تماس و مشاوره با وکیل متخصص تخلیه و اجاره تجاری و مسکونی

 

دادخواست تخلیه تجاری (تخلیه ملک تجاری)

خواهان:  ............

خوانده:  .............

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته : تخلیه ملک تجاری

دلایل و منضمات : 

1- دادخواست 

2- رونوشت قرارداد اجاره فیمابین

3- وکالت نامه رسمی شماره .........

شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم......... به موجب وکالت نامه رسمی شماره .......... وکیل .... در پیگیری کلیه امور راجع به مالک ایشان به پلاک ثبتی ...... فرعی، از اصلی ...... واقع در بخش دو ثبتی تهران، به نشانی ............ هستند. ملک موردنظر در تاریخ  52/8/1 به موجب اجاره نامه عادی از طرف مالک (آقای م.ر.ف.) به آقای م.ح.گ. و ع.ش. اجاره داده شده و آقای ع.ش. نیز در تاریخ 53/2/16 به موجب یک افرازنامه سهم خود را به آقای گ. انتقال داده است.

در حال حاضر آقای ......... (موجر) با توجه به وضعیت خاص خانواده شان، از جمله اینکه دو دختر دانشجو دارند که قادر به امین هزینه ها و شهریه آنها نمی باشند و همچنین پسری دارند که با گذشت 40 سال از سن ایشان هنوز شغل مناسبی نداشته و ازدواج هم نکرده است، نیاز شدیدی به ملک موردنظر دارند. مفاد استشهادیه ی ضمیمه موید این مدعاست.

با عنایت به مراتب فوق از محضر محترم دادگاه درخواست می شود نسبت به صدور حکم تخلیه با عنایت به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و بر اساس احتیاج شخصی خواهان اقدام فرمایید.

با تشکر فراوان

 

 

رای دادگاه تخلیه تجاری (تخلیه به دلیل تجدید بنا)                      

کلاسه پرونده: ...............                         

شماره دادنامه: .............

مرجع رسیدگی: شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

خواهان : م.ر.ف. با وکالت مع الواسطه خانم ف.ف. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی تهران - میدان فاطمی
خواندگان : 1- م.ح.گ. با وکالت الف.ع. به نشانی ............  2- ع.ش. به نشانی ....................

خواسته : تخلیه و خسارت

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تخلیه تجاری :

در خصوص دعوی ........ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از م.ر.ف. با وکالت مع الواسطه خانم ف.ف. به موجب وکالت نامه ...........- 82/1/31 دفترخانه شماره ........ تهران به طرفیت م.ح.گ. و ع.ش. به خواسته تخلیه عین مستاجره به دلیل تجدید بنا که در حین رسیدگی آقای الف.ع. به وکالت از آقای م.ح.گ. وارد ر پرونده گردیده است به این شرح که خواهان در تاریخ 52/8/1 ملک موضوع دعوی که شامل دو باب سالن به مساحت دویست و چهل متر مربع از شش دانگ پلاک ثبتی .......... به اجاره واگذار نموده است. خواهان اظهار میدارد که چون قصد تجدید بنا دارد و گواهی و پرونده مربوط از شهرداری را اخذ نموده است استدعای صدور حکم به خواسته را دارد تصویر مصدق پروانه ماخوذه از شهرداری منطقه چهار به شماره ............ که نوع آن تخریب و نوسازی است در پرونده شماره ........... پیوست نموده است. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز از آنان اصل نگردیده است لذا مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظر به واصله مورد اعتراض واقع و لذا مجددا به هیئت کارشناسی ارجاع گردید که نظریه هیئت کارشناسی تحت شماره ........ ثبت دفتر دادگاه گردیده است و به طرفین نیز ابلاغ به عمل آمده است وکیل خوانده ردیف اول نسبت به آن اعتراض نموده معذلک اعتراض موجه نمی باشد زیرا نظریه هیئت سه نفری را با نظریه کارشناس واحد اولیه قیاس نموده و اختلاف آن را دلیل بر نادرست بودن آن فرض نموده است. نظر به مراتب دعوی مطروح را موجه تشخیص داده و مستند به بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواندگان را به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت حق کسب و پیشه به شرح مندرج در نظریه هیئت کارشناسان رسمی به مبلغ هشتصد میلیون ریال محکوم می نماید. این رای نسبت به ردیف اول با توجه به معرفی وکیل حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه است ضمنا مستند به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت مورد مطالبه به خواندگان به پرداخت آن که شامل تمبرهای ابطالی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی که مجموعا توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می گردند.

رئیس شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

 

 

مطالب مرتبط با سرقفلی :

1- تخلیه املاک تجاری و مسکونی

2- وکیل برای انتقال سرقفلی مورد اجاره و ملک تجاری

3-  تخلیه مغازه و ملک تجاری - سرقفلی - حق کسب و پیشه

4- نحوه محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت - سرقفلی - اجاره