وکیل برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

 وکیل برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی،احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است و مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.در قانون، جعل و قلب (تقلب) و تزویر معانی نزدیک و شبیه به هم دارند و در مقررات مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند. بسته به قصد متقاضی و شاکی و خواهان و اینکه مجازات جعل کننده سند را بخواهد یا باطل شدن سند و یا هر دو را، باید حسب مورد اقدام مناسب حقوقی یا کیفری یا هر دو انتخاب شود. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص جعل اسناد و دعاوی کیفری مشورت شود.

  |  
بازدید: 151160
  |  
امتیاز: Article Rating

 

مفهوم جرم جعل و شیوه طرح ادعا

احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل سند و ادعای جعلیت و بی اعتباری اسناد حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل سند نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

اقسام دعوای جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

 

 

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

 

3- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

 

 

انواع دعوای جعل سند تبعی

1- ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.

این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.

اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

2- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است.

جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.45 از 5 (74 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
جعل سند به معنی هر نوع ایجاد سند، دست بردن در سند، تغییر در ظاهر و مفهوم و محتوای سند به صورت جزئی یا کلی است.و فرقی نمی کند که طرف مثلا با کنار هم گذاشتن صدها عبارت و درج امضاء سندی را بدواً بسازد و یا تنها با کم یا اضافه کردن یک عبارت محتوای سند را تغییر دهد.در هر حال و در هر یک از صور فوق جعل واقع می شود.اعم از اینکه سند عادی باشد یا رسمی.
برای شکایت جعل سند هم می توان به دادگاه کیفری شکواییه داده و تقاضای مجازات طرف را نمود و هم می توان به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل و ابطال سند داد.هم چنین در میانه یک دادسری اعم از حقوقی یا کیفری یک طرف می تواند نسبت به اسناد ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل نماید که در اینصورت قاضی حسب تشخیص با بررسی دلایل مدعی جعل یا با اجاع به کارشناس اصالت یا عدم اصالت سند را احراز می کند.
ابتدا با مراجعه به وکیل در مورد موضوع خود از وکیل مشورت بگیرید و در صورتی که قانع و مجاب شدید و وکیل مورد نظر نیز پرونده شما را قابل دفاع دانسته و قبول نمود برای اثبات وقوع جرم جعل به آن وکیل وکالت بدهید.در صورتی که وکیلی را نمیشناسید می توانید از طریق جستجوی عبارات ((وکیل برای جعل)) یا ((وکیل خوب برای دفاع از جرم جعل)) در سایت و موتور جستجوی گوگل به سایت و مقالات و دستنوشته ها و مطالب یک وکیل دست یافته و از میزان تخصص و تبحر و مهارت آن وکیل اطمینان حاصل نمایید.
مجازات جرم جعل مطابق ماده 523 به بعد از قانون مجازات اسلامی عبارت است از : حبس از 3 ماه تا 15 سال.یعنی در خفیق=ف ترین حالت ماده 529 حداقل مجازات جرم جعل را 3 ماه و در شدیدترین حالت، ماده 524  حداکثر مجازات جرم جعل را 15 سال اعلام نموده است.
جرم جعل از جمله جرایم عمومی بوده و در دادسرا و دادگاه عمومی (دادگاه کیفری دو) قابل تعقیب و رسیدگی است.از نظر صلاحیت محلی هم دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.
جرم جعل از جهات مختلف قابل تقسیم است.جعل را به یک اعتبار می توان به جعل مادی با معنوی و یا مفادی تقسیم نمود و نیز می توان به اعتبار شخصیت مرتکب به جعل توسط اشخاص عادی و یا مقامات دولتی تقسیم نمود و یا میتوان به اعتبار سند موضوع جعل، به جعل در سند عادی یا سند رسمی تقسیم کرد. هم چنین جعل از جهت موضوع می توان به جعل اسکناس، جعل سند و یا جعل مهر و نظایر اینها تقسیم بندی شود.
روش اثبات جرم جعل و دلایل لازم برای ثابت کردن جعل همان دلایل عمومی اثبات دعوا و ادعا است.برای اطلاع از راه ها و دلایل اثبات جرم به مقاله تحت همین عنوان در سایت دادگران حامی مراجعه نمایید.
کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب یا چند جزئی است و عنصر مادی آن حتی ممکن است از چند جرم تشکیل شده باشد.در اینگونه مواقع و به طور کلی هرگاه یک مجموعه اقدامات مشتمل بر چند عنوان مجرمانه باشد به این، در اصطلاح حقوقی تعدد معنوی گفته می شود و نحوه محاسبه مجازات به این صورت است که فقط مجازات جرم شدیدتر قابل اعمال است.
بله.دست بردن در شناسنامه نه تنها جعل محسوب می شود بلکه از شدیدترین انواع آن هم هست چرا که شناسنامه سند دولتی و رسمی بوده و قانونگذار بیشترین مجازات را برای این نوع جعل در نظر گرفته است.
خیر.جرم جعل در مفهوم خاص خود فقط شامل جعل سند و نوشته می شود البته عنوان مشابهی نیز در قانون وجود دارد که به آن جعل عنوان مقامات دولتی یا رسمی یا حکومتی گفته می شود و عبارت است از اینکه شخصی خود را یک مقام دولتی معرفی کند.
کلاً دعاوی کیفری از جمله دعوای جعل هزینه های دادرسی چندانی ندارند و هزینه های پیگیری آن را می توان فقط هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل دانست.
دستمزد و حق الوکاله وکیل برای جرم و شکایت جعل رقم ثابتی نیست و با توجه به حجم و پیچیدگی کار و نوع سند یا اسناد جعل شده و در نهایت توافق وکیل و موکل تعیین می شود ولی در هر حال در زمان نگارش این مطلب (اوایل سال 2021 میلادی و سال 1400 شمسی) کمتر از مبلغ 20 میلیون تومان نیست.
مطابق ماده 525 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل اسناد و اوراق دولتی از 1 تا 10 سال حبس است.
خیر.از آنجاییکه قوانین کیفری را باید تفسیر مضیق و محدود نمود شایسته این است که جعل چنین اسناد و نوشته هایی را، جعل اسناد دولتی ندانیم.
از نظر نگارنده این مطلب جرم جعل در صورت دست بردن در اصل سند تحقق مییابد و نظر بسیاری از قضات و حقوقدانان هم همین است و ضرورت توسل به ظاهر قوانین و تفسیر محدود قواعد کیفری و تفکیک بین اصل و تصویر سند نیز همین است.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 28 بهمن,1398

