وکالت دادگستری | اختیارات وکیل دادگستری | تلفن تماس با وکیل 88019244

تلفن تماس با وکیل دعاوی، وکیل دادگستری و مشورت با مشاور حقوقی: 88019244 و 88019243

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر حتما باید اختیارات وکیل دادگستری در وکالت نامه تصریح شود:

- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

- وکالت در مصالحه و سازش.

- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

- وکالت در تعیین جاعل.

- وکالت در ارجاع دعوا به‌ داوری و تعیین داور.

- وکالت در توکیل.

- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

- وکالت در دعوای خسارت.

- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

- وکالت در ادعای اعسار.

- وکالت در قبول یا رد سوگند.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به ‌نام موکل را ‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی و مشورت با مشاور حقوقی

آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی شود. احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایات و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادله، زمان و طریق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق و در مهلتی که قانون پیش بینی می کند، لازمه اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود، در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت در حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق نگردیده و شخص بی حقی در دعوا پیروز شود. بنابراین همانطور که برای مثال، اگر غیرپزشک بر اساس تشخیص خود اقداماتی را رأساً یا به منظور مداوا و معالجه خویش معمول دارد، نه تنها نوعاً معالجه نشده بلکه امکان تشدید بیماری و ..... او نیز وجود دارد، به همان گونه چنانچه اشخاص غیرمتخصص مجاز باشند که دعوا یا شکایت مورد نظر را حتی اگر مربوط به خود آنها باشد، شخصاً مطرح نموده و یا از دعوا یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً دفاع نمایند، امکان تضییح حق و محکومیت به ناحق آنها وجود دارد.

بنابراین حال که اشخاص غیر متخصص از اشتغال به حرفه پزشکی به منظور معالجه دیگران منع گردیده اند و اشخاص غیرمتخصص تلویحا حتی جهت مداوا و معالجه خویش به پزشکان هدایت شده اند، می بایست از دخالت اشخاص غیرمتخصص در حرفه وکالت جلوگیری نموده و اصحاب دعوا و شکایت را از طرح و دفاع از دعوای مربوطه بر حذر داشته و به مراجعه نزد وکیل ملزم نمود.

افزون بر اینکه در خصوص وکالت علاوه بر حقوق اشخاص ذیربط در پرونده، مصالح دادگستری، اعتبار و شأن آن نیز مطرح می باشد.

کلمات کلیدی : 2
وکالت دادگستری,اختیارات وکیل دادگستری,تلفن تماس با وکیل,تلفن تماس با وکیل دعاوی,مشورت با مشاور حقوقی,اختیارات وکیل دادگستری در وکالت نامه,وکالت در دادگاه,وکالت در توکیل,وکیل دادگستری,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل