X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

 نمونه پرونده عملی اصلاح شناسنامه و تغییر نام

نمونه پرونده عملی اصلاح شناسنامه و تغییر نام

بسیار اتفاق می افتد که فردی نسبت به مندرجات شناسنامه خود معترض است و مثلاً از نام خود راضی نیست یا تمایل به تعویض نام خانوادگی دارد و یا مدعی است که سن و تاریخ تولد او واقعی نیست.فقط برای یک بار هر شخص میتواند تغییر این قبیل مندرجات شناسناممه را بخواهد.برای انجام این کار ضرورت دارد حتماً با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه اصلاح و تغییر شناسنامه (تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن) مشورت نموده یا با اعطای وکالت دادگستری انجام پروسه و تشریفات را به آن وکیل واگذار نماید.توجه داشته باشید اصلاح و حذف سایر مندرجات شناسنامه مثل نام پدر یا مادر یا فرزند یا محل صدور یا محل تولد به هیچ وجه مگر در موارد بسیار خاص و نادرف ممکن نیست!!!

  |  
بازدید: 12562
  |  
امتیاز: Article Rating

دادخواست اصلاح شناسنامه

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر
شماره دادنامه : 1400
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان : غلامرضا .....به وکالت از صدیقه ....                                       
خوانده : اداره ثبت احوال .......

خواسته  : اصلاح سند سجلی و تغییر نام

دلایل ومنضمات دادخواست :

1- رونوشت مصدق شناسنامه خواهان

2- تصویر مصدق سند نکاحنامه

شرح دادخواست تغییر نام :

ریاست محترم دادگاه :
اینجانب صدیقه ......... میباشم به لحاظ اینکه نام کوچک من از اسماء بسیار قدیمی می باشد واین در حالی است که اینجانب متولد سال 1365 می باشم و تمام دوستانم از نامهای بسیار زیبا و جدید استفاده می کنن حال با توجه به اینکه من از داشتن چنین اسمی رنج میبرم و دچار ناراحتی روحی وروانی شده ام از دادگاه محترم خواستار تعویض نام از صدیقه به نازنین می باشم .

 

 

 

نظر اداره کل ثبت احوال کشور :

ریاست محترو شعبه 123 دادگاه عمومی شهید باهنر
احتراماً عطف به اخطاریه شماره....... در خصوص دعوی خانم صدیقه رنگها صلاحیت انتخاب نام را شرع وعرف اجتمایی در اختیار ولی قانونی قرار داده است و ولی قانونی خواهان نیز وفق ماده 20 قانون ثبت احوال به اختیار وازه صدیقه را یکی از القاب حضرت فاطمه دختر رسول خدا ( ص ) و از اسامی بسیار راجع و مصطلح در جامعه است انتخاب و ضمن حضور در ثبت احوال و درخواست شناسنامه نوزاد را ارائه نموده و سند سجلی نیز بدون هیچ گونه اشتباهی تنظیم وشناسنامه صادر و تحویل شده است و خواهان مدت 19 سال است به همین نام زندگی کرده وبا آن در کلیه مقاطع تحصیلی ثبت نام نموده  وکلیه مدارک تحصیلی خواهان  با وازه صدیقه صادر و تحویل شده است این مدارک تحصیلی ودولتی دلیل اشتهار نامبرده نام صدیقه می باشد افراد بسیار زیادی در اجتماع وجود دارند بنام دیگری غیر از آنچه در شناسنامه درج شده است مورد خطاب واقع می شود پس ادعای خواهان دلیل ومدرک محسوب نمی شود موارد تغییر نام در تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال پیش بینی شده است اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود و یا اسامی زننده ویا مستهجن باشد قابل تغییراست واژه صدیقه باستناد این تبصره قابل تغییرنیست .
سند سجلی خواهان وفق ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود و به استناد ماده 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی مسموع نیست وبه استناد ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید نسبت به سند رسمی مسموع نیست و فقط طرف می تواند ادعای جعل آن را بکند و خواهان تا کنون نتوانسته است چنین ادعایی را مطرح نماید لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.

 

 

گردشکار  پرونده اصلاح سند سجلی : 

خواهان دادخواستی بخواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید .

 

رای دادگاه اصلاح سند سجلی :

در خصوص دادخواست غلامرضا...... به وکالت از صدیقه ...به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته اصلاح سند سجلی شماره 8530 از حیث نام وتغییر آن از صدیقه به نازنین با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده صرفنظر از اینکه سند سجلی خواهان مطابق مواد 15 و16 قانون ثبت احوال به اظهار ولی قانونی وی وتوسط مامور صلاحیت دار قانونی صادر و مطابق مواد999 و1287و1292 قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب وادعای انکار یا تردید در مقابل آن مسموع نمی باشد ، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل یا مدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که تغییر مندرجات سند سجلی خواهان را ایجاب نماید ارائه نکرده وصرفا به طرح دعوی خویش اکتفا نموده ، از طرفی نام خواهان از اسامی رایج ، مصطلح وبا مفهوم ومتناسب با جنس صاحب سند بوده واز اسامی ممنوعه نیزنمی باشد و تغییر بدون دلیل آن موجب خدشه به اعتبار اسناد رسمی کشور خواهد .
بنا علیهذا دادگاه با قبول دفاعیات نماینده قضایی اداره خوانده خواسته خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده ، مستندا" به مواد مرقوم و مواد مرقوم وماده 4 قانون ثبت احوال ، حکم به بی حقی و بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده ، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود  .

 

 

نظر نهایی، تغییر نام کوچک : 

در خصوص دعوی خانم صدیقه رنگها صلاحیت انتخاب نام را شرع وعرف اجتمایی در اختیار ولی قانونی قرار داده است وولی قانونی خواهان نیز وفق ماده 20 قانون ثبت احوال به اختیار وازه صدیقه را یکی از القاب حضرت فاطمه دختر رسول خدا ( ص ) واز اسامی بسیار راجع ومصطلح در جامعه است انتخاب وضمن حضور در ثبت احوال ودرخواست شناسنامه نوزاد را ارائه نموده وسند سجلی نیز بدون هیچ گونه اشتباهی تنظیم و شناسنامه صادر وتحویل شده است وخواهان مدت 19 سال است به همین نام زندگی کرده و با آن در کلیه مقاطع تحصیلی ثبت نام نموده  و کلیه مدارک تحصیلی خواهان  با وازه صدیقه صادر وتحویل شده است این مدارک تحصیلی و دولتی دلیل اشتهار نامبرده نام صدیقه می باشد افراد بسیار زیادی در اجتماع وجود دارند بنام دیگری غیر از آنچه در شناسنامه درج شده است مورد خطاب واقع می شود پس ادعای خواهان دلیل ومدرک محسوب نمی شود موارد تغییر نام در تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال پیش بینی شده است اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود ویا اسامی زننده ویا مستهجن باشد قابل تغییراست واژه صدیقه باستناد این تبصره قابل تغییرنیست .
سند سجلی خواهان وفق ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود وبه استناد ماده 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد ومندرجات سند رسمی مسموع نیست وبه استناد ماده 1292 قانون مدنی انکار وتردید نسبت به سند رسمی مسموع نیست وفقط طرف می تواند ادعای جعل آن را بکند وخواهان تا کنون نتوانسته است چنین ادعایی را مطرح نماید لذا دعوی خواهان به این مضمون محکوم به رد می باشد.

 

 

 

مطالب مرتبط اصلاح و تغییر شناسنامه :

1- تغییر نام خانوادگی و نام فامیل

3- اصلاح شناسنامه و دعاوی مرتبط با ثبت احوال

3- راههای تغییر نام کوچک، وکیل تغییر نام، وکیل شناسنامه

4- راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.62 از 5 (29 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 01 دی,1400

حمداله

سلام من اسمم حمداله هست و بشدت خواهان تغییر نامم ب حمید هستم و با این اوصاف میسر نیست
در صورتیکه حق طبیعی هر فردی هست لاقل برای یکبار خودش برای نام خودش تصمیم بگیرد
حتی برای دین مشروع هست که بعد از 15سالگی افراد میتوانند با اطلاع و خواست خود دین خود را انتخاب کنند
اما چطور نمیشود اسم خود را تغییر داد

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.