طلاق توافقی؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافق؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج

تماس با وکیل طلاق، مطالبه مهریه: 88019244 و 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه............. شعبه 274 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ................           

خواهان:خانم............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

خوانده: آقای ...........با وکالت ..................... به نشانی ..................

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست زوجین به اسامی خانم ............. با وکالت ................ و آقای ............. با وکالت ............. بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق (به طور توافقی) بدین شرح که حسب مفاد دادخواست و صورتمجلس دادگاه اعلام داشته اند زوجین با یکدیگر تفاهم و توافق خلاقی نداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند از این رو قصد جدایی و طلاق دارند: زوج تعداد پنجاه سکه بهار آزادی را زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت می نماید و الباقی مهریه را به صورت اقساط ماهیانه دو سکه بهار آزادی به زوجه پرداخت خواهد کرد و پنج سکه بهار آزادی را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج قبول بذل نمودند. زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد. حضانت فرزندان مشترک با پدر است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی مصدق سند رسمی نکاحیه مضبوط در پرونده و احراز علقه زوجیت دائم فیمابین زوجین و اینکه مساعی دادگاه و داوران واجد شرایط قانونی در سازش زوجین و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده است لذا مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت مواد 1145 و 1133 قانون مدنی دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و پس از بذل مهریه به میزان یاد شده فوق از سوی زوجه و قبول بذل از ناحیه زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع بائن یائسه و ثبت آن اقدام نمایند صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری محترم طلاق است. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و پس از آن ظرف فرجه قانونی قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است همچنین از تاریخ ابلاغ جهت ارایه به دفترخانه سه ماه اعتبار دارد.

رئیس شعبه 274 دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
آرای محاکم خانواده,طلاق,طلاق توافقی,دادگاه خانوادهه,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل طلاق,وکیل,وکیل طلاق,وکیل مطالبه مهریه,وکیل طلاق توافقی,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل دعاوی خانواده,وکیل دعاوی خانوادگی,تماس با وکیل خانواده,شماره تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل طلاق توافقی,شماره تماس با وکیل طلاق توافقی,تماس با وکیل خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانوادگی,تماس با وکیل مطالبه مهریه,شماره تماس با وکیل مطالبه مهریه,تماس با وکیل دعاوی خانواده,شماره تماس با وکیل دعاوی خانوادگی