behdad

آیا اگر کارمندی که مسوول انبار ارگان دولتی است و حواله انبارش را گم کرده باشد ( حواله شامل یک قلم جنس که به کارمندی تحویل داده است)و اون کالا وجود داشته باشد.آیا چون حواله را گم کرده است مجازاات کیفری دارد؟ آیا اون کارمندی که حواله دستی را گم کرده است میتواند بدون دلیل و مدرک وشاهدی کارمندی را متهم کند تو حواله مرا سرقت کرده ای.


پاسخ وکیل :
صرف گم کردن یک حواله یا رسید تحویل کالا از انبار به نحوی که شما توصیف نمودید در حالیکه اصل آن کالا وجود دارد به نظر اینجانب واجد هیچ عنوان مجرمانه ای نیست و حتی برداشتن آن توسط دیگری را هم به سختی می توان جرم دانست و اگر جرم باشد (که به نظر من نیست) اثبات آن تقریبا غیر ممکن است!!

ﺳﻪشنبه, 05 فروردین,1399

حسن

درود بر شما.نوروزتان فرخنده.من ساکن مشهد هستم، حدود دو سال پیش، در شهرستان شیراز، شکایتی کیفری از من شد و طی این مدت به دفعات در دادسرای شیراز حاضر شدم و دلایلی مبنی بر بیگناهی ارائه دادم، در نهایت، یکماه پیش پیامکی با مضمون ختم پرونده و ارجاع به دادستان اومد.امروز پیامکی اومد با این متن:آقای ... پرونده شما ... به شعبه ... کیفری دو ارجاع شد.خواهش میکنم در صورت امکان پاسخ بدید:
۱. کلاً مفهوم پیام چیست؟
۲. برام احظاریه میاد؟
۳. من بیماری صعب العلاجی دارم (بهجت) و در این روزها (بخاطر ویروس کرونا) امکان سفر به شهرستان رو تحت هیچ شرایطی ندارم (چون امکان ابتلاء برام بسیار بالاست و در صورت ابتلاء، امکان بهبودی تقریبا غیرممکن است)، با توجه به این مورد، امکان تعویق زمان رسیدگی یا تغییر مکان رسیدگی به شهر محل سکونتم رو دارم؟
خواهش میکنم(اگر جسارت نیست) در صورت امکان هر چه زودتر پاسخ بدید، چون جدای از ناتوانی جسمی، از نظر مالی هم به شدت ناتوانم و نه امکان مشاوره با وکیل رو دارم و نه سفر، امیدم به شماست.پیشاپیش سپاسگزارم.


