدد رای بر برائت من صادر کرده به شاکی ۲۰ روز مهلت اعتراض در دادگاه تجدید نظر داده شده است. آیا این رای باید قطعی باشد یا حق اعتراض در دادگاه تجدید نظر را دارد؟ ممنون میشم جواب مرا بدهید

چهارشنبه, 13 مرداد,1400

حمیدرضا سرلک

باسلام چند ماه پیش شخصی از من به اتهام سرقت از من شکایت کرد بعد از 5 ماه با کمک وکیل تونستم بی کناهی خودم ثابت کنم و بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد، تقریباً 2ماه دزد وسایل منزل آن شخص دستگیر و به دزدی اموال این شخص اعتراف کرد،
من هم یک ماه پیش از این فرد که تهمت دزدی بمن زده بود شکایت کردم پرونده بعداز 10روز آمد دادیاری شعبه 12دادسرای شهرستان ری ،من منتظر پیام یا ابلاغ قضایی از طرف دادیاری برای روز رسیدگی بودم که امروز متوجه شدم خانم دادیار در تاریخ 1400/5/6
قرار منع تعقیب صادر کرده من فقط 3روز فرصت دارم که دوروز آن تعطیل می‌باشد حالا باید چه کنم؟

جمعه, 01 اسفند,1399

فریباساکی

باسلام وخسته نباشید ممنون ازاگاهی که به همه میدین من درموردجعل پزشکی ثابت شده سوال دارم ممنون میشم حوابموبدین

چهارشنبه, 24 دی,1399

مهران

مرسی بابت راهنمایتون

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.