تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399
مطالبه وجه و طلب، نمونه رای و دادخواست

 مطالبه وجه و طلب، نمونه رای و دادخواست

به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد.دعوای مطالبه وجه، موضوع و منشأ آن هرچه که باشد ویژگی هایی دارد که در ادامه تلاش می شود به آن ویژگی ها اشاره شده و نیز نمونه یک پرونده مطالبه وجه و مطالبه طلب به اطلاع مخاطبان برسد.

امتیاز: Article Rating

 

مطالبه وجه و طلب- نمونه دادخواست و رای     

چند نکته در مورد مطالبه وجه طلب

1- مطالبه طلب و وجه نقد دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه وجه را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاًحقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه وجه و مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه وجه  و طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه وجه و مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

7- مطالعه نکات مهم در خصوص توقیف اموال و تامین خواسته و اموال قابل توقیف

8- مشاوره با وکیل متخصص دعاوی مالی و حقوقی

 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان:..........

خوانده:...........

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم) به مبلغ 420,000,000 ریال تامین خواسته (تامین خواسته بابت مبلغ 420,000,000 ریال) مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 09/12/1393 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 579,000 ریال باطل شد.

2- فیش نقدی بانک به شماره ......................... مورخ 06/12/1392

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

1- براساس توافق شفاهی فی مابین موکل و خوانده (در زمانی که موکل در خارج از کشور بوده است) مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان، موکل مبلغ 100,000 کرون را به صرافی البرز می دهد تا معادل ریالی آن را در ایران (مبلغ 420,000,000 ریال) به حساب خوانده واریز نماید تا این وجه به عنوان بیعانه تا زمان بازگشت موکل به ایران و تنظیم مبایعه نامه فی مابین موکل و خوانده نزد خوانده باشد.

2- اما پس از واریز وجه مذکور و مراجعت موکل به ایران خوانده محترم از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم مبایعه نامه با موکل خودداری می نماید و از آنجایی که هیچ قرارداد کتبی مابین موکل و خوانده تنظیم نگردیده و صرفا وجه مذکور به حساب خوانده واریز شده بود لذا امکان الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تنظیم مبایعه نامه و انتقال آپارتمان وجود ندارد.

3- نتیجتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 420,000,000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان تادیه وجه مذکور به انضمام جمیع خسارات قانونی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به ماده 265 قانون مدنی در حق موکل مستدعی  است.

4- ضمنا مستدعی است آقای ......... (کارمند صرافی که وجه مذکور را به حساب خوانده در ایران واریز نموده است) به عنوان مجلوب ثالث جهت تایید مراتب فوق و واریز مبلغ فوق از جانب موکل به حساب خوانده در دادرسی احضار گردد.

5- بدواً وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون مستدعی می باشد.

هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: 12,880,000

 

 

 

رای دادگاه در خصوص مطالبه وجه                 

پرونده کلاسه .................... شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره .......................

خواهان: خانم ........... فرزند ......... با وکالت خانم .............. فرزند ........... به نشانی تهران .................................

خواندگان: آقای ......... به نشانی تهران ..................... و آقای .................. به نشانی تهران .............................

خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ........      2- مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم ............. با وکالت خانم ................ به طرفیت آقای .............. به خواسته مطالبه وجه به میزان 420,000,0000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی فیش نقدی بانک به شماره ................ مورخ 6/12/1392 و اظهارات و توضیحات آقای ............ به عنوان مجلوب ثالث دعوی که تصریحا مراتب ادعای خواهان مبنی بر وصول ارز و تبدیل آن به ریال و تودیع به حساب خوانده مورد تایید قرار دادند و دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از ناحیه خوانده با توجه به عدم وجود هیچ گونه دلیل و مستندی بر پرداخت وجه حتی به صورت تدریجی به نحوی نبوده که بتواند موجبات تزلزل ادعای خواهان و تخدیش مستندات آن را فراهم سازند لذا با رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 265 و 1284 از قانون مدنی و مواد 519، 515، 198 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 420,000,000 ریال از بابت وجه تودیعی در حق مشارالیه و به حساب وی توام با پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 18/12/1393 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده به طرفیت آقای ............... به خواسته معنونه به عنوان مجلوب ثالث، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده به لحاظ عدم احراز توجه دعوی مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ....... حقوقی تهران

 

 

مطالب مرتبط با خواسته مطالبه وجه:

1-دعوای اعسار و تقسیط محکوم به (دلایل اعسار)

2- مطالبه طلب مطالبه وجه وکیل دعاوی حقوقی

3-مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته

4-دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

5- اظهارنامه، موارد اجباری و اختیاری ارسال اظهارنامه

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.