پاسخ وکیل :
با سلام.مفهوم پیامکی که برای شما آمده این است که دادسرا یا مرجع تحقیق شما را مجرم شناخته و پرونده برای رسیدگی ماهوی و تعیین میزان مجازات به دادگاه کیفری صالح ارسال شده است.وقت رسیدگی به شما ابلاغ خواهد شد.امکان تغییر شعبه یا شهر محل رسیدگی به درخواست شما وجود ندارد و مطابق قواعد حاکم بر دادرسی کیفری فقط دادگاه محل وقوع جرم صالح است.متاسفانه بیماری شما در قوانین فعلی امتیاز محسوب نشده و قاعدتاً به شما فرجه ای داده نمی شود.البته ممکن است بتوانید لایحه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون حضور در شهر محل اقامت خود ثبت کنید و این بستگی به احضاریه دادگاه و تشخیص قاضی دارد که حضور شما را لازم بداند یا خیر.

شنبه, 07 فروردین,1400

مهتا

سلام
در طی یک توافقنامه بین خودمون در مورد یک زمین یک کاغذ دادیم به داداش بزرگم که پاش امضاها و اثر انگشتمون بود قبل و بعد اون هم هیچ کاغذی که امضاهامون پاش باشه نداده بودیم نمیدونیم چیکار کرده که همون امضاها و همون کاغذ با یک متن دیگه آورد نشونمون داد گفت شما نصف دارایی بابارو به من فروختین از یه جا مرسیدیم گفتن تو اصفهان و تهران همچین امکانی هست که میشه متن بالارو پاک کرد چیزی دیگه نوشت کارمون به شکایت کشید که متاسفانه به خاطر پولکی بودن قاضی کارمون نصفه نیمه موند الان چند سالیه کار قانونیو همونجوری ول کردیم ،حتی وکیلمون هم بر علیه ما نظر داد با توجه به چک هایی که به عنوان شیرینی دریافت کرده بود،میخواستم راهنماییمون کنین که چطور میشه جعل بودن این کاغذ بی ارزشو اثبات کرد نه شاهدی هست نه چیزی،چند تا هم مهر چسپوندن شدهث بت با سند برابر است،مگه میشه یه کاغذی برداری متن بنویسی بگی فلان جا مال منه؟مگه به این راحتیه؟


پاسخ وکیل :
مهم ترین راه تشخیص جعل، ارجاع به کارشناس متخصص تشخیص اصالت خط است.قاضی نیز بر اساس آن اقدام می کند و در واقع صرف حرف و ادعا در دادگاه هیچ ارزشی ندارد.اگر دلیل ندارید و کارشناس نیز به ضرر شما نظر داده و اعتراض به نظریه کارشناس هم تاثیری در نتیجه نظریه کارشناسی نداشته است باید بگوییم به نتیجه ای نخواهید رسید.

دوشنبه, 09 فروردین,1400

محمد

با سلام خانه ارثیه پدری داشتیم که قولنامه خانه به نام پدرمان بوده اما یکی از برادران نزد فروشنده رفته و قولنامه ای به اسم خود نوشت و سند رسمی به نام خود صادر نمود واز این ماجرا حدود ۱۰سالی میگذرد البته قولنامه اولی که به نام پدرمان است موجود میباشد و فروشنده هم اظهار دارد که من سهم بقیه برادرانم را دادم.ایا الان با ارائه شاهد و قولنامه. میشود نسبت به سهم نگرفته مان وابطال سند شکایت کرد


پاسخ وکیل:
بله، ممکن است.بهتر است برای مشاوره حضوراً به ما یا به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی، اسناد و قراردادها مراجعه نمایید.

