تاریخ انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1399
لایحه جامع وکالت دادگستری

 لایحه جامع وکالت دادگستری

امتیاز: Article Rating

 

لایحه جامع وکالت (بخش دوم)

ماده ۷۵- چنانچه كارآموز یا وكیل، بعد از شروع كارآموزی یا اخذ پروانه وكالت، فاقد یكی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وكالت یا ادامه اشتغال به وكالت شود، یا یكی از موانع وكالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مكلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه كارآموزی یا وكالت اخذ كرده است، آن را تسلیم کانون كند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده ۷۶- وكیل باید وكالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را كه بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده ۷۷- كارآموزان باید در دوره های آموزشی كه بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای كارآموزان برگزار می‏شود، شركت كنند.

تبصره - کانون‏های استانی می توانند تمدید پروانه كارآموزان یا وكلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وكالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذكور نمایند.

ماده ۷۸- وكیل باید كلیه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگی كه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب كند، لكن قید عنوان دكترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد كارت شغلی و تابلوی وكلای دادگستری نیز الزامی است.  
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستری نیز الزامی است. كارآموزان وكالت بعد از نیمه اول كارآموزی از حق چاپ و انتشار برگ و كارت شغلی با قید عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

ماده ۷۹- وكیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وكلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وكالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.  

ماده ۸۰- وكیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وكلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا كند.

تبصره - هیئت مدیره کانون های استانی مكلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وكلای دادگستری ایفا كنند. هر یك از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد.  

ماده ۸۱- وكیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وكالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تكالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد. 

ماده ۸۲- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وكالت رایگان یا با نرخ كمتر از تعرفه به اشخاصی كه دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیكن تمكن مالی لازم را برای استخدام وكیل ندارند. 

تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمكن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.  
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می‏باشند.

ماده ۸۳- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده كیفری را برای داشتن وكیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وكلای مربوط اعلام می كند. کانون مذكور حداکثر ظرف یك هفته نسبت به تعیین و معرفی وكیل اقدام می نماید.

ماده ۸۴- در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشكیل می شود كه وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- تعیین و معرفی وكیل تسخیری در پرونده های كیفری به دادگاه رسیدگی كننده  
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وكیل معاضدتی 
۳- معرفی وكیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و كیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی كه کانون تعیین می‏كند. 

تبصره ۱- تشكیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود. 
تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید. 

ماده ۸۵- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است كه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر كند. پس از انقضای مهلت مذكور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مكلف است بلافاصله نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض كند.  

تبصره - در مواردی كه فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت كمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.     

ماده ۸۶- وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وكالت نمایند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.  

ماده ۸۷- در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وكیل معاضدتی، حق الوكاله طبق تعرفه موضوع حكم قرار می‏گیرد و از محل محكوم به پرداخت می گردد. وكیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است. 

تبصره ۱- حق الوكاله وكیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‏شود. 
تبصره ۲- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند.  
تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده ۸۸- وكیل معاضدتی یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از شكواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند.  

فصل چهارم - مقررات انتظامی  

مبحث اول - مجازات انتظامی

ماده ۸۹- مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:

۱- تذكر شفاهی  
۲- توبیخ كتبی بدون درج در پرونده   
۳- توبیخ كتبی با درج در پرونده  
۴- توبیخ كتبی با درج در نشریه کانون 
۵- ممنوعیت از وكالت از سه ماه تا یكسال   
۶- ممنوعیت از وكالت از یك سال تا پنج سال  
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وكالت

ماده ۹۰- متخلفان از تكالیف زیر به یكی از مجازات‏های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محكوم می‏شوند:

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت  

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون 
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون  
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون  
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون  
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون  
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون    
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یك از مراحل دعوی     
۱۰- عدم تنظیم وكالتنامه مطابق مقررات قانونی  
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، كیفرخواست و غیره كه به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی  
۱۲- پاسخ ندادن به شكایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه  
۱۳- عدم رعایت نظاماتی كه در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وكالت در ارتباط با وظایف وكلا و كارآموزان وضع می شود.  
۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید.  
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت.  
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزینه های دادرسی و امكان پیشرفت دعوا به نفع موكل.  
۱۷- قبول وكالت یا مشاوره در موضوعاتی كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا كارشناسی در آن اظهار نظر كرده است.  
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاكت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا كتبی. 
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وكیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه ها و طرق خدعه آمیز .  
۲۰- عدم تسلیم صورت كامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موكل علی‏رغم درخواست وی.  
ماده ۹۱- مرتكبین هر یك از تخلفات ذیل به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می‏شوند:     
۱- عدم انجام تكالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون     
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق  
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وكالت یا پیشبرد امر وكالت 

۴- قبول وكالت برای طرف مقابل دعوا علیه موكل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وكالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن  
۵- تشویق شهود یا موكل برای شهادت كذب یا اظهارات خلاف واقع  
۶- ارایه اسناد و مدارك یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، كارشناس یا اشخاصی كه به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شكایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها. 
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موكل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.  
۸- به كارگیری كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وكالت تحت هر عنوان  
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موكل پس از تصفیه حساب  
۱۰- انتقال دعوی موكل به هر نحوی به خود و قبول وكالت از موكل به طور ساختگی  
۱۱- افشای اسراری كه به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی     
۱۲- تبانی با طرف مقابل موكل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موكل گردد  
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

ماده ۹۲-  صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود. 
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

ماده ۹۳- در صورت تخلف هر یك از اعضای هیئت مدیره های کانونهای وكلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط  بر عهده آنان نهاده است، به حكم دادگاه انتظامی وکلای مركز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده ۹۴- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود كه شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا

ماده ۹۶-  به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می شود. 

ماده ۹۷- دادگاه بدوی انتظامی وكلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.  

ماده ۹۸- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یك از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن  
۲- داشتن حداقل ۱۵۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت  

۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر  

تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.  
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یك دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۹۹- دادسرای انتظامی وكلا در معیت هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است كه از بین وكلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری  تعیین می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می كنند. 

ماده ۱۰۰- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وكلایی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند: 

۱- داشتن حداقل سی سال سن  
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت یا قضاوت  
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳۳ و بالاتر و محكومیت كیفری مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادیاران یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰۱- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلاء از ۵ نفر با انتخاب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری تشكیل می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

ماده ۱۰۲- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود. 

تبصره - آرای صادره از دادگاه انتظامی وكلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.  

مبحث سوم- آیین رسیدگی انتظامی 

ماده ۱۰۳- تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وكلا آغاز می شود.

تبصره - گذشت شاكی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده ۱۰۴- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است. 

ماده ۱۰۵- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موكول به نظر مقام رسیدگی كننده به پرونده است. در صورتی كه دادسرا یا دادگاههای انتظامی حضور شاكی یا مشتکی‏عنه را برای ادای توضیحات و كشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می‏نماید.

ماده ۱۰۶- شكایات و گزارشها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.

تبصره ۱- یك نسخه از تصویر شكوائیه یا گزارش و مستندات آن به وكیل یا كارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم كند.

تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‏گیرد. 

ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ شكواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. 

تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وكیل یا كارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وكیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است كه برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‏شود.

ماده ۱۰۸- دادسرا و دادگاه می‏تواند در جهت رسیدگی به شكایات یا گزارشات واصله در مورد وكلا و كارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‏های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را كه مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنكه از اسناد طبقه ‏بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاكم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی می‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید. 

تبصره ۲- عدم همكاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتكب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محكوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹- تعقیب انتظامی وكیل مانع تعقیب كیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی كه موضوع شكایت از موارد موضوع ماده (۹۲) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه كیفری موضوع در مراجع قضایی كرده و مراتب را کتباً به شاكی اعلام می كند. چنانچه شاكی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شكایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شكایت كیفری شاكی متوقف می شود. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاكی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نكند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موكول به مراجعه شاكی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد كرد. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد كرد.

ماده ۱۱۰- در صورت فوت یا جنون وكیل یا كارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وكیل یا کارآموز صادر می شود.

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.

ماده ۱۱۱- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلیم كنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد كرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.

ماده ۱۱۲- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می كند. در صورتی كه دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد كیفرخواست تنظیم می‏شود و پرونده از  طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یكی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وكلا می‏رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین كننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.

ماده ۱۱۳- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی كه مستوجب مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاكی انتظامی نداشته یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محكومیت انتظامی برای یك بار قرار تعلیق تعقیب صادر كند. قرار صادره از جانب وكیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وكلا  رسیدگی می‏شود.

ماده ۱۱۴- پس از صدور كیفر خواست، نسخه‏ای از آن به وكیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‏شود تا پاسخ كتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم كند.

ماده ۱۱۵- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می‏نماید. عدم حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۱۱۶- عضو دادگاه انتظامی وكلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین نیز می توانند او را رد كنند:

۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی و یا شاكی باشد.     
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وكیل پرونده‏ای بوده یا باشد كه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاكی در آن به عنوان وكیل دخالت داشته باشد.  
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی یا شاكی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.  
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا، سمت قضایی، داوری یا كارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر كتبی كرده باشد.

ماده ۱۱۷- دادگاه انتظامی وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی كه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وكلا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۱۸- دادستان انتظامی وكلا یا یكی از دادیاران به نمایندگی از وی می‏توانند به منظور دفاع از كیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وكلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده ۱۱۹- احكام دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر محكومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۰) است.

ماده ۱۲۰- در صورتی كه وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وكلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) این قانون ادامه اشتغال وكیل یا كارآموز مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وكلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رییس کانونهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می كند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست. 

تبصره ۱- وكیل یا كارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست كننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می‏باشد.

ماده ۱۲۱- در صورتی كه علیه وكیل یا كارآموز به اتهام ارتكاب یكی از جرایم موضوع ماده (۹۲) این قانون كیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره كننده كیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت كیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وكلا ارسال می دارد. در صورتی كه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وكالت وكیل یا كارآموز را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می‏كند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وكیل یا كارآموز قابل اعتراض است.

ماده ۱۲۲- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

ماده ۱۲۳- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وكلا همان است كه برای دادگاه بدوی وكلا پیش‏بینی گردیده است؛ مگر آنكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

فصل پنجم- صندوق حمایت وكلای رسمی

ماده ۱۲۴- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه‏ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندی از حمایت‏های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وكالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد.

تبصره ۲- هیچ وكیل یا كارآموزی نمی‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وكلا و كارآموزانی كه عضو سایر صندوق‏ها بوده یا می‏باشند مخیرند یكی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه‏ای خود را به صندوق محل كار جدید منتقل كنند.

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده ۱۲۵- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می‏یابد که از این پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

ماده ۱۲۶- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد.  

ماده ۱۲۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱- حق بیمه‏ای كه مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.  
۲- وجوهی كه کانون‏های وكلا به صندوق می‏پردازند.  
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه‏گذاریهای صندوق، به ترتیبی كه در اساسنامه مقرر می‏شود. 
۴- وجوه ناشی از خسارت‏های موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نیز وجوه ماده (۱۳۰) این قانون  
۵- كمكها و هدایایی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‏شود.

 تبصره- دریافت كمكها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری می‏باشد.

ماده ۱۲۸- كلیه وجوه مربوط به كسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا كارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی كه قبل از اخذ پروانه وكالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست كتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می‏باشد.

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹٪)     
ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳٪)   
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده ۱۳۰- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۳۱- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی موضوع ماده (۹۶) این قانون محسوب و مرتكب یا مرتكبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‏شوند.

تبصره ۲- محكومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند. 

ماده ۱۳۲- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت كنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۹۲) این قانون محکوم می شوند.

ماده ۱۳۳- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنكف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

ماده ۱۳۴- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۳) این قانون می‏باشد.

ماده ۱۳۵- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۲) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏ای خواهد بود كه توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای ملی وكالت می رسد.

 

 

مطالب مرتبط با وکالت و لایحه وکالت:

1- آینده شغل وکالت 

2- وکالت دادگستری ، قوانین

3- لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

4- مهم ترین قوانین جزایی ایران، قوانین کیفری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.