X
تاریخ انتشار: شنبه 31 تیر 1396

 راههای تغییر نام کوچک، وکیل تغییر نام، وکیل شناسنامه

امتیاز: Article Rating

تلفن تماس با موسسه حقوقی؛ دفتر خدمات حقوقی: 88019244 و 88019243

امکان تغییر نام کوچک تنها در موارد خاصی وجود دارد، مثلا وقتی که نام زشت، زننده و مستهجن باشد که یک نمونه از آن در این پرونده بررسی می شود:

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر تغییر نام كوچك از عفت به شیما به انضمام تصاویر مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و رضایت‌نامه پدر و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه محترم كرده است. وی در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان می‌كند: «نام اینجانب پس از تولد بنا بر اصرار بزرگان فامیل عفت‌السادات گذاشته شده است كه از همان اوایل علی‌رغم اخذ شناسنامه با نام مذكور در محیط خانواده و نزد فامیل و آشنایان به نام شیما‌السادات مشهور شدم، به طوری كه اینجانب با این اسم مانوس شده و چون این اسم (عفت‌السادات) مورد پذیرش جوانان امروزی نمی‌باشد، به این ترتیب در محیط دانشگاهی با دوگانگی روبرو شده‌ام. با توجه به مراتب فوق و رضایت پدر اینجانب صدور حكم مبنی بر تغییر نام از عفت‌السادات به شیما‌السادات و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جدید را از محضر دادگاه محترم درخواست می‌كنم. 

رسیدگی دادگاه
دادخواست و ضمایم مصدق آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و دفتر شعبه مربوطه با توجه به این‌كه دادخواست و ضمایم به تعداد لازم نبوده دستور می‌دهد كه به خواهان امر را ابلاغ كند، والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد و با توجه به رفع نقص در فرجه قانونی پرونده به نظر ریاست دادگاه می‌رسد و دستور اقدام وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از جانب ریاست شعبه دادگاه حقوقی صادر و انجام می‌گیرد.

در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشكیل شده و خواهان عرایض خود را به شرح دادخواست عنوان می‌كند و نماینده خوانده نیز طی لایحه‌ای در دفاع بیان می‌كند كه نام خواهان براساس اظهارات ولی قهری خواهان بدون وقوع اشتباه تنظیم شده است و مدت 19 سال خواهان در تمام مراحل زندگی اجتماعی خود از شناسنامه مذكور استفاده كرده است. از طرف دیگر این اداره تنها در مواردی مبادرت به تغییر نام فرد می‌كند كه نام فرد زشت و زننده و خلاف دین و فرهنگ اصیل ایرانی باشد. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌كند. 

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام كوچك از عفت به شیما كه خواهان توضیحات را در دادخواست تقدیمی خود داده است و خوانده در دفاع نیز مطالبی را عنوان می‌كند، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و نظر به این‌كه نام خواهان یكی از اسامی سنتی ایرانی و مذهبی می‌باشد و مطابق جنس خواهان است و هیچگونه دلایلی مبنی بر زننده و زشت بودن و خلاف دینی و فرهنگ اسلامی‌باشد از طرف خواهان ارایه نشده است، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر این دادگاه غیرثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حكم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌كند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاكم تجدیدنظر استان تهران است.

نسبت به رای صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌شود و محكوم‌علیه (خواهان بدوی) درخواست تجدیدنظر كرده و با ابطال تمبر دعوای غیرمالی و انضمام مدارك مصدق خویش دادخواست تجدیدنظر خود را به شعبه دادگاه بدوی صادركننده رای تقدیم و دلایل نامبرده بیشتر همان موضوعات مطروحه بدوی می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز در مقابل لایحه خویش را تقدیم می‌كند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. شعبه مذكور پس از بررسی، پرونده را با استناد به تبصره 2 ماده  339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به شعبه دادگاه بدوی اعاده می‌كند و در آن عنوان می‌كند كه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شده است و جهت صدور قرار رد به دادگاه صادركننده رای بدوی اعاده می‌كند. 

رای دادگاه تجدیدنظر
رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تجدیدنظر درخصوص دادخواست خانم عفت‌السادات به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 287 مورخ 3/4/92 صادره از شعبه محاكم عمومی حقوقی تهران با توجه به این‌كه دادنامه در تاریخ 25/5/92 به خواهان وفق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ واقعی شده است كه تجدیدنظرخواهی در تاریخ 16/6/92 به عمل آمده است كه حسب دادنامه‌های شماره 1023 – 19/8/92 و 1139 – 10/9/92 صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به عمل آمده است، لذا به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌كند. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاكم تجدیدنظر استان تهران است. 

تحلیل پرونده
به موجب قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام‌كننده است. برای نام‌گذاری یك نام ساده یا مركب كه عرفا یك نام محسوب می‌شود، انتخاب خواهد شد. انتخاب نام‌هایی كه موجب هتك حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد. ذكر سیادت در اسناد سجلی ساداتی كه سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود، الزامی است، مگر كسانی كه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. از نظر شكلی دادخواست در مرحله بدوی دارای ایرادی بوده مبنی بر این‌كه تعداد دادخواست و ضمایم آن بایستی به تعداد خواندگان به علاوه یك نسخه باشد و در این موضوع خواهان دعوا این امر را رعایت نكرده بوده و از ناحیه دفتر دادگاه اخطار می‌شود كه خواهان در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام می‌كند و در قسمت‌های دیگر تشریفات دادرسی وفق قانون صورت گرفته و در قسمت رای نیز دادگاه به درستی و با استدلالات متقن قانونی خواسته خواهان را موافق قوانین تشخیص نمی‌دهد، زیرا كه این امر یعنی تغییر نام كوچك همان‌گونه كه اشاره شده است در خصوص نام‌هایی با شرایط خاص یعنی زشت و زننده بودن و مخالف عرف و فرهنگ و مذهب بودن انجام می‌گیرد و این در حالی است كه نام  خواهان هیچ یك از شرایط را دارا نبوده است، به این ترتیب دادگاه محترم بدوی به درستی صدور رای كرده است و در خصوص تجدیدنظرخواهی نیز چون تجدیدنظرخواهی خارج از موعد قانونی یعنی 20 روز صورت گرفته است، دادگاه محترم بدوی براساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اقدام به صدور قرار رد كرده است كه این امر نیز با عنایت به تاریخ‌های ابلاغ و تجدیدنظرخواهی كاملا درست و منطبق با قانون صورت گرفته است.
 
 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.