ﺳﻪشنبه, 10 فروردین,1400

کاویس قطاری

با سلام چند وقت پیش عده ای به همراه ضابطین قضایی به اپارتمان ما امدند ومدعی تخلیه وتحویل اپارتمان برابر اجراییه صادره از شعبه سوم اجرای احکام مدنی شدند بامراجعه به اجرای احکام دریافتیم که اتاق داوری شرکت تعاونی مسکن مهر را محکوم به تحویل اپارتمان برابر با قراداد فوق الذکر معرفی کردند در قرداد ارایه شده به همراه رای هیات داوری به شعبه اجرای احکام نام وادرس واحد ما ذکر شده بود بامراجعه به اتاق داوری اداره تعاون دریافتیم که در قرارداد هیچ نامی از واحد ما برده نشده در صورتیکه در اجرای احکام مهاباد در کپی قرداد واحد ما ذکر شده وبه استناد رای هیات داوری علیه واحد ما اجراییه صادر کرده اند ایا باتوجه به اینکه تصاویر قرارداد ارایه شده به مرکز داوری با تصاویر قرارداد ارایه شده به شعبه اجرای احکام همخوانی ندارد میتوانیم از وکیل و خواهان شکایت کیفری جعل سند و استفاده از سند مجعول کنیم ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر


پاسخ وکیل :
اولا که از وکیل دادگستری نمی توانید شکایت کنید و در یک دادرسی اگر ادعایی دارید فقط می توانید علیه اصیل و موکل مطرح نمایید ثانیاً اصلا امکان شکایت جعل نیست بلکه شما باید با دفاع در دادرسی یا در حال حاضر که حکم صادر شده با اعتراض ثالث اجرایی ادعای خود را به اثبات برسانید.بهتر است قبل از هر اقدامی جهت مشاوره دقیق به یک وکیل در شهر خود مراجعه نمایید.

دوشنبه, 23 فروردین,1400

ساراخاتونی

سلام وقت بیخیر ما حدود ۳ سال قبل یک ماشین به عنوان طلب ازیک فرد گرفتیم و قلنامه کردیم بعد از مدتی فهمیدیم که این ماشین ۷ دست چرخیده یعنی نفر اول که ماشین برای همسرش بود فردخته ب نفر بعدی نفر بعدی و گرفته بودن و سپس آزاد کردن و به اون گفتن ک شما میتونید با ماشین کار کنید ولی این فرد با جعل سند ماشین و فروخت و دست ب دست رسید ب پدر من ولی ما این ماشین و سند نزدیم فقط قلنامه ای بوده و به عنوان طلب از فرد گرفتیم و نفر بعدی از ما خرید اون هم قلنامه ای و پدر مت اون فردو با نفر قبلی اشنا کرد برای سند زدن و بعد امسال زن اولین نفر اقدام کرد ماشین و گرفت و طرف و ب زندان انداخت و با وثیقه آزاد شد و اون هم از نفر قبلی ک پدر من باشه شکایت کرد حالا میخوام پدر من گفت بیاین دست جمعی یعنی همه ی اون هایی که ملشین و گرفتن جمع بشن از نفر اول شگایت کنن اما وکیل گفته نه باید هرفرد از نفر قبلیش شکایت کنه خواستم بدونم راه دیگه هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


پاسخ وکیل:
اگر وکیل دارید بهتر و دقیق تر این است که در این مورد با وکیلتان مشورت کنید.اجمالاً اینکه حرف آقای وکیل درست به نظر می رسد.

ﺳﻪشنبه, 04 خرداد,1400

وحید

سلام . آیا جعل کپی پروانه ساختمان که فقط تغییر نام آن صورت گرفته باشد جعل است یا نه؟


پاسخ وکیل :
مطابق یک رویه پذیرفته شده کپی سند یا تصویر سند به اصطلاح سند محسوب نمی شود و امکان طرح ادعای جعل در این مورد نیست مگر اینکه اعمال و رفتار مرتکب را بتوان در قالب مجرمانه دیگری توصیف نمود.

دوشنبه, 14 تیر,1400

فاطمه شمسی

سلام و وقت بخیر پدر من حدود ۱۷ سال پیش یک باب مغازه فروخت و در قرار داد ذکر شده بوده که اگر فروشنده‌ مغازه هر زمانی که ملکش رو بفروشه باید ۱۰ % از مبلغ فروش ملک رو به پدرم که صاحب مغازه قبلی هست پرداخت کنه حالا بعد این همه سال اون آقا میخواد مغازه رو بفروشه ولی توی قراردادی که دستش بوده خودش اضافه کرده که درصدی تعلق نمیگیره در صورت فروش به پدرم از طرفیم برگه دوم قولنامه که دست پدرم بوده برای اون سال ها گم شده در چه صورت میشه اثبات کرد که بند اضافی اضافه شده به قرارداد؟


پاسخ وکیل :
سلام
پس از ادعا و طرح شکایت جعل از سوی شما در صورت اثبات امر نزد قاضی و در فرض محکومیت طرف می توانید از مزایای آن شرط بهره مند شوید.عدم وجود اصل سند در نزد شما مانع مهمی است که باید به خوبی مدیریت شود.بهتر است دعوا را تحت نظر یک وکیل انجام دهید.

ﺳﻪشنبه, 15 تیر,1400

ملیکا

روز بخیر،
من یک سوال در رابطه با دوستم داشتم. او بک ارایشگر هست که در یک ارایشگاه کار میکند. یکی از همکاران او به او پیشنهادی داده که با نام او جواز کسبی برای همکارش بگیرد. زیرا این همکارش هیچ مدرک شناسایی ندارد که ثابت کند ایرانی است پس نمیتواند این کار را شخصا اقدام کند . میخواهم از شما بپرسم که ایا احتمال کلاهبرداری یا سواستفاده از دوستم در صورتی که جواز به نام او و ارایشگاه برای همکارش باشد، وجود دارد؟
ممنون میشوم اگر جواب دهید
درود و سپاس فراوان

پنجشنبه, 17 تیر,1400

آرین

با سلام‌ و خسته نباشید
جرم وکیلی که در متن قرارداد نگارش آن را تغییر دهد و به گونه ای متن آن را عوض کند چیست. وکیلی در قرارداد با بنده متن نگارش آن را عوض کرده و از بنده شکایت کرده، در متن ابلاغیه متوجه شدم که کپی قرارداد ضمیمه شده به ابلاغیه دستکاری و متن هایی اضافه شده به شکل حرفه ای، با وکیل دیگری صحبت کردم و گفتن مشخص است که اضافه شده، خواستم سوال کنم که اگر موفق به اثبات این عمل از طرف وکیل قبلی خود شدم حکم ایشان چیست.

دوشنبه, 21 تیر,1400

علیرضا یعقوبی

فردی با پرداخت مبلغی به یک نفر که ادعا می‌کرد با نفوذی که در نظام وظیفه دارد پایان خدمت واقعی تحویل می‌دهد اقدام به تهیه پایان خدمت کرده
آن شخص برای اینکه ثابت کند پایان خدمت واقعی است برای این فرد پاسپورت هم گرفته است
حالیه فرد متوجه شده که پایان خدمت جعلی است
در اینصورت آیا فرد مشمول مجازات ماده 533 است
با توجه به اینکه جعل را شخص دیگری انجام داده و او از آن استفاده کرده است

جمعه, 25 تیر,1400

امیر علی

با سلام
احتراماً در مورد افرادی که به دروغ ادعای شرکت ثبت شده دارند و در محیط مجازی با نام یک شرکت جعلی که ثبت نشده است فعالیت دارند و گاهاً آن را نام می‌برند و گاهاً بدون ذکر نام (صرفاً فقط می‌گویند شرکت دارند) تبلیغات می کنند، آیا تخطی به حساب می‌آید؟ و آیا قانون در این باره صحبتی کرده است؟ آیا این افراد مورد مواخذه قرار می‌گیرند؟
سپاس گزار می‌شوم اگر چه مطلب مفصلی در این باره در دسترس است، در اختیار اینجانب اینجا قرار دهید، از آنجائی که بسیار جستجو کرده و به نتیجه‌ای نائل نشدم.
با سپاس

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.