مطالبه وجه چک؛ وکیل چک؛ وکیل دعاوی تجاری؛ جستجوی وکیل

تلفن تماس با وکیل چک؛ وکیل دعاوی تجاری؛ جستجوی وکیل: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 84/9/8              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

خواهان: ............فرزند ...........  با وکالت .............. به نشانی ..................

خوانده: .......... فرزند ........... به نشانی ..........................

خواسته: مطالبه وجه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست .........فرزند ........ با وکالت.......... به طرفیت ............ فرزند ........... به خواسته: مطالبه مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون) ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره .............. به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه اشعار داشته بابت یک فقره چک به شماره ............ مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون) ریال از خوانده طلبکار است و خوانده با وصف اطلاع از جلسه دادرسی و دادخواست تقدیمی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول ندانسته و دلیلی بر برائت ذمه خویش و برخلاف ادعای خواهان به دادگاه ارائه و اقامه ننموده است. با توجه به مراتب مارالذکر و محتویات و مندرجات پرونده و بقا اصول استنادی در ید مدعی که دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد  198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  (پنجاه میلیون) 50,000,000 ریال بابت اصل خواسته به میزان وجه چک موصوف و پرداخت مبلغ 956,000 (نهصد و پنجاه و شش هزار) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گرد و در خصوص خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به استناد ماده واحده در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی از موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجتکع تشخیصمصلحت نظام و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق شاخص بانک مرکزی تا زمان صدور حکم طبق محاسبه اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به تودیع هزینه دادرسی آن از ناحیه خواهان می باشد که توسط اجرای احکام محاسبه و اقدامات قانونی معمول خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 

کلمات کلیدی : 2
مطالبه وجه چک,دادنامه,خواهان,خواسته,رای دادگاه,چک,وکالت,مطالبه وجه,وکیل چک,وکیل دعاوی تجاری,جستجوی وکیل,وکیل,هزینه دادرسی,خسارت تاخیر تادیه,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل دعاوی تجاری,شماره تماس با وکیل دعاوی تجاری