دادخواست مطالبه اجرت المثل؛ وکیل حقوقی؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری 88019244

تماس با وکیل حقوقی؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری: 88019244 - 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه............. شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران) دادنامه شماره ................           

خواهان:خانم............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

خوانده: آقای ...........با وکالت ..................... به نشانی ..................

خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم .......... با وکالت .......... به طرفیت آقای ............ با وکالت ........... به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری  خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ............. به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1,025,000 ریال بابت بخشی از هزینه دادرسی و مبلغ 700,000 ریال دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان خانم ........... صادر و اعلام میدارد این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به صندوق دولت می باشد.

رئیس شعبه 267 دادگاه خانواده دو تهران

کلمات کلیدی : 2
دادخواست مطالبه اجرت المثل,مطالبه اجرت المثل,وکالت,دادخواست,اجرت المثل,وکیل,وکیل حقوقی,وکیل پایه یک,وکیل دادگستری