اطلاعات حقوقی، دفتر وکالت دادگران حامی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 05 مهر 1397

 نمونه رای دادگاه در مورد اذن و اجازه ازدواج

امتیاز: Article Rating

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل دادگستری: 88019244 - 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه 92/574 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره 9209970200000067

خواهان: خانم ب.م. به نشانی تهران - ......
خوانده: آقای م.م. به نشانی مجهول المکان
خواسته: اذن در ازدواج

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست دوشیزه ب.م. فرزند م.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند عیسی که خوانده ولی قهری خواهان می باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار می دارد آقای د.ا. فرزند مجید دارای شماره شناسنامه ...... متولد شاغل در داروسازی را به عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط دارای 000/580 تومان درآمد می باشد و برای وصلت منظور تعداد 650 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطلعین و شهود و مصاحبه با طرفین آنها را هم کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مساله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاءالعقد از کتاب تحریرالوسیله به خواهان اجازه می دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نماید ضمنا بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاحنامه های رسمی توسط نامزد موردنظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مدنی و ثبت ان در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یادشده پس از وقوع آن و درج شرایط پس از اشتراط آن می باشد این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

نمونه رای دادگاه در مورد اجازه ازدواج بدون اذن پدر